-
[ Anar a l'inici del WEIB ]
El Web Educatiu de les Illes Balears
NORMATIVA I LEGISLACIÓ
   
 

-Normativa BOIB
---

CAIB Normativa publicada per la Conselleria d'Educació i Universitat al BOIB

 
Febrer 2017
28-2-17 BOIB 25
- Resolució de la directora general de Personal Docent de dia 22 de febrer de 2017 per la qual s’aprova la convocatòria pública per formar borses d’aspirants a funcionaris interins docents amb la finalitat de cobrir, durant el curs 2017-2018 i a totes les illes, vacants i substitucions de totes les especialitats o funcions a centres públics d’ensenyament no universitari dependents de la Conselleria d’Educació i Universitat del Govern de les Illes Balears
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 15 de febrer de 2017 per la qual s’autoritza la separació de l’Equip d’Atenció Primerenca Sud, subseu de Llevant, de l’Equip d’Atenció Primerenca Llevant
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 15 de febrer de 2017 per la qual s’autoritza l’obertura i el funcionament del centre privat d’educació especial Sant Josep, al municipi de Sant Josep de sa Talaia (Eivissa)
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 15 de febrer de 2017 per la qual s’autoritza l’obertura i el funcionament del centre privat d’educació especial Quatre per Quatre Eivissa
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 10 de febrer de 2017 per la qual s’autoritza l’obertura i el funcionament del centre privat incomplet d’educació infantil de primer cicle CEI Natural Kids Space, de Palmanova, Calvià
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 14 de febrer de 2017 per la qual s’autoritza la modificació de la configuració del centre privat concertat d’educació especial Joan XXIII d’Inca, amb la transformació d’una unitat ASCE d’educació infantil especial a una unitat ASCE d’educació bàsica especial ubicada al centre privat concertat La Salle, d’Inca
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 15 de febrer de 2017 per la qual s’autoritza la modificació de la configuració del centre privat concertat d’educació especial Pinyol Vermell, de Marratxí, amb la transformació d’una unitat TAVA en una unitat d’educació bàsica especial

----------------

25-2-17 BOIB 24
- Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat i de la directora de l’Institut Balear de la Dona de dia 15 de febrer de 2017 per la qual es convoquen els centres docents sostinguts amb fons públics que imparteixen ensenyaments no universitaris de les Illes Balears a participar en el programa “Cap a la coeducació als centres educatius” per al curs 2017-2018
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 3 de febrer de 2017 per la qual es denega l’autorització al centre docent privat Escola Arimunani, de Son Ferriol (Palma), i se’n tanca l’expedient administratiu
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat d’1 de febrer de 2017 per la qual es denega l’autorització al centre privat d’educació infantil de segon cicle i de primària Escola Activa de Mallorca i se’n tanca l’expedient administratiu
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat d’1 de febrer de 2017 per la qual es denega l’autorització al centre docent estranger The Vineyard School Mallorca, de Palma, i se’n tanca l’expedient administratiu
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 16 de febrer de 2017 per la qual s’autoritza el canvi de titularitat de 6 unitats d’educació infantil de segon cicle del Centre Privat d’Educació Infantil de primer i segon cicle Xipell, al Centre Privat Concertat Nostra Senyora de la Consolació i al Centre Privat Concertat Sant Francesc de Sales, del municipi de Ciutadella
- Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 21 de febrer de 2017 per la qual es regula el procediment per sol·licitar la implantació dels programes de millora de l’aprenentatge i del rendiment als centres d’educació secundària obligatòria sostinguts amb fons públics que no disposin d’autorització
- Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de dia 22 de febrer de 2017 per la qual s’aproven les instruccions per al desenvolupament de programes de formació dels centres vinculats als plans d’innovació pedagògica per a la millora educativa dels centres per als cursos 2017-2018 i 2018-2019 assessorats pels centres de professorat de les Illes Balears

