-
[ Anar a l'inici del WEIB ]
El Web Educatiu de les Illes Balears
NORMATIVA I LEGISLACIÓ
   
 

-Normativa BOIB
---

GOIB Normativa publicada per la Conselleria d'Educació i Universitat al BOIB

 
Febrer 2019
28-2-19 BOIB 26
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 18 de febrer de 2019 per la qual s’autoritza el canvi de la titularitat del centre privat d’educació infantil de primer cicle CEI Sa Miloca, de Palma
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 18 de febrer de 2019 per la qual s’autoritza la modificació de la configuració del centre privat concertat Nostra Señora de la Consolación, d’Eivissa, amb la transformació d’una unitat d’ESO en una unitat de batxillerat de la modalitat d’humanitats i ciències socials
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 18 de febrer de 2019 per la qual s’autoritza la modificació de la configuració del centre privat concertat Sant Francesc d’Assís, de sa Pobla, amb la transformació d’una unitat d’educació infantil de segon cicle en una unitat d’educació primària
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 18 de febrer de 2019 per la qual s’autoritza la modificació de la configuració del centre privat concertat Sant Vicenç de Paül, de Manacor, amb la transformació d’una unitat d’educació secundària obligatòria en una unitat d’educació primària
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 19 de febrer de 2019 per la qual s’autoritza l’obertura i el funcionament del centre docent estranger Baleares International College San Agustín perquè imparteixi ensenyaments del sistema educatiu britànic per a alumnes estrangers i alumnes espanyols
- Correcció d’errades en la publicació de la Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 19 de febrer de 2019 per la qual es modifica la configuració del centre privat concertat d’educació especial Gaspar Hauser, de Palma, amb la supressió de 4 unitats d’educació especial bàsica (EEB) i 3 unitats de transició a la vida adulta (TAVA)

----------------

23-2-19 BOIB 24
- Decret 11/2019, de 22 de febrer, pel qual es crea l’escola d’educació infantil de 0 a 3 anys Can Nebot, a la localitat de Sant Jordi de ses Salines, al terme municipal de Sant Josep de sa Talaia, a Eivissa
- Acord del Consell de Govern de 22 de febrer de 2019 pel qual es declara la construcció d’un IES a Son Ferriol inversió d’interès autonòmic i es consideren sistema general d’equipament públic docent en sòl rústic uns terrenys, d’una superfície de 19.400 m2, que formen part de la finca registral 22149, de propietat municipal, ubicada al nucli de Son Ferriol, al terme municipal de Palma
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 19 de febrer de 2019 per la qual es modifica la configuració del centre privat concertat d’educació especial Gaspar Hauser, de Palma, amb la supressió de 4 unitats d’educació especial bàsica (EEB) i 3 unitats de transició a la vida adulta (TAVA)
- Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de dia 13 de febrer de 2019 per la qual es convoquen els centres docents sostinguts amb fons públics que imparteixen ensenyaments no universitaris a l’àmbit de l’illa de Mallorca a participar en el programa Aprenentatge Servei a la Serra de Tramuntana per al curs 2019-2020
- Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 19 de febrer de 2019 per la qual es citen a termini les persones interessades en el recurs contenciós administratiu núm. 305/2018, seguit pels tràmits del procediment ordinari davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears

----------------

21-2-19 BOIB 23
- Ordre del conseller d’Educació i Universitat de dia 18 de febrer de 2019 per la qual es regula el nomenament i l’activitat dels docents mentors en l’àmbit del sistema educatiu no universitari de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat d’1 de febrer de 2019 per la qual es disposa el trasllat del personal i dels alumnes de l’IES Santa Maria al nou edifici situat a la via Ma-3010, de Santa Maria a Pòrtol, i s’ordena la inscripció d’aquest trasllat en el Registre de centres docents de la Conselleria d’Educació i Universitat
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 14 de febrer del 2019 per la qual es convoquen ajuts per participar a sis cursos de llengua i metodologia de l’ensenyament de l’alemany organitzats pel Goethe Institut a Alemanya durant l’estiu del 2019 adreçats al professorat que imparteix l’assignatura d’alemany en nivells no universitaris en centres educatius sostinguts amb fons públics de les Illes Balears en el marc del conveni de col·laboració entre la Conselleria d’Educació i Universitat del Govern de les Illes Balears i el Goethe Institut de Barcelona
- Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres per la qual s’adopten mesures extraordinàries i urgents per escolaritzar de manera immediata 7 alumnes del CCEE Gaspar Hauser (codi 07008405), les quals modifiquen els concerts educatius del CCEE Gaspar Hauser i del CCEE Princesa de Asturias (codi 07006469)

