-
[ Anar a l'inici del WEIB ]
El Web Educatiu de les Illes Balears
INFORMACIÓ TÈCNICA
   
-
 

-Mapa del WEIB
---

 
Mapa

Programes educatius | Formació | Recursos educatius | Gestió | Suport tècnic | Centres | CEP
Món educatiu | Normativa | Documentació | Informació | WeibMail | Novetats | Agenda

  ---

Programes educatius

Servei de Llengües Estrangeres i Projectes Internacionals

Accés

Pla d'acolliment lingüístic i cultural

Índex
- Presentació del PALIC
- ESAIT
- Fitxes de materials
- Enllaços
- Article
- Nivells
- Proposta

Coordinador de la Comissió de Normalització Lingüística

Racó del CCNL
Funcions
Documents útils
Normativa
Articles
Trobades de formació
Jornades
Fòrums
Bibliografia
Organitzacions relacionades amb política lingüística i planificació lingüística

Innovació educativa

Inici (curs 2019-2020)
- Educació ambiental
- Educació esportiva
- Educació per a la ciutadania
- Educació per a la salut
- Tecnologies aplicades a l'educació
- Biblioteques escolars
- Arts escèniques

Educació ambiental

Camps d'aprenentatge
Bloc d'ambientalització
Seminari d'ambientalització de centres escolars (SACE)

Programes Didàcticoculturals

Centre d'Aprenentatge Cientificomatemàtic
Viu la Cultura 2019-2020
Principal Educatiu

Programa Xarxa

Batxillerat a distància (IEDIB)

Programa de Qualitat

Inici

Informàtica Educativa

Pla de modernització educativa XArxipèlag 2.0
Integració de les TIC a l'Educació
InfoXXI. "Internet en la escuela"

 

---

Formació

Planificació de la formació

Pla de formació
Programa de formació
Organigrama

Formació a distància

Programa FaD
Activitats
Inscripció i selecció
Admissió FaD i començament activitats

Materials de Formació

Presencials
A distància
Altres

Entorn de formació a distància

Manuals
Accés als cursos
Oblit de l'usuari/contrasenya

Centres del Professorat

Centres

 

---

Recursos educatius

Projecte Agrega2

Introducció
Accés a Agrega2

Per etapes educatives

Educació infantil
Educació primària
Educació secundària
Formació Professional
Totes les etapes

Per àrees

Ciències experimentals
Ciències naturals
Ciències socials
Economia
Educació física
Educació plàstica i visual
Filosofia
Formació Professional
Llengües
Llengua estrangera
Matemàtiques
Música
Orientació i tutoria
Organització de centres
Tecnologia
TIC
Temes transversals
Totes

Recull de WebQuests

Índex

Tauler de recursos

Índex

 

---

Gestió

GestIB

Inici
Requisits d'accés
Accés a l'aplicatu
Accés a l'ajuda
Suport
PMF

SEDEIB

Inici
Requisits d'accés
Accés a l'aplicatiu
Accés a l'ajuda
Suport

ECOIB

Inici
Informació bàsica
Formació
Sol·licitud d'accés
Liquidació de l'any
Suport
PMF

FORCET

Forcet

Escolarització

Escolarització 2019-2020

SEU

Inici
Instruccions, manuals i suport

 

---

Suport tècnic

Suport Xarxipèlag 2.0

Accés
Correu electrònic de contacte

Suport Xarxipèlag

Documents tècnics

Avaries ordinadors

Procediment

Formació coordinadors TIC

Activitats i inscripció

Compte d'usuari

Sol·licitud
Correu @educaib.eu
Canvi contrasenya
Actualització de dades personals
Política de funcionament

Programari

Programari educatiu lliure
- explicació
- fitxes
Actualitzacions

Navegació

Cercadors
Recursos a Internet
RSS
Navegació segura

 

---

Centres

Webs de Centres

Inici
- Centres educatius de Mallorca
- Centres educatius de Menorca
- Centres educatius d'Eivissa i Formentera

Informació pròpia dels centres

Inici

Tauler d'anuncis

Tauler
- Premis i concursos
- Olimpíades i proves
- Altres anuncis

Serveis educatius

Xarxa EOEP-EAP
Xarxa de Camps d'aprenentatge
Atenció a la diversitat
Servei d'Atenció a la diversitat
- Programa actuacions d'interlocució
- Documents formals traduïts

Revistes escolars

Revistes escolars

 

---

CEP

Xarxa de CEP

Xarxa
CEP Eivissa
CEP Formentera
CEP Inca
CEP Manacor
CEP Menorca
CEP Palma Jaume Cañellas Mut

 

---

Món educatiu

Webs educatius entitats oficials

Àmbit autonòmic
Àmbit estatal
CCAA: Ensenyament
Àmbit internacional

Altres webs educatius

Àmbit estatal
Àmbit internacional
Cercadors d'educació
Revistes educatives

Enllaços per àrees

Educació infantil
Educació primària
ESO i Batxillerat
- Ciències experimentals
- Ciències naturals
- Matemàtiques
- Tecnologia
- Anglès
- Alemany
- Francès
- Llengües
- Ciències socials
- Filosofia
- Educació plàstica i visual
- Educació física
- Informàtica
Formació Professional
Atenció a la diversitat
Organització de centres
Orientació
Programes Internacionals
Tecnologia educativa
Temes transversals

