-
[ Anar a l'inici del WEIB ]
El Web Educatiu de les Illes Balears
NORMATIVA I LEGISLACIÓ
   
 

-Normativa BOIB
---

GOIB Normativa publicada per la Conselleria d'Educació i Universitat al BOIB

 
Maig 2018
31-5-18 BOIB 67
- Resolució de la directora general de Personal Docent de 25 de maig de 2018, per a la qual es corregeixen les errades advertides i es modifica la Resolució de la directora general de Personal Docent de 28 de febrer, per la qual es convoquen les proves selectives d’ingrés, accés i adquisició de noves especialitats als cossos docents de mestres, de professors d’ensenyament secundari, de professors d’escoles oficials d’idiomes i de professors de música i arts escèniques a les Illes Balears
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 11 de maig de 2018 per la qual es revoca l’autorització del centre privat d’educació infantil Àngel de la Guarda, de Palma
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 4 de maig de 2018 per la qual s’autoritza el centre privat de formació professional ADEMA, Escuela Dental de Mallorca, a impartir el CFGS d’Animació d’Activitats Físiques i Esportives i a traslladar parcialment el CFGS d’Higiene Bucodental i el CFGS de Dietètica a les instal·lacions ubicades al carrer del Gremi de Passamaners, 11, de Palma
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 28 de maig de 2018 per la qual s’aproven les funcions del personal assessor tècnic docent de la Conselleria d’Educació i Universitat
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 24 de maig de 2018 per la qual es determina la tipologia dels centres docents públics no universitaris de les Illes Balears i el curs d’entrada en vigor de la nova tipologia
- Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de dia 24 de maig de 2018 per la qual es regula el reconeixement d’hores de formació per al coordinador de les activitats formatives de les entitats col·laboradores de formació del professorat i el reconeixement de les activitats formatives a distància en el cas de coincidència
- Resolució conjunta de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat i del director general d’Innovació i Comunitat Educativa de dia 22 de maig de 2018 per la qual es convoquen els centres educatius sostinguts amb fons públics dependents de la Conselleria d’Educació i Universitat que imparteixen educació primària i educació secundària obligatòria a participar en el programa de formació i transferència “Treball per projectes amb el suport de la biblioteca escolar (projectes documentals integrats)” per als cursos escolars 2018-2019 i 2019-2020

----------------

24-5-18 BOIB 64
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 16 de maig de 2018 per la qual s’aprova el barem d’indemnitzacions derivades de la col·laboració en la formació dels estudiants de formació professional del cicle formatiu de grau mitjà d’Emergències i protecció civil
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 18 de maig de 2018 per la qual s’aprova la selecció definitiva dels centres docents de titularitat pública dependents de la Conselleria d’Educació i Universitat, d’acord amb la convocatòria de 13 de març de 2018, per implantar-hi Plans d’Innovació Pedagògica per a la Millora Educativa dels centres durant el curs 2018-2019
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 2 de maig de 2018 per la qual es revoca l’autorització del centre privat d’educació infantil 101 Dálmatas, del Pont d’Inca (Marratxí)
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 21 de maig de 2018 per la qual es publica la relació de convenis de col·laboració subscrits per la Conselleria d’Educació i Universitat en el primer quadrimestre de 2018

----------------

22-5-18 BOIB 63
- Resolució de la directora general de Personal Docent de 18 de maig de 2018, per la qual es fa pública la composició definitiva dels tribunals del cos de mestres, i es designen els coordinadors i els membres de les comissions de valoració que han d’actuar en els procediments selectius convocats per Resolució de 28 de febrer de 2018, per a les proves selectives d’ingrés, accés i adquisició de noves especialitats als cossos docents, es distribueixen els aspirants entre els tribunals dels cossos i especialitats corresponents i se’ls convoca a l’acte de presentació, a la part A de la primera prova i a la part B de la primera prova
- Resolució de la directora general de Personal Docent de 18 de maig de 2018, per la qual es fa pública la composició definitiva dels tribunals dels cossos de professors d’ensenyament secundari, i es designen els coordinadors i els membres de les comissions de valoració que han d’actuar en els procediments selectius convocats per Resolució de 28 de febrer de 2018, per a les proves selectives d’ingrés, accés i adquisició de noves especialitats als cossos docents, es distribueixen els aspirants entre els tribunals dels cossos i especialitats corresponents i se’ls convoca a l’acte de presentació, a la part A de la primera prova i a la part B de la primera prova
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de l’11 de maig de 2018 per la qual es convoquen ajuts individualitzats de menjador per als alumnes que cursen estudis als centres docents no universitaris durant el curs escolar 2018-2019
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 10 de maig de 2018 per la qual es dona per publicat el text dels Estatuts de la Fundació per als Estudis Superiors de Música i Arts Escèniques de les Illes Balears (FESMAE-IB) d’acord amb la redacció establerta en l’annex de l’Acord del Consell de Govern de 17 de març de 2017 pel qual s’autoritzen les actuacions necessàries perquè la Fundació per al Conservatori Superior de Música i Dansa de les Illes Balears absorbeixi la Fundació per a l’Escola Superior d’Art Dramàtic de les Illes Balears
- Extracte de la Resolució del conseller d’Educació i Universitat d’11 de maig de 2018 per la qual es convoquen ajuts individualitzats de menjador per als alumnes que cursen estudis als centres docents no universitaris durant el curs escolar 2018-2019

