-
[ Anar a l'inici del WEIB ]
El Web Educatiu de les Illes Balears
NORMATIVA I LEGISLACIÓ
   
 

-Normativa BOIB
---

GOIB Normativa publicada per la Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca al BOIB

 
Gener 2020
30-1-20 BOIB 13
- Resolució del director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors de 27 de gener de 2020 per la qual es convoca la prova d’accés als cicles formatius de grau superior de formació professional del sistema educatiu i se’n concreten aspectes sobre l’organització
- Resolució del director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors de 27 de gener de 2020 per la qual es convoca la prova d’accés als cicles formatius de grau mitjà de formació professional del sistema educatiu i se’n concreten aspectes sobre l’organització

----------------

28-1-20 BOIB 12
- Resolució de la directora general de Personal Docent de 23 de gener de 2020 per la qual es modifica la Resolució de la directora general de Personal Docent de 6 de maig de 2019, per la qual s’aproven i es fan públiques, amb caràcter definitiu, les destinacions atorgades als funcionaris docents que participen en el concurs de trasllats d’àmbit estatal convocat per Resolució de 18 d’octubre de 2018

----------------

25-1-20 BOIB 11
- Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 15 de gener de 2020 per la qual es convoquen les proves lliures de certificació de nivell de determinats idiomes de les escoles oficials d’idiomes de les Illes Balears per a l’any 2020

----------------

21-1-20 BOIB 9
- Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca per la qual es nomenen membres de la Mesa de Diàleg Permanent amb les famílies de l’alumnat de les Illes Balears en representació de les federacions i confederacions de pares i mares d’alumnes

----------------

18-1-20 BOIB 8
- Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 14 de gener de 2020 per la qual es nomena el director de l’Institut per a la Convivència i l’Èxit Escolar de les Illes Balears
- Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de dia 20 de desembre de 2019 per la qual es convoca un concurs de mèrits per a la selecció de directors de centres docents públics no universitaris de les Illes Balears i s’aproven les bases que l’han de regir
- Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca, a proposta del director general de Planificació, Ordenació i Centres, amb relació a l’Acord de 20 de setembre de 2005 per als representants de les organitzacions empresarials, de les cooperatives i dels titulars de centres concertats en els diferents òrgans de consulta i en la formació permanent del professorat

----------------

16-1-20 BOIB 7
- Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 10 de gener de 2020 per la qual es modifica la Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 12 de juliol de 2019 de delegació de signatura de determinats documents comptables i administratius
- Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 7 de gener 2020 per la qual es denega la suspensió de la tramitació del procediment i la denegació de la modificació de la configuració del centre d’educació especial Mater Misericordiae, de Palma, i se’n tanca l’expedient administratiu
- Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 17 de desembre de 2019 per la qual s’autoritza el canvi de denominació, el trasllat i la modificació de la configuració amb l’ampliació d’una unitat de CFGS d’Il·luminació i Tractament de la Imatge i una unitat de CFGS de Producció d’Audiovisuals i Espectacles del centre privat de formació professional Escola d’Imatge i So i el canvi de denominació i el trasllat del centre autoritzat d’ensenyaments artístics professionals d’arts plàstiques i disseny Escola d’Imatge i So
- Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca del Govern de les Illes Balears de dia 10 de gener de 2020 per la qual es publiquen les plantilles orgàniques i la relació de llocs de feina vacants dels cossos de catedràtics i de professors d’ensenyament secundari, de professors tècnics de formació professional, professors d’escoles oficials d’idiomes, de professors de música i arts escèniques i de professors i de mestres de taller d’arts plàstiques i disseny
- Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca del Govern de les Illes Balears de 10 de gener de 2020 per la qual es publiquen les plantilles orgàniques i la relació de llocs de feina vacants del cos de mestres
- Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca del Govern de les Illes Balears de dia 10 de gener de 2020 per la qual es publiquen les plantilles orgàniques i la relació de llocs de feina vacants dels cos d’inspectors d’educació
- Resolució de la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa de 9 de gener de 2020 per la qual es convoquen els membres de la comunitat educativa i el professorat de centres docents públics que imparteixen educació infantil, educació primària o educació secundària de les Illes Balears a participar en el programa formatiu «Dissenyant futurs sociocomunitaris» per al curs 2019-2020

----------------

14-1-20 BOIB 6
- Resolució de dia 10 de gener de 2020 per la qual es modifica l’annex 4 apartat A de la Resolució de la directora general de Personal Docent de dia 19 de desembre de 2019 per la qual s’aprova la convocatòria pública per formar una borsa d’aspirants a funcionaris interins docents amb la finalitat de cobrir, a totes les illes, vacants i substitucions de totes les especialitats o funcions a centres públics d’ensenyament no universitari dependents de la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca del Govern de les Illes Balears per al curs 2020-2021
- Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres, de 9 de gener de 2020, per la qual es cita a termini les persones interessades en el recurs contenciós administratiu, procediment ordinari núm. 528/2019

----------------

11-1-20 BOIB 5
- Resolució del director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors per la qual es nomenen les persones que han d’actuar com a membres de les comissions d’avaluació en el procediment d’acreditació de competències professionals convocat mitjançant la Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 5 de desembre de 2019
-

IniciMapa EstadístiquesInformació RSSContacteES
-