-
[ Anar a l'inici del WEIB ]
El Web Educatiu de les Illes Balears
NORMATIVA I LEGISLACIÓ
   
 

-Normativa BOIB
---

GOIB Normativa publicada per la Conselleria d'Educació i Universitat al BOIB

 
Juliol 2017
29-7-17 BOIB 92
- Resolució de la directora general de Personal Docent de 25 de juliol de 2017, per la qual es publica la llista única per especialitats i illes de tots els aspirants que han superat el procediment selectiu convocat per Resolució de la directora general de Personal Docent de 17 de març de 2017, de convocatòria de proves selectives d’ingrés, accés i adquisició de noves especialitats als cossos docents modificada per la Resolució de 19 de maig de 2017
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 14 de juliol de 2017 per la qual es denega la impartició mixta en règim presencial i en la modalitat d’alternança (FP dual) del CFGS d’Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa i s’autoritza la impartició mixta en règim presencial i en la modalitat d’alternança (FP dual) d’un grup del CFGS d’Administració i Finances i d’un grup del CFGS d’Assistència a la Direcció al centre privat concertat Sant Josep Obrer I, de Palma
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 20 de juliol de 2017 per la qual s’aproven les instruccions per a l’organització dels ensenyaments de determinats cicles formatius de formació professional en règim d’educació a distància per al curs acadèmic 2017-2018

----------------

27-7-17 BOIB 91
- Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 21 de juliol de 2017, per la qual s’accepta la renúncia al càrrec de directora del CEIP Eleonor Bosch, de Santa Margalida
- Licitació per a la contractació del subministrament d’equipaments escolars per a centres docents públics de les Illes Balears

----------------

25-7-17 BOIB 90
- Resolució de la directora general de Personal Docent, de 20 de juliol de 2017, per la qual es nomenen directors amb caràcter extraordinari de centres públics no universitaris de les Illes Balears d’acord amb la Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 19 de gener de 2017
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 14 de juliol de 2017 per la qual s’autoritza la modificació de la configuració del CEE Son Ferriol, de Palma, amb la transformació de dues unitats d’FP bàsica d’Agrojardineria i Composicions Florals (AGA 11) i Cuina i Restauració (HOT 11) en dues unitats TVA
- Resolució provisional del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 19 de juliol de 2017 per la qual es determina la dotació de personal auxiliar tècnic educatiu (ATE) a l’ensenyament privat concertat per al curs 2017-2018
- Resolució definitiva del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 20 de juliol de 2017 per la qual es determina l’ampliació de la dotació de personal de suport per a l’atenció a la diversitat a l’ensenyament privat concertat per al curs 2017/2018

----------------

22-7-17 BOIB 89
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 19 de juny de 2017 per la qual es disposa el canvi de la denominació de l’adreça del CEIP Can Bril i s’inscriu aquesta modificació en el Registre de centres docents de la Conselleria d’Educació i Universitat

----------------

20-7-17 BOIB 88
- Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de dia 30 de juny de 2017, per la qual s’accepta la renúncia al càrrec de directora del CEPA Alcúdia
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 5 de juliol de 2017 per la qual s’autoritza la implantació de les especialitats d’Oboè, de Fagot i de Cant als ensenyaments professionals de música del Conservatori Professional de Música i Dansa d’Eivissa i Formentera Catalina Bufí

----------------

18-7-17 BOIB 87
- Ordre del conseller d’Educació i Universitat de 4 de juliol de 2017 mitjançant la qual s’estableix la quantia dels mòduls per a la creació de noves places públiques de primer cicle d’educació infantil a centres de nova creació, per al sosteniment de les escoles infantils públiques de primer cicle d’educació infantil, per al funcionament de serveis educatius d’atenció primerenca i per al funcionament d’activitats, serveis i programes per a l’enfortiment de les capacitats educatives de les famílies corresponent a l’any 2017
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 28 de juny de 2017 per la qual s’autoritza la modificació de la configuració del centre privat estranger Escola Global, de Palma, mitjançant l’ampliació amb dues unitats d’educació infantil i dues unitats d’educació secundària obligatòria
- Correcció d’errors advertits a la Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 8 de maig de 2017 per la qual s’estableix el procediment per a l’accés a una destinació per als professors de religió catòlica d’acord amb el que preveu l’article 6 del Reial decret 696/2007, d’1 de juny, pel qual es regula la relació laboral dels professors de religió
- Correcció d’errades en la Resolució del conseller d’Educació i Universitat per la qual s’aprova la convocatòria de subvencions destinades a entitats privades sense ànim de lucre que desenvolupen programes de suport educatiu estimulador i rehabilitador adreçat als alumnes amb necessitats educatives especials per al curs escolar 2016-2017 (BOIB núm. 79, de 29 de juny de 2017)
- Correcció d’errades en la Resolució del conseller d’Educació i Universitat per la qual es convoquen ajuts econòmics de la Conselleria d’Educació i Universitat per al finançament del transport escolar adaptat per als alumnes amb necessitats educatives especials per al curs escolar 2016-2017 (BOIB núm. 79, de 29 de juny de 2017)
- Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de dia 30 de juny de 2017 per la qual es crea i es reconeix a efectes administratius l’Equip d’Orientació Educativa i Psicopedagògic Específic d’Avaluació de les Dificultats de la Socialització i la Comunicació Mallorca (EOEP EADISOC Mallorca) per atendre alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu associades a trastorns de l’espectre autista i se’n reconeixen dues subseus a les illes de Menorca (EOEP EADISOC Menorca) i Eivissa i Formentera (EOEP EADISOC Eivissa i Formentera)

