-
[ Anar a l'inici del WEIB ]
El Web Educatiu de les Illes Balears
NORMATIVA I LEGISLACIÓ
   
 

-Normativa BOIB
---

GOIB Normativa publicada per la Conselleria d'Educació i Universitat al BOIB

 
Novembre 2018
29-11-18 BOIB 150
- Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 23 de novembre de 2018 per la qual s’aproven les instruccions per avaluar l’aprenentatge dels alumnes de l’educació secundària obligatòria a les Illes Balears per al curs 2018-2019

----------------

24-11-18 BOIB 147
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 20 de novembre de 2018 per la qual s’autoritza la implantació de l’especialitat de saxòfon al Centre Integrat d’Educació Infantil i Primària i d’Ensenyaments Elementals de Música Son Serra, de Palma
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 20 de novembre de 2018 per la qual s’anul·la les qualificacions professionals IMS435_2, Operacions de producció de laboratori d’imatge, IMS440_3, Producció en laboratori d’imatge i IMS441_3, Producció fotogràfica, de la convocatòria del procediment d’acreditació de les competències professionals de 6 de juliol de 2018

----------------

22-11-18 BOIB 146
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 20 de novembre de 2018 per la qual s’ordena la publicació del nomenament de personal eventual de la Conselleria de d’Educació i Universitat
- Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de 20 de novembre de 2018 per la qual es convoca un curs de formació específica per a l’habilitació com a assessors i avaluadors de les unitats de competència de diverses qualificacions professionals per al procediment de reconeixement de les competències professionals adquirides per experiència laboral o vies no formals de formació
- Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de dia 19 de novembre de 2018 per la qual s’aprova la convocatòria i es dicten les bases per a la realització de les proves lliures perquè les persones majors de devuit anys puguin obtenir directament el títol de graduat en educació secundària obligatòria, a les Illes Balears
- Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de dia 20 de novembre de 2018 per la qual se citen a termini les persones interessades en el recurs contenciós administratiu PO 563/2018, seguit pels tràmits del procediment ordinari davant el Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Palma

----------------

20-11-18 BOIB 145
- Resolució de la directora general de Personal Docent de dia 15 de novembre de 2018 per la qual es fixen els criteris específics per establir les plantilles orgàniques dels centres docents públics d’ensenyament no universitari de les Illes Balears per al curs 2019-2020

----------------

17-11-18 BOIB 144
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de dia 8 de novembre de 2018 per la qual es concedeixen les subvencions corresponents a la convocatòria d’ajudes individualitzades de menjador per motius de desplaçament per als alumnes que varen cursar estudis no universitaris durant el curs escolar 2018-2019
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de dia 8 de novembre de 2018 per la qual es concedeixen les subvencions corresponents a la convocatòria d’ajuts individualitzats de menjador per motius socioeconòmics per als alumnes que varen cursar estudis no universitaris durant el curs escolar 2018-2019

----------------

15-11-18 BOIB 143
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de dia 13 de novembre de 2018 per la qual es dicten instruccions per al desenvolupament del procés electoral que ha d’elegir les juntes de personal docent no universitari de Mallorca, de Menorca i d’Eivissa-Formentera
- Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres per la qual es modifica la Resolució definitiva del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 29 d’agost de 2018 sobre la dotació de personal auxiliar tècnic educatiu (ATE) a l’ensenyament privat concertat per al curs 2018-2019 i la Resolució definitiva del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 5 de setembre de 2018 per la qual es determina l’ampliació de la dotació de personal de suport per a l’atenció a la diversitat a l’ensenyament privat concertat per al curs 2018-2019
- Resolució definitiva del conseller d’Educació i Universitat de 13 de novembre de 2018 sobre l’establiment, el manteniment o la modificació dels concerts educatius per al curs escolar 2018-2019
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 31 d’octubre de 2018 per la qual es concedeixen ajudes d’excel·lència acadèmica per a alumnes de les Illes Balears que hagin finalitzat estudis oficials de grau a qualsevol universitat espanyola durant els anys 2015-2016 o 2016-2017

