-
[ Anar a l'inici del WEIB ]
El Web Educatiu de les Illes Balears
NORMATIVA I LEGISLACIÓ
   
 

-Normativa BOIB
---

GOIB Normativa publicada per la Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca al BOIB

 
Maig 2020
30-5-20 BOIB 97
- Resolució del Parlament de les Illes Balears per la qual es valida el Decret Llei 7/2020, de 8 de maig, pel qual s’estableixen mesures urgents en l’àmbit de l’educació per fer front als efectes de l’emergència sanitària ocasionada per la COVID-19 (RGE núm. 8424/20)
- Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 15 de maig de 2020 per la qual es convoquen, amb caràcter excepcional, els ajuts a la xarxa educativa complementària a la xarxa d’escoletes públiques de les Illes Balears per al sosteniment dels centres privats de primer cicle d’educació infantil que la constitueixen corresponents a l’any 2020
- Extracte de la Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 15 de maig de 2020 per la qual es convoquen, amb caràcter excepcional, els ajuts a la xarxa educativa complementària a la xarxa d’escoletes públiques de les Illes Balears per al sosteniment dels centres privats de primer cicle d’educació infantil que la constitueixen, corresponents a l’any 2020

----------------

26-5-20 BOIB 93
- Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de dia 21 de maig per la qual s’estableix el calendari del procés d’admissió i matriculació dels alumnes als ensenyaments d’idiomes de régim especial de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per al curs 2020-2021

----------------

25-5-20 BOIB 92
- Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 25 de maig de 2020 per la qual s’aprova el Protocol per a la fase 2 del procés de desescalada progressiva per als centres educatius no universitaris de la comunitat autònoma de les Illes Balears

----------------

23-5-20 BOIB 91
- Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 19 de maig de 2020, a proposta de la directora general de Personal Docent, per la qual es deixa sense efecte la suspensió del termini per presentar les sol.licituds de comissions de serveis i es deixa sense efecte la possibilitat de formalitzar-les de manera presencial
- Resolució del director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors de 15 de maig de 2020 per la qual s’estableixen les condicions d’atorgament de la menció de matrícula d’honor en els cicles formatius de formació professional del sistema educatiu a les Illes Balears per al curs 2019-2020
- Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 15 de maig de 2020 per la qual es publica la relació de convenis de col·laboració subscrits per la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca en el primer quadrimestre de l’any 2020 i, amb caràcter extraordinari, tres convenis de col·laboració subscrits per la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca en el tercer quadrimestre de l’any 2019

----------------

21-5-20 BOIB 89
- Resolució de la directora general de Personal Docent de 19 de maig de 2020 per la qual es deixa sense efecte la Resolució de la directora general de Personal Docent d’11 de març de 2020 per la qual es convoquen places de professors especialistes a centres públics no universitaris dependents de la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca per al curs 2019-2020
- Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 18 de maig de 2020 per la qual es corregeixen les errades advertides en la Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca d’11 maig de 2020 que modifica l’annex 2 de la Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 5 de març de 2020 per la qual es despleguen determinats aspectes per al curs escolar 2020-2021 respecte als processos d’adscripció, admissió i matriculació d’alumnes als centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics
- Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres, de 14 de maig de 2020 per la qual s’amplia de manera excepcional, a causa de l’epidèmia COVID-19, el termini d’inscripció a les proves lliures de certificació de nivell de determinats idiomes de les escoles oficials d’idiomes de les Illes Balears per a l’any 2020
- Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 13 de maig de 2020 per la qual es modifica, a causa de l’epidèmia del COVID 19, la resolució del general de Planificació, Ordenació i Centres de dia 4 de març de 2020 per la qual es convoca la prova d’accés de caràcter general perquè les persones sense la titulació acadèmica necessària puguin accedir a les formacions esportives del cicle inicial/nivell I del grau mitjà dels ensenyaments esportius de règim especial i es concreten aspectes sobre l’organització de la prova

----------------

19-5-20 BOIB 87
- Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca, a proposta de la directora general de Personal Docent, per la qual es deixa sense efecte la suspensió del termini per presentar les sol·licituds d’actualització de requisits i mèrits i per presentar les sol·licitud de participació en la convocatòria pública per formar una borsa d’aspirants a funcionaris interins docents, s’estableixen les noves dates de presentació de sol·licituds i es deixa sense efecte la possibilitat de formalitzar-les de forma presencial
- Resolució provisional del director general de Planificació, Ordenació i Centres d’11 de maig de 2020 sobre l’establiment, la renovació o la modificació dels concerts educatius per al curs escolar 2020-2021
- Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres 13 de maig de 2020 per la qual es modifica, a causa de l’epidèmia del COVID 19, la resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de dia 5 de març de 2020 per la qual es convoca la prova d’accés de caràcter general perquè les persones sense la titulació acadèmica necessària puguin accedir a les formacions esportives del cicle superior/nivell III del grau superior dels ensenyaments esportius de règim especial i es concreten aspectes sobre l’organització de la prova

