-
[ Anar a l'inici del WEIB ]
El Web Educatiu de les Illes Balears
NORMATIVA I LEGISLACIÓ
   
 

-Normativa BOIB
---

GOIB Normativa publicada per la Conselleria d'Educació i Universitat al BOIB

 
Maig 2019
30-5-19 BOIB 72
- Ordre del conseller d’Educació i Universitat de 24 de maig de 2019 per la qual es disposa la posada en funcionament de l’IES Nou Llevant, al terme municipal de Palma
- Ordre del conseller d’Educació i Universitat de 24 de maig de 2019 per la qual es disposa la posada en funcionament de l’IES Inca, al terme municipal de Inca
- Ordre del conseller d’Educació i Universitat de 24 de maig de 2019 per la qual es disposa la posada en funcionament de l’IES Son Cladera, al terme municipal de Palma
- Resolució de la directora general de Personal Docent de 23 de maig de 2019 per la qual se cita a termini les persones interessades en un recurs contenciós administratiu
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 24 de maig de 2019 per la qual s’aproven les instruccions per a l’organització i el funcionament dels programes formatius de formació professional del sistema educatiu que s’han d’impartir durant el curs 2019-2020 en la modalitat d’alternança amb l’activitat a l’empresa, anomenada formació professional dual
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 28 de maig de 2019 per la qual s’assignen noves funcions a llocs d’assessor tècnic docent de la Conselleria d’Educació i Universitat i es modifiquen les funcions de determinats llocs d’assessor tècnic docent, aprovades per la Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 28 de maig de 2018
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 16 de maig de 2019 per la qual es concedeixen i deneguen ajuts per participar a sis cursos de llengua i metodologia de l’ensenyament de l’alemany organitzats pel Goethe Institut a Alemanya durant l’estiu del 2019 adreçats al professorat que imparteix l’assignatura d’alemany en nivells no universitaris en centres educatius sostinguts amb fons públics de les Illes Balears en el marc del conveni de col·laboració entre la Conselleria d’Educació i Universitat del Govern de les Illes Balears i el Goethe Institut de Barcelona
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 24 de maig de 2019 per la qual es convoquen ajuts a la xarxa d’escoles públiques de les Illes Balears per a la creació de places públiques de primer cicle d’educació infantil; per al sosteniment de les escoles públiques de primer cicle d’educació infantil; per al funcionament de serveis educatius d’atenció primerenca; per al funcionament d’activitats, serveis i programes per a l’enfortiment de les capacitats educatives de les famílies, i per als ajuts a l’escolarització dels infants de les famílies més vulnerables socialment, especialment de les famílies en risc d’exclusió social, corresponents a l’any 2019
- Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 24 de maig de 2019 per la qual se sotmet a informació pública el Projecte de decret pel qual es regulen els ensenyaments a distància i semipresencials així com l’estructura, l’organització i el funcionament de l’Institut d’Ensenyaments a Distància de les Illes Balears (IEDIB)
- Extracte de la Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 24 de maig de 2019 per la qual es convoquen ajuts a la xarxa d’escoles públiques de les Illes Balears per a la creació de places públiques de primer cicle d’educació infantil; per al sosteniment de les escoles públiques de primer cicle d’educació infantil; per al funcionament de serveis educatius d’atenció primerenca; per al funcionament d’activitats, serveis i programes per a l’enfortiment de les capacitats educatives de les famílies, i per als ajuts a l’escolarització dels infants de les famílies més vulnerables socialment, especialment de les famílies en risc d’exclusió social, corresponents a l’any 2019