----------------

13-11-18 BOIB 142
- Correcció d’errades en la publicació de la Resolució del conseller d’Educació i Universitat de dia 25 d’octubre de 2018 per la qual s’estableix el procediment per avaluar la tasca desenvolupada pels directors dels centres docents públics no universitaris que finalitzen el període d’exercici del càrrec el 30 de juny de 2019 i el procediment per optar a continuar en el càrrec per un nou període (BOIB núm. 134, de 27 d’octubre)

----------------

10-11-18 BOIB 141
- Correcció d’errades advertides en la Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 19 d’octubre de 2018, de cessament i nomenament de determinats membres titulars i suplents, del Consell Escolar de les Illes Balears
- Resolució del director de l’Institut de les Qualificacions Professionals de les Illes Balears de 6 de novembre de 2018 per la qual s’anul·la les qualificacions professionals IMS435_2, Operacions de producció de laboratori d’imatge, IMS440_3, Producció en laboratori d’imatge i IMS441_3, Producció fotogràfica, de la convocatòria del procediment d’acreditació de les competències professionals de 6 de juliol de 2018
- Informació pública relativa a l’esborrany del projecte de modificació del Decret 131/2008, de 28 de novembre, pel qual s’estableix i regula la xarxa d’escoles infantils públiques i els serveis per a l’educació de la primera infància de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i es crea l’Institut per a l’Educació de la Primera Infància

----------------

8-11-18 BOIB 140
- Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres, de 26 d’octubre de 2018, per la qual es cita a termini les persones interessades en el recurs contenciós administratiu, procediment ordinari núm. 342/2018
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 31 d’octubre de 2018 per la qual es concedeixen ajudes de mobilitat dins l’àmbit de l’Euroregió Pirineus Mediterrània i ajudes de desplaçament per a alumnes de les Illes Balears que han cursat estudis universitaris a la Unió Europea (UE-28) durant l’any acadèmic 2017-2018
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 31 d’octubre de 2018 per la qual es concedeixen ajudes de desplaçament per a alumnes de les Illes Balears que han cursat estudis oficials d’ensenyaments artístics superiors a la Unió Europea (UE-28) durant l’any acadèmic 2017-2018
- Informació pública relativa a l’Avantprojecte de llei de modificació del Text refós de la Llei de consells escolars de les Illes Balears, aprovat pel Decret legislatiu 112/2001, de 7 de setembre
- Informació pública de l’esborrany de l’ordre del conseller d’Educació i Universitat per la qual es regulen a les Illes Balears les pràctiques acadèmiques externes dels alumnes dels ensenyaments artístics superiors

----------------

6-11-18 BOIB 139
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de dia 26 d’octubre de 2018 per la qual se sotmet a informació pública el Projecte d’ordre per la qual es regula la composició, l’estructura i el funcionament del Consell de l’Educació i la Formació Permanents de Persones Adultes de les Illes Balears

----------------

3-11-18 BOIB 138
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 2 de novembre de 2018 per la qual s’ordena la publicació del nomenament de personal eventual de la Conselleria de d’Educació i Universitat
- Resolució de la directora general de Personal Docent de 29 d’octubre de 2018 per la qual s’aproven les bases generals del procediment de selecció de personal funcionari interí docent per cobrir vacants i substitucions a centres públics d’ensenyament no universitari dependents de la Conselleria d’Educació i Universitat del Govern de les Illes Balears
- Resolució de la directora general de Personal Docent de 30 d’octubre de 2018 per la qual es modifica la Resolució de la directora general de Personal Docent de 28 de juliol de 2016 per la qual s’estableix el procediment de tutorització dels funcionaris interins per als cursos 2016-2017, 2017-2018 i 2018-2019
- Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de dia 30 d’octubre de 2018 per la qual s’aprova el reconeixement, en la modalitat d’experiència formativa, de la tutorització del pràcticum de l’alumnat de la UNED dels cursos conduents a la certificació oficial de la formació pedagògica i didàctica que habilita per a l’exercici de la docència
-

IniciMapa EstadístiquesInformació RSSContacteES
-