-
[ Anar a l'inici del WEIB ]
El Web Educatiu de les Illes Balears
NORMATIVA I LEGISLACIÓ
   
 

-Normativa BOIB
---

GOIB Normativa publicada per la Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca al BOIB

 
Desembre 2019
26-12-19 BOIB 173
- Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 19 de desembre de 2019 de la convocatòria d’ajuts a la xarxa d’escoles públiques de les Illes Balears per a la creació de places públiques de primer cicle d’educació infantil; per al sosteniment de les escoles públiques de primer cicle d’educació infantil; per al funcionament de serveis educatius d’atenció primerenca; per al funcionament d’activitats, serveis i programes per a l’enfortiment de les capacitats educatives de les famílies, i per als ajuts a l’escolarització dels infants de les famílies més vulnerables socialment, especialment de les famílies en risc d’exclusió social, corresponents a l’any 2019

----------------

24-12-19 BOIB 172
- Resolució de la directora general de Personal Docent de dia 13 de desembre de 2019, per la qual es modifica la Resolució de la directora general de Personal Docent de 5 de setembre de 2019, per la qual es nomenen funcionaris en pràctiques els aspirants seleccionats en el procediment selectiu convocat per Resolució de la directora general de Personal Docent de 25 de febrer de 2019

----------------

21-12-19 BOIB 171
- Resolució de la directora general de Personal Docent de data 19 de desembre de 2019 per la qual s’aprova la convocatòria pública per formar una borsa d’aspirants a funcionaris interins docents amb la finalitat de cobrir, a totes les illes, vacants i substitucions de totes les especialitats o funcions a centres públics d’ensenyament no universitari dependents de la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca del Govern de les Illes Balears per al curs 2020-2021
- Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 18 de desembre de 2019, per la qual es fixen les directrius i s’aprova el Pla d’Actuació del Departament d’Inspecció Educativa per al Període 2020-2024 i s’estableix el Programa d’Actuació del Departament d’Inspecció Educativa per al Curs 2019-2020
- Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 13 de desembre de 2019 per la qual s’autoritza l’obertura i el funcionament del centre privat d’educació infantil de primer cicle Escoleta Luis Vives, de Palma
- Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 13 de desembre de 2019 per la qual s’autoritza la modificació de la configuració del Col·legi Luis Vives, de Palma, amb la supressió de set unitats d’educació infantil de primer cicle
- Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 17 de desembre de 2019 per la qual es convoca el procediment per a l’establiment, la renovació o la modificació dels concerts educatius per al curs acadèmic 2020-2021

----------------

19-12-19 BOIB 170
- Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 4 de desembre de 2019 per la qual s’autoritza la modificació de la configuració del centre privat de formació professional específica ESERP Business School, de Palma, amb l’ampliació d’una unitat del CFGS Màrqueting i Publicitat, en torn d’horabaixa
- Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 10 de desembre de 2019 per la qual s’autoritza el canvi de titularitat del centre privat d’educació infantil de primer cicle Rin Tin Tin, de Palma
- Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 10 de desembre de 2019 per la qual s’autoritza la modificació de la configuració del centre privat concertat Sant Pere, de Palma, amb l’ampliació d’una unitat educativa específica en centre ordinari (UEECO) d’educació bàsica especial
- Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 10 de desembre de 2019 per la qual es convoquen els Premis Extraordinaris de Formació Professional de grau superior en l’àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears corresponents al curs 2018-2019
- Extracte de la Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 10 de desembre de 2019 per la qual es convoquen els Premis Extraordinaris de Formació Professional de grau superior en l’àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears corresponents al curs 2018-2019

----------------

17-12-19 BOIB 169
- Extracte de la Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 15 de maig de 2019 per la qual es convoquen ajuts per a despeses de funcionament i activitats de les associacions de pares i mares d’alumnes (APIMA) i les seves federacions i confederacions, i les associacions d’alumnes (AA) i les seves federacions i confederacions