----------------

25-5-19 BOIB 70
- Ordre del conseller d’Educació i Universitat de 22 de maig de 2019 per la qual es regula el funcionament dels serveis d’orientació educativa, social i professional de les Illes Balears
- Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de 28 de maig de 2019 per la qual es considera que les persones que consten a l’annex desisteixen de la seva petició d’inscripció d’activitats de formació al Registre General de Formació Permanent del Professorat
- Resolució de la directora general de Personal Docent de 21 de maig de 2019, per la qual es fa pública la composició definitiva dels tribunals del cos de mestres, i es designen els coordinadors i els membres de les comissions de valoració que han d’actuar en els procediments selectius convocats per Resolució de 25 de febrer de 2019, per a les proves selectives d’ingrés, accés i adquisició de noves especialitats als cossos docents, es convoquen als presidents titulars a una sessió formativa, es distribueixen els aspirants entre els tribunals dels cossos i especialitats corresponents i se’ls convoca a l’acte de presentació, a la part A de la primera prova i a la part B de la primera prova
- Resolució de la directora general de Personal Docent de 21 de maig de 2019, per la qual es fa pública la composició definitiva dels tribunals dels cossos de professors d’ensenyament secundari, i es designen els coordinadors i els membres de les comissions de valoració que han d’actuar en els procediments selectius convocats per Resolució de 25 de febrer de 2019, es convoquen als presidents titulars a una sessió formativa, es distribueixen els aspirants entre els tribunals dels cossos i especialitats corresponents i se’ls convoca a l’acte de presentació, a la part A de la primera prova i a la part B de la primera prova
- Acord del Consell de Govern de 24 de maig de 2019 pel qual es declara el nou CEIP de doble línia, 6+12 unitats, a sa Pobla, inversió d’interès autonòmic i es considera sistema general d’equipament públic docent en sòl rústic al terme municipal de sa Pobla
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 20 de maig de 2019 per la qual s’autoritza la implantació del batxillerat en les modalitats de Ciències i Humanitats i Ciències Socials a l’IES Josep Font i Trias del municipi d’Esporles
- Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres i de la directora general de Formació Professional i Formació Permanent de dia 16 de maig de 2019 per la qual s’aprova la caracterització de places docents amb perfil educatiu als centres docents públics dependents de la Conselleria d’Educació i Universitat

----------------

23-5-19 BOIB 69
- Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 17 de maig de 2019, per la qual s’accepta la renúncia al càrrec de director del CEIP Alexandre Rosselló, de Palma
- Resolució de la directora general de Personal Docent de 15 de maig de 2019, per la qual s’aproven i es fan públiques, amb caràcter definitiu, les destinacions atorgades als funcionaris docents del cos de mestres que participen en el concurs de trasllats d’àmbit estatal convocat per Resolució de 18 d’octubre de 2018
- Resolució de la directora general de Personal Docent de dia 16 de maig de 2019 per la qual s’aprova la convocatòria pública per cobrir, en comissió de serveis, una plaça de director a l’escola d’educació infantil Can Nebot, a la localitat de Sant Jordi de ses Salines, al terme municipal de Sant Josep de sa Talaia
- Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de 16 de maig de 2019 de modificació de la Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de 2 de maig de 2019 per la qual es dicten instruccions per concretar el procediment d’admissió i de matrícula als cicles formatius de formació professional del sistema educatiu per al curs escolar 2019-2020
- Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de dia 17 de maig de 2019 per la qual es regula el procediment selectiu de correctors de les proves corresponents a les avaluacions de final d’etapa dels alumnes de sisè curs d’educació primària i de quart curs d’educació secundària obligatòria en una mostra de centres, d’ambdues etapes educatives, de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 15 de maig de 2019 per la qual es convoquen ajuts per a despeses de funcionament i activitats de les associacions de pares i mares d’alumnes (APIMA) i les seves federacions i confederacions, i les associacions d’alumnes (AA) i les seves federacions i confederacions

----------------

21-5-19 BOIB 68
- Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 20 de maig de 2019 per la qual es convoca el procediment per ampliar la dotació de personal de suport educatiu per a l’atenció a la diversitat a l’ensenyament privat concertat per al curs 2019-2020

