-
[ Anar a l'inici del WEIB ]
El Web Educatiu de les Illes Balears
NORMATIVA I LEGISLACIÓ
   
 

-Normativa BOIB
---

GOIB Normativa publicada per la Conselleria d'Educació i Universitat al BOIB

 
Març 2019
30-3-19 BOIB 41
- Resolució de la directora general de Personal Docent de dia 27 de març de 2019, per la qual es modifica la Resolució de la directora general de Personal Docent de 3 de setembre de 2018, per la qual es nomenen funcionaris en pràctiques els aspirants seleccionats en el procediment selectiu convocat per Resolució de la directora general de Personal Docent de 28 de febrer de 2018
- Resolució de la directora general de Personal Docent de dia 26 de març de 2019, per la qual s’aprova la convocatòria pública per cobrir, en comissió de serveis, una plaça docent en el Centre d’Aprenentatge Cientificomatemàtic
- Resolució de la directora general de Personal Docent de dia 26 de març de 2019, per la qual s’aprova la convocatòria pública per cobrir, en comissió de serveis, una plaça de docent en el camp d’aprenentatge de Formentera
- Resolució de la directora general de Personal Docent de 26 de març de 2019, per la qual es fa pública la composició definitiva del tribunal que ha d’actuar en les proves selectives d’accés al cos d’inspectors d’educació a les Illes Balears convocades per Resolució de la directora general de Personal Docent de 22 de gener de 2019, per la qual es convoquen proves selectives d’accés al cos d’inspectors d’educació a les Illes Balears i se’ls convoca a l’acte de presentació i a la realització de la primera part de la prova
- Correcció d’errades en la publicació de la Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de dia 8 de març de 2019 per la qual s’estableixen els calendaris del procés d’admissió i matriculació dels alumnes als ensenyaments artístics professionals de música i dansa, als ensenyaments elementals de música i dansa i als ensenyaments d’idiomes dels centres sostinguts amb fons públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per al curs 2019-2020
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 22 de març de 2019 per la qual s’autoritza la modificació del concert educatiu de règim general subscrit amb el CCEE Princesa de Asturias (codi 07006469) per a la prestació del servei públic de l’educació a partir del curs 2017-2018
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 22 de març de 2019 per la qual s’extingeix el concert educatiu de règim general subscrit amb el CCEE Gaspar Hauser (codi 07008405) per a la prestació del servei públic de l’educació a partir del curs 2017-2018
- Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de 26 de març de 2019 per la qual es duen a terme modificacions en la designació de les persones que han d’actuar com a assessors, avaluadors i membres de les comissions d’avaluació en el procediment d’acreditació de competències professionals, convocat mitjançant la Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 6 de juliol de 2018
- Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de dia 28 de març de 2019, per la qual s’estableix el procediment de caracterització de places docents amb perfil educatiu als centres docents públics dependents de la Conselleria d’Educació i Universitat

----------------

28-3-19 BOIB 40
- Correcció d’errades en la Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 24 de maig de 2018 per la qual es determina la tipologia dels centres docents públics no universitaris de les Illes Balears i el curs d’entrada en vigor de la nova tipologia (BOIB núm. 67, de 31 de maig)
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 15 de març de 2019 per la qual es modifica l’autorització de la configuració del centre privat concertat d’educació especial Joan Mesquida, de Manacor, amb l’autorització de dues aules externes de TAVA al Centre de Formació i Inserció Laboral, a la ronda del Port, s/n, una de les quals estava autoritzada de forma provisional i condicionada
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 21 de març de 2019 per la qual s’autoritza l’extinció de l’autorització i el cessament de l’activitat com a centre docent del centre privat concertat d’educació especial Gaspar Hauser, de Palma, amb el codi 07008405
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 22 de març de 2019 per la qual s’autoritza la modificació de la configuració del centre privat concertat d’educació especial Princesa de Asturias, de Marratxí, amb l’ampliació amb 10 unitats ASCE fins al 31 d’agost de 2019 als centres ordinaris La Salle de Palma (codi 07004333), San Vicente de Paúl des Coll d’en Rabassa (codi 07002646), Corpus Christi, de Palma (codi 07003171), Sant Josep Obrer II, de Palma (codi 07003067), Sagrat Cor de Palma (codi 07003675) i Ramon Llull d’Andratx (codi 07000212)

