-
[ Anar a l'inici del WEIB ]
El Web Educatiu de les Illes Balears
NORMATIVA I LEGISLACIÓ
   
 

-Normativa BOIB
---

GOIB Normativa publicada per la Conselleria d'Educació i Universitat al BOIB

 
Febrer 2019
16-2-19 BOIB 21
- Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 13 de febrer de 2019 per la qual es modifica la resolució de 14 de gener per la qual es convoquen les proves lliures de certificació de nivell de determinats idiomes de les escoles oficials d’idiomes de les Illes Balears per a l’any 2019
- Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat i del director general d’Innovació i Comunitat Educativa de 11 de febrer de 2019 per la qual es convoca els centres educatius a participar a les accions formatives en reanimació cardiopulmonar bàsica (RCP) i maneig de desfibril·ladors automàtics (DEA) per al curs 2018-2019

----------------

12-2-19 BOIB 19
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat del Govern de les Illes Balears de dia 6 de febrer de 2019, per la qual es corregeixen unes errades detectades a la Resolució del conseller d’Educació i Universitat del Govern de les Illes Balears de dia 18 de gener de 2019 per la qual es publiquen les plantilles orgàniques i la relació de llocs de feina vacants dels cossos de catedràtics i de professors d’ensenyament secundari, de professors tècnics de formació professional, professors d’escoles oficials d’idiomes, de professors de música i arts escèniques i de professors i de mestres de taller d’arts plàstiques i disseny
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat del Govern de les Illes Balears de dia 6 de febrer de 2019, per la qual es corregeixen unes errades detectades a la Resolució del conseller d’Educació i Universitat del Govern de les Illes Balears de dia 18 de gener de 2019 per la qual es publiquen les plantilles orgàniques i la relació de llocs de feina vacants del cos de mestres

----------------

9-2-19 BOIB 18
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 6 de febrer de 2019 per la qual s’autoritzen els preus de les publicacions i dels serveis no acadèmics del Conservatori Superior de Música de les Illes Balears
- Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de 31 de gener de 2019 per la qual es convoca la prova d’accés als cicles formatius de grau mitjà de formació professional del sistema educatiu i se’n concreten aspectes sobre l’organització
- Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de 31 de gener de 2019 per la qual es convoca la prova d’accés als cicles formatius de grau superior de formació professional del sistema educatiu i se’n concreten aspectes sobre l’organització
- Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de 4 de febrer de 2019 per la qual es convoquen les proves lliures per obtenir els títols de tècnic i de tècnic superior de formació professional del sistema educatiu i se’n concreten aspectes sobre l’organització
- Resolució del conseller d'Educació i Universitat de 6 de febrer de 2019 per la qual es modifica la Resolució del conseller d'Educació i Universitat de 8 de maig de 2017 per la qual s'estableix el procediment per a l'accés a una destinació per als professors de religió catòlica d'acord amb el que preveu l'article 6 del Reial decret 696/2007, d'1 de juny, pel qual es regula la relació laboral dels professors de religió

----------------

7-2-19 BOIB 17
- Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 25 de gener de 2019, per la qual s’accepta la renúncia al càrrec de director del CEIP Llorenç Riber, de Campanet
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat per la qual s’autoritza l’acceptació de la concessió demanial gratuïta de l’ús del centre educatiu Can Nebot, de Sant Jordi de ses Salines, al terme municipal de Sant Josep de sa Talaia
- Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de 31 de gener de 2019 per la qual s’estableix el calendari del procés d’admissió i matriculació dels alumnes als ensenyaments de persones adultes als centres sostinguts amb fons públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per al curs 2019-2020

----------------

5-2-19 BOIB 16
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 18 de gener de 2019 per la qual es denega l’autorització de l’obertura i el funcionament com a centre estranger de l’Instituto Internacional del Pacífico Dharma College Ibiza, del sistema educatiu de Panamà, i se’n tanca l’expedient administratiu
- Resolució del director general de Política Universitària i d’Ensenyament Superior de 30 de gener de 2019 per la qual se citen a termini les persones interessades en el recurs contenciós administratiu núm. 680/2018, seguit pels tràmits del procediment ordinari davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears

----------------

2-2-19 BOIB 15
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 28 de gener de 2019, de cessament i nomenament de determinats membres titulars i suplents, del Consell Escolar de les Illes Balears
- Resolució de la directora general de Personal Docent de 22 de gener de 2019, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al cos d’inspectors d’educació a les Illes Balears

-

IniciMapa EstadístiquesInformació RSSContacteES
-