-
[ Anar a l'inici del WEIB ]
El Web Educatiu de les Illes Balears
NORMATIVA I LEGISLACIÓ
   
 

-Normativa BOIB
---

GOIB Normativa publicada per la Conselleria d'Educació i Universitat al BOIB

 
Maig 2017
30-5-17 BOIB 66
- Resolució de la directora general de Personal Docent de 26 de maig de 2017, per la qual es fa pública la composició definitiva dels tribunals dels cossos de professors d’ensenyament secundari, i es designen els coordinadors i els membres de les comissions de valoració que han d’actuar en els procediments selectius convocats per Resolució de 17 de març de 2017, per a les proves selectives d’ingrés, accés i adquisició de noves especialitats als cossos docents, es distribueixen els aspirants entre els tribunals dels cossos i especialitats corresponents i se’ls convoca a l’acte de presentació i a la part A de la primera prova
- Resolució de la directora general de Personal Docent de 26 de maig de 2017, per la qual es fa pública la composició definitiva dels tribunals del cos de mestres, i es designen els coordinadors i els membres de les comissions de valoració que han d’actuar en els procediments selectius convocats per Resolució de 17 de març de 2017, per a les proves selectives d’ingrés, accés i adquisició de noves especialitats als cossos docents, es distribueixen els aspirants entre els tribunals dels cossos i especialitats corresponents i se’ls convoca a l’acte de presentació i a la part A de la primera prova
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 16 de maig de 2017 per la qual s’autoritza l’ampliació de la configuració del Centre Privat Concertat d’Educació Especial Joan Mesquida, de Manacor, amb dues unitats d’educació bàsica especial
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 16 de maig de 2017 per la qual s’autoritza l’ampliació de la configuració del Centre Privat Concertat Santa Mónica, de Palma, amb una unitat del CFGM de Sistemes Microinformàtics i Xarxes i una unitat del CFGM de Conducció d’Activitats Fisicoesportives en el Medi Natural
- Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de dia 26 de maig de 2017 per la qual es regula el procediment selectiu de correctors de les proves corresponents a les avaluacions de final d’etapa dels alumnes de sisè curs d’educació primària i de quart curs d’educació secundària obligatòria en una mostra de centres, d’ambdues etapes educatives, de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
- Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de 25 de maig de 2017 per la qual s’estableixen les condicions d’atorgament de la menció de matrícula d’honor en els cicles formatius de formació professional del sistema educatiu a les Illes Balears per al curs 2016-2017
- Correcció d’errades advertides en la Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 15 de febrer de 2017 per la qual s’aproven les instruccions per avaluar l’aprenentatge dels alumnes del batxillerat a les Illes Balears per al curs 2016-2017 (BOIB núm. 21, de 18 de febrer)

----------------

27-5-17 BOIB 65
- Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de dia 23 de maig de 2017 per la qual s’aproven les instruccions per a la planificació, la realització i el registre d’activitats de formació permanent del professorat organitzades per les conselleries del Govern de les Illes Balears, pels consells insulars o per les seves entitats i organismes
- Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de dia 22 de maig de 2017 per la qual es regula la inscripció al Cens d’Entitats Col·laboradores en la formació permanent del professorat

----------------

25-5-17 BOIB 64
- Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 18 de maig de 2017, per la qual s’accepta la renúncia al càrrec de directora del CEIP Es Pont, de Palma
- Resolució de la directora general de Personal Docent de 19 de maig de 2017, per la qual es modifica la Resolució de la directora general de Personal Docent de 17 de març de 2017, per la qual es convoquen les proves selectives d’ingrés, accés i adquisició de noves especialitats als cossos docents de mestres, de professors d’ensenyament secundari, de professors d’escoles oficials d’idiomes, de professors tècnics de formació professional, de professors de música i arts escèniques, de professors d’arts plàstiques i disseny a les Illes Balears, i s’hi corregeixen les errades detectades.

