-
[ Anar a l'inici del WEIB ]
El Web Educatiu de les Illes Balears
NORMATIVA I LEGISLACIÓ
   
 

-Normativa BOIB
---

CAIB Normativa publicada per la Conselleria d'Educació i Universitat al BOIB

 
Març 2017
30-3-17 BOIB 38
- Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de dia 21 de març de 2017, per la qual s’estableix el calendari del procés d’admissió i matriculació dels alumnes als ensenyaments artístics professionals i als ensenyaments d’idiomes dels centres sostinguts amb fons públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per al curs 2017-18

----------------

28-3-17 BOIB 37
- Resolució de la directora general de Personal Docent de 17 de març de 2017, per la qual es convoquen les proves selectives d’ingrés, accés i adquisició de noves especialitats als cossos docents de mestres, de professors d’ensenyament secundari, de professors d’escoles oficials d’idiomes, de professors tècnics de formació professional, de professors de música i arts escèniques, de professors d’arts plàstiques i disseny i de mestres de taller d’arts plàstiques i disseny a les Illes Balears

----------------

25-3-17 BOIB 36
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 10 de març de 2017 per la qual s’autoritza el centre privat de formació professional ADEMA, Escuela Dental de Mallorca, a impartir el CFGM de Cures Auxiliars d’Infermeria, el CFGM de Farmàcia i Parafarmàcia, el CFGS d’Higiene Bucodental, el CFGS de Dietètica, el CFGS de Pròtesis Dentals i el CFGS de Salut Ambiental en règim d’ensenyament a distància
- Anunci de notificació de 7 de març de 2017 en procediment administratiu de reintegrament de retribucions indegudament percebudes
- Notificació de 6 de març de 2017 en procediments de reintegrament de retribucions indegudament percebudes
- Anunci de notificació de 23 de febrer de 2017 en procediments de reintegrament de retribucions indegudament percebudes

----------------

21-3-17 BOIB 34
- Resolució de la directora general de Personal Docent per la qual s’acorda la remissió de l’expedient administratiu i es cita a termini les persones interessades en el recurs contenciós administratiu, procediment ordinari núm. 6/2017
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 10 de febrer de 2016 per la qual s’autoritza una organització temporal especial per al cicle formatiu de Manteniment aeromecànic
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de dia 3 de març de 2017 per la qual s’autoritza el trasllat de les instal·lacions del Centre Privat de Formació Professional Específica Menorca, de la Escuela de Turismo de Baleares SL, i s’autoritza el canvi de la configuració amb l’ampliació dels ensenyaments autoritzats amb una unitat del CFGS de Màrqueting i Publicitat
- Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de dia 21 de març de 2017 per la qual es regula el procediment selectiu d’aplicadors-correctors per a l’avaluació de diagnòstic del curs 2016-2017 als centres docents no universitaris de les Illes Balears que imparteixen ensenyaments de segon curs d’educació secundària obligatòria
- Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de 10 de març de 2017 per la qual es convoquen els centres docents sostinguts amb fons públics que imparteixen ensenyaments no universitaris a participar en el Pla Integral d’Impuls de les Capacitats Emprenedores (ICAPE) per al curs 2017-2018

----------------

16-3-17 BOIB 32
- Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 14 de març de 2017 per la qual es despleguen determinats aspectes per al curs escolar 2017-2018 respecte als processos d’adscripció, admissió i matriculació d’alumnes als centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics als nivells de segon cicle d’educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria, batxillerat i educació especial a les Illes Balears
- Resolució del director de l’Institut de les Qualificacions Professionals de les Illes Balears (IQPIB) de 7 de febrer de 2017 per la qual es duen a terme modificacions en la designació de les persones que han d’actuar com a assessors, avaluadors i membres de les comissions d’avaluació en el procediment d’acreditació de competències professionals, convocat mitjançant la Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 2 de desembre de 2016