----------------

13-7-17 BOIB 85
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 28 de juny de 2017 per la qual s’aprova la convocatòria d’ajudes d’allotjament per fomentar la integració dels nous estudiants de la Universitat de les Illes Balears a la vida acadèmica del campus universitari durant el curs 2017-2018
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 4 de juliol de 2017 per la qual s’autoritzen els preus dels serveis acadèmics del Conservatori Superior de Música de les Illes Balears per al curs 2017-2018 i les exempcions i les reduccions d’aquests preus
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 4 de juliol de 2017 per la qual s’autoritzen els preus pels serveis acadèmics de l’Escola Superior d’Art Dramàtic de les Illes Balears per al curs 2017-2018 i les exempcions i les reduccions d’aquests preus
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 30 de juny de 2017 per la qual s’ordena la publicació del Reglament d’organització i funcionament del Consell Escolar de les Illes Balears
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 6 de juriol de 2017 per la qual es convoquen ajuts econòmics per desenvolupar els programes de qualificació inicial en corporacions locals, organitzacions no governamentals i associacions professionals i empresarials sense ànim de lucre, durant el curs 2017-2018
- Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de dia 29 de juny de 2017 per la qual s’aproven les instruccions per al reconeixement dels itineraris d’autoformació com a formació permanent del professorat
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 23 de juny de 2017 per la qual es convoca el procediment per acreditar les competències professionals adquirides a través de l’experiència laboral o de vies no formals de formació corresponent al programa comú "PC00009" del Pla Anual de Polítiques per a l’Ocupació (PAPE 2017)
- Extracte de la Resolució de 6 de juliol de 2017, del conseller d’Educació i Universitat, per la qual es convoquen els ajuts econòmics per desenvolupar els programes de qualificació inicial en corporacions locals, organitzacions no governamentals i associacions professionals i empresarials sense ànim de lucre, durant el curs 2017-2018

----------------

8-7-17 BOIB 83
- Resolució provisional del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 6 de juliol de 2017 per la qual es determina l’ampliació de la dotació de personal de suport educatiu per a l’atenció a la diversitat a l’ensenyament privat concertat per al curs 2017-2018

----------------

6-7-17 BOIB 82
- Resolució de la directora general de Personal Docent, de dia 30 de juny de 2017, per la qual es nomenen directors de centres docents públics d’acord amb la Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 19 de gener de 2017
- Resolució de la directora general de Personal Docent, de 30 de juny de 2017, per la qual es nomenen directors de centres docents públics d’acord amb la Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 7 de desembre de 2016
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 21 de juny de 2017 per la qual es modifica la Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 29 d’octubre de 2015 de delegació de determinades competències en matèria de gestió de personal en la directora general de Personal Docent, publicada en el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 163, de 5 de novembre de 2015

----------------

4-7-17 BOIB 81
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat per la qual se cita a termini els interessats en el recurs contenciós administratiu interposat pel senyor Javier Serrano Polo contra la Conselleria d’Educació i Universitat, procediment abreujat 0000056/2017 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Palma
- Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de dia 22 de juny de 2017 per la qual es regula el reconeixement de l’experiència formativa com a formació permanent del professorat
- Resolució del director general d’Innovació i Comunitat Educativa en relació amb les cafeteries dels IES, el servei escolar de menjador als centres públics no universitaris i les escoles matineres per al curs escolar 2017-2018
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 27 de juny de 2017 per la qual se sotmet a informació pública el Projecte d’ordre per la qual es regulen els programes de qualificació inicial a les Illes Balears

----------------

1-7-17 BOIB 80
- Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de dia 28 de juny de 2017, per la qual s’accepta la renúncia al càrrec de director del CEIP Ses Salines
- Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de dia 28 de juny de 2017, per la qual s’accepta la renúncia al càrrec de directora del CEIP Simó Ballester (Centre Integrat de Música) de Manacor
- Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de dia 28 de juny de 2017, per la qual s’accepta la renúncia al càrrec de directora del CEIP Talaiot de s’Illot (Manacor)
- Resolució de la directora general de Personal Docent de 27 de juny de 2017 per la qual es convoca, per al curs 2017-2018, el procés d’adjudicació de destinacions provisionals per als funcionaris de carrera docents sense destinació definitiva i els desplaçats per manca d’horari, per als funcionaris docents en pràctiques, i per als aspirants a funcionaris interins docents a centres públics d’ensenyament no universitari dependents de la Conselleria d’Educació i Universitat, i s’aproven les instruccions que l’han de regir, com també les instruccions que han de regir, per al curs 2017-2018, el procés d’adjudicació de substitucions
-

IniciMapa EstadístiquesInformació RSSContacteES
-