----------------

18-5-19 BOIB 67
- Correcció d’errates de l’edicte 4445 publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 66 de 16 de maig de 2019 relativa al Decret 34/2019, de 10 de maig, pel qual s’estableixen l’ordenació, l’organització i el currículum dels nivells bàsic, intermedi i avançat dels ensenyaments d’idiomes de règim especial impartits a les escoles oficials d’idiomes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
- Correcció d’errates de l’edicte 4527 publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 66 de 16 de maig de 2019 relativa a l’Ordre del conseller d’Educació i Universitat de 9 de maig de 2019 per la qual s’aproven les funcions dels llocs de treball de la Conselleria d’Educació i Universitat i de l’Institut Balear d’Infraestructures i Serveis Educatius (IBISEC)
- Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 14 de maig de 2019, per la qual s’accepta la renúncia al càrrec de director de l’IES Josep Maria Llompart, de Palma
- Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 14 de maig de 2019, per la qual s’accepta la renúncia al càrrec de director del CEIP Mare de Déu del Carme, de Maó
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 29 d’abril de 2019 per la qual s’autoritza la modificació de la configuració de l’escola infantil Montaura, de la qual és titular l’Ajuntament de Mancor de la Vall, que s’amplia amb una unitat d’educació infantil de primer cicle
- Resolució del conseller d'Educació i Universitat de 15 de maig de 2019 per la qual s’autoritza la implantació dels ensenyaments del batxillerat internacional a l’IES Manacor a partir del curs 2019-2020
- Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de 15 de maig de 2019 per la qual s’estableixen les condicions d’atorgament de la menció de matrícula d’honor en els cicles formatius de formació professional del sistema educatiu a les Illes Balears per al curs 2018-2019

----------------

16-5-19 BOIB 66
- Decret 34/2019, de 10 de maig, pel qual s’estableixen l’ordenació, l’organització i el currículum dels nivells bàsic, intermedi i avançat dels ensenyaments d’idiomes de règim especial impartits a les escoles oficials d’idiomes de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
- Ordre del conseller d’Educació i Universitat de 9 de maig de 2019 per la qual s’aproven les funcions dels llocs de treball de la Conselleria d’Educació i Universitat i de l’Institut Balear d’Infraestructures i Serveis Educatius (IBISEC)
- Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 10 de maig de 2019 per la qual es regulen i es convoquen les proves d’accés de caràcter específic als ensenyaments esportius d’atletisme, bàsquet, busseig, futbol, handbol, muntanya i escalada, piragüisme, salvament i socorrisme, i vela amb aparell fix i vela amb aparell lliure a les Illes Balears
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 26 d’abril de 2019 per la qual s’autoritza la modificació de la configuració del centre privat concertat de formació professional Toth Educatiu, de Palma, que s’amplia amb una unitat de formació professional bàsica d’Accés i Conservació en Instal·lacions Esportives (AFD11), de la família professional d’activitats físiques i esportives
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 9 de maig del 2019 per la qual es convoquen ajuts per a l’alumnat del sisè curs d’educació primària, del primer curs de batxillerat i del segon curs de formació professional de grau mitjà o grau superior de centres educatius sostinguts amb fons públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en el marc de dos programes d’immersió lingüística en llengua anglesa durant l’estiu del 2019
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 10 de maig de 2019 per la qual es publica la relació de convenis de col·laboració subscrits per la Conselleria d’Educació i Universitat en el primer quadrimestre de l’any 2019 i, amb caràcter extraordinari, dos convenis de col·laboració subscrits per la Conselleria d’Educació i Universitat en el tercer quadrimestre de l’any 2018

----------------

14-5-19 BOIB 65
- Resolució de la directora general de Personal Docent de 6 de maig de 2019, per la qual es declara deserta la convocatòria de concurs de trasllats d’àmbit estatal per a la provisió de places vacants als cossos d’inspectors al servei de l’Administració educativa i d’inspectors d’educació
- Resolució de la directora general de Personal Docent de 6 de maig de 2019, per la qual s’aproven i es fan públiques, amb caràcter definitiu, les destinacions atorgades als funcionaris docents dels cossos de catedràtics i de professors d’ensenyament secundari, de professors tècnics de formació professional, de catedràtics i de professors de música i arts escèniques, de catedràtics i de professors d’arts plàstiques i disseny, de mestres de taller d’arts plàstiques i disseny, i de catedràtics i de professors d’escoles oficials d’idiomes que participen en el concurs de trasllats d’àmbit estatal convocat per Resolució de 18 d’octubre de 2018
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de dia 9 de maig de 2019 per la qual es convoca un concurs de mèrits per a la selecció del director del Conservatori Superior de Música i Dansa de les Illes Balears, centre docent públic no universitari de les Illes Balears, i s’aproven les bases que l’han de regir
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 24 d’abril de 2019 per la qual es disposa el canvi i la rectificació del domicili dels equips d’orientació educativa i psicopedagògica de les Illes Balears (EOEP) de Calvià-Andratx, Manacor i Sóller, i s’ordena la inscripció d’aquests canvis en el Registre de centres docents de la Conselleria d’Educació i Universitat

