-
[ Anar a l'inici del WEIB ]
El Web Educatiu de les Illes Balears
NORMATIVA I LEGISLACIÓ
   
 

-Normativa BOIB
---

GOIB Normativa publicada per la Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca al BOIB

 
Març 2020
28-3-20 BOIB 45
- Ordre del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 12 de març de 2020 per la qual es regulen els programes de qualificació inicial a les Illes Balears
- Resolució de la directora general de Personal Docent de 24 de març de 2020 per la qual es corregeixen els errors observats en la Resolució de la directora general de Personal Docent de dia 12 de març de 2020 per la qual s’aproven les instruccions que han de regir el procés adreçat a funcionaris de carrera docents amb destinació definitiva per sol·licitar i adjudicar destinacions en comissió de serveis per al curs 2020-2021 a centres públics d’ensenyaments no universitaris dependents de la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca

----------------

26-3-20 BOIB 43
- Resolució de la directora general de Personal Docent de 12 de març de 2020 per la qual es corregeixen les errades detectades en la Resolució de la directora general de Personal Docent de 3 de març de 2020 per la qual s’aprova la convocatòria pública per cobrir, en comissió de serveis, places de docents en serveis educatius especialitzats

----------------

24-3-20 BOIB 41
- Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 10 de març de 2020 per la qual s’autoritza el trasllat de quatre unitats de secundària i l’ampliació de la configuració, amb l’obertura i el funcionament d’un nou edifici com a seu d’educació secundària i batxillerat del centre docent estranger The Academy International School, que imparteix ensenyaments del sistema educatiu britànic per a alumnes estrangers i alumnes espanyols, al municipi de Marratxí
- Resolució del conseller d’Educació,Universitat i Recerca de 25 de febrer de 2020 per la qual s’autoritza el canvi de denominació i la modificació de la configuració del centre docent estranger Collège Français, d’Eivissa, mitjançant l’ampliació d’una unitat més d’educació infantil, una unitat més d’educació primària, una unitat més d’educació secundària i dues unitats de batxillerat
- Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 24 de febrer de 2020, condicionada a la certificació plena del British Council, per la qual s’autoritza la modificació de la configuració del centre docent estranger Escola Global, de Palma, mitjançant l’ampliació de dues unitats d’educació secundària obligatòria, equivalent als cursos de Year 10 i Year 11 del sistema educatiu britànic

----------------

21-3-20 BOIB 40
- Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 25 de febrer de 2020 per la qual s’autoritza la modificació de la configuració del centre docent estranger Rafa Nadal International School, del sistema educatiu dels Estats Units d’Amèrica, mitjançant una unitat d’educació infantil i tres unitats d’educació primària del sistema educatiu britànic

----------------

20-3-20 BOIB 39
- Acord del Consell de Govern de 20 de març de 2020 pel qual es disposa la distribució de targetes de prepagament per a infants usuaris del servei de menjador escolar i beneficiaris dels ajuts individualitzats de menjador per al curs escolar 2019-2020

----------------

19-3-20 BOIB 38
- Ordre del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 6 de marzo de 2020 mitjançant la qual s’estableix la quantia dels mòduls per a la creació de places de primer cicle d’educació infantil; per a la consolidació de places de primer cicle d’educació infantil; per al sosteniment de les escoles infantils públiques de primer cicle d’educació infantil; per al funcionament de serveis educatius d’atenció primerenca; per al funcionament d’activitats, serveis i programes per a l’enfortiment de les capacitats educatives de les famílies i per a les ajudes a l’escolarització dels infants de les famílies més vulnerables socialment per a l’any 2020
- Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 4 de març de 2020 per la qual es convoca la prova d’accés de caràcter general perquè les persones sense la titulació acadèmica necessària puguin accedir a les formacions esportives del cicle inicial/nivell I del grau mitjà dels ensenyaments esportius de règim especial i es concreten aspectes sobre l’organització de la prova
- Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 5 de març de 2020 per la qual es convoca la prova d’accés de caràcter general perquè les persones sense la titulació acadèmica necessària puguin accedir a les formacions esportives del cicle superior/nivell III del grau superior dels ensenyaments esportius de règim especial i es concreten aspectes sobre l’organització de la prova