----------------

23-3-19 BOIB 38
- Decret 23/2019, de 22 de març, pel qual es crea el CEIP Nou de sa Pobla, al terme municipal de sa Pobla
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 12 de març de 2019 per la qual s’autoritza la modificació de la configuració del centre privat concertat d’educació especial Princesa de Asturias, de Marratxí, amb la transformació d’una unitat d’educació especial bàsica (EEB) en una unitat d’educació especial infantil (EEI)
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 14 de març de 2019 per la qual s’adjudiquen els Premis Extraordinaris de Formació Professional de grau superior en l’àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears corresponents al curs 2017-2018
- Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 18 de març de 2019 per la qual es convoca la prova d’accés de caràcter general perquè les persones sense la titulació acadèmica necessària puguin accedir a les formacions esportives del cicle inicial/nivell I del grau mitjà dels ensenyaments esportius de règim especial i es concreten aspectes sobre l’organització de la prova
- Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat i de la directora de l’Institut Balear de la Dona de dia 22 de febrer de 2019 per la qual es convoquen els centres docents sostinguts amb fons públics que imparteixen ensenyaments no universitaris de les Illes Balears a participar en el programa “Cap a la coeducació als centres educatius” per al curs 2019-2020
- Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 19 de març de 2019 per la qual es convoca la prova d’accés de caràcter general perquè les persones sense la titulació acadèmica necessària puguin accedir a les formacions esportives del cicle superior/nivell III del grau superior dels ensenyaments esportius de règim especial i es concreten aspectes sobre l’organització de la prova
- Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de dia 15 de març de 2019 per la qual es reconeix a efectes administratius l’Equip d’Atenció de la Discapacitat Visual a l’illa de Mallorca (EADIVI Mallorca) perquè atengui alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu associades a la discapacitat sensorial i visual, se’n modifica el codi, se li atorga autonomia de gestió i se’n reconeixen dues subseus a les illes de Menorca (EADIVI Menorca) i Eivissa i Formentera (EADIVI Eivissa i Formentera)

----------------

21-3-19 BOIB 37
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 6 de març de 2019 per la qual s’anul·len les qualificacions professionals TMV556_2, Operacions de manteniment d’elements de fusta d’embarcacions esportives i d’esbarjo; TMV603_3, Organització i supervisió del manteniment d’elements estructurals i de recobriment de superfícies d’embarcacions esportives i d’esbarjo, i TMV605_3, Organització i supervisió del manteniment dels sistemes i equips d’embarcacions esportives i d’esbarjo, de la convocatòria del procediment d’acreditació de les competències professionals de 29 de novembre de 2018
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat, de 14 de març de 2019, per la qual es dicten instruccions per a la realització de les proves corresponents a les avaluacions de diagnòstic de final d’etapa als alumnes de sisè curs d’educació primària i als de quart curs d’educació secundària obligatòria d’una mostra de centres de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, el curs acadèmic 2018-2019
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 8 de març de 2019 per la qual es modifica la configuració del centre privat de formació professional Creu Roja amb l’autorització del cicle formatiu de grau superior de Promoció d’Igualtat de Gènere
- Correcció d’errades advertides en la versió castellana de la Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 12 de març de 2019 (BOIB núm. 35, de 16 de març) per la qual es regula el procediment per sol·licitar la implantació o l’ampliació dels programes de millora de l’aprenentatge i del rendiment als centres d’educació secundària obligatòria sostinguts amb fons públics que no disposin d’autorització
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 8 de març de 2019 per la qual s’estableix la convocatòria d’ajudes per dur a terme actuacions de política estratègica universitària que dinamitzin la vida universitària de les Illes Balears

----------------

19-3-19 BOIB 36
- Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de dia 13 de març de 2019 per la qual es convoquen els centres docents de titularitat pública dependents de la Conselleria d’Educació i Universitat que imparteixen educació infantil, educació primària o educació secundària obligatòria a participar en el programa d’experiència formativa “Estades pedagògiques entre centres educatius” per al curs 2019-2020

----------------

16-3-19 BOIB 35
- Decret 15/2019, de 15 de març, pel qual s’estableixen els currículums, en l’àmbit de les Illes Balears, dels cicles formatius de grau mitjà de tècnic d’Arts Plàstiques i Disseny en Assistència al Producte Gràfic Imprès i de grau superior corresponents als títols de tècnic superior d’Arts Plàstiques i Disseny en Fotografia, de tècnic superior d’Arts Plàstiques i Disseny en Il·ustració i de tècnic superior d’Arts Plàstiques i Disseny en Còmic, pertanyents tots a la família professional artística de comunicació gràfica i audiovisual, i es regulen l’avaluació i les proves d’accés dels estudis professionals d’arts plàstiques i disseny
- Decret 16/2019, de 15 de març, pel qual es modifica el Decret 131/2008, de 28 de novembre, pel qual s’estableix i regula la xarxa d’escoles infantils públiques i els serveis per a l’educació de la primera infància de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i es crea l’Institut per a l’Educació de la Primera Infància
- Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 12 de març de 2019 per la qual es regula el procediment per sol·licitar la implantació o l’ampliació dels programes de millora de l’aprenentatge i del rendiment als centres d’educació secundària obligatòria sostinguts amb fons públics que no disposin d’autorització
- Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat d’12 de març de 2019 per la qual es convoquen els centres docents de titularitat pública dependents de la Conselleria d’Educació i Universitat que imparteixen educació primària o educació secundària obligatòria a participar en el programa d’experiència formativa “Parlem català, intercanvis entre centres educatius dels territoris de parla catalana” per al curs 2019-2020

