L'educació ambiental com a tema transversal
Piles i Avaluació de si l'alumnat comprèn millor el funcionament del medi ambient i la seva problemàtica en relació a les piles
Memòria Grup Mediambient (curs 05-06)

 

 

 

 

 


MEMÒRIA GRUP DE MEDIAMBIENT DE L’IES NA CAMEL·LA (05/06)

 

1.GESTIÓ DE RESIDUS

1.1.Objectius proposats

-          Conèixer i analitzar la situació actual del centre pel que fa a la gestió de tot tipus de residus.

-          Conscienciar  a tot el col·lectiu del centre sobre la importància de la separació i reciclatge dels residus que es generen.

-          Promoure actituds respectuoses amb el medi ambient mitjançant la instal·lació dels contenidors adients i la instauració d’una correcta gestió dels residus.

-          Establir un pla de  gestió de residus del centre, perillosos i no perillosos, fer conèixer aquest pla a tota la comunitat educativa.

-          Avaluar l’evolució del present projecte, tant pel que fa a la quantitat de residus generada com al nivell de resposta per part dels diferents integrants del col·lectiu del centre.

1.2.Desenvolupament

El pla de gestió que es va proposar s’ha pogut desenvolupar satisfactòriament, durant aquest curs s’ha aconseguit dotar el Centre de contenidors per a la recollida selectiva de residus, concretament s’han posats:

-          Contenidors a cada aula (un de blau i un de groc i un de gris ) per a la recollida de paper i cartró, plàstics i envasos i altres fems.

-          Un contenidor per a la recollida de piles a l’entrada del centre.

-          Dos contenidors per a la recollida de tòners i cartutxos d’impressora, un a l’entrada i l’altre a la sala de juntes.

-          Sis contenidors grossos al pati i corredors per dipositar-hi per separat paper o plàstics.

S’ha acordat amb els tutors que l’alumnat és l’encarregat de buidar els contenidors de l’aula als contenidors específics  per a cada material que es disposen en el Centre.

S’ha arribat a un acord amb l’Ajuntament de Manacor i venen a recollir els residus de recollida selectiva (paper, plàstics, envasos,...) a la porta del Centre.

S’han elaborat fulls informatius (guia) on s’estableix què cal fer amb cada residu al Centre i explicant el tractament que se’n fa de cada un (Clica sobre el nom per decarregar-los).

-          Residus perillosos: Tenim un pla de recollida de residus perillosos que es fa saber anualment als diferents departaments del Centre, a l’hora que es sol·licita informació sobre els residus d’aquest tipus que produeixen i informació sobre el tractament que s’ha de fer.

-          Estan controlats els olis, bateries, pintures, i residus de laboratori.

-          Els residus informàtics de moment els guardam en una dependència del centre i es fan gestions amb l’ajuntament per si s’encarrega de la seva recollida