-
[ Anar a l'inici del WEIB ]
El Web Educatiu de les Illes Balears
NORMATIVA I LEGISLACIÓ
   
 

-Normativa BOIB
---

GOIB Normativa publicada per la Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca al BOIB

 
Febrer 2020
29-2-20 BOIB 26
- Correcció d’errates advertides en la publicació de la Resolució de la directora general de Personal Docent de 3 de febrer de 2020 per la qual es convoquen les proves selectives d’ingrés, accés i adquisició de noves especialitats als cossos docents de professors d’ensenyament secundari, de professors tècnics de formació professional, de professors d’escoles oficials d’idiomes, de professors de música i arts escèniques, de professors d’arts plàstiques i disseny i de mestres a les Illes Balears
- Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 25 de febrer de 2020 per la qual es convoquen ajuts d’escolarització per als alumnes escolaritzats als centres d’educació infantil privats autoritzats de la xarxa educativa complementària a la xarxa d’escoletes públiques de les Illes Balears durant el curs 2019-2020
- Extracte de la Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 25 de febrer de 2020 per la qual es convoquen ajuts d’escolarització per als alumnes escolaritzats als centres d’educació infantil privats autoritzats de la xarxa educativa complementària a la xarxa d’escoletes públiques de les Illes Balears durant el curs 2019-2020

----------------

27-2-20 BOIB 25
- Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 19 de febrer de 2020 per la qual s’autoritza una organització temporal especial per al cicle formatiu de grau mitjà de Tècnic en Olis d’Oliva i Vins impartit a l’IES Binissalem

----------------

25-2-20 BOIB 24
- Resolució de la directora general de Personal Docent de 3 de febrer de 2020 per la qual es convoquen les proves selectives d’ingrés, accés i adquisició de noves especialitats als cossos docents de professors d’ensenyament secundari, de professors tècnics de formació professional, de professors d’escoles oficials d’idiomes, de professors de música i arts escèniques, de professors d’arts plàstiques i disseny i de mestres a les Illes Balears
- Resolució de correcció d’errades de l’edicte 1282 publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 17, de 8 de febrer de 2020, de la Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 4 de febrer de 2020 per la qual es convoca el procediment per acreditar les competències professionals adquirides a través de l’experiència laboral o de vies no formals de formació (Acredita 2019)
- Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 18 de febrer de 2020 per la qual s’anul·la la qualificació professional SSC451_3, Promoció per a la Igualtat Efectiva de Dones i Homes, de la convocatòria del procediment d’acreditació de les competències professionals de 5 de desembre de 2019

----------------

22-2-20 BOIB 23
- Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 14 de gener de 2020 per la qual es modifica la Resolució de la consellera d’Innovació, Recerca i Turisme de 5 de novembre de 2018 per donar suport a projectes de recerca científica i tecnològica per al període 2018-2022 (BOIB núm. 144, de 17 de novembre de 2018) per reajustar la distribució del pressupost per anualitats, així com les dates màximes de pagament i justificació a aquesta nova distribució
- Correcció d’errades en la publicació de la Resolució del conseller d’Educació i Cultura de 27 de juliol de 2010 per la qual s’autoritza l’obertura i el funcionament del centre d’educació infantil privat de primer cicle CEI Voliaina de Pollença (BOIB núm. 138, de 21 de setembre)
- Correcció d’errades en la publicació de la Resolució del conseller d’Educació i Cultura, de 14 de novembre de 2006, per la qual s’autoritza l’obertura i el funcionament del centre privat d’educació infantil de primer cicle ‘CEI Poporiol’, de Petra (BOIB núm. 168, de 28 de novembre)
- Correcció d’errades en la publicació de la Resolució de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 7 d’abril de 2014 per la qual s’autoritza la modificació de la configuració amb l’ampliació d’una unitat d’educació infantil de primer cicle al centre privat d’educació infantil de primer cicle CEI Pica-Sol, de Llucmajor (BOIB núm. 59, de 1 de maig)
- Resolució del director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors de 18 de febrer de 2020 per la qual s’estableix el calendari del procés d’admissió i matriculació als ensenyaments de persones adultes als centres sostinguts amb fons públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per al curs 2020-2021

