-
[ Anar a l'inici del WEIB ]
El Web Educatiu de les Illes Balears
NORMATIVA I LEGISLACIÓ
   
 

-Normativa BOIB
---

GOIB Normativa publicada per la Conselleria d'Educació i Universitat al BOIB

 
Març 2018
20-3-18 BOIB 35
- Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres 14 de març de 2018 per la qual es despleguen determinats aspectes per al curs escolar 2018-2019 respecte als processos d’adscripció, admissió i matriculació d’alumnes als centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics als nivells de segon cicle d’educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria, batxillerat i educació especial a les Illes Balears

----------------

17-3-18 BOIB 34
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 13 de març de 2018 per la qual es convoca el procés de selecció de centres docents de titularitat pública dependents de la Conselleria d’Educació i Universitat per implantar-hi plans d’innovació pedagògica per a la millora educativa dels centres durant el curs 2018-2019
- Resolució del director general d’Innovació i Comunitat Educativa de 12 de març de 2018 per la qual es despleguen determinats aspectes per al curs escolar 2018-2019 dels processos d’admissió i matriculació d’alumnes als centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics als nivells de primer cicle d’educació infantil

----------------

15-3-18 BOIB 33
- Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de dia 8 de març de 2018, per la qual es regula el procediment selectiu d’aplicadors-correctors per a l’avaluació de diagnòstic del curs 2017-2018 als centres docents no universitaris de les Illes Balears que imparteixen ensenyaments de sisè curs d’educació primària
- Resolució del director general d’Innovació i Comunitat Educativa en relació amb les cafeteries dels instituts d’educació secundària, el servei escolar de menjador als centres públics no universitaris i les escoles matineres per al curs escolar 2018-2019

----------------

13-3-18 BOIB 32
- Resolució de la directora general de Personal Docent de dia 8 de març de 2018, per la qual s’aprova la convocatòria pública per cobrir, en comissió de serveis, places de docents en camps d’aprenentatge
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 5 de març de 2018 per la qual es regula la realització de l’avaluació 2017-2018 de l’impacte de diferents metodologies en l’ensenyament de les matemàtiques i el procediment d’aplicació als centres docents no universitaris de les Illes Balears que imparteixen ensenyaments d’educació primària
- Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de 9 de març de 2018 per la qual es convoquen les proves lliures per obtenir els títols de tècnic i de tècnic superior de formació professional del sistema educatiu i se’n concreten aspectes sobre l’organització
- Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de 22 de febrer de 2018 per la qual es convoquen els centres docents públics dependents de la Conselleria d’Educació i Universitat que imparteixen cicles formatius de formació professional de grau mitjà i de grau superior a participar en el Programa de Formació i Transferència d’Impuls a les Competències Socials i Creatives (ICSCrea) per al curs 2018-2019

----------------

10-3-18 BOIB 31
- Resolució de la directora general de Personal Docent de 2 de març de 2018, per la qual s’aproven i es fan públiques, amb caràcter definitiu, les destinacions atorgades als funcionaris docents dels cossos de catedràtics i de professors d’ensenyament secundari, de professors tècnics de formació professional, de catedràtics i de professors de música i arts escèniques, de catedràtics i de professors d’arts plàstiques i disseny, de mestres de taller d’arts plàstiques i disseny, i de catedràtics i de professors d’escoles oficials d’idiomes que participen en el concurs de trasllats d’àmbit autonòmic convocat per Resolució de 18 d’octubre de 2017
- Resolució de la directora general de Personal Docent de 2 de març de 2018, per la qual s’aproven i es fan públiques, amb caràcter definitiu, les destinacions atorgades als funcionaris docents del cos de mestres que participen en el concurs de trasllats d’àmbit autonòmic convocat per Resolució de 18 d’octubre de 2017
- Resolució del director de l’Institut de les Qualificacions Professionals de les Illes Balears de 7 de març de 2018 per la qual s’anul·la la qualificació professional AGA164_1, Activitats auxiliars en vivers, jardins i centres de jardineria, de la convocatòria del procediment d’acreditació de les competències professionals de 22 de novembre de 2017