----------------

16-5-20 BOIB 85
- Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 12 de maig de 2020 per la qual es modifica la Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 8 de maig de 2017 per la qual s’estableix el procediment per a l’accés a una destinació per als professors de religió catòlica d’acord amb el que preveu l’article 6 del Reial decret 696/2007, d’1 de juny, pel qual es regula la relació laboral dels professors de religió
- Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 14 de maig de 2020 per la qual s’aprova l’aixecament de la suspensió dels terminis d’inscripció i les noves dates de realització de la prova lliure adreçada a les persones més grans de vint anys per obtenir el títol de batxiller, i de les proves lliures perquè les persones majors de devuit anys puguin obtenir directament el títol de graduat en educació secundària obligatòria, a la comunitat autònoma de les Illes Balears
- Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 13 de maig de 2020 per la qual se suspèn la convocatòria de les comissions de serveis d’assessors tècnics docents per al curs 2020-2021 regulada a la Instrucció del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de dia 8 de febrer de 2018 i modificada el dia 6 d’agost de 2018
- Resolució de la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa de dia 14 de maig de 2020 per la qual s'aproven les bases de la convocatòria unificada de programes de formació i innovació educativa per al curs 2020-2021, adreçada als centres docents sostinguts amb fons públics que imparteixen ensenyaments no universitaris de les Illes Balears

----------------

14-5-20 BOIB 82
- Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 8 de maig de 2020, de cessament i nomenament de determinats membres titulars i suplents, del Consell Escolar de les Illes Balears
- Resolució de la directora general de Política Lingüística de 12 de maig de 2020 de modificació de la Resolució de 5 de novembre de 2019 per la qual es convoquen les proves de gener de 2020 per obtenir els certificats oficials de coneixements de llengua catalana que expedeix la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca
- Resolució del director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors d’11 de maig de 2020 per la qual es convoca la prova específica d’accés als estudis superiors d’Art Dramàtic i es concreta el procés d’admissió i matrícula a aquests ensenyaments per al curs 2020-2021
- Resolució del director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superior d’11 de maig de 2020 per la qual es convoca la prova específica d’accés als estudis superiors de Música i es concreta el procés d’admissió i de matrícula a aquests ensenyaments per al curs 2020-2021
- Resolució del director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors d’11 de maig de 2020 per la qual es convoca la prova específica d’accés als estudis superiors de Disseny i es concreta el procés d’admissió i de matrícula a aquests ensenyaments per al curs 2020-2021
- Resolució del director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors d’11 de maig de 2020 per la qual s’aproven les instruccions per regular les proves d’accés i el procés d’admissió i de matrícula als ensenyaments artístics superiors d’Art Dramàtic, de Disseny i de Música
- Resolució del director general de Política Universitària i Recerca de 7 de maig de 2020 per la qual se cita a termini els interessats en el procediment ordinari 32/2020 de la Sala Contenciosa Administrativa núm. 1 del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, referit al recurs contenciós administratiu interposat per l’entitat Link, Gestió del Coneixement, SL contra la Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 7 de novembre de 2019 relativa al recurs potestatiu de reposició interposat per aquesta mateixa entitat

