-
[ Anar a l'inici del WEIB ]
El Web Educatiu de les Illes Balears
NORMATIVA I LEGISLACIÓ
   
 

-Normativa BOIB
---

GOIB Normativa publicada per la Conselleria d'Educació i Universitat al BOIB

 
Juny 2019
29-6-19 BOIB 86
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat per la qual es determinen els crèdits pressupostaris màxims que s’han de destinar als ajuts per dotar d’auxiliars de conversa els centres educatius de la comunitat autònoma de les Illes Balears per al curs 2019-2020, d’acord amb les bases de col·laboració entre la Conselleria d’Educació i Universitat i el Ministeri d’Educació i Formació Professional
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat d’11 de juny de 2019 per la qual s’autoritza la transformació de l’Institut d’Educació Secundària (IES) Francesc de Borja Moll en el Centre Integrat de Formació Professional (CIFP) Francesc de Borja Moll i se li atorga un nou codi de centre
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat d’11 de juny de 2019 per la qual s’autoritza la transformació de l’Institut d’Educació Secundària (IES) Juníper Serra en el Centre Integrat de Formació Professional (CIFP) Juníper Serra i se li atorga un nou codi de centre
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat d’11 de juny de 2019 per la qual s’autoritza la transformació de l’Institut d’Educació Secundària (IES) Pau Casesnoves en el Centre Integrat de Formació Professional (CIFP) Pau Casesnoves i se li atorga un nou codi de centre
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat per la qual s’aprova la convocatòria de subvencions destinades a entitats sense ànim de lucre que desenvolupen programes de suport educatiu estimulador i rehabilitador adreçat als alumnes amb necessitats educatives especials per al curs 2018-2019
- Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat per la qual es fa pública la citació a termini dels interessats en relació amb el procediment ordinari 0000189/2019 del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, Sala Contenciosa Administrativa núm. 1, interposat per l’Associació Mallorca Patrimoni contra la Conselleria d’Educació i Universitat, en relació amb la impugnació de la Resolució de 2 d’abril de 2019 relativa al recurs potestatiu de reposició interposat per l’Associació Mallorca Patrimoni

----------------

27-6-19 BOIB 85
- Resolució del director general d’Innovació i Comunitat Educativa en relació amb les cafeteries dels instituts d’educació secundària, el servei escolar de menjador als centres públics no universitaris i les escoles matineres per al curs escolar 2019-2020

----------------

25-6-19 BOIB 84
- Resolució de la directora general de Personal Docent de 21 de juny de 2019, per la qual es modifica la Resolució de la directora general de Personal Docent de 21 de maig de 2019, per la qual es fa pública la composició definitiva dels tribunals del cos de mestres que han d’actuar en els procediments selectius convocats per Resolució de 25 de febrer de 2019

----------------

22-6-19 BOIB 83
- Resolució de la directora general de Personal Docent de dia 20 de juny de 2019, per a la qual es modifica la Resolució de la directora general de Personal Docent de dia 10 de juny de 2019 per la qual es nomena als representats de les organitzacions sindicals que ho han sol·licitat com a personal col·laborador en la vigilància de bon funcionament del procés selectiu convocat per Resolució de la directora general de Personal Docent de dia 25 de febrer de 2019
- Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de 12 de juny per la qual es publica la relació de persones habilitades per exercir les funcions d’assessorament i d’avaluació en els procediments de reconeixement de les competències professionals adquirides a través de l’experiència laboral o vies no formals de formació
- Resolució provisional del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 17 de juny de 2019 per la qual es determina l’ampliació de la dotació de personal de suport educatiu per a l’atenció a la diversitat a l’ensenyament privat concertat per al curs 2019-2020
- Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de 18 de juny de 2019 per la qual s’aproven les bases reguladores del Programa de Gestió de Qualitat i Millora Contínua a la Formació Professional, basat en la Norma ISO 9001, en centres integrats de formació professional i en els ensenyaments de formació professional que s’imparteixen als centres públics a les Illes Balears
- Correcció d’errades advertides a la Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 5 de juny de 2019 per la qual es convoquen ajudes complementàries per a alumnes de les Illes Balears que participen en programes institucionals de mobilitat per cursar part dels estudis universitaris a qualsevol país de la Unió Europea (UE-28) durant l’any acadèmic 2018-2019

