-
[ Anar a l'inici del WEIB ]
El Web Educatiu de les Illes Balears
NORMATIVA I LEGISLACIÓ
   
 

-Normativa BOIB
---

GOIB Normativa publicada per la Conselleria d'Educació i Universitat al BOIB

 
Juny 2018
30-6-18 BOIB 81
- Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 15 de juny de 2018, per la qual s’accepta la renúncia al càrrec de director del CEIP Mestre Guillem Galmés
- Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 18 de juny de 2018, per la qual s’accepta la renúncia al càrrec de director del CEIP Son Ferrer
- Resolució de la directora general de Personal Docent de 26 de juny de 2018 per la qual es convoca, per al curs 2018-2019, el procés d’adjudicació de destinacions provisionals per als funcionaris de carrera docents sense destinació definitiva i els desplaçats per manca d’horari, per als funcionaris docents als quals se’ls ha admès la sol·licitud de destinació en comissió de serveis, per als funcionaris docents en pràctiques, i per als aspirants a funcionaris interins docents a centres públics d’ensenyament no universitari, i s’aproven les instruccions que l’han de regir, com també les instruccions que han de regir, per al curs 2018-2019, el procés d’adjudicació de substitucions
- Correcció d’errades a la publicació del BOIB de dia 23 de juny de 2018, amb número de registre 6671, de la Resolució del conseller d’Educació i Universitat per la qual s’aprova la convocatòria de subvencions destinades a entitats sense ànim de lucre que desenvolupen programes de suport educatiu estimulador i rehabilitador adreçat als alumnes amb necessitats educatives especials per al curs 2017-2018

----------------

26-6-18 BOIB 78
- Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de dia 19 de juny de 2018 per la qual s’estableix un procediment extraordinari per a la inscripció al Registre general de formació permanent del professorat de les activitats formatives reconegudes per al personal que forma part de les llistes d’interinitats per al curs 2018-2019 i no disposa de Portal de Serveis al Personal
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat per la qual es determinen els crèdits pressupostaris màxims que s’han de destinar als ajuts per dotar d’auxiliars de conversa els centres educatius de la comunitat autònoma de les Illes Balears per al curs 2018-2019, d’acord amb les bases de col·laboració entre la Conselleria d’Educació i Universitat i el Ministeri d’Educació, Cultura i Esport

----------------

23-6-18 BOIB 77
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat per la qual es convoquen ajuts econòmics de la Conselleria d’Educació i Universitat per al finançament del transport escolar adaptat per als alumnes amb necessitats educatives especials per al curs escolar 2017-2018
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat per la qual s’aprova la convocatòria de subvencions destinades a entitats sense ànim de lucre que desenvolupen programes de suport educatiu estimulador i rehabilitador adreçat als alumnes amb necessitats educatives especials per al curs 2017-2018
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 18 de juny de 2018 per la qual se sotmet a informació pública el Projecte de decret pel qual s’estableix l’ordenació, l’organització i el currículum dels nivells bàsic, intermedi i avançat dels ensenyaments d’idiomes de règim especial impartits a les escoles oficials d’idiomes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

----------------

21-6-18 BOIB 76
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de dia 19 de juny de 2018 per la qual es renoven els membres del Consell Escolar de les Illes Balears
- Resolució del director de l’Institut de les Qualificacions Professionals de les Illes Balears de 18 de juny de 2018 per la qual es publica la relació de persones habilitades per exercir les funcions d’assessorament i d’avaluació en els procediments de reconeixement de les competències professionals adquirides a través de l’experiència laboral o vies no formals de formació
- Acord pel qual s’estableixen els termes per al pagament directe als centres concertats els titulars dels quals són cooperatives de treball associat
- Extracte de la Resolució del conseller d’Educació i Universitat, per la qual s’aprova la convocatòria de subvencions destinades a entitats privades sense ànim de lucre que desenvolupen programes de suport educatiu estimulador i rehabilitador adreçat als alumnes amb necessitats educatives especials per al curs 2017-2018