----------------

14-3-19 BOIB 34
- Resolució de la directora general de Personal Docent de 11 de març de 2019 per la qual es convoquen places de professors especialistes a centres públics no universitaris dependents de la Conselleria d’Educació i Universitat per al curs 2018-2019
- Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de dia 8 de març de 2019 per la qual s’estableixen els calendaris del procés d’admissió i matriculació dels alumnes als ensenyaments artístics professionals de música i dansa, als ensenyaments elementals de música i dansa i als ensenyaments d’idiomes dels centres sostinguts amb fons públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per al curs 2019-2020
- Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de dia 27 de febrer de 2019 per la qual s’aproven les instruccions per a la sol·licitud, el nomenament i l’activitat dels docents mentors en l’àmbit del sistema educatiu no universitari de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

----------------

9-3-19 BOIB 31
- Resolució de la directora general de Personal Docent de 7 de març de 2019, per la qual es modifica la Resolució de la directora general de Personal Docent de 25 de febrer de 2019, per la qual es convoquen les proves selectives d’ingrés, accés i adquisició de noves especialitats als cossos docents de professors d’ensenyament secundari, de professors tècnics de formació professional, de professors d’escoles oficials d’idiomes i de mestres a les Illes Balears
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 27 de febrer de 2019 per la qual s’autoritza la transformació de dues unitats ASCE d’educació especial bàsica als centres ordinaris La Salle de Palma (codi 07004333) i Sagrat Cor de Palma (codi 07003675) en dues unitats ASCE de transició a la vida adulta (TAVA), dependents del centre privat concertat d’educació especial Gaspar Hauser, de Palma
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 25 de febrer de 2019 per la qual s’autoritza l’obertura i el funcionament del centre docent estranger d’educació infantil Awo-Deutsch Internationaler Kindergarten Santa Maria perquè imparteixi ensenyaments del sistema educatiu alemany per a alumnes estrangers i alumnes espanyols

----------------

7-3-19 BOIB 30
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 21 de febrer de 2019 per la qual s’autoritza la modificació de la configuració del centre privat concertat de formació professional Toth Educatiu, de Palma, que s’amplia amb una unitat de formació professional bàsica de Cuina i Restauració, de la família professional d’hoteleria i turisme (HOT11)
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 8 de febrer de 2019 per la qual s’autoritza el canvi de la denominació específica del CEPA Mancomunitat des Raiguer, de Binissalem, per la de CEPA Es Raiguer
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 5 de febrer de 2019 per la qual s’autoritza el canvi de la denominació específica del Col·legi d’Educació Infantil i Primària (CEIP) Coll d’en Rabassa, de Palma, per la de CEIP Coll d’en Rabassa, Guillem Lladó Coll
- Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de dia 4 de març de 2019 per la qual es despleguen determinats aspectes per al curs escolar 2019-2020 respecte als processos d’adscripció, admissió i matriculació d’alumnes als centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics als nivells de segon cicle d’educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria, batxillerat i educació especial a les Illes Balears
- Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de 27 de febrer de 2019 per la qual es nomenen les persones que han d’actuar com a membres de les comissions d’avaluació en el procediment d’acreditació de competències professionals convocat mitjançant la Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 16 de gener de 2019
- Resolució del director general d’Innovació i Comunitat Educativa de 25 de febrer de 2019 per la qual es despleguen determinats aspectes per al curs escolar 2019-2020 dels processos d’admissió i matriculació d’alumnes als centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics als nivells de primer cicle d’educació infantil

----------------

5-3-19 BOIB 28
- Resolució de la directora general de Personal Docent de 25 de febrer de 2019, per la qual es convoquen les proves selectives d’ingrés, accés i adquisició de noves especialitats als cossos docents de professors d’ensenyament secundari, de professors tècnics de formació professional, de professors d’escoles oficials d’idiomes i de mestres a les Illes Balears
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 18 de febrer de 2019 per la qual es disposa el canvi de l’adreça i l’actualització de les ràtios del centre privat concertat d’educació infantil de segon cicle San Vicente de Paúl, del Port de Pollença
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 18 de febrer de 2019 per la qual es denega l’autorització d’obertura i funcionament com a centre docent privat a l’entitat Espai Acompanyament Mallorca, de Marratxí, i se’n tanca l’expedient administratiu
- Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de 20 de febrer de 2019 per la qual es convoquen els centres docents sostinguts amb fons públics que imparteixen ensenyaments no universitaris a participar en el Pla Integral d’Impuls de les Capacitats Emprenedores (ICAPE) per al curs 2019-2020

----------------

2-3-19 BOIB 27
- Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres per la qual es modifica el concert educatiu de règim general subscrit amb el CCEE Gaspar Hauser (codi 07008405) i s’autoritza la transformació del concert de 2 unitats d’EEB at en 2 unitats de TVA at

-

IniciMapa EstadístiquesInformació RSSContacteES
-