-
[ Anar a l'inici del WEIB ]
El Web Educatiu de les Illes Balears
NORMATIVA I LEGISLACIÓ
   
 

-Normativa BOIB
---

GOIB Normativa publicada per la Conselleria d'Educació i Universitat al BOIB

 
Octubre 2017
31-10-17 BOIB 133
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 19 d’octubre de 2017 per la qual s’estableixen els tipus d’unitats de cada una de les etapes de l’educació especial per als centres sostinguts totalment o parcialment amb fons públics al nivell de l’educació especial

----------------

28-10-17 BOIB 132
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 23 d'octubre de 2017 per la qual es concedeixen ajuts econòmics per desenvolupar els programes de qualificació inicial en corporacions locals, organitzacions no governamentals i associacions professionals i empresarials sense ànim de lucre durant el curs 2017-2018

----------------

26-10-17 BOIB 131
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 19 d’octubre de 2017 per la qual se sotmet a informació pública el Projecte d’ordre de modificació de l’Ordre del conseller d’Educació, Cultura i Universitats, de 29 de novembre de 2012, per la qual es regula la prova lliure per obtenir el títol de Batxiller dirigida a les persones majors de vint anys a l’àmbit territorial de les Illes Balears
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de dia 19 d’octubre de 2017 per la qual es concedeixen les subvencions corresponents a la convocatòria d’ajudes individualitzades de menjador per motius de desplaçament per als alumnes que varen cursar estudis no universitaris durant el curs escolar 2017-2018
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de dia 19 d’octubre de 2017 per la qual es concedeixen les subvencions corresponents a la convocatòria d’ajudes individualitzades de menjador per motius socioeconòmics per als alumnes que varen cursar estudis no universitaris durant el curs escolar 2017-2018

----------------

24-10-17 BOIB 130
- Resolució de la directora general de Personal Docent de 18 d’octubre de 2017, per la qual es fa pública la convocatòria de concurs de trasllats d’àmbit autonòmic, per als funcionaris dels cossos docents contemplats en la Llei orgànica d’educació

----------------

19-10-17 BOIB 128
- Resolució definitiva del conseller d’Educació i Universitat de 6 d’octubre de 2017 sobre la renovació i l’establiment dels concerts educatius a partir del curs escolar 2017-2018 i fins al curs 2022-2023
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 6 d’octubre de 2017 per la qual es disposa el trasllat, de manera provisional per al curs 2017-2018, del personal i els alumnes del CEIP Ses Marjades, de Sóller, a l’antic edifici del CEIP Es Fossaret, situat al carrer de Joan Marquès Arbona, núm. 9, de Sóller, i s’ordena la inscripció d’aquest trasllat en el Registre de centres docents de la Conselleria d’Educació i Universitat
- Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres per la que es fa públic l’emplaçament als interessats en relació al Procediment Ordinari 0000209/2017 del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, instat per la Asociación Sueca de Enseñanzas de Mallorca (COLEGIO SUECO) contra la Conselleria d’Educació i Universitat, Resolució de 23 de setembre de 2016 que desestima el recurs de reposició interposat contra la Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 25 de juliol de 2016
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 9 d’octubre de 2017 per la qual es crea la Comissió de Selecció de Becaris

----------------

17-10-17 BOIB 127
- Resolució de la directora general de Personal Docent de 11 d’octubre de 2017 per la qual s’aprova la convocatòria específica i extraordinària per a cobrir, en règim d’interinitat i durant el curs 2017-2018 places vacants i substitucions de determinades funcions en centres públics d’ensenyaments no universitaris dependents de la Conselleria d’Educació i Universitat del Govern de les Illes Balears

----------------

14-10-17 BOIB 126
- Resolució de la directora general de Personal Docent de 10 d’octubre de 2017 per la qual es convoquen places de professors especialistes a centres públics no universitaris dependents de la Conselleria d’Educació i Universitat
- Correcció d’errades observades en la Resolució del conseller d'Educació i Universitat de 25 de maig de 2017 per la qual es convoquen ajuts individualitzats de menjador per als alumnes que cursen estudis als centres docents no universitaris durant el curs escolar 2017 publicada en el BOIB núm. 68 de 03 de juny de 2017, en la versió catalana i castellana
- Resolució de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat de dia 5 d’octubre de 2017 per la qual es convoca la realització d’estades formatives en empreses per al professorat de formació professional

----------------

12-10-17 BOIB 125
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 27 de setembre de 2017 per la qual es modifica provisionalment i de manera condicionada l’autorització de configuració del centre privat concertat d’educació especial Joan Mesquida, de Manacor, amb una unitat TAVA com a aula externa, ubicada al Centre de formació i inserció laboral, Ronda del Port s/n
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 27 de setembre de 2017 per la qual es modifica provisionalment i de manera condicionada l’autorització de configuració del centre privat concertat Fray Joan Ballester de Campos, augmentant 4 unitats d’educació primària en aules modulars prefabricades

----------------

10-10-17 BOIB 124
- Resolució conjunta de la directora general de Formació Professional i Formació del Professorat i del director general d’Innovació i Comunitat Educativa de dia 2 d’octubre de 2017 per la qual es convoquen els centres docents públics dependents de la Conselleria d’Educació i Universitat que imparteixen educació primària i educació secundària obligatòria a participar en el programa de formació i transferència “Treball per projectes amb el suport de la biblioteca escolar (projectes documentals integrats)” per als cursos escolars 2017-2018 i 2018-2019
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat per la qual se cita a termini els interessats en el recurs contenciós administratiu interposat contra la Conselleria d’Educació i Universitat, procediment abreujat 0000056/2017 del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Palma

----------------

7-10-17 BOIB 123
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 27 de setembre de 2017 per la qual es convoca la constitució d’una borsa d’auxiliars de conversa de llengües estrangeres a les Illes Balears per tal de cobrir les renúncies dels auxiliars titulars seleccionats pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esport
- Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 28 de setembre de 2017 per la qual es modifica l’ampliació de la dotació de personal de suport per a l’atenció a la diversitat a l’ensenyament privat concertat per al curs 2017-2018
- Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 29 de setembre de 2017 per la qual es modifica la Resolució del director general de Planificació, Infraestructures Educatives i Recursos Humans de 27 de maig de 2013 per la qual es modifica la Resolució del director general de Planificació, Inspecció i Infraestructures Educatives de 28 de febrer de 2013 per la qual es constitueix la comissió de valoració de les sol·licituds per contractar amb caràcter provisional, temporal i extraordinari professors a centres privats concertats

----------------

5-10-17 BOIB 122
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 3 d’octubre de 2017 per la qual es modifica la Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 6 de juliol de 2017 per la qual es convoquen ajuts econòmics per desenvolupar els programes de qualificació inicial en corporacions locals, organitzacions no governamentals i associacions professionals i empresarials sense ànim de lucre durant el curs 2017-2018

----------------

3-10-17 BOIB 121
- Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 25 de setembre de 2017 per la qual s’aprova el Programa d’Actuació del Departament d’Inspecció Educativa per al curs 2017-2018
-

IniciMapa EstadístiquesInformació RSSContacteES
-