----------------

19-6-18 BOIB 75
- Resolució de la directora general de Personal Docent de 13 de juny de 2018, per la qual es modifica la Resolució de la directora general de Personal Docent de 5 de juny de 2018 per la qual es nomena als representants de les organitzacions sindicals que ho han sol·licitat com a personal col·laborador en la vigilància del bon funcionament del procés selectiu convocat per Resolució de 28 de febrer 2018
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 12 de juny de 2018 per la qual es convoquen els Premis d’Educació Secundària per a Persones Adultes per als alumnes d’ESPA de les Illes Balears corresponents al curs 2017-2018
- Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 13 de juny de 2018 per la qual es dicten instruccions per concretar el procediment d’admissió i de matrícula per als ensenyaments esportius de règim especial de les modalitats esportives d’atletisme, bàsquet, hípica, judo, muntanya i escalada, i vela per al curs 2018-2019, així com la matrícula del mòdul/bloc de formació pràctica i la matrícula extraordinària de mòduls pendents d’anys anteriors

----------------

16-6-18 BOIB 74
- Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 4 de juny de 2018 de modificació de la Resolució provisional del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 8 de maig de 2018 sobre la modificació i el manteniment dels concerts educatius per al curs escolar 2018-2019
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de dia 13 de juny de 2018 per la qual se sotmet a informació pública el Projecte de decret d’ordenació dels ensenyaments de l’educació secundària per a les persones adultes

----------------

14-6-18 BOIB 73
- Resolució de la directora general de Personal Docent, de 11 de juny de 2018, per la qual es nomenen directors de centres docents públics d’acord amb la Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 7 de desembre de 2017
- Resolució de la directora general de Personal Docent, de dia 11 de juny de 2018, per la qual es nomenen directors de centres docents públics d’acord amb la Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 22 de gener de 2018
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 31 de maig de 2018 per la qual es modifica la configuració del centre privat concertat Aula Balear amb l’autorització d’una unitat del CFGM de Sistemes Microinformàtics i Xarxes (IFC21) i la supressió d’una unitat del CFGM d’Instal•lacions de Telecomunicacions (ELE 22)
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 31 de maig de 2018 per la qual s’autoritza la implantació d’una aula de ràtio reduïda a l’EI Son Roca i una altra a l’EI Ciutat Antiga, dependents ambdues del Patronat Municipal d’Escoles d’Infants de Palma
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 31 de maig de 2018 per la qual s’autoritza la impartició de la modalitat d’alternança (FP dual) de la unitat del cicle formatiu de grau superior de Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma, de la família professional d’informàtica i comunicacions, al centre privat concertat CIDE i es denega a aquest centre l’autorització de la modalitat semipresencial d’aquesta unitat
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 31 de maig de 2018 per la qual s’autoritza la modificació de la configuració del Col·legi Luis Vives, de Palma, que s’amplia amb tres unitats d’educació infantil de primer cicle i tres unitats d’educació infantil de segon cicle
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 29 de maig de 2018 per la qual es convoca el procediment per seleccionar els centres docents de Mallorca i de Menorca amb professionals que poden participar a la primera fase (període d’octubre a gener) de les accions formatives del Programa Alerta Escolar Balear per al curs 2018-2019

----------------

12-6-18 BOIB 72
- Resolució de la directora general de Personal Docent de dia 6 de juny de 2018 per la qual es modifica la Resolució de la directora general de Personal Docent d’11 de març de 2016 per la qual s’aproven les bases generals del procediment de selecció de personal funcionari interí docent per cobrir vacants i substitucions a centres públics d’ensenyament no universitari dependents de la Conselleria d’Educació i Universitat del Govern de les Illes Balears durant els cursos 2016-2017, 2017-2018 i 2018-2019
- Resolució de la directora general de Personal Docent de 5 de juny de 2018, per la qual es nomena als representats de les organitzacions sindicals que ho han sol·licitat com a personal col·laborador en la vigilància de bon funcionament del procés selectiu convocat per Resolució de la directora general de Personal Docent de 28 de febrer de 2018, per la qual es convoquen les proves selectives d’ingrés, accés i adquisició de noves especialitats als cossos docents de mestres, de professors d’ensenyament secundari, de professors d’escoles oficials d’idiomes i de professors de música i arts escèniques a les Illes Balears
- Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de 6 de juny de 2018 per la qual es convoquen els centres educatius de titularitat pública dependents de la Conselleria d’Educació i Universitat a participar en el programa d’experiència formativa “Sprechen wir Deutsch! – On va parler français, intercanvis entre centres educatius de titularitat pública i centres educatius de territoris de parla alemanya o francesa” per al curs 2018-2019
- Anunci de formalització del contracte reservat de servei de restauració i transport puntual de mobiliari escolar per a centres docents públics de les Illes Balears