----------------

19-5-18 BOIB 62
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 25 d’abril de 2018 per la qual s’autoritza la modificació de la configuració del centre privat de formació professional i d’ensenyament de persones adultes Acadèmia Fleming, de Palma, amb l’autorització d’una unitat del CFGS d’Animació d’Activitats Físiques i Esportives
- Correcció d’errades advertits en la publicació de la Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 10 de maig de 2018 per la qual s’atorga el certificat que acredita els centres amb implantació completa dels requisits del Programa de Gestió de Qualitat i Millora Contínua i s’aprova la Instrucció per la qual s’estableixen les bases reguladores del Programa de Millora Contínua dels centres docents (BOIB núm.60, de 15 de maig)
- Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de dia 16 de maig de 2018 per la qual es regula el procediment selectiu de correctors de les proves corresponents a l’avaluació de final d’etapa del curs 2017-2018, dels alumnes de quart curs d’educació secundària obligatòria en una mostra de centres que imparteixen aquesta etapa educativa, de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de dia 15 de maig de 2018 per la qual es concedeixen les subvencions corresponents a la convocatòria d’ajuts individualitzats de menjador per motius socioeconòmics per als alumnes d’incorporació tardana que varen cursar estudis no universitaris durant el curs escolar 2017-2018

----------------

17-5-18 BOIB 61
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 11 de maig de 2018 per la qual es modifica la Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 8 de maig de 2017 per la qual s’estableix el procediment per a l’accés a una destinació per als professors de religió catòlica d’acord amb el que preveu l’article 6 del Reial decret 696/2007, d’1 de juny, pel qual es regula la relació laboral dels professors de religió
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 2 de maig de 2018 per la qual es modifica la Resolució de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats, de dia 25 de març de 2015 per la qual es regulen les ràtios als centres específics d’educació especial, i s’estableixen les ràtios dels Programes de Formació per a la Transició de la Vida Adulta (TVA) per als alumnes escolaritzats als centres específics d’educació especial (CEE) i a les aules ASCE (aules substitutòries de centre especial)
- Resolució provisional del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 8 de maig de 2018 sobre la modificació i el manteniment dels concerts educatius per al curs escolar 2018-2019
- Extracte de la Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 4 de maig de 2018 per la qual es convoquen ajuts per a l’alumnat del sisè curs d’educació primària, del primer curs de batxillerat i del segon curs dels cicles formatius de grau mitjà o grau superior de centres educatius sostinguts amb fons públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en el marc de dos programes d’immersió lingüística en llengua anglesa durant l’estiu del 2018

----------------

15-5-18 BOIB 60
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 4 de maig del 2018 per la qual es convoquen ajuts per a l’alumnat del sisè curs d’educació primària, del primer curs de batxillerat i del segon curs del cicles formatiu de grau mitjà o grau superior de centres educatius sostinguts amb fons públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en el marc de dos programes d’immersió lingüística en llengua anglesa durant l’estiu del 2018
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de dia 9 de maig de 2018 per la qual es disposa la posada en funcionament del Centre de Professorat de Calvià, al terme municipal de Calvià
- Resolució del director de l’Institut de les Qualificacions Professionals de les Illes Balears (IQPIB) de 8 de maig de 2018 per la qual es duen a terme modificacions en la designació de les persones que han d’actuar com a assessors, avaluadors i membres de les comissions d’avaluació en el procediment d’acreditació de competències professionals, convocat mitjançant la Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 22 de novembre de 2017
- Correcció de les errades advertides a la Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de 4 de maig de 2018 per la qual s’estableixen les condicions d’atorgament de la menció de matrícula d’honor als cicles formatius de formació professional del sistema educatiu a les Illes Balears per al curs 2017-2018
- Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 10 de maig de 2018 per la qual s’atorga el certificat que acredita els centres amb implantació completa dels requisits del Programa de Gestió de Qualitat i Millora Contínua i s’aprova la Instrucció per la qual s’estableixen les bases reguladores del Programa de Millora Contínua dels centres docents

