IES Son Pacs

 

Pla d'ambientalització de l'IES Son Pacs
El Projecte Músnoc
Exposició: "On t'en vas amb tant d'envàs?"
Projecte europeu sobre residus
Exposició: "El problema de l'efecte hivernacle"
Programa Paper: residu mínim
Participació Congrés d'educació ambiental a Càceres amb alumnat
Papers AMBIENTALS interns
Papers AMBIENTALS per a les famílies
Jornades TOTSolar
Avaluació de la gestió ambiental i del grau de sensibilització del professorat
Projecte AIGUA
Protocol per a la millora de la Gestió dels Residus Perillosos a l'IES Son Pacs
Jornades TOTEnvàs
Programació de la Coordinació Ambiental de l'IES Son Pacs (curs 07-08)
Projecte InSOStemible

 

 


 

AVALUACIÓ DE LA GESTIÓ AMBIENTAL I DEL GRAU DE SENSIBILITZACIÓ DEL PROFESSORAT

 

 

Per què és convenient intentar anar avaluant la tasca d’ambientalització que anam desenvolupant?

Per conèixer (i per tant, millorar) el progrés en l’aprenentatge dels alumnes, per millorar el nostre Pla d’ambientalització i, per tant, la gestió ambiental del centre i, en definitiva, aconseguir una millora del medi ambient. Però també pot servir per demostrar que estam preocupats per saber si la nostra feina d’ambientalització s’està desenvolupant de forma efectiva.

A la II Trobada de coordinadors ambientals es va definir un Pla/Projecte d’ambientalització (PA) com una forma de posar en marxa tot un conjunt d’actuacions relacionades amb la millora de la gestió ambiental del centre i també una forma de programar tota una sèrie d’actuacions dirigides a l’alumnat  (principalment) amb l’objectiu d’anar formant ciutadans preocupats pel medi ambient i sensibles a la seva problemàtica.

 

Enguany a l’IES Son Pacs ens hem proposat avaluar:

  1. Si realment hi ha una millora de la gestió ambiental del centre.
  2. Si millora el grau de “sensibilització del professorat”.
  3. Si el grup o comissió d’ambientalització funciona adequadament.

 

 

A continuació es comenten les trespropostes d’avaluació, comentant en cada cas:

 

-Què es pot avaluar?

-Per què és convenient avaluar-ho?

-Com?

-Qui ho ha d’avaluar?

-Els instruments utilitzats i els resultats de l'avaluació

 

 

Què es pot avaluar?

Per què es convenient avaluar-ho?

Com?

Qui ho ha d’avaluar?

1.Si realment hi ha una millora de la gestió ambiental del centre.

Si un dels objectius és la millora de la gestió ambiental del centre, sembla convenient conèixer en quin grau s’aconsegueix aquesta millora.

Segurament l’auditoria ambiental és un instrument adequat. És necessari passar l’auditoria abans de començar a posar en marxa un pla d’acció. Després, i de forma continuada s’ha de tornar passar. Sembla adequat que els indicadors de l’auditoria haurien de permetre una puntuació. A més puntuació, millor gestió.

Ha de dirigir l’avaluació l’equip de professorat que forma part del grup d’ambientalització o comissió ambiental. La poden aplicar professors/es i alumnes.

 

A l’IES Son Pacs vàrem passar una ecoauditoria el mes de juny de 2003. L’hem tornada passar el desembre de 2008 i hem comparat els resultats (clica AQUÍ per veure l'ecoauditoria revisada el 2008, i clica AQUÍ per veure els resultats)

 

 

 

Què es pot avaluar?

Per què es convenient avaluar-ho?

Com?

Qui ho ha d’avaluar?

4.Si millora el grau de “sensibilització del professorat”.

En ocasions aquest és un aspecte que no es considera però sembla adequat obtenir alguna informació en aquest sentit. Efectivament, sovint els nostres companys no tenen la mateixa sensibilització ambiental que els iniciadors de programes d’aquest tipus. Fer evident això (la poca sensibilització d’alguns companys) no ens ha de dur al desànim, sinó a prendre consciència que el treball que facem també ha de tenir present aquest fet i hem de programar actuacions en aquest sentit.

Segurament s’ha de dissenyar qualque qüestionari abans i després de l’aplicació d’un pla d’acció. Aquest qüestionari hauria d’incloure indicadors sobre el que saben, el que en pensen i el que fan els nostres companys.

Ha de dissenyar i aplicar aquesta avaluació el coordinador ambiental i l’equip de professorat que forma part del grup d’ambientalit-zació.

A l’IES Son Pacs hem passat un qüestionari al professorat el mes de juny de 2003 i altra cop el mes d’abril de 2005 (clica AQUÍ per veure l’enquesta i AQUÍ per veure els resultats).

 

 

Què es pot avaluar?

Per què es convenient avaluar-ho?

Com?

Qui ho ha d’avaluar?

6.El funcionament del grup d’ambientalit-zació.

És important, a final de curs,  fer una valoració del funcionament del grup d’ambientalit-zació. Massa sovint no ho tenim present.

Dedicar-hi qualque sessió, intentant detectar els principals problemes de funcionament, el grau de satisfacció dels companys, la seva d’implicació,... Tota això hauria de quedar reflectit a la memòria anual del PA. Aquesta memòria ha de ser suficientment detallada, indicant objectius, pla d’acció desenvolupat i els resultats de les avaluacions realitzades A l’inici del curs següent, un molt bon començament pot ser la lectura de la memòria per part de tots els nous membres del grup d’ambientalització.

El coordinador del grup (que segurament serà el coordinador ambiental).

 

A l’IES Son Pacs vàrem passar, en el mes de juny de 2006, un qüestionari a tots els membres de la comissió ambiental per tal d'avaluar el seu funcionament (clica AQUÍ per veure el qüestionari).

 

Joan Estades

Coordinador Ambiental de l’IES Son Pacs

Curs 05-06

 

 

 

 

 

 

Tornar