----------------

20-2-20 BOIB 22
- Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 14 de febrer de 2020 per la qual s’accepta la renúncia al càrrec de director del CEIP Llorenç Riber, de Campanet
- Resolució de la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa de dia 14 de febrer de 2020 per la qual s’aproven les bases de la convocatòria del procés d’avaluació dels assessors dels centres de professorat que van obtenir plaça en règim de comissió de serveis mitjançant la convocatòria pública aprovada per la Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de dia 21 d’abril de 2016
- Resolució de la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa de dia 14 de febrer de 2020 per la qual s’aproven les bases de la convocatòria del procés d’avaluació dels directors dels centres de professorat que van obtenir plaça en règim de comissió de serveis mitjançant la convocatòria pública aprovada per la Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de dia 21 d’abril de 2016

----------------

18-2-20 BOIB 21
- Resolució de correcció d’errades de l’edicte 12274 publicat en el Bulletí Oficial de les Illes Balears núm. 166, de 10 de desembre de 2019, de la Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 5 de desembre de 2019 per la qual es convoca el procediment per acreditar les competències professionals adquirides a través de l’experiència laboral o de vies no formals de formació corresponent al programa comú «PC00009» del Pla Anual de Polítiques per a l’Ocupació (PAPE 2019)
- Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 31 de gener de 2020 per la qual s’autoritza el canvi de l’adscripció de la titularitat del centre privat concertat d’educació infantil, primària i educació secundària obligatòria CC Nostra Senyora de la Consolació, de Ciutadella
- Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de dia 11 de febrer de 2020 per la qual s’aprova la convocatòria i es dicten les bases per a la realització de les proves lliures perquè les persones majors de devuit anys puguin obtenir directament el títol de graduat en educació secundària obligatòria, a les Illes Balears
- Resolució del director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors de 14 de febrer de 2020 per la qual se cita a termini els interessats en el procediment ordinari 570/2019 de la Sala Contenciosa Administrativa núm. 1 del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, referit al recurs contenciós administratiu interposat per l’Associació Mallorca Patrimoni contra la Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 7 d’octubre de 2019 relativa al recurs potestatiu de reposició interposat per aquesta mateixa associació

----------------

13-2-20 BOIB 19
- Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 6 de febrer de 2020 per la qual es modifica la Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 14 de gener de 2020 per la qual es nomena el director de l’Institut per a la Convivència i l’Èxit Escolar de les Illes Balears
- Resolució de la directora general de Personal Docent de dia 10 de febrer de 2020, per la qual es modifica la Resolució de la directora general de Personal Docent de 5 de setembre de 2019, per la qual es nomenen funcionaris en pràctiques els aspirants seleccionats en el procediment selectiu convocat per Resolució de la directora general de Personal Docent de 25 de febrer de 2019

----------------

11-2-20 BOIB 18
- Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 4 de febrer de 2020 per la qual s’autoritza l’oferta parcial i l’organització temporal especial per al cicle formatiu de Producció d’Audiovisuals i Espectacles

----------------

8-2-20 BOIB 17
- Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 4 de febrer de 2020 per la qual es convoca el procediment per acreditar les competències professionals adquirides a través de l’experiència laboral o de vies no formals de formació (Acredita 2019)
- Resolució del director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors de 3 de febrer de 2020 per la qual es convoquen les proves lliures per obtenir els títols de tècnic i de tècnic superior de formació professional del sistema educatiu i se’n concreten aspectes sobre l’organització
- Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 31 de gener de 2020 per la qual s’acorda el preu de la prova d’accés de caràcter específic i el preu del bloc específic per als ensenyaments esportius de règim especial de les modalitats esportives d’Atletisme, Bàsquet, Hípica, Judo, Muntanya i Escalada, Piragüisme, Salvament i Socorrisme, i Vela per al curs 2019-2020

----------------

1-2-20 BOIB 14
- Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca del Govern de les Illes Balears de dia 28 de gener de 2020, per la qual es modifica la Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca del Govern de les Illes Balears de dia 10 de gener de 2020 per la qual es publiquen les plantilles orgàniques i la relació de llocs de feina vacants dels cossos de catedràtics i de professors d’ensenyament secundari, de professors tècnics de formació professional, professors d’escoles oficials d’idiomes, de professors de música i arts escèniques i de professors i de mestres de taller d’arts plàstiques i disseny
- Correcció d’errades en la publicació de Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 15 de gener de 2020 per la qual es convoquen les proves lliures de certificació de nivell de determinats idiomes de les escoles oficials d’idiomes de les Illes Balears per a l’any 2020 (BOIB núm. 11, de 25 de gener)
-

IniciMapa EstadístiquesInformació RSSContacteES
-