----------------

12-5-18 BOIB 59
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 25 d’abril de 2018 per la qual s’autoritza el canvi de la denominació específica de l’Escola Infantil de Primer Cicle Ferreries, de la qual és titular l’Ajuntament de Ferreries
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 4 de maig de 2018 per la qual s’autoritza l’obertura i el funcionament del centre privat d’educació infantil i primària Escola Sa Llavor, del municipi de Binissalem
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 30 d’abril de 2018 per la qual s’autoritza la modificació de la configuració per la implantació de l’educació secundària obligatòria als centres CEIP Son Quint i CEIP Pintor Joan Miró i s’autoritza el canvi de la denominació per la de CEIPIESO Son Quint i CEIPIESO Pintor Joan Miró
- Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 8 de maig de 2018 per la qual es regulen i es convoquen les proves d’accés de caràcter específic als ensenyaments esportius d’atletisme, bàsquet, busseig, futbol, handbol, disciplines d’hípica, muntanya i escalada, piragüisme, salvament i socorrisme, i vela amb aparell fix i vela amb aparell lliure a les Illes Balears
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 3 de maig de 2018 per la qual es dicten instruccions per als ensenyaments artístics superiors per a l’any acadèmic 2018-2019

----------------

10-5-18 BOIB 58
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 30 d’abril de 2018 per la qual s’aproven les instruccions per a l’organització i el funcionament dels programes formatius de formació professional del sistema educatiu que s’han d’impartir durant el curs 2018-2019 en la modalitat d’alternança amb l’activitat a l’empresa, anomenada formació professional dual
- Resolució del director general de Política Universitària i d’Ensenyament Superior de 3 de maig de 2018 per la qual es convoca la prova específica d’accés als estudis superiors d’Art Dramàtic i es concreta el procés d’admissió i de matriculació a aquests ensenyaments per al curs 2018-2019
- Resolució del director general de Política Universitària i d’Ensenyament Superior de 3 de maig de 2018 per la qual es convoca la prova específica d’accés als estudis superiors de Música i es concreta el procés d’admissió i de matriculació a aquests ensenyaments per al curs 2018-2019

----------------

8-5-18 BOIB 57
- Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de 4 de maig de 2018 per la qual s’estableixen les condicions d’atorgament de la menció de matrícula d’honor en els cicles formatius de formació professional del sistema educatiu a les Illes Balears per al curs 2017-2018
- Correcció d’errades advertides a la Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 19 de març de 2018 per la qual es convoquen ajudes de mobilitat dins l’àmbit de l’Euroregió Pirineus Mediterrània i ajudes de desplaçament per a alumnes de les Illes Balears que cursin estudis universitaris a la Unió Europea (UE-28) durant l’any acadèmic 2017-2018
- Resolució del director general de Política Universitària i d’Ensenyament Superior de 3 de maig de 2018 per la qual es convoca la prova específica d’accés als estudis superiors de Disseny i es concreta el procés d’admissió i de matriculació a aquests ensenyaments per al curs 2018-2019
- Resolució del director general de Política Universitària i d’Ensenyament Superior de dia 3 de maig de 2018 per la qual s’aproven les instruccions per regular les proves d’accés i el procés d’admissió i de matriculació als ensenyaments artístics superiors d’Art Dramàtic, de Disseny i de Música

----------------

3-5-18 BOIB 54
- Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de dia 26 d’abril de 2018, per la qual s’accepta la renúncia al càrrec de director del CEIP Rei Jaume I
- Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de dia 26 d’abril de 2018, per la qual s’accepta la renúncia al càrrec de director del CEPA Mancomunitat des Raiguer
- Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de dia 26 d’abril de 2018, per la qual s’accepta la renúncia al càrrec de director del CEIP Gabriel Comas i Ribas
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 20 d’abril de 2018 per la qual es disposa el canvi de la denominació de l’adreça del CC Sant Josep Obrer I i la inscripció d’aquesta modificació en el Registre de centres docents d’aquesta Conselleria i es desestima el canvi de la denominació de l’adreça del CC Sant Josep Obrer II
- Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de dia 26 d’abril, per la qual es fa pública la relació de centres que formen part de la mostra corresponent a les avaluacions de diagnòstic de final d’etapa als alumnes de quart curs d’educació secundària obligatòria d’aquesta etapa educativa, de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, el curs acadèmic 2017-2018

----------------

1-5-18 BOIB 53
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 20 d’abril de 2018 per la qual s’autoritza la modificació de la configuració del centre privat concertat Sant Francesc d’Assís de sa Pobla amb la transformació d’una unitat d’educació infantil de segon cicle en una unitat d’educació infantil de primer cicle
- Resolució del secretari general de la Conselleria d’Educació i Universitat de dia 26 d’abril de 2018 per la qual se citen a termini les persones interessades en el recurs contenciós administratiu núm. 120/2018, seguit pels tràmits del procediment abreujat davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Palma
-

IniciMapa EstadístiquesInformació RSSContacteES
-