----------------

21-2-17 BOIB 22
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 17 de febrer de 2017 per la qual es convoca el procés de selecció de centres docents de titularitat pública dependents de la Conselleria d’Educació i Universitat per implantar-hi plans d’innovació pedagògica per a la millora educativa dels centres durant el curs 2017-2018
- Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de 14 de febrer de 2017 per la qual es convoca la prova lliure per obtenir el títol de batxiller dirigida a les persones majors de vint anys a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per al curs 2016-2017 i es dicten les normes per dur-la a terme

----------------

18-2-17 BOIB 21
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 15 de febrer de 2017 per la qual s’aproven les instruccions que estableixen les pautes i criteris d’actuació per a dur a terme les proves d’accés a la Universitat
- Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 10 de febrer de 2017 per la qual se citen a termini les persones interessades en l’ampliació del recurs contenciós administratiu procediment ordinari 145/2016
- Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 15 de febrer de 2017 per la qual s’aproven les instruccions per avaluar l’aprenentatge dels alumnes del batxillerat a les Illes Balears per al curs 2016-2017
- Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de dia 10 de febrer de 2017 per la qual es convoquen els centres docents sostinguts amb fons públics que imparteixen ensenyaments no universitaris a l’àmbit de l’illa de Mallorca a participar en el programa Aprenentatge Servei a la Serra de Tramuntana per al curs 2017-2018
- Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de 13 de febrer de 2017 per la qual es convoca la prova d’accés als cicles formatius de grau superior de formació professional del sistema educatiu i se’n concreten aspectes sobre l’organització
- Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de 13 de febrer de 2017 per la qual es convoca la prova d’accés als cicles formatius de grau mitjà de formació professional del sistema educatiu i se’n concreten aspectes sobre l’organització

----------------

16-2-17 BOIB 20
- Correcció d’errades en la publicació de la Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 30 de març de 2016 per la qual s’autoritza la modificació de la configuració del Centre Privat Concertat Aula Balear, de Palma, amb l’ampliació amb dues unitats d’educació secundària (PMAR) (BOIB núm. 48, de 16 d’abril)
- Resolució del director general de Política Universitària i d’Ensenyament Superior de 13 de febrer de 2017 per la qual s’aprova el protocol d’avaluació establert en el Decret 7/2017, de 10 de febrer, de complements retributius addicionals del personal docent i investigador de la Universitat de les Illes Balears

----------------

11-2-17 BOIB 18
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 23 de gener de 2017 per la qual s’autoritza el canvi de la titularitat del centre privat d’educació infantil de primer cicle CEI Teringa, de Palma
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 25 de gener de 2017 per la qual s’autoritza el canvi de la titularitat i el canvi de domicili, amb la supressió d’una unitat d’educació infantil de primer cicle, del centre privat d’educació infantil de primer cicle CEI Bella Aurora, d’Inca
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 30 de gener de 2017 per la qual s’autoritza la modificació de la configuració amb la transformació d’una unitat d’Educació Secundària Obligatòria en una unitat de educació infantil de segon cicle al centre privat concertat Sant Francesc d’Assís de Sa Pobla
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 30 de gener de 2017 per la qual s’autoritza la modificació de la configuració del centre privat d’educació infantil de 1r i 2n cicle CEI Popeye, amb la supressió de tres unitats de d’educació infantil de primer cicle ubicades al carrer Bulnes núm. 7, de Palma
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 25 de gener de 2017 per la qual s’autoritza la modificació de la configuració del Col·legi Luis Vives, de Palma, amb la transformació de sis unitats d’educació infantil de segon cicle en sis unitats d’educació primària
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 31 de gener de 2017 per la qual s’autoritza el canvi de domicili i el trasllat dels alumnes i els professors de l’Aula d’Adults de Cala Rajada adscrita al CEPA Artà, a l’edifici de l’IES Capdepera i es disposa el canvi de denominació específica atesa la nova ubicació
- Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de 6 de febrer de 2017 per la qual es convoquen les proves lliures per obtenir els títols de tècnic i de tècnic superior de formació professional del sistema educatiu i se’n concreten aspectes sobre l’organització
- Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de dia 8 de febrer de 2017 per la qual s’aproven les instruccions per al desenvolupament de programes de formació i transferència en els centres per al foment d’entorns col·laboratius d’aprenentatge adreçats als centres docents de titularitat pública dependents de la Conselleria d’Educació i Universitat durant el curs 2017-2018
- Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 8 de febrer de 2017 per la qual s’aproven les instruccions per avaluar l’aprenentatge dels alumnes de l’educació secundària obligatòria a les Illes Balears per al curs 2016-2017

