-
[ Anar a l'inici del WEIB ]
El Web Educatiu de les Illes Balears
NORMATIVA I LEGISLACIÓ
   
 

-Normativa BOIB
---

GOIB Normativa publicada per la Conselleria d'Educació i Universitat al BOIB

 
Juny 2017
29-6-17 BOIB 79
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat per la qual es convoquen ajuts econòmics de la Conselleria d’Educació i Universitat per al finançament del transport escolar adaptat per als alumnes amb necessitats educatives especials per al curs escolar 2016-2017
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat per la qual s’aprova la convocatòria de subvencions destinades a entitats privades sense ànim de lucre que desenvolupen programes de suport educatiu estimulador i rehabilitador adreçat als alumnes amb necessitats educatives especials per al curs 2016-2017
- Extracte de la Resolució del conseller d’Educació i Universitat, per la qual es convoquen ajuts econòmics per al finançament del transport escolar adaptat per als alumnes amb necessitats educatives especials per al curs escolar 2016-2017
- Extracte de la Resolució del conseller d’Educació i Universitat, per la qual s’aprova la convocatòria de subvencions destinades a entitats privades sense ànim de lucre que desenvolupen programes de suport educatiu estimulador i rehabilitador adreçat als alumnes amb necessitats educatives especials per al curs 2016-2017

----------------

24-6-17 BOIB 77
- Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 20 de juny de 2017 per la qual es dicten instruccions per concretar el procediment d’admissió i de matrícula per als ensenyaments esportius de règim especial de les modalitats esportives d’atletisme, bàsquet, futbol, hípica, judo, muntanya i escalada, piragüisme i vela per al curs 2017-2018, així com la matrícula del mòdul/bloc de formació pràctica i la matrícula extraordinària de mòduls pendents d’anys anteriors
- Licitació per la contractació del subministrament per a l’adquisició d’equipaments i materials per als laboratoris, aules i tallers de les famílies de Sanitat i de Serveis socioculturals i a la comunitat de diferents centres d'FP

----------------

22-6-17 BOIB 76
- Ordre del conseller d’Educació i Universitat de 7 de juny de 2017 per la qual es disposa la posada en funcionament del CEIP Nou d’Alcúdia, al terme municipal d’Alcúdia
- Ordre del conseller d’Educació i Universitat de 7 de juny de 2017 per la qual es disposa la posada en funcionament del CEIP Nou d’Inca, al terme municipal d’Inca
- Correcció d’errades en la publicació de l’ Ordre del conseller d’Educació i Universitat de 24 de maig de 2017 per la qual es disposa la posada en funcionament de l’Institut d’Educació Secundària Can Balo, al terme municipal de Marratxí (BOIB núm. 69, de 6 de juny)
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 19 de juny del 2017 per la qual es convoquen ajuts per a l’alumnat del sisè curs d’educació primària, i del primer curs de batxillerat de centres educatius sostinguts amb fons públics de les Illes Balears en el marc del Programa de Cooperació Territorial per a l’Aprenentatge de Llengües Estrangeres

----------------

20-6-17 BOIB 75
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de dia 12 de juny de 2017 per la qual es convoca un concurs de mèrits per a la selecció del director de l’Institut d’Educació Secundària Can Balo, al terme municipal de Marratxí

----------------

17-6-17 BOIB 74
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat per la qual es dona compliment a la Sentència núm. 202, de 29 de maig de 2017 (PO 197/16), del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, Sala Con/Ad. de Palma, en relació amb el recurs presentat per l’Associació Autonòmica d’Educació i Gestió Escola Catòlica de les IB contra l’Ordre del conseller d’Educació i Universitat de 7 d’abril de 2016 que regula el procés d’adscripció, admissió i matriculació d’alumnes als centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics als nivells de segon cicle d’educació infantil, primària, secundària obligatòria, batxillerat i educació especial de les IB