----------------

12-5-20 BOIB 80
- Resolució del conseller d'Educació, Universitat i Recerca de 7 de maig de 2020 per la qual s'aproven les instruccions per adequar els criteris de promoció i titulació dels alumnes dels ensenyaments de formació professional del sistema educatiu de les Illes Balears com a conseqüència de l’Ordre EFP/365/2020, de 22 d'abril, per la qual s'estableixen el marc i les directrius d'actuació per acabar el curs 2019-2020 i iniciar el curs 2020-2021 davant la situació de crisi ocasionada pel COVID-19
- Correcció d’errades en la publicació de la Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de dia 2 d’abril de 2020 per la qual es dicten les instruccions per regular el procés d’admissió i matrícula dels alumnes als ensenyaments d’idiomes dels centres sostinguts amb fons públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, mentre no es publiqui la normativa autonòmica que reguli aquest procés
- Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 11 de maig de 2020 per la qual es modifica l’annex 2 de la Resolució de la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa de 3 de març de 2020 per la qual es despleguen determinats aspectes per al curs escolar 2020-2021 dels processos d’admissió i matriculació d’alumnes als centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics i als centres de la xarxa educativa complementària en els nivells de primer cicle d’educació infantil
- Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca d’11 maig de 2020 per la qual es modifica l’annex 2 de la Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 5 de març de 2020 per la qual es despleguen determinats aspectes per al curs escolar 2020-2021 respecte als processos d’adscripció, admissió i matriculació d’alumnes als centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics als nivells de segon cicle d’educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria, batxillerat i educació especial a les Illes Balears
- Resolució de dia 11 de maig de 2020 del conseller d’Educació, Universitat i Recerca per la qual es modifica, a causa de l’epidèmia del COVID 19 la resolució de dia 6 de març de 2020 del director general de Planificació, Ordenació i Centres per la qual s’autoritza el Programa d'Ensenyaments Integrats (PEI) i es dicten normes específiques d’admissió al mateix per al curs acadèmic 2020-2021
- Resolució del director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors de 8 de maig de 2020 per la qual es modifica la Resolució del director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors de 3 de febrer de 2020 per la qual es convoquen les proves lliures per obtenir els títols de tècnic i de tècnic superior de formació professional del sistema educatiu i se’n concreten aspectes sobre l’organització
- Correcció d’errades advertides en la Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 5 de març de 2020 per la qual es despleguen determinats aspectes per al curs escolar 2020-2021 respecte als processos d’adscripció, admissió i matriculació d’alumnes als centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics als nivells de segon cicle d’educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria, batxillerat i educació especial a les Illes Balears
- Resolució del director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors de 8 de maig de 2020 per la qual es modifica el calendari de desenvolupament de la prova d’accés als cicles formatius de grau superior convocada per la Resolució del director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors de 27 de gener de 2020 per la qual es convoca la prova d’accés als cicles formatius de grau superior de formació professional del sistema educatiu i se’n concreten aspectes sobre l’organització
- Resolució del director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors de 8 de maig de 2020 per la qual es modifica el calendari de desenvolupament de la prova d’accés als cicles formatius de grau mitjà convocada per la Resolució del director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors de 27 de gener de 2020 per la qual es convoca la prova d’accés als cicles formatius de grau mitjà de formació professional del sistema educatiu i se’n concreten aspectes sobre l’organització

----------------

9-5-20 BOIB 77
- Decret llei 7/2020, de 8 de maig, pel qual s’estableixen mesures urgents en l’àmbit de l’educació per fer front als efectes de l’emergència sanitària ocasionada pel COVID-19
- Resolució de la directora general de Personal Docent de 29 d’abril de 2020 per la qual es deixa sense efecte la Resolució de la directora general de Personal Docent de 3 de març de 2020 per la qual s’aprova la convocatòria pública per cobrir, en comissió de serveis, places de docents en serveis educatius especialitzats

----------------

7-5-20 BOIB 75
- Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 5 de maig de 2020 per la qual es procedeix a l’aixecament de la suspensió dels terminis i l’inici de diferents procediments de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors

----------------

5-5-20 BOIB 71
- Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 30 d’abril de 2020 per la qual s’acorda la continuació del procediment per a la tramitació de les sol·licituds del procediment per a l’establiment, la renovació o la modificació dels concerts educatius per al curs escolar 2020-2021

----------------

2-5-20 BOIB 69
- Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 27 d’abril de 2020 per la qual es modifica la Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 18 de desembre de 2019 per la qual es fixen les directrius i s’aprova el Pla d’Actuació del Departament d’Inspecció Educativa per al Període 2020-2024 i s’estableix el Programa d’Actuació per al Curs 2019-2020
- Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 30 d’abril de 2020, per la qual s’aproven les instruccions per adequar els criteris de promoció i titulació dels alumnes de l’educació secundària obligatòria i del batxillerat de les Illes Balears com a conseqüència de l’Ordre EFP/365/2020, de 22 d’abril, per la qual s’estableixen el marc i les directrius d’actuació per al tercer trimestre del curs 2019-2020 i l’inici del curs 2020-2021, davant la situació de crisi ocasionada per la COVID-19
-

IniciMapa EstadístiquesInformació RSSContacteES
-