----------------

16-2-19 BOIB 21
- Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 13 de febrer de 2019 per la qual es modifica la resolució de 14 de gener per la qual es convoquen les proves lliures de certificació de nivell de determinats idiomes de les escoles oficials d’idiomes de les Illes Balears per a l’any 2019
- Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat i del director general d’Innovació i Comunitat Educativa de 11 de febrer de 2019 per la qual es convoca els centres educatius a participar a les accions formatives en reanimació cardiopulmonar bàsica (RCP) i maneig de desfibril·ladors automàtics (DEA) per al curs 2018-2019

----------------

12-2-19 BOIB 19
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat del Govern de les Illes Balears de dia 6 de febrer de 2019, per la qual es corregeixen unes errades detectades a la Resolució del conseller d’Educació i Universitat del Govern de les Illes Balears de dia 18 de gener de 2019 per la qual es publiquen les plantilles orgàniques i la relació de llocs de feina vacants dels cossos de catedràtics i de professors d’ensenyament secundari, de professors tècnics de formació professional, professors d’escoles oficials d’idiomes, de professors de música i arts escèniques i de professors i de mestres de taller d’arts plàstiques i disseny
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat del Govern de les Illes Balears de dia 6 de febrer de 2019, per la qual es corregeixen unes errades detectades a la Resolució del conseller d’Educació i Universitat del Govern de les Illes Balears de dia 18 de gener de 2019 per la qual es publiquen les plantilles orgàniques i la relació de llocs de feina vacants del cos de mestres

----------------

9-2-19 BOIB 18
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 6 de febrer de 2019 per la qual s’autoritzen els preus de les publicacions i dels serveis no acadèmics del Conservatori Superior de Música de les Illes Balears
- Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de 31 de gener de 2019 per la qual es convoca la prova d’accés als cicles formatius de grau mitjà de formació professional del sistema educatiu i se’n concreten aspectes sobre l’organització
- Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de 31 de gener de 2019 per la qual es convoca la prova d’accés als cicles formatius de grau superior de formació professional del sistema educatiu i se’n concreten aspectes sobre l’organització
- Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de 4 de febrer de 2019 per la qual es convoquen les proves lliures per obtenir els títols de tècnic i de tècnic superior de formació professional del sistema educatiu i se’n concreten aspectes sobre l’organització
- Resolució del conseller d'Educació i Universitat de 6 de febrer de 2019 per la qual es modifica la Resolució del conseller d'Educació i Universitat de 8 de maig de 2017 per la qual s'estableix el procediment per a l'accés a una destinació per als professors de religió catòlica d'acord amb el que preveu l'article 6 del Reial decret 696/2007, d'1 de juny, pel qual es regula la relació laboral dels professors de religió

----------------

7-2-19 BOIB 17
- Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 25 de gener de 2019, per la qual s’accepta la renúncia al càrrec de director del CEIP Llorenç Riber, de Campanet
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat per la qual s’autoritza l’acceptació de la concessió demanial gratuïta de l’ús del centre educatiu Can Nebot, de Sant Jordi de ses Salines, al terme municipal de Sant Josep de sa Talaia
- Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de 31 de gener de 2019 per la qual s’estableix el calendari del procés d’admissió i matriculació dels alumnes als ensenyaments de persones adultes als centres sostinguts amb fons públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per al curs 2019-2020

----------------

5-2-19 BOIB 16
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 18 de gener de 2019 per la qual es denega l’autorització de l’obertura i el funcionament com a centre estranger de l’Instituto Internacional del Pacífico Dharma College Ibiza, del sistema educatiu de Panamà, i se’n tanca l’expedient administratiu
- Resolució del director general de Política Universitària i d’Ensenyament Superior de 30 de gener de 2019 per la qual se citen a termini les persones interessades en el recurs contenciós administratiu núm. 680/2018, seguit pels tràmits del procediment ordinari davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears

----------------

2-2-19 BOIB 15
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 28 de gener de 2019, de cessament i nomenament de determinats membres titulars i suplents, del Consell Escolar de les Illes Balears
- Resolució de la directora general de Personal Docent de 22 de gener de 2019, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al cos d’inspectors d’educació a les Illes Balears

-

IniciMapa EstadístiquesInformació RSSContacteES
-