----------------

6-3-18 BOIB 29
- Resolució de la directora general de Personal Docent de 28 de febrer de 2018, per la qual es convoquen les proves selectives d’ingrés, accés i adquisició de noves especialitats als cossos docents de mestres, de professors d’ensenyament secundari, de professors d’escoles oficials d’idiomes i de professors de música i arts escèniques a les Illes Balears
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 13 de febrer de 2018 per la qual es modifica l’autorització de la configuració del centre privat concertat d’educació especial Joan Mesquida, de Manacor, amb la transformació de dues unitats d’educació especial bàsica en dues unitats de transició a la vida adulta (TAVA)

----------------

3-3-18 BOIB 28
- Ordre del conseller d’Educació i Universitat, de 27 de febrer de 2018, de modificació de l’Ordre del conseller d’Educació, Cultura i Universitats, de 29 de novembre de 2012, per la qual es regula la prova lliure per obtenir el títol de batxiller dirigida a les persones majors de vint anys a l’àmbit territorial de les Illes Balears
- Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 28 de febrer de 2018 per la qual s’aprova la convocatòria i les instruccions de la prova lliure per obtenir el títol de batxiller dirigida a les persones majors de vint anys a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l’any 2018
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 13 de febrer de 2018 per la qual es modifica la configuració del centre privat concertat d’educació especial Gaspar Hauser, de Palma, amb la transformació d’una unitat d’educació especial infantil en una unitat de transició a la vida adulta (TAVA)
- Licitació per a la contractació del servei de restauració i transport puntual de mobiliari escolar per a centres docents públics d’Educació Secundària de les Illes Balears, reservat a centres especials d’ocupació o empreses d’inserció, que compleixin els requisits prevists en l’apartat quart de l’Acord de Consell de Govern de 29 d’abril de 2016 pel qual s’estableixen les directrius per a la inclusió de clàusules socials en la contractació de l’Administració de la CAIB
- Licitació per a la contractació d’una assegurança de responsabilitat civil del personal docent dels centres públics d’ensenyament no universitari dependents de la Conselleria d’Educació i Universitat
- Licitació per a la contractació del subministrament per a l’adquisició d’ equipament instrumental de música i material musical divers amb destí els Conservatoris Professionals de Música i Dansa de les Illes Balears i els Centres Integrats d’Educació Infantil i Primària i ensenyaments elementals de música

----------------

1-3-18 BOIB 27
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat del Govern de les Illes Balears de dia 26 de febrer de 2018, per la qual es corregeixen unes errades detectades a la Resolució del conseller d’Educació i Universitat del Govern de les Illes Balears de dia 11 de gener de 2018 per la qual es publiquen les plantilles orgàniques i la relació de llocs de feina vacants dels cossos de catedràtics i de professors d’ensenyament secundari, de professors tècnics de formació professional, professors d’escoles oficials d’idiomes, de professors de música i arts escèniques i de professors i de mestres de taller d’arts plàstiques i disseny
- Resolució de la directora general de Personal Docent per la qual s’acorda la remissió de l’expedient administratiu i es cita a termini les persones interessades en el recurs contenciós administratiu, procediment abreujat núm. 272/2017
- Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de 21 de febrer de 2018 per la qual s’estableix el calendari del procés d’admissió i matriculació dels alumnes als ensenyaments de persones adultes als centres sostinguts amb fons públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per al curs 2018-2019
- Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de 20 de febrer de 2018 per la qual s’aproven les instruccions per desenvolupar programes de formació i innovació per als centres o intercentres per cohesionar metodologies per a la millora de la competència matemàtica entre els centres de primària i els de secundària al qual estiguin adscrits, assessorats pels centres de professorat, en el marc del Pla Quadriennal de Formació Permanent del Professorat 2016-2020
- Licitació per a la contractació del subministrament de títols acadèmics i professionals corresponents a ensenyaments no universitaris, en suport paper, la seva impressió i personalització, així com el transport i l’entrega en el lloc de destí
- Licitació per a la contractació del servei d’organització, coordinació i impartició de dos programes d’immersió lingüística en llengua anglesa durant l’estiu 2018, per a alumnes de nivell no universitari de centres educatius sostinguts amb fons públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears
-

IniciMapa EstadístiquesInformació RSSContacteES
-