-
[ Anar a l'inici del WEIB ]
El Web Educatiu de les Illes Balears
NORMATIVA I LEGISLACIÓ
   
 

-Normativa BOIB
---

GOIB Normativa publicada per la Conselleria d'Educació i Universitat al BOIB

 
Juny 2018
14-6-18 BOIB 73
- Resolució de la directora general de Personal Docent, de 11 de juny de 2018, per la qual es nomenen directors de centres docents públics d’acord amb la Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 7 de desembre de 2017
- Resolució de la directora general de Personal Docent, de dia 11 de juny de 2018, per la qual es nomenen directors de centres docents públics d’acord amb la Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 22 de gener de 2018
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 31 de maig de 2018 per la qual es modifica la configuració del centre privat concertat Aula Balear amb l’autorització d’una unitat del CFGM de Sistemes Microinformàtics i Xarxes (IFC21) i la supressió d’una unitat del CFGM d’Instal•lacions de Telecomunicacions (ELE 22)
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 31 de maig de 2018 per la qual s’autoritza la implantació d’una aula de ràtio reduïda a l’EI Son Roca i una altra a l’EI Ciutat Antiga, dependents ambdues del Patronat Municipal d’Escoles d’Infants de Palma
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 31 de maig de 2018 per la qual s’autoritza la impartició de la modalitat d’alternança (FP dual) de la unitat del cicle formatiu de grau superior de Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma, de la família professional d’informàtica i comunicacions, al centre privat concertat CIDE i es denega a aquest centre l’autorització de la modalitat semipresencial d’aquesta unitat
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 31 de maig de 2018 per la qual s’autoritza la modificació de la configuració del Col·legi Luis Vives, de Palma, que s’amplia amb tres unitats d’educació infantil de primer cicle i tres unitats d’educació infantil de segon cicle
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 29 de maig de 2018 per la qual es convoca el procediment per seleccionar els centres docents de Mallorca i de Menorca amb professionals que poden participar a la primera fase (període d’octubre a gener) de les accions formatives del Programa Alerta Escolar Balear per al curs 2018-2019

----------------

12-6-18 BOIB 72
- Resolució de la directora general de Personal Docent de dia 6 de juny de 2018 per la qual es modifica la Resolució de la directora general de Personal Docent d’11 de març de 2016 per la qual s’aproven les bases generals del procediment de selecció de personal funcionari interí docent per cobrir vacants i substitucions a centres públics d’ensenyament no universitari dependents de la Conselleria d’Educació i Universitat del Govern de les Illes Balears durant els cursos 2016-2017, 2017-2018 i 2018-2019
- Resolució de la directora general de Personal Docent de 5 de juny de 2018, per la qual es nomena als representats de les organitzacions sindicals que ho han sol·licitat com a personal col·laborador en la vigilància de bon funcionament del procés selectiu convocat per Resolució de la directora general de Personal Docent de 28 de febrer de 2018, per la qual es convoquen les proves selectives d’ingrés, accés i adquisició de noves especialitats als cossos docents de mestres, de professors d’ensenyament secundari, de professors d’escoles oficials d’idiomes i de professors de música i arts escèniques a les Illes Balears
- Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de 6 de juny de 2018 per la qual es convoquen els centres educatius de titularitat pública dependents de la Conselleria d’Educació i Universitat a participar en el programa d’experiència formativa “Sprechen wir Deutsch! – On va parler français, intercanvis entre centres educatius de titularitat pública i centres educatius de territoris de parla alemanya o francesa” per al curs 2018-2019
- Anunci de formalització del contracte reservat de servei de restauració i transport puntual de mobiliari escolar per a centres docents públics de les Illes Balears

----------------

9-6-18 BOIB 71
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 28 de maig de 2018 per la qual es convoquen ajudes de promoció de l’excel·lència acadèmica dels alumnes universitaris durant els anys acadèmics 2015-2016 i 2016-2017
- Extracte de la Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 28 de maig de 2018 per la qual es convoquen ajudes de promoció de l’excel·lència acadèmica dels alumnes universitaris durant els anys acadèmics 2015-2016 i 2016-2017