----------------

20-6-19 BOIB 82
- Resolució de la directora general de Personal Docent de dia 18 de juny de 2019, per a la qual es modifica la Resolució de la directora general de Personal Docent de dia 10 de juny de 2019 per la qual es nomena als representats de les organitzacions sindicals que ho han sol·licitat com a personal col·laborador en la vigilància de bon funcionament del procés selectiu convocat per Resolució de la directora general de Personal Docent de dia 25 de febrer de 2019
- Resolució de la directora general de Personal Docent de dia 19 de juny de 2019, per la qual es modifica la Resolució de la directora general de Personal Docent de dia 21 de maig de 2019 publicada al BOIB núm. 70, de 25 de maig de 2019

----------------

18-6-19 BOIB 81
- Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 12 de juny de 2019 per la qual es dicten instruccions per concretar el procediment d’admissió i de matrícula per als ensenyaments esportius de règim especial de les modalitats esportives d’atletisme, bàsquet, hípica, muntanya i escalada, i vela per al curs 2019-2020, així com la matrícula del mòdul/bloc de formació pràctica i la matrícula extraordinària de mòduls pendents d’anys anteriors
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 5 de juny de 2019 per la qual es convoquen ajudes complementàries per a alumnes de les Illes Balears que participen en programes institucionals de mobilitat per cursar part dels estudis universitaris a qualsevol país de la Unió Europea (UE-28) durant l’any acadèmic 2018-2019
- Extracte de la Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 5 de juny de 2019 per la qual es convoquen ajudes complementàries per a alumnes de les Illes Balears que participen en programes institucionals de mobilitat per cursar part dels estudis universitaris a qualsevol país de la Unió Europea (UE-28) durant l’any acadèmic 2018-2019

----------------

15-6-19 BOIB 80
- Decret 48/2019, de 14 de juny, pel qual es modifiquen el Decret 35/2015, de 15 de maig, pel qual s’estableix el currículum del batxillerat a les Illes Balears, i l’Ordre de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 20 de maig de 2015 per la qual es desplega el currículum del batxillerat a les Illes Balears
- Resolució de la directora general de Personal Docent de 13 de juny de 2019, per la qual es rectifica l’errada detectada a la Resolució de la directora general de Personal Docent de 10 de juny de 2019, per la qual es publica la llista única de tots els aspirants que han superat el procediment selectiu convocat per Resolució de la directora general de Personal Docent de 22 de gener de 2019, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al cos d’inspectors d’educació a les Illes Balears

----------------

13-6-19 BOIB 78
- Resolució de la directora general de Personal Docent de 7 de juny de 2019, per la qual es modifica la Resolució de la directora general de Personal Docent de 21 de maig de 2019, per la qual es fa pública la composició definitiva dels tribunals dels cossos de professors d’ensenyament secundari, i es designen els coordinadors i els membres de les comissions de valoració que han d’actuar en els procediments selectius convocats per Resolució de 25 de febrer de 2019
- Resolució de la directora general de Personal Docent de 10 de juny de 2019, per la qual es nomena als representats de les organitzacions sindicals que ho han sol·licitat com a personal col·laborador en la vigilància de bon funcionament del procés selectiu convocat per Resolució de la directora general de Personal Docent de 25 de febrer de 2019, per la qual es convoquen les proves selectives d’ingrés, accés i adquisició de noves especialitats als cossos docents de professors d’ensenyament secundari, de professors tècnics de formació professional, de professors d’escoles oficials d’idiomes i de mestres a les Illes Balears
- Resolució de la directora general de Personal Docent de 10 de juny de 2019, per la qual es publica la llista única de tots els aspirants que han superat el procediment selectiu convocat per Resolució de la directora general de Personal Docent de 22 de gener de 2019, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al cos d’inspectors d’educació a les Illes Balears
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 7 de juny de 2019 per la qual es convoquen ajuts econòmics per desenvolupar els programes de qualificació inicial en corporacions locals, mancomunitats de municipis, organitzacions no governamentals, associacions professionals i empresarials sense ànim de lucre, i entitats d’economia social durant el curs 2019-2020
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 6 de juny de 2019 per la qual es dicten instruccions per als ensenyaments artístics superiors per a l’any acadèmic 2019-2020
- Extracte de la Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 7 de juny de 2019 per la qual es convoquen ajuts econòmics per desenvolupar els programes de qualificació inicial en corporacions locals, mancomunitats de municipis, organitzacions no governamentals, associacions professionals i empresarials sense ànim de lucre, i entitats d’economia social durant el curs 2019-2020