----------------

23-5-17 BOIB 63
- Licitació per a la contractació de l’execució del servei de cafeteria de de l’IES Port d’Alcúdia i de la Fundació per al Conservatori Superior de Música i Dansa de les Illes Balears

----------------

20-5-17 BOIB 62
- Decret 25/2017, de 19 de maig, pel qual es crea l’IES Can Balo, al Pont d’Inca, al terme municipal de Marratxí
- Correcció d’errades advertides en la Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 10 de maig de 2017, (BOIB núm. 58, de 13 de maig) per la qual s’aproven les instruccions per dur a terme, el curs acadèmic 2016-2017, les proves corresponents a les avaluacions de final d’etapa dels alumnes del sisè curs d’educació primària i del quart curs d’educació secundària obligatòria d’una mostra de centres, d’ambdues etapes educatives, de la comunitat autònoma de les Illes Balears
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 16 de maig de 2017 per la qual s’aprova la selecció definitiva dels centres docents de titularitat pública dependents de la Conselleria d’Educació i Universitat, d’acord amb la convocatòria de 17 de febrer de 2017, per implantar-hi plans d’innovació pedagògica per a la millora educativa dels centres durant el curs 2017-2018
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 20 d’abril de 2017 per la qual s’autoritza l’obertura i el funcionament de l’ampliació de l’Escola Oficial d’Idiomes d’Eivissa al municipi de Sant Antoni de Portmany
- Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 12 d’abril de 2017 per la qual s’autoritza, de manera definitiva, la jornada contínua al CEIP Ses Planes, de Sant Josep de sa Talaia, amb el codi 07015537, a partir del curs 2017-2018

----------------

18-5-17 BOIB 61
- Resolució de la directora general de Personal Docent de 16 de maig de 2017 per la qual s’aproven les instruccions que han de regir el procés adreçat a funcionaris de carrera docents amb destinació definitiva per sol·licitar i adjudicar destinacions en comissió de serveis per al curs 2017-2018 a centres públics d’ensenyaments no universitaris dependents de la Conselleria d’Educació i Universitat

----------------

17-5-17 BOIB 60
- Resolució de la directora general de Personal Docent de dia 9 de maig de 2017, per la qual s’aprova i es fa pública l’adjudicació, amb caràcter definitiu, de les destinacions atorgades als funcionaris docents del cos de mestres que participen en el concurs de trasllats d’àmbit estatal convocat per Resolució de 14 d’octubre de 2016

----------------

16-5-17 BOIB 59
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 27 d’abril de 2017 per la qual s’autoritza el canvi de la denominació específica del centre privat d’educació infantil de primer cicle (CEI) Sa Costureta, de Sant Jordi, Palma, per la de CEI Sa Capçaneta

----------------

13-5-17 BOIB 58
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 10 de maig de 2017 per la qual s’aproven les instruccions per dur a terme, el curs acadèmic 2016-2017, les proves corresponents a les avaluacions de final d’etapa dels alumnes del sisè curs d’educació primària i del quart curs d’educació secundària obligatòria d’una mostra de centres, d’ambdues etapes educatives, de la comunitat autònoma de les Illes Balears
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 8 de maig de 2017 per la qual s’estableix el procediment per a l’accés a una destinació per als professors de religió catòlica d’acord amb el que preveu l’article 6 del Reial decret 696/2007, d’1 de juny, pel qual es regula la relació laboral dels professors de religió
- Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 8 de maig de 2017 per la qual es regulen i es convoquen les proves d’accés de caràcter específic als ensenyaments esportius d’atletisme, bàsquet, busseig, futbol, handbol, disciplines d’hípica, muntanya i escalada, piragüisme, salvament i socorrisme i vela amb aparell fix i vela amb aparell lliure a les Illes Balears
- Resolució del director general de Política Universitària i d’Ensenyament Superior de 5 de maig de 2017 per la qual es convoca la prova específica d’accés als estudis superiors de música i es concreta el procés d’admissió i de matrícula a aquests ensenyaments per al curs 2017-2018
- Correcció d’errades advertides en la Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 27 de març de 2017 (BOIB núm. 39, d’1 d’abril) per la qual s’aproven les instruccions que regulen el procediment per autoritzar la flexibilització de la durada de les diverses etapes educatives als alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu associades a altes capacitats intel·lectuals
- Resolució del director general de Política Universitària i d’Ensenyament Superior de dia 5 de maig de 2017 per la qual s’aproven les instruccions per regular les proves d’accés i el procés d’admissió i de matrícula als ensenyaments artístics superiors d’art dramàtic, de disseny i de música
- Resolució del director general de Política Universitària i d’Ensenyament Superior de 5 de maig de 2017 per la qual es convoca la prova específica d’accés als estudis superiors d’art dramàtic i es concreta el procés d’admissió i de matrícula a aquests ensenyaments per al curs 2017-2018
- Resolució del director general de Política Universitària i d’Ensenyament Superior de 5 de maig de 2017 per la qual es convoca la prova específica d’accés als estudis superiors de disseny i es concreta el procés d’admissió i de matrícula a aquests ensenyaments per al curs 2017-2018