 

---

Normativa

Currículum de les Illes Balears

Consulta
Ensenyaments de règim general:
Educació infantil
Educació primària
Educació secundària obligatòria
Batxillerat
Formació professional
- FP bàsica
- Cicles formatius de grau mitjà
- Cicles formatius de grau superior
Ensenyaments de règim especial:
Ensenyaments d’idiomes
Ensenyaments artístics
- Ensenyaments superiors d’art dramàtic
- Ensenyaments d’arts plàstiques i disseny
- Ensenyaments de música
Ensenyaments esportius

Normativa d'Educació

Consulta

Normativa BOIB

Consulta

Normativa no publicada

Consulta

Convocatòries

Consulta

 

---

Documentació

Informació administrativa

Llista esdeveniments a www.caib.es

Documentació de la Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca

Secretaria General
Consulta

DG de Planificació, Ordenació i Centres
Consulta
- Calendari escolar curs 2019-2020
- Premis d’educació 2018-2019
- Centres autoritzats PMAR 2019-2020
- Instruccions per a l'organització i funcionament dels centres docents no universitaris per al curs 2018-2019
- Calendari escolar curs 2018-2019
- Premis d’educació 2017-2018
- Centres autoritzats PMAR 2018-2019
- Instruccions per a l'organització i funcionament dels centres docents no universitaris per al curs 2017-2018
- Centres autoritzats PMAR 2017-2018
- Calendari escolar curs 2017-2018
- Premis d’educació 2016-2017
- Instruccions que estableixen les pautes i criteris d’actuació per a dur a terme les proves d’accés a la Universitat
- Instruccions per a l'organització i funcionament dels centres docents no universitaris per al curs 2016-2017
- Calendari escolar curs 2016-2017
- Centres autoritzats PMAR 2016-2017
- Plans d’innovació pedagògica per a la millora educativa dels centres 2016-2017
- Premis d’educació 2015-2016

DG de Personal Docent
Consulta
- Cursos FaD per a funcionaris en pràctiques 2018-2019

DG de Formació Professional i Formació del Professorat
Consulta
- Convocatòries del Programa de Formació i Transferència RobotIB per al curs 2019-2020 (primària i secundària)
- Cursos FaD de la DG de Salut Pública i Participació 2018-2019
- Programa d'experiència formativa "Sprechen wir Deutsch! - On va parler français, intercanvis entre centres educatius de titularitat pública i centres educatius de territoris de parla alemanya o francesa" (curs 2018-2019)
- Jornada Repensar la formació inicial del professorat de secundària
- Programes de formació i innovació en els centres per al foment d'entorns col·laboratius d'aprenentatge
- Programa d'experiència formativa "Parlem català, intercanvis entre centres educatius dels territoris de parla catalana" per al curs 2018-2019
- Programes de formació dels centres vinculats als plans d'innovació pedagògica per a la millora educativa dels centres 2018-2019 i 2019-2020
- Convocatòria del Programa de Formació i Transferència RobotIB per fomentar la introducció de la robòtica entre els alumnes de primària i secundària (curs 2018-2019)
- Cicle de conferències: Les competències socials i creatives a l'FP (Menorca i Eivissa)
- Programes de formació i innovació per cohesionar metodologies per a la millora de la competència matemàtica entre els centres de primària i els de secundària
- Instruccions per a l'elaboració i execució del Programa d'Acolliment Lingüístic i Cultural (PALIC)
- Simposi La llengua catalana als centres educatius. Català, de l'aula al món
- Cursos FaD de la DG de Salut Pública i Participació
- Cicle de conferències: Escoltar el cos per escoltar el cor
- Convocatòria de formacions en metodologies per a l'aprenentatge d'àrees no lingüístiques en llengües estrangeres
- Cursos INTEF 2017-2018
- VII Jornades d'educació per la vida
- Cicle de conferències: Som parlants, som models i tenim un marge d'acció
- Cicle de conferències: Les competències socials i creatives a l'FP
- Convocatòria per al disseny de cursos de formació a distància
- Estades de formació a empreses de les Illes Balears 2016-2017
- VI Jornades d'educació per la vida
- Jornades formatives de presentació de L'Acadèmia Oberta i de la Guia per a l'elaboració del projecte lingüístic de centre
- Taller d'emprenedors
- Jornades d'Intercanvi d'Experiències a l'Educació Infantil
- Cicle de conferències: Educar des del cor
- Cursos de formació Desenvolupament de la funció directiva
- Jornades Formació Transformadora
- Estades de formació en empreses de les Illes Balears
- V Jornades d'educació per la vida

