-
[ Anar a l'inici del WEIB ]
El Web Educatiu de les Illes Balears
NORMATIVA I LEGISLACIÓ
   
 

-Normativa BOIB
---

GOIB Normativa publicada per la Conselleria d'Educació i Universitat al BOIB

 
Juliol 2018
31-7-18 BOIB 94
- Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 20 de juliol de 2018 per la qual s’aprova la dotació addicional de 12 hores de professorat per impartir els ensenyaments integrats de música a partir del curs escolar 2018-2019 fins al curs 2022-2023
- Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de dia 27 de juliol de 2018, de modificació de la Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de dia 16 de març de 2018 per la qual s’estableixen els calendaris del procés d’admissió i matriculació dels alumnes als ensenyaments artístics professionals, als ensenyaments elementals de música i dansa i als ensenyaments d’idiomes dels centres sostinguts amb fons públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per al curs 2018-2019

----------------

26-7-18 BOIB 92
- Resolució provisional del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 20 de juliol de 2018 per donar compliment, per al curs 2018-2019, a l’apartat onzè de l’Acord del Consell de Govern de 27 de maig de 2016 d’aprovació de l’Acord de reprogramació de l’Acord de 2008 i altres millores sociolaborals del professorat de l’ensenyament privat concertat de les Illes Balears

----------------

21-7-18 BOIB 90
- Ordre conjunta del conseller de Treball, Comerç i Indústria i del conseller d’Educació i Universitat de 2 de juliol de 2018, per la qual es disposa la posada en funcionament del Centre Integrat de Formació Professional Centre de la Mar, a Maó
- Resolució provisional del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 16 de juliol de 2018 per la qual es determina la dotació de personal auxiliar tècnic educatiu (ATE) a l’ensenyament privat concertat per al curs 2018-2019

----------------

19-7-18 BOIB 89
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 12 de juliol de 2018, de cessament i nomenament de determinats membres titulars i suplents, del Consell Escolar de les Illes Balears
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 2 de juliol de 2018 per la qual es revoca l’autorització del centre privat de formació professional Grup d’Orientació Empresarial, de Palma
- Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres, de 11 de juliol de 2018, per la qual es cita a termini les persones interessades en el recurs contenciós administratiu, procediment ordinari núm. 247/2018
- Anunci de formalització del contracte de subministrament per a l’adquisició d’equipament instrumental de música i material musical divers amb destí als Conservatoris Professionals de Música i Dansa de les Illes Balears i els Centres Integrats d’Educació Infantil i Primària i ensenyaments elementals de música

----------------

17-7-18 BOIB 88
- Resolució provisional del director general de Planificació, Ordenació i Centres d'11 juliol de 2018 per la qual es determina l'ampliació de la dotació de personal de suport educatiu per a l'atenció a la diversitat a l'ensenyament privat concertat per al curs 2018-2019

----------------

14-7-18 BOIB 87
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 29 de juny de 2018 per la qual es declara la caducitat i es disposa l’arxivament dels expedients relatius a les autoritzacions dels centres que figuren en els annexos d’aquesta Resolució
- Resolució del director general de Política Universitària i d’Ensenyament Superior de 9 de juliol de 2018 per la qual es convoca un procés extraordinari d’admissió i de matriculació als ensenyaments superiors de Disseny per al curs 2018-2019
- Resolució provisional del director general de Planificació, Ordenació i Centres d’11 juliol de 2018 per la qual es determina l’ampliació de la dotació de personal de suport educatiu per a l’atenció a la diversitat a l’ensenyament privat concertat per al curs 2018-2019

----------------

12-7-18 BOIB 86
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 6 de juliol de 2018 per la qual es convoca el procediment per acreditar les competències professionals adquirides a través de l’experiència laboral o de vies no formals de formació corresponent al programa comú “PC00009” del Pla Anual de Polítiques per a l’Ocupació (PAPE 2018)

----------------

10-7-18 BOIB 85
- Resolució de la directora general de Personal Docent, de 6 de juliol de 2018, per la qual es nomenen directors amb caràcter extraordinari de centres públics no universitaris de les Illes Balears

----------------

7-7-18 BOIB 84
- Resolució de la directora general de Personal Docent de 4 de juliol de 2018 per la qual es convoquen places de professors especialistes a centres públics no universitaris dependents de la Conselleria d’Educació i Universitat per al curs 2018-2019
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 29 de juny de 2018 per la qual s’autoritzen els preus dels serveis acadèmics de l’Escola Superior d’Art Dramàtic de les Illes Balears (ESADIB) i del Conservatori Superior de Música de les Illes Balears per al curs 2018-2019 i les exempcions i les reduccions d’aquests preus
- Resolució del director general de Política Universitària i d’Ensenyament Superior de 2 de juliol de 2018 per la qual es convoquen els centres educatius de les Illes Balears perquè acullin alumnes en pràctiques d’estudis oficials de la Universitat de les Illes Balears
- Resolució del director general de Política Universitària i d’Ensenyament Superior de 2 de juliol de 2018 per la qual es convoquen els centres educatius de les Illes Balears perquè aportin professors per tutoritzar els estudiants en pràctiques del grau de pedagogia i del Màster Universitari de Formació del Professorat de la Universitat Nacional d’Educació a Distància (UNED)
- Resolució del director general de Política Universitària i d’Ensenyament Superior de 2 de juliol de 2018 per la qual s’estableix el procediment perquè els alumnes de les universitats amb les quals no s’ha signat cap conveni específic de col·laboració puguin fer les pràctiques a centres docents dependents de la Conselleria d’Educació i Universitat
- Informació pública relativa a l’Ordre que regula l’activitat del personal docent mentor i el seu nomenament en l’àmbit del sistema educatiu no universitari de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

----------------

5-7-18 BOIB 83
- Resolució de la directora general de Personal Docent, de dia 2 de juliol de 2018, per la qual es declaren aptes en la fase de pràctiques, els aspirants seleccionats en les proves selectives d’ingrés, accés i adquisició de noves especialitats als cossos docents de mestres, de professors d’ensenyament secundari, de professors d’escoles oficials d’idiomes, de professors tècnics de formació professional, de professors de música i arts escèniques, de professors d’arts plàstiques i disseny i de mestres de tallers d’arts plàstiques i disseny a les Illes Balears convocades per Resolució de 17 de març de 2017
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 26 de juny de 2018 per la qual se sotmet a informació pública el Projecte de decret que regularà el procés d’adscripció, admissió i matriculació d’alumnes en els centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics en els nivells de segon cicle d’educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria, batxillerat i educació especial
-

IniciMapa EstadístiquesInformació RSSContacteES
-