----------------

14-3-20 BOIB 34
- Resolució de la directora general de Personal Docent de 12 de març 2020 per la qual s’aproven les instruccions que han de regir el procés adreçat a funcionaris de carrera docents amb destinació definitiva per sol·licitar i adjudicar destinacions en comissió de serveis per al curs 2020-2021 a centres públics d’ensenyaments no universitaris dependents de la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca
- Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 9 de març de 2020 per la qual es nomenen membres del Consell de Direcció del consorci Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears
- Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 5 de març de 2020 per la qual es despleguen determinats aspectes per al curs escolar 2020-2021 respecte als processos d’adscripció, admissió i matriculació d’alumnes als centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics als nivells de segon cicle d’educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria, batxillerat i educació especial a les Illes Balears

----------------

12-3-20 BOIB 31
- Resolució de la directora general de Personal Docent de dia 4 de març de 2020 per la qual es fa pública l’adjudicació definitiva de places als funcionaris docents del cos de mestres que participen en el concurs de trasllats d’àmbit autonòmic convocat per Resolució de 23 d’octubre de 2019
- Resolució de la directora general de Personal Docent de dia 4 de març de 2020 per la qual es fa pública l’adjudicació definitiva de places als funcionaris docents dels cossos d’inspectors al servei de l’Administració educativa i d’inspectors d’educació que participen en el concurs de trasllats d’àmbit autonòmic convocat per Resolució de 23 d’octubre de 2019
- Resolució de la directora general de Personal Docent de dia 4 de març de 2020 per la qual es fa pública l’adjudicació definitiva de places als funcionaris docents del cos de catedràtics i de professors d’ensenyament secundari, de professors tècnics de formació professional, de catedràtics i de professors de música i arts escèniques, de catedràtics i de professors d’escoles oficials d’idiomes, de catedràtics i de professors d’arts plàstiques i disseny, i de mestres de taller d’arts plàstiques i disseny que participen en el concurs de trasllats d’àmbit autonòmic convocat per Resolució de 23 d’octubre de 2019
- Resolució de la directora general de Personal Docent de 11 de març de 2020 per la qual es convoquen places de professors especialistes a centres públics no universitaris dependents de la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca per al curs 2019-2020
- Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 3 de març de 2020 per la qual s’estableix el calendari del procés d’admissió i de matriculació als ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny per al curs 2020-2021 i es convoquen les proves d’accés als cicles formatius d’arts plàstiques i disseny
- Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de dia 6 de març de 2020 per la qual s’estableixen els calendaris del procés d’admissió i matriculació dels alumnes als ensenyaments artístics professionals de música i dansa i als ensenyaments elementals de música i dansa dels centres sostinguts amb fons públics de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per al curs 2020-2021

----------------

10-3-20 BOIB 30
- Correcció d’errades en la publicació de la Resolució del conseller d’Educació, Cultura i Universitats de 7 de setembre de 2012 per la qual s’autoritza l’obertura i el funcionament del centre d’educació infantil privat de primer cicle CEI Escoleta Lluna, de Sóller (BOIB núm. 138, de 20 de setembre)

----------------

7-3-20 BOIB 29
- Resolució de la directora general de Personal Docent de 3 de març de 2020 per la qual s’aprova la convocatòria pública per cobrir, en comissió de serveis, places de docents en serveis educatius especialitzats
- Resolució de la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa de 3 de març de 2020 per la qual es despleguen determinats aspectes per al curs escolar 2020-2021 dels processos d’admissió i matriculació d’alumnes als centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics i als centres de la xarxa educativa complementària en els nivells de primer cicle d’educació infantil

----------------

3-3-20 BOIB 27
- Resolució del conseller d’Educació, Universitat i Recerca de 24 de febrer del 2020 per la qual es convoquen ajuts per participar a sis cursos de llengua i metodologia de l’ensenyament de l’alemany organitzats pel Goethe Institut a Alemanya durant l’estiu/tardor del 2020 adreçats al professorat que imparteix l’assignatura d’alemany en nivells no universitaris en centres educatius sostinguts amb fons públics de les Illes Balears en el marc de l’addenda al conveni de col·laboració entre la Conselleria d’Educació, Universitat i Recerca del Govern de les Illes Balears i el Goethe Institut de Barcelona

-

IniciMapa EstadístiquesInformació RSSContacteES
-