DG de Política Universitària i d'Ensenyament Superior
Consulta
- Resolució de convocatòria per proveir mitjançant el sistema de comissió de serveis de caràcter voluntari llocs de treball docent al Programa d’Orientació i Transició a la Universitat (PORT-UIB)
- Pràcticums en centres educatius d'alumnes que cursen estudis oficials a la UIB. Curs 2016-2017
- Pràcticums en centres educatius d'alumnes que cursen estudis oficials a la UNED. Curs 2016-2017
- Pràctiques d'alumnes d'universitats amb les quals no s'ha signat cap conveni específic. Curs 2016-2017
- Resolució de convocatòria per proveir mitjançant el sistema de comissió de serveis de caràcter voluntari llocs de treball docent al Programa d’Orientació i Transició a la Universitat (POTU)

DG d'Innovació i Comunitat Educativa
Consulta
- Programa de Reutilització de Llibres de Text i Material Didàctic per al curs 2019-2020
- Programa d'Acompanyament Escolar Juliol 2019
- Estalmat Illes Balears (Estímul del Talent Matemàtic) 2019-2020
- VI Jornades de Biblioteques Escolars Illes Balears
- Programa d'utilització de les tecnologies de l'aprenentatge i el coneixement en el desenvolupament curricular (TAC) per al curs 2019-2020
- Tercer curs de formació AbiesWeb 2018-2019
- Segon curs de formació AbiesWeb 2018-2019
- Programa d'Acompanyament Escolar 2018-2019
- Curs de formació AbiesWeb 2018-2019
- Programa de Centres Educatius per a la Ciutadania Global i Transformadora 2018-2019

- Programa d'Acompanyament Escolar Juliol 2018
- Programa de Reutilització de Llibres de Text i Material Didàctic per al curs 2018-2019
- Protocol de prevenció, detecció i intervenció de l’assetjament escolar de les Illes Balears (revisió gener 2018)
- Programa d'utilització de les tecnologies de l'aprenentatge i el coneixement en el desenvolupament curricular (TAC) per al curs 2018-2019
- Estalmat Illes Balears (Estímul del Talent Matemàtic) 2018-2019
- Segon Curs de formació AbiesWeb 2017-2018
- Programa d'Acompanyament Escolar en centres docents públics
- Curs de formació AbiesWeb 2017-2018
- Programa Alerta Escolar Balear 2017-2018
- Projecte de Centres Educatius per a la Ciutadania Global i Transformadora
- Programa de Reutilització de Llibres de Text i Material Didàctic per al curs 2017-2018
- Estalmat Illes Balears (Estímul del Talent Matemàtic) 2017-2018
- Jornada d’intercanvi d’experiències ambientals 2017
- V Jornades de Biblioteques Escolars de les Illes Escolars
- Instrucció per la qual es regulen les actuacions dels centres educatius que sol·licitin el distintiu de qualitat Segell Vida Saludable
- AbiesWeb, instal·lació centralitzada per als centres educatius
- Jornades d'Intercanvi d'Experiències sobre l'ús de les Tecnologies de l'Aprenentatge i el Coneixement a l'Aula
- Protocol de detecció, comunicació i actuacions per a alumnes transsexuals i transgènere als centres educatius de les Illes Balears
- Programa Alerta Escolar Balear 2016-2017
- Convocatòria del procés per a la participació de centres educatius per implantar el programa d'innovació educativa Jump Math al curs 2016-2017
- Estalmat Illes Balears (Estímul del Talent Matemàtic)
- Programa de Reutilització de Llibres de Text i Material Didàctic per al curs 2016-2017
- Protocol de prevenció, detecció i intervenció de l’assetjament escolar de les Illes Balears
- Presentació programa d'ensenyament de matemàtiques Jump Math
- Jornades d'Intercanvi d'Experiències a l'Educació Primària

Directori de la Conselleria d'Educació, Universitat i Recerca

Directori
- Gabinet del conseller
- Secretaria General
- Direcció General de Planificació, Ordenació i Centres
- Direcció General de de Personal Docent
- Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors
- Direcció General de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa
- Secretaria Autonòmica d'Universitat, Recerca i Política Lingüística
- Altres Organismes

Planificació escolar

Planificació 2000-2004

Jornades celebrades

Resultats i documentació

 

---

Informació

Informació tècnica del WEIB

Informació
- Govern de les Illes Balears
- Conselleria d'Educació i Universitat
- Direcció General d'Innovació i Comunitat Educativa
- Servei de Tecnologies de la Informació a l'Educació
- Adreça electrònica de l'Administrador del WEIB
Mapa del WEIB
Cercador
Estadístiques del Servidor WWW del WEIB
- Resum estadístiques
- Gràfic estadístiques
RSS del WEIB

 

---

WeibMail

Correu d'educació

Correu d'educació
Accés al correu @educaib.eu

 

---

Novetats

Novetats del WEIB

Darrera data d'actualització
Llista de novetats
Notes

 

---

Agenda

L'Agenda del WEIB

Agenda
Afegir notícia a l'Agenda

 

IniciMapa EstadístiquesInformació RSSContacteES
-