----------------

11-5-17 BOIB 57
- Ordre del conseller d’Educació i Universitat de 21 d’abril de 2017 per la qual es disposa la posada en funcionament del CEIP Nou de Campos, al terme municipal de Campos
- Correcció d’errades de la Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 23 de desembre de 2016 per la qual s’autoritza el canvi de titularitat del Centre Privat Concertat l’Assumpció, de Binissalem (BOIB núm. 3, de 7 de gener de 2017)
- Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 4 de maig de 2017 per la qual es convoca el procediment per ampliar la dotació de personal de suport educatiu per a l’atenció a la diversitat a l’ensenyament privat concertat per al curs 2017-2018

----------------

10-5-17 BOIB 56
- Resolució de la directora general de Personal Docent de dia 4 de maig de 2017, per la qual s’aprova i es fa pública l’adjudicació, amb caràcter definitiu, de les destinacions atorgades als funcionaris docents dels cossos de catedràtics d’ensenyament secundari, de professors d’ensenyament secundari, de professors tècnics de formació professional, de catedràtics de música i arts escèniques, de professors de música i arts escèniques, de catedràtics d’arts plàstiques i disseny, de professors d’arts plàstiques i disseny, de mestres de taller d’arts plàstiques i disseny, de catedràtics d’escoles oficials d’idiomes i de professors d’escoles oficials d’idiomes
- Resolució de la directora general de Personal Docent de dia 4 de maig de 2017, per la qual s’aprova i es fa pública l’adjudicació, amb caràcter definitiu, de les destinacions atorgades als funcionaris docents dels cossos d’inspectors al servei de l’Administració educativa i d’inspectors d’educació que participen en el concurs de trasllats d’àmbit estatal convocat per Resolució de 14 d’octubre de 2016

----------------

6-5-17 BOIB 54
- Ordre del conseller d’Educació i Universitat de dia 24 d’abril de 2017 per la qual es regula l’homologació, el reconeixement, la certificació i el registre de la formació permanent del professorat no universitari de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 21 d’abril de 2017 per la qual s’autoritza la unificació dels codis en l’àmbit administratiu i el canvi de la denominació dels centres privats concertats Aixa, Llaüt i Aladern, que passen a tenir un únic codi administratiu i la denominació Aixa-Llaüt

----------------

2-5-17 BOIB 52
- Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 26 d’abril de 2017 per la qual s’aproven les instruccions que regulen el procediment per autoritzar la permanència durant un curs més a l’etapa d’educació infantil per als alumnes amb necessitats educatives especials
- Resolució del director de l’Institut de les Qualificacions Professionals de les Illes Balears de 21 d’abril de 2017 per la qual es convoca un curs de formació específica per a l’habilitació com assessors i avaluadors de les unitats de competència de diverses qualificacions professionals per al procediment de reconeixement de les competències professionals adquirides per experiència laboral o vies no formals de formació
-

IniciMapa EstadístiquesInformació RSSContacteES
-