-
[ Anar a l'inici del WEIB ]
El Web Educatiu de les Illes Balears
NORMATIVA I LEGISLACIÓ
   
 

-Normativa BOIB
---

GOIB Normativa publicada per la Conselleria d'Educació i Universitat al BOIB

 
Gener 2019
31-1-19 BOIB 14
- Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de dia 28 de gener de 2019 per la qual s’aproven les bases de la convocatòria del procés d’avaluació dels assessors dels centres de professorat que van obtenir plaça en règim de comissió de serveis mitjançant la convocatòria pública aprovada per la Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de dia 13 de gener de 2017
- Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de dia 28 de gener de 2019 per la qual s’aproven les bases de la convocatòria del procés d’avaluació dels directors dels centres de professorat que van obtenir plaça en règim de comissió de serveis mitjançant la convocatòria pública aprovada per la Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de dia 13 de gener de 2017

----------------

26-1-19 BOIB 12
- Resolució de la directora general de Personal Docent de dia 22 de gener de 2019, per la qual es modifica la Resolució de la directora general de Personal Docent de 3 de setembre de 2018, per la qual es nomenen funcionaris en pràctiques els aspirants seleccionats en el procediment selectiu convocat per Resolució de la directora general de Personal Docent de 28 de febrer de 2018
- Correcció d’errades advertides en la publicació de la Resolució del conseller d’Educació i Universitat de dia 15 de gener de 2019 per la qual es convoca un concurs de mèrits per a la selecció de directors de centres docents públics no universitaris de les Illes Balears i s’aproven les bases que l’han de regir (BOIB núm. 8, de 17 de gener)
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat del Govern de les Illes Balears de dia 23 de gener de 2019, per la qual es modifica la Resolució del conseller d’Educació i Universitat del Govern de les Illes Balears de dia 18 de gener de 2019 per la qual es publiquen les plantilles orgàniques i la relació de llocs de feina vacants dels cossos de catedràtics i de professors d’ensenyament secundari, de professors tècnics de formació professional, professors d’escoles oficials d’idiomes, de professors de música i arts escèniques i de professors i de mestres de taller d’arts plàstiques i disseny
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat del Govern de les Illes Balears de dia 23 de gener de 2019, per la qual es modifica la Resolució del conseller d’Educació i Universitat del Govern de les Illes Balears de dia 18 de gener de 2019 per la qual es publiquen les plantilles orgàniques i la relació de llocs de feina vacants del cos d’inspectors d’educació
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 16 de gener de 2019 per la qual s’autoritza l’obertura i el funcionament del centre privat d’educació infantil de primer cicle CEI Babyland, d’Eivissa
- Resolució del director general de Política Universitària i d’Ensenyament Superior de 22 de gener de 2019 per la qual es convoquen, de manera extraordinària, els centres educatius de les Illes Balears perquè aportin professors per tutoritzar els estudiants en pràctiques del Màster Universitari de Formació del Professorat de la Universitat Nacional d’Educació a Distància (UNED)

----------------

24-1-19 BOIB 11
- Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 14 de gener de 2019 per la qual es convoquen les proves lliures de certificació de nivell de determinats idiomes de les escoles oficials d’idiomes de les Illes Balears per a l’any 2019
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 16 de gener de 2019 per la qual s’autoritza el traspàs de la titularitat del centre privat d’educació infantil de primer cicle CEI Mamá Osa, de Palma
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de18 de gener de 2019 per la qual es declara la caducitat i es disposa l’arxivament de l’expedient relatiu a la modificació d’autorització d’una unitat de grau superior corresponent al títol de tècnic superior en Administració de Sistemes informàtics en Xarxa del Centre Concertat Es Liceu, de Marratxí
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 17 de gener de 2019 per la qual s’autoritza la implantació del batxillerat a l’IES Quartó del Rei
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 28 de desembre de 2018 per la qual s’autoritza l’obertura i el funcionament del centre docent estranger Green Valley School perquè imparteixi ensenyaments del sistema educatiu britànic per a alumnes estrangers i alumnes espanyols
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 16 de gener de 2019 per la qual es convoca el procediment per acreditar les competències professionals adquirides a través de l’experiència laboral o de vies no formals de formació (ACREDITA 2018/2019
- Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de 17 de gener de 2019 per la qual es nomenen les persones que han d’actuar com a membres de les comissions d’avaluació en el procediment d’acreditació de competències professionals convocat mitjançant la Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 29 de novembre de 2018
- Resolució del director general de Política Universitària i d’Ensenyament Superior de 15 de gener de 2019 per la qual s’estableix el procediment perquè els alumnes de les universitats amb les quals no s’ha signat cap conveni específic de col·laboració puguin fer les pràctiques, durant el segon semestre del curs 2018-2019, a centres docents dependents de la Conselleria d’Educació i Universitat

