-
[ Anar a l'inici del WEIB ]
El Web Educatiu de les Illes Balears
NORMATIVA I LEGISLACIÓ
   
 

-Normativa BOIB
---

CAIB Normativa publicada per la Conselleria d'Educació i Universitat al BOIB

 
Gener 2017
31-1-17 BOIB 13
- Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 30 de gener de 2017 per la qual s’amplia el termini per presentar sol·licituds del procediment per a l’establiment dels concerts educatius per als cursos acadèmics 2017-2018 a 2022-2023

----------------

28-1-17 BOIB 12
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de dia 19 de gener de 2017 per la qual es convoca el concurs de mèrits per a la selecció de directors de centres docents públics no universitaris de les Illes Balears i s’aproven les bases que l’han de regir
- Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 19 de gener de 2017 per la qual es modifica la Resolució extraordinària de 24 de novembre de 2016 per la qual s’amplia la dotació definitiva de personal d’atenció a la diversitat a l’ensenyament privat concertat per al curs escolar 2016-2017
- Resolució del director de l’Institut de les Qualificacions Professionals de les Illes Balears (IQPIB) de 24 gener de 2017 per la qual es designen les persones que han d’actuar com a assessors, avaluadors i membres de les comissions d’avaluació en el procediment d’acreditació de competències professionals, convocat mitjançant la Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 2 de desembre de 2016
- Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 25 de gener de 2017 per la qual se citen a termini les persones interessades en l’ampliació del recurs contenciós administratiu procediment ordinari 277/2016 a la Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 23 de setembre de 2016 sobre l’establiment, la renovació i la modificació dels concerts educatius per al curs acadèmic 2016-2017
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 19 de gener de 2017 per la qual es publica la relació de convenis de col·laboració subscrits per la Conselleria d’Educació i Universitat en el tercer quadrimestre de 2016 i, amb caràcter extraordinari, tres convenis de col·laboració subscrits per la Conselleria d’Educació i Universitat en el segon quadrimestre de 2016

----------------

26-1-17 BOIB 11
- Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de dia 11 de gener de 2017, per la qual s’accepta la renúncia al càrrec de directora del CEIP Mare de Déu de la Consolació
- Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de dia 16 de gener de 2017, per la qual s’accepta la renúncia al càrrec de directora del CEIP Can Raspalls, de Sant Jordi de Ses Salines
- Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de dia 11 de gener de 2017, per la qual s’accepta la renúncia al càrrec de directora del CEIP Gabriel Janer Manila
- Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de dia 11 de gener de 2017, per la qual s’accepta la renúncia al càrrec de director del CEIP Vora Mar
- Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de dia 11 de gener de 2017, per la qual s’accepta la renúncia al càrrec de directora del CEIP Maria Antònia Salvà
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat per la qual es regula la realització de l’avaluació de diagnòstic del curs 2016-2017 i el procediment d’aplicació als centres docents no universitaris de les Illes Balears que imparteixen ensenyaments de segon curs d’educació secundària obligatòria
- Correcció d’errades advertides a la Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 10 de gener de 2017 (BOIB núm. 7, de 17 de gener) per la qual es convoquen les proves lliures de certificació de nivell de determinats idiomes de les escoles oficials d’idiomes de les Illes Balears per a l’any 2017
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 17 de gener de 2017 per la qual se sotmet a informació pública el Projecte d’ordre per la qual es creen i suprimeixen fitxers automatitzats i no automatitzats de dades de caràcter personal de la Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres de la Conselleria d’Educació i Universitat

----------------

24-1-17 BOIB 10
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 5 de gener de 2016 per la qual s’autoritza el canvi de la denominació específica del centre privat d’educació infantil de primer cicle, CEI Hyades de Can Pastilla, Palma, per la de CEI ES LLAÜT

----------------

21-1-17 BOIB 9
- Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de dia 13 de gener de 2017 per la qual s’aprova la convocatòria pública per cobrir, en comissió de serveis, places de directors de centres de professorat
- Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de dia 13 de gener de 2017 per la qual s’aprova la convocatòria pública per cobrir, en comissió de serveis, places d’assessors de formació permanent als centres de professorat