----------------

14-3-17 BOIB 31
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 22 de febrer de 2017 per la qual s’autoritza la modificació de la configuració del centre privat concertat La Salle de Palma, amb l’ampliació de l’oferta de cicles formatius amb una unitat (dos grups) del Cicle Formatiu de Grau Superior d’Anatomia Patològica i Citodiagnòstic (LOE)
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 9 de març de 2017, per la qual es convoquen premis per als alumnes d’educació primària de les Illes Balears corresponents al curs 2016-2017
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 9 de març de 2017 per la qual es convoquen premis per als alumnes d’educació secundària obligatòria de les Illes Balears corresponents al curs 2016-2017
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 9 de març de 2017 per la qual es convoquen els premis extraordinaris de batxillerat a les Illes Balears corresponents al curs 2016-2017
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 9 de març de 2017 per la qual es convoquen premis per als alumnes de batxillerat de les Illes Balears amb aprofitament acadèmic excel·lent durant el curs 2016-2017

----------------

11-3-17 BOIB 30
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 8 de març de 2017 per la qual es nomenen vocals de la Comissió Organitzadora de les Proves d’Accés de la Universitat de les Illes Balears
- Correcció d’errates de l’edicte 2297 publicat en el Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 29, de 3 de març de 2017, relatiu al sumari Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 14 de febrer de 2017 per la qual es posa fi al procediment derivat de la convocatòria d’ajuts a la xarxa d’escoles públiques de les Illes Balears per al sosteniment de les escoles infantils públiques de primer cicle d’educació infantil, per al funcionament de serveis educatius d’atenció primerenca i per al funcionament d’activitats, serveis i programes per a l’enfortiment de les capacitats educatives de les famílies, corresponents al curs 2015-2016

----------------

9-3-17 BOIB 29
- Correcció d’errades en la publicació de la Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 29 de desembre de 2016, per la qual s’autoritza l’obertura i el funcionament del centre privat de formació professional Ladat Studios Centre de Formació, de Palma, amb una unitat del CFGS en Animacions 3D, Jocs i Entorns Interactius (BOIB núm. 6, de 14 de gener)
- Correcció d’errades advertides en la publicació de l’annex de la Resolució del conseller d’Educació i Universitat del Govern de les Illes Balears de dia 1 de febrer de 2017, per la qual es modifica la Resolució del conseller d’Educació i Universitat del Govern de les Illes Balears de dia 16 de gener de 2017 per la qual es publiquen les plantilles orgàniques i la relació de llocs de feina vacants
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 14 de febrer de 2017 per la qual es posa fi al procediment derivat de la convocatòria d’ajuts a la xarxa d’escoles públiques de les Illes Balears per al sosteniment de les escoles infantils públiques de primer cicle d’educació infantil, per al funcionament de serveis educatius d’atenció primerenca i per al funcionament d’activitats, serveis i programes per a l’enfortiment de les capacitats educatives de les famílies, corresponents al curs 2015-2016
- Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de 24 de febrer de 2017 per la qual s’estableix el calendari del procés d’admissió i matriculació dels alumnes als ensenyaments de persones adultes als centres sostinguts amb fons públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per al curs 2017-2018
- Licitació per a la contractació de la gestió de servei públic de menjador escolar de centres docents públics de les Illes Balears

----------------

7-3-17 BOIB 28
- Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 23 de febrer de 2017 per la qual es posa fi al procediment d’autorització del centre privat d’educació infantil S’Escoleta d’Es Molí, de Palma
- Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 27 de febrer de 2017 per la qual es posa fi al procediment d’autorització de dues unitats del CFGM de Tècnic en Cuina i Gastronomia al Centre Escolar Luis Vives de Palma

----------------

4-3-17 BOIB 27
- Resolució conjunta del conseller d’Educació i Universitat i de la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques de 2 de març de 2017 per la qual s’estableixen els serveis mínims en l’àmbit del personal docent públic i privat concertat de l’ensenyament no universitari amb motiu de la vaga convocada per al dia 9 de març
-

IniciMapa del WEIBEstadístiques del WEIBInformació del WEIBRSSContacteES
-