----------------

22-1-19 BOIB 10
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat del Govern de les Illes Balears de 18 de gener de 2019 per la qual es publiquen les plantilles orgàniques i la relació de llocs de feina vacants del cos d’inspectors d’educació
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat del Govern de les Illes Balears de dia 18 de gener de 2019 per la qual es publiquen les plantilles orgàniques i la relació de llocs de feina vacants dels cossos de catedràtics i de professors d’ensenyament secundari, de professors tècnics de formació professional, professors d’escoles oficials d’idiomes, de professors de música i arts escèniques i de professors i de mestres de taller d’arts plàstiques i disseny
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat del Govern de les Illes Balears de 18 de gener de 2019 per la qual es publiquen les plantilles orgàniques i la relació de llocs de feina vacants del cos de mestres

----------------

19-1-19 BOIB 9
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 11 de gener de 2019 per la qual es publica la relació de convenis de col·laboració subscrits per la Conselleria d’Educació i Universitat en el tercer quadrimestre de l’any 2018 i, amb caràcter extraordinari, un conveni de col·laboració subscrit per la Conselleria d’Educació i Universitat en el primer quadrimestre de l’any 2018 i dos convenis de col·laboració subscrit en el segon quadrimestre de l’any 2018

----------------

17-1-19 BOIB 8
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de dia 15 de gener de 2019 per la qual es convoca un concurs de mèrits per a la selecció de directors de centres docents públics no universitaris de les Illes Balears i s’aproven les bases que l’han de regir

----------------

12-1-19 BOIB 6
- Correcció d’errades advertides a la Resolució de la directora general de Personal Docent de dia 14 de desembre de 2018 per la qual s’aprova la convocatòria pública per formar una borsa d’aspirants a funcionaris interins docents amb la finalitat de cobrir, durant el curs 2019-2020 i a totes les illes, vacants i substitucions de totes les especialitats o funcions a centres públics d’ensenyament no universitari dependents de la Conselleria d’Educació i Universitat del Govern de les Illes Balears
- Correcció d’errades advertides en l’annex 1 de la Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 31 d’octubre de 2018 per la qual es concedeixen ajudes de mobilitat dins l’àmbit de l’Euroregió Pirineus Mediterrània i ajudes de desplaçament per a alumnes de les Illes Balears que han cursat estudis universitaris a la Unió Europea (UE-28) durant l’any acadèmic 2017-2018

----------------

10-1-19 BOIB 5
- Resolució de la directora general de Personal Docent de dia 7 de gener de 2019, per la qual es modifica la Resolució de la directora general de Personal Docent de 27 de juliol de 2018, per la qual es publica la llista única per especialitats i illes de tots els aspirants que han superat el procediment selectiu convocat per Resolució de la directora general de Personal Docent de 28 de febrer de 2018, de convocatòria de proves selectives d’ingrés, accés i adquisició de noves especialitats als cossos docents modificada per la Resolució de 25 de maig

----------------

8-1-19 BOIB 4
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de dia 4 de gener de 2019 per la qual es convoca un concurs de mèrits per a la selecció de directors de centres docents públics no universitaris de les Illes Balears i s’aproven les bases que l’han de regir

----------------

5-1-19 BOIB 3
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 30 de novembre de 2018 per la qual s’autoritza la modificació de la configuració del centre privat concertat Madre Alberta, de Palma, amb l’ampliació amb una unitat de batxillerat i la supressió de dues unitats de PMAR

-

IniciMapa EstadístiquesInformació RSSContacteES
-