----------------

9-6-18 BOIB 71
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 28 de maig de 2018 per la qual es convoquen ajudes de promoció de l’excel·lència acadèmica dels alumnes universitaris durant els anys acadèmics 2015-2016 i 2016-2017
- Extracte de la Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 28 de maig de 2018 per la qual es convoquen ajudes de promoció de l’excel·lència acadèmica dels alumnes universitaris durant els anys acadèmics 2015-2016 i 2016-2017

----------------

7-6-18 BOIB 70
- Resolució de la directora general de Personal Docent de 30 de maig de 2018, per la qual es rectifica l’errada detectada a la Resolució de la directora general de Personal Docent de 18 de maig de 2018 per la qual es fa pública la composició definitiva dels tribunals del cos de mestres, i es designen els coordinadors i els membres de les comissions de valoració que han d’actuar en els procediments selectius convocats per Resolució de 28 de febrer de 2018
- Resolució de la directora general de Personal Docent de 30 de maig de 2018, per la qual es rectifica l’errada detectada a la Resolució de la directora general de Personal Docent de 18 de maig de 2018 per la qual es fa pública la composició definitiva dels tribunals dels cossos de professors d’ensenyament secundari, i es designen els coordinadors i els membres de les comissions de valoració que han d’actuar en els procediments selectius convocats per Resolució de 28 de febrer de 2018
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat d'1 de juny de 2018 per la qual es convoquen ajuts econòmics per desenvolupar els programes de qualificació inicial en corporacions locals, organitzacions no governamentals i associacions professionals i empresarials sense ànim de lucre durant el curs 2018-2019
- Extracte de la Resolució del conseller d’Educació i Universitat d’1 de juny de 2018 per la qual es convoquen els ajuts econòmics per desenvolupar els programes de qualificació inicial en corporacions locals, organitzacions no governamentals i associacions professionals i empresarials sense ànim de lucre, durant el curs 2018-2019

----------------

5-6-18 BOIB 69
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat d’1 de juny de 2018 per la qual s’aprova el barem d’indemnitzacions derivades de la col·laboració de l’IBANAT en la formació dels estudiants de formació professional del cicle formatiu de grau mitjà d’Emergències i protecció civil
- Resolució del president del Patronat de la Fundació per als Estudis Superiors de Música i Arts Escèniques de les Illes Balears (FESMAE-IB) de 01 de juny de 2018 per la qual s’autoritzen la convocatòria i les bases per a la selecció de professors associats per a diferents especialitats del personal laboral docent no permanent del Conservatori Superior de Música de les Illes Balears
- Resolució del president del Patronat de la Fundació per als Estudis Superiors de Música i Arts Escèniques de les Illes Balears (FESMAE-IB) de 01 de juny de 2018 per la qual s’autoritzen la convocatòria i les bases per a la selecció de professors associats per a diferents especialitats del personal laboral docent no permanent de l’Escola Superior d’Art Dramàtic de les Illes Balears
- Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 28 de maig que modifica la Resolució provisional del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 8 de maig de 2018 sobre la modificació i el manteniment dels concerts educatius per al curs escolar 2018-2019
- Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 28 de maig de 2018 per la qual es convoca el procediment per ampliar la dotació de personal de suport educatiu per a l’atenció a la diversitat a l’ensenyament privat concertat per al curs 2018-2019
- Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de dia 28 de maig de 2018 per la qual es convoquen els centres docents de titularitat pública dependents de la Conselleria d’Educació i Universitat que imparteixen cicles de formació professional de nova implantació a participar en el programa d’experiència formativa “Actualització de la formació professional” per al curs 2018-2019

----------------

2-6-18 BOIB 68
- Resolució de la directora general de Personal Docent de 30 de maig de 2018 per la qual se cita a termini les persones interessades en el recurs contenciós administratiu, procediment ordinari núm. 118/2018
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de dia 28 de maig de 2018 per la qual s‘aproven les instruccions que estableixen les condicions per obtenir l’equivalència del certificat de capacitació per a l’ensenyament en llengua catalana al primer cicle de l’educació infantil (CCI) amb la titulació de tècnic superior en Educació Infantil
-

IniciMapa EstadístiquesInformació RSSContacteES
-