----------------

7-6-18 BOIB 70
- Resolució de la directora general de Personal Docent de 30 de maig de 2018, per la qual es rectifica l’errada detectada a la Resolució de la directora general de Personal Docent de 18 de maig de 2018 per la qual es fa pública la composició definitiva dels tribunals del cos de mestres, i es designen els coordinadors i els membres de les comissions de valoració que han d’actuar en els procediments selectius convocats per Resolució de 28 de febrer de 2018
- Resolució de la directora general de Personal Docent de 30 de maig de 2018, per la qual es rectifica l’errada detectada a la Resolució de la directora general de Personal Docent de 18 de maig de 2018 per la qual es fa pública la composició definitiva dels tribunals dels cossos de professors d’ensenyament secundari, i es designen els coordinadors i els membres de les comissions de valoració que han d’actuar en els procediments selectius convocats per Resolució de 28 de febrer de 2018
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat d'1 de juny de 2018 per la qual es convoquen ajuts econòmics per desenvolupar els programes de qualificació inicial en corporacions locals, organitzacions no governamentals i associacions professionals i empresarials sense ànim de lucre durant el curs 2018-2019
- Extracte de la Resolució del conseller d’Educació i Universitat d’1 de juny de 2018 per la qual es convoquen els ajuts econòmics per desenvolupar els programes de qualificació inicial en corporacions locals, organitzacions no governamentals i associacions professionals i empresarials sense ànim de lucre, durant el curs 2018-2019

----------------

5-6-18 BOIB 69
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat d’1 de juny de 2018 per la qual s’aprova el barem d’indemnitzacions derivades de la col·laboració de l’IBANAT en la formació dels estudiants de formació professional del cicle formatiu de grau mitjà d’Emergències i protecció civil
- Resolució del president del Patronat de la Fundació per als Estudis Superiors de Música i Arts Escèniques de les Illes Balears (FESMAE-IB) de 01 de juny de 2018 per la qual s’autoritzen la convocatòria i les bases per a la selecció de professors associats per a diferents especialitats del personal laboral docent no permanent del Conservatori Superior de Música de les Illes Balears
- Resolució del president del Patronat de la Fundació per als Estudis Superiors de Música i Arts Escèniques de les Illes Balears (FESMAE-IB) de 01 de juny de 2018 per la qual s’autoritzen la convocatòria i les bases per a la selecció de professors associats per a diferents especialitats del personal laboral docent no permanent de l’Escola Superior d’Art Dramàtic de les Illes Balears
- Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 28 de maig que modifica la Resolució provisional del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 8 de maig de 2018 sobre la modificació i el manteniment dels concerts educatius per al curs escolar 2018-2019
- Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 28 de maig de 2018 per la qual es convoca el procediment per ampliar la dotació de personal de suport educatiu per a l’atenció a la diversitat a l’ensenyament privat concertat per al curs 2018-2019
- Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de dia 28 de maig de 2018 per la qual es convoquen els centres docents de titularitat pública dependents de la Conselleria d’Educació i Universitat que imparteixen cicles de formació professional de nova implantació a participar en el programa d’experiència formativa “Actualització de la formació professional” per al curs 2018-2019

----------------

2-6-18 BOIB 68
- Resolució de la directora general de Personal Docent de 30 de maig de 2018 per la qual se cita a termini les persones interessades en el recurs contenciós administratiu, procediment ordinari núm. 118/2018
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de dia 28 de maig de 2018 per la qual s‘aproven les instruccions que estableixen les condicions per obtenir l’equivalència del certificat de capacitació per a l’ensenyament en llengua catalana al primer cicle de l’educació infantil (CCI) amb la titulació de tècnic superior en Educació Infantil
-

IniciMapa EstadístiquesInformació RSSContacteES
-