----------------

14-12-19 BOIB 168
- Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de dia 10 de desembre de 2019, de cessament i nomenament de determinats membres titulars i suplents, del Consell Escolar de les Illes Balears
- Resolució de la directora general de Política Lingüística per la qual es modifica la composició dels tribunals dels nivells A2, B1 i C1 de les proves de coneixements de llengua catalana per a la convocatòria de gener de 2020
- Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de dia 28 de novembre de 2019 de nomenament de nous membres, titulars i suplents, del Consell Escolar de les Illes Balears

----------------

12-12-19 BOIB 167
- Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca per la qual es concedeixen ajuts destinats als mitjans de comunicació audiovisual que emeten en llengua catalana a les Illes Balears
- Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de dia 26 de novembre de 2019 per la qual es concedeixen ajuts per a despeses de funcionament i activitats de les associacions de pares i mares d’alumnes (APIMA) i les seves federacions i confederacions, i de les associacions d’alumnes (AA) i les seves federacions i confederacions

----------------

10-12-19 BOIB 166
- Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 5 de desembre de 2019 per la qual es convoca el procediment per acreditar les competències professionals adquirides a través de l’experiència laboral o de vies no formals de formació corresponent al programa comú «PC00009» del Pla Anual de Polítiques per a l’Ocupació (PAPE 2019)

----------------

7-12-19 BOIB 165
- Acord del Consell de Govern de 5 de desembre de 2019 pel qual s’aprova l’oferta pública d’ocupació per a l’any 2019 corresponent al personal funcionari dels cossos docents no universitaris al servei de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
- Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 2 de desembre de 2019 per la qual s’aproven la convocatòria i les instruccions, per a l’any 2020, de la prova lliure adreçada a les persones més grans de vint anys per obtenir el títol de batxiller a la comunitat autònoma de les Illes Balears

----------------

5-12-19 BOIB 164
- Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 28 de novembre de 2019 per la qual es disposa la inscripció del canvi de denominació de l’adreça de l’IES Puig de sa Font, de l’IES Sa Serra, de l’IES Quartó de Portmany i del CEIP Es Puig, en el Registre de centres docents de la Conselleria
- Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 28 de novembre de 2019 per la qual s’autoritza la transformació d’una unitat UEECO d’educació especial bàsica en una unitat UEECO de transició a la vida adulta (TVA) a l’IES Sa Blanca Dona, d’Eivissa
- Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 28 de novembre de 2019 per la qual s’autoritza la modificació de la configuració del col·legi privat d’educació infantil, primària, secundària i batxillerat Mestral del municipi d’Eivissa, amb l’ampliació de tres unitats d’educació infantil de segon cicle i sis unitats d’educació primària

----------------

3-12-19 BOIB 163
- Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 25 de novembre de 2019 per la qual s’adjudica un ajut destinat a la premsa diària escrita en llengua catalana a les Illes Balears a Edicions Periòdiques Ara Balears, SL
- Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 25 de novembre de 2019 per la qual s’adjudica un ajut destinat a la premsa diària escrita en llengua catalana a les Illes Balears a Associació Ona Mediterrània
- Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 25 de novembre de 2019 per la qual es denega un ajut destinat a la premsa diària escrita en llengua catalana a les Illes Balears a Associació Cultural Nou País
- Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 22 de novembre de 2019 per la qual es disposa el trasllat de la seu de l’Equip d’Atenció Primerenca Sud i s’ordena la inscripció d’aquest trasllat en el Registre de centres docents de la Conselleria
- Publicació dels preus dels serveis acadèmics de l’Escola Superior d’Art Dramàtic de les Illes Balears (ESADIB) i del Conservatori Superior de Música de les Illes Balears i les exempcions i les reduccions d’aquests preus
-

IniciMapa EstadístiquesInformació RSSContacteES
-