----------------

19-1-17 BOIB 8
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 4 de gener de 2017 per la qual s’autoritza la modificació de la configuració del Centre Privat Concertat La Salle, de Palma, amb l’ampliació d’1 Unitat Educativa Específica a Centre Ordinari (UEECO)
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 4 de gener de 2017 per la qual s’autoritza la modificació de la configuració del Centre Privat Concertat Es Liceu, des Pont d’Inca, Marratxí, amb l’ampliació d’1 Unitat Educativa Específica a Centre Ordinari (UEECO)
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat del Govern de les Illes Balears de dia 16 de gener de 2017 per la qual es publiquen les plantilles orgàniques i la relació de llocs de feina vacants dels cos d’inspectors d’educació
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat del Govern de les Illes Balears de 16 de gener de 2017 per la qual es publiquen les plantilles orgàniques i la relació de llocs de feina vacants del cos de mestres
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat del Govern de les Illes Balears de dia 16 de gener de 2017 per la qual es publiquen les plantilles orgàniques i la relació de llocs de feina vacants dels cossos de catedràtics d’ensenyament secundari, de professors d’ensenyament secundari, de professors tècnics de formació professional, de professors de música i arts escèniques, de professors d’arts plàstiques i disseny, de mestres de taller d’arts plàstiques i disseny i de professors d’escoles oficials d’idiomes
- Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat, de dia 12 de gener de 2017, per la qual es fa la convocatòria i es dicten les normes per a la realització de les proves lliures perquè les persones majors de devuit anys puguin obtenir directament el títol de graduat en educació secundària obligatòria, a les Illes Balears

----------------

17-1-17 BOIB 7
- Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 16 de gener de 2017 per la qual es convoca el procediment per a l’establiment dels concerts educatius per als cursos acadèmics 2017-2018 a 2022-2023 i s’amplia la relació d’apartats en què els centres privats concertats han d’utilitzar el GestIB
- Resolució del director general de Planificació Ordenació i Centres de 10 de gener de 2017 per la qual es convoquen les proves lliures de certificació de nivell de determinats idiomes de les escoles oficials d’idiomes de les Illes Balears per a l’any 2017

----------------

14-1-17 BOIB 6
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 29 de desembre de 2016, per la qual s’autoritza l’obertura i el funcionament del centre privat de formació professional Ladat Studios Centre de Formació, de Palma, amb una unitat del CFGS en Animacions 3D, Jocs i Entorns Interactius
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 29 de desembre de 2016 per la qual es reconeix, a efectes administratius, l’autonomia de gestió de l’Escola Infantil Magdalena Humbert, de Maó i de l’Escola Infantil Verge de la Salut, de Palma

----------------

7-1-17 BOIB 3
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 19 de desembre de 2016 per la qual s’autoritza l’obertura i el funcionament del centre privat estranger Mallorca International School, al municipi de sa Pobla
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 23 de desembre de 2016 per la qual s’autoritza el canvi de titularitat del Centre Privat Concertat l’Assumpció, de Binissalem
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 23 de desembre de 2016 per la qual s’autoritza el canvi de titularitat del Centre Privat Concertat San Vicente de Paúl del Coll d’en Rabassa (Palma) i la traducció al català de la denominació d’aquest centre
- Anunci de licitació del contracte de servei de trasllat de la seu dels serveis centrals de la Conselleria d’Educació i Universitat al nou edifici situat al Polígon Son Fuster de Palma
- Formalització del contracte de subministrament de material sanitari per a diferents centres d’FP de les famílies de Sanitat i Serveis a la comunitat
- Formalització del contracte de subministrament de material per als tallers de diferents centres d’FP de la família de Transport i manteniment de vehicles

----------------

5-1-17 BOIB 2
- Anunci de licitació del contracte de subministrament de calçat i vestuari per al personal depenent de la Conselleria d’Educació i Universitat

----------------

3-1-17 BOIB 1
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 19 de desembre de 2016 per la qual s’autoritza la modificació de la configuració del Colegio San Cayetano, de Palma, amb la transformació de dues unitats d’educació secundària obligatòria en dues unitats de batxillerat de les modalitats de ciències i humanitats i ciències socials

-

IniciMapa del WEIBEstadístiques del WEIBInformació del WEIBRSSContacteES
-