----------------

11-6-19 BOIB 77
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat a proposta de la directora general de Personal Docent sobre la sol·licitud de permuta de les destinacions definitives entre dos funcionaris de carrera del cos de professors d’ensenyament secundari
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 24 de maig de 2019 per la qual es convoquen els premis extraordinaris dels ensenyaments artístics professionals de Música i de Dansa de les Illes Balears corresponents al curs 2018-2019 i els premis per als alumnes dels ensenyaments artístics professionals de Música i de Dansa de les Illes Balears amb aprofitament acadèmic excel·lent durant el curs 2018-2019
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 4 de juny de 2019 per la qual s’aprova el model de conveni de col·laboració entre el Govern de les Illes Balears i els ajuntaments interessats per millorar l’oferta de places de primer cicle d’educació infantil i les condicions educatives de la primera infància
- Resolució del director general d’Innovació i Comunitat Educativa de 6 de juny de 2019 per la qual se citen a termini les persones interessades en el recurs contenciós administratiu núm. 180/2019, que se segueix pels tràmits del procediment ordinari davant el Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears

----------------

8-6-19 BOIB 76
- Resolució de la directora general de Personal Docent de 5 de juny de 2019 per la qual es corregeixen els errors observats en la Resolució de la directora general de Personal Docent de dia 14 de desembre de 2018 per la qual s’aprova la convocatòria pública per formar una borsa d’aspirants a funcionaris interins docents amb la finalitat de cobrir, durant el curs 2019-2020 i a totes les illes, vacants i substitucions de totes les especialitats o funcions a centres públics d’ensenyament no universitari dependents de la Conselleria d’Educació i Universitat del Govern de les Illes Balears

----------------

6-6-19 BOIB 75
- Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de 31 de maig de 2019 per la qual es nomenen les persones que han d’actuar com a assessors i avaluadors en el procediment d’acreditació de competències professionals convocat mitjançant la Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 16 de gener de 2019 (ACREDITA 2018/2019)

----------------

1-6-19 BOIB 73
- Resolució de la directora general de Personal Docent de dia 29 de maig de 2019, per la qual es modifica la Resolució de la directora general de Personal Docent de 3 de setembre de 2018, per la qual es nomenen funcionaris en pràctiques els aspirants seleccionats en el procediment selectiu convocat per Resolució de la directora general de Personal Docent de 28 de febrer de 2018
- Resolució del president del Patronat de la Fundació per als Estudis Superiors de Música i Arts Escèniques de les Illes Balears (FESMAE-IB) de 23 de maig de 2019 per la qual s’autoritzen la convocatòria i les bases per a la selecció de professors interins per a diferents àrees com a personal laboral docent de l’Escola Superior d’Art Dramàtic de les Illes Balears
- Resolució conjunta de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat i del director general d’Innovació i Comunitat Educativa de dia 29 de maig de 2019 per la qual es convoquen els centres docents públics dependents de la Conselleria d’Educació i Universitat que imparteixen educació primària i educació secundaria obligatòria a participar en el programa de formació i transferència “Treball per projectes amb el suport de la biblioteca escolar (projectes documentals integrats)” per als cursos escolars 2019-2020 i 2020-2021
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de dia 16 de maig de 2019 per la qual es convoquen ajuts individualitzats de menjador per als alumnes escolaritzats als centres docents no universitaris durant el curs escolar 2019-2020 Número de registre 5334 - Pàgines 26408-26434
- Extracte de la Resolució de 16 de maig de 2019, del conseller d’Educació i Universitat, per la qual es convoquen ajuts individualitzats de menjador per als alumnes escolaritzats als centres docents no universitaris durant el curs escolar 2019-2020

-

IniciMapa EstadístiquesInformació RSSContacteES
-