----------------

13-6-17 BOIB 72
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 18 de maig de 2017 per la qual es publica la relació de convenis de col·laboració subscrits per la Conselleria d’Educació i Universitat en el primer quadrimestre de l’any 2017 i, amb caràcter extraordinari, dos convenis de col·laboració subscrits en el tercer quadrimestre de l’any 2016 i un subscrit el primer quadrimestre de 2015 per la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats

----------------

10-6-17 BOIB 71
- Decret 30/2017, de 9 de juny, pel qual es nomena el doctor Llorenç Huguet Rotger rector de la Universitat de les Illes Balears
- Correcció d’errades advertides a la Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de 25 de maig de 2017 per la qual es dicten instruccions per concretar el procediment d’admissió i de matrícula als cicles formatius de formació professional del sistema educatiu per al curs escolar 2017-2018 (BOIB núm. 68, de 3 de juny)
- Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 7 de juny de 2017 per la qual s’aproven les instruccions per a l’obtenció del títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria per al curs 2016-2017
- Licitació per a la contractació del servei per a la realització del programa d’Unitats Volants d’Atenció a la Integració (UVAI) per atendre a l’alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu associades a Trastorn de l’Espectre Autista (TEA), així com l’assessorament als professionals educatius que treballen amb aquest col·lectiu

----------------

8-6-17 BOIB 70
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 31 de maig de 2017 per la qual es dicten instruccions per als ensenyaments artístics superiors per a l’any acadèmic 2017-2018

----------------

6-6-17 BOIB 69
- Ordre del conseller d’Educació i Universitat de 24 de maig de 2017 per la qual es disposa la posada en funcionament de l’Institut d’Educació Secundària Can Balo, al terme municipal de Marratxí
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 24 de maig de 2017 per la qual s’autoritza la modificació de la configuració del Centre Privat Concertat Sant Francesc d’Assís de Muro amb la transformació de dues unitats d’educació primària en dues unitats d’educació infantil de segon cicle

----------------

3-6-17 BOIB 68
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 25 de maig de 2017 per la qual es convoquen ajuts individualitzats de menjador per als alumnes que cursen estudis als centres docents no universitaris durant el curs escolar 2017-2018
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 31 de maig de 2017 per la qual s’aproven les instruccions per a l’organització i el funcionament dels programes formatius de formació professional del sistema educatiu que s’han d’impartir durant el curs 2017-2018 en la modalitat d’alternança amb l’activitat a l’empresa, anomenada formació professional dual
- Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de 25 de maig de 2017 per la qual es dicten instruccions per concretar el procediment d’admissió i de matrícula als cicles formatius de formació professional del sistema educatiu per al curs escolar 2017-2018
- Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de dia 29 de maig de 2017 per la qual se citen a termini les persones interessades en el recurs contenciós administratiu PA 106/2017, seguit pels tràmits del procediment abreujat davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de Palma
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 18 de maig de 2017 per la qual s’estableix la convocatòria d’ajudes per dur a terme actuacions de política estratègica universitària que dinamitzin la vida universitària de les Illes Balears
- Licitació per a la contractació del servei d’organització, coordinació i impartició de dos programes d’immersió lingüística en llengua anglesa durant l’estiu 2017, per a alumnes de nivell no universitari de centres educatius sostinguts amb fons públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
- Licitació per a la contractació del servei d’interlocució als centres docents públics no universitaris de les Illes Balears amb alumnat procedent d’altres indrets fora d’España i que no coneixen cap de les dues llengües oficials

----------------

1-6-17 BOIB 67
- Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres per la que es fa públic l’emplaçament als interessats en relació al Procediment Ordinari 000049/2017 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3 de Palma, instat per ARIMUNANI SL contra la Conselleria d’Educació i Universitat, Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 3 de febrer de 2017 per la que es denega l’autorització al centre docent privat Escola Arimunani, de Son Ferriol
- Extracte de la Resolució de 18 de maig de 2017, del conseller d’Educació i Universitat, per la qual s’estableix la convocatòria d’ajudes per dur a terme actuacions de política estratègica universitària que dinamitzin la vida universitària de les Illes Balears
-

IniciMapa EstadístiquesInformació RSSContacteES
-