----------------

9-2-17 BOIB 17
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat per la que es fa públic l’emplaçament als interessats en relació al Procediment Ordinari 0000436/2016 del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, Sala Contenciosa Administrativa 001, interposat per la Confederació Sindical de Comissions Obreres de les Illes Balears contra la Conselleria d’Educació i Universitat, com a titular del Protectorat de la Fundació per al Conservatori Superior de Música i Dansa de les Illes Balears en relació amb la impugnació de la Resolució de 22/08/2016
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat del Govern de les Illes Balears de dia 1 de febrer de 2017, per la qual es modifica la Resolució del conseller d’Educació i Universitat del Govern de les Illes Balears de dia 16 de gener de 2017 per la qual es publiquen les plantilles orgàniques i la relació de llocs de feina vacants dels cossos de catedràtics d’ensenyament secundari, de professors d’ensenyament secundari, de professors tècnics de formació professional, de professors de música i arts escèniques, de professors d’arts plàstiques i disseny, de mestres de taller d’arts plàstiques i disseny i de professors d’escoles oficials d’idiomes
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat per la que es fa públic l’emplaçament als interessats en relació al Procediment Ordinari 0000435/2016 del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, Sala Contenciosa Administrativa 001, interposat per la Confederació Sindical de Comissions Obreres de les Illes Balears contra la Conselleria d’Educació i Universitat, com a titular del Protectorat de la Fundació per a l’Escola Superior d’Art Dramàtic de les Illes Balears en relació amb la impugnació de la Resolució de 22/08/2016

----------------

4-2-17 BOIB 15
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 25 de gener de 2017 per la qual es declara la caducitat i es disposa l’arxivament dels expedients relatius a l’autorització dels centres d’educació infantil de primer cicle que figuren en l’annex 1
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 23 de gener de 2017 per la qual s’autoritza la separació de les dues instal·lacions del centre privat d’educació infantil de primer cicle CEI Sa Costureta, el canvi de denominació i el traspàs de la titularitat de les instal·lacions ubicades al carrer de Bartomeu Oliver de Can Tunis, núm. 39, de Son Ferriol (Palma), i l’assignació d’un nou codi a aquestes instal·lacions
- Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 30 de gener de 2017 per la qual es dicten instruccions per concretar el procediment d’admissió i de matrícula per als ensenyaments esportius de règim especial de les disciplines d’hípica per al curs 2016-2017, així com la matrícula del mòdul/bloc de formació pràctica i la matrícula extraordinària de mòduls pendents d’anys anteriors

----------------

2-2-17 BOIB 14
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat d’11 de gener de 2017 per la qual es revoca l’autorització del centre privat de formació professional Centre d’Estudis Manacorins
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat d’11 de gener de 2017 per la qual s’arxiven les actuacions conduents a l’autorització del centre privat d’educació infantil Can Misses, d’Eivissa
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat d’11 de gener de 2017 per la qual es revoca l’autorització del centre privat d’educació infantil Son Oliva, de Palma
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat d’11 de gener de 2017 per la qual es revoca l’autorització del centre privat d’educació infantil CEI Mel i Sucre, de Palma
-

IniciMapa del WEIBEstadístiques del WEIBInformació del WEIBRSSContacteES
-