-
[ Anar a l'inici del WEIB ]
El Web Educatiu de les Illes Balears
NORMATIVA I LEGISLACIÓ
   
 

-Normativa BOIB
---

GOIB Normativa publicada per la Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca al BOIB

 
Gener 2020
16-1-20 BOIB 7
- Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 10 de gener de 2020 per la qual es modifica la Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 12 de juliol de 2019 de delegació de signatura de determinats documents comptables i administratius
- Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 7 de gener 2020 per la qual es denega la suspensió de la tramitació del procediment i la denegació de la modificació de la configuració del centre d’educació especial Mater Misericordiae, de Palma, i se’n tanca l’expedient administratiu
- Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 17 de desembre de 2019 per la qual s’autoritza el canvi de denominació, el trasllat i la modificació de la configuració amb l’ampliació d’una unitat de CFGS d’Il·luminació i Tractament de la Imatge i una unitat de CFGS de Producció d’Audiovisuals i Espectacles del centre privat de formació professional Escola d’Imatge i So i el canvi de denominació i el trasllat del centre autoritzat d’ensenyaments artístics professionals d’arts plàstiques i disseny Escola d’Imatge i So
- Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca del Govern de les Illes Balears de dia 10 de gener de 2020 per la qual es publiquen les plantilles orgàniques i la relació de llocs de feina vacants dels cossos de catedràtics i de professors d’ensenyament secundari, de professors tècnics de formació professional, professors d’escoles oficials d’idiomes, de professors de música i arts escèniques i de professors i de mestres de taller d’arts plàstiques i disseny
- Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca del Govern de les Illes Balears de 10 de gener de 2020 per la qual es publiquen les plantilles orgàniques i la relació de llocs de feina vacants del cos de mestres
- Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca del Govern de les Illes Balears de dia 10 de gener de 2020 per la qual es publiquen les plantilles orgàniques i la relació de llocs de feina vacants dels cos d’inspectors d’educació
- Resolució de la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa de 9 de gener de 2020 per la qual es convoquen els membres de la comunitat educativa i el professorat de centres docents públics que imparteixen educació infantil, educació primària o educació secundària de les Illes Balears a participar en el programa formatiu «Dissenyant futurs sociocomunitaris» per al curs 2019-2020

----------------

14-1-20 BOIB 6
- Resolució de dia 10 de gener de 2020 per la qual es modifica l’annex 4 apartat A de la Resolució de la directora general de Personal Docent de dia 19 de desembre de 2019 per la qual s’aprova la convocatòria pública per formar una borsa d’aspirants a funcionaris interins docents amb la finalitat de cobrir, a totes les illes, vacants i substitucions de totes les especialitats o funcions a centres públics d’ensenyament no universitari dependents de la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca del Govern de les Illes Balears per al curs 2020-2021
- Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres, de 9 de gener de 2020, per la qual es cita a termini les persones interessades en el recurs contenciós administratiu, procediment ordinari núm. 528/2019

----------------

11-1-20 BOIB 5
- Resolució del director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors per la qual es nomenen les persones que han d’actuar com a membres de les comissions d’avaluació en el procediment d’acreditació de competències professionals convocat mitjançant la Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 5 de desembre de 2019
-

IniciMapa EstadístiquesInformació RSSContacteES
-