----------------

11-5-19 BOIB 64
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de dia 7 de maig de 2019 de modificació de la Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 9 d’abril de 2019 per la qual s’estableix el calendari del procés d’admissió i de matriculació als ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny per al curs 2019-2020 i es convoquen les proves d’accés als cicles formatius d’arts plàstiques i disseny
- Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de 2 de maig de 2019 per la qual es dicten instruccions per concretar el procediment d’admissió i de matrícula als cicles formatius de formació professional del sistema educatiu per al curs escolar 2019-2020

----------------

9-5-19 BOIB 63
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 24 d’abril de 2019 per la qual es disposa el trasllat del personal i dels alumnes de l’EOI Inca amb efectes des del 15 de juliol de 2019 i s’ordena la inscripció d’aquest trasllat en el Registre de centres docents de la Conselleria d’Educació i Universitat
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 3 de maig de 2019 per la qual es disposa la publicació del cessament de personal eventual del Gabinet de la Conselleria d’Educació i Universitat
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de dia 23 d’abril de 2019 per la qual es crea l’equip de formació de l’àmbit de la formació professional i se n’estableix la composició i funcions
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 3 de maig de 2019 per la qual s’aprova el model de conveni de col·laboració entre el Govern de les Illes Balears i les entitats privades interessades per millorar l’oferta de places de primer cicle d’educació infantil i les condicions educatives de la primera infància
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 23 d’abril de 2019 per la qual es convoquen ajudes de promoció de l’excel·lència acadèmica per a alumnes que hagin finalitzat els estudis oficials d’ensenyaments artístics superiors durant els cursos acadèmics 2016-2017 o 2017-2018
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 17 d’abril de 2019 per la qual es convoquen ajudes de promoció de l’excel·lència acadèmica dels alumnes universitaris durant el curs acadèmic 2017-2018
- Extracte de la Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 23 d’abril de 2019 per la qual es convoquen ajudes de promoció de l’excel·lència acadèmica per a alumnes que hagin finalitzat els estudis oficials d’ensenyaments artístics superiors durant els cursos acadèmics 2016-2017 o 2017-2018
- Extracte de la Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 17 d’abril de 2019 per la qual es convoquen ajudes de promoció de l’excel·lència acadèmica dels alumnes universitaris durant el curs acadèmic 2017-2018

----------------

7-5-19 BOIB 62
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 23 d’abril de 2019 per la qual s’autoritza la implantació dels ensenyaments elementals de Dansa al Conservatori Professional de Música i Dansa d’Eivissa i Formentera Catalina Bufí
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 23 d’abril de 2019 per la qual s’autoritza la implantació del cicle formatiu de grau superior de tècnic superior d’Arts Plàstiques i Disseny en Còmic, pertanyent a la família professional artística de comunicació gràfica i audiovisual, a l’Escola d’Art i Superior de Disseny de les Illes Balears

----------------

4-5-19 BOIB 61
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de dia 30 d’abril de 2019 per la qual es convoca un concurs de mèrits per a la selecció del director del Centre d’Educació Infantil i Primària Nou de Sa Pobla, al terme municipal de Sa Pobla

----------------

2-5-19 BOIB 59
- Resolució de la directora general de Personal Docent de 29 d’abril 2019 per la qual s’aproven les instruccions que han de regir el procés adreçat a funcionaris de carrera docents amb destinació definitiva per sol·licitar i adjudicar destinacions en comissió de serveis per al curs 2019-2020 a centres públics d’ensenyaments no universitaris dependents de la Conselleria d’Educació i Universitat
- Ordre del conseller d’Educació i Universitat de 23 d’abril de 2019 mitjançant la qual s’estableix la quantia dels mòduls per a la creació de places públiques de primer cicle d’educació infantil; per al sosteniment de les escoles infantils públiques de primer cicle d’educació infantil; per al funcionament de serveis educatius d’atenció primerenca; per al funcionament d’activitats, serveis i programes per a l’enfortiment de les capacitats educatives de les famílies, i per als ajuts a l’escolarització dels infants de les famílies més vulnerables socialment, especialment de les famílies en risc d’exclusió social, corresponents a l’any 2019

-

IniciMapa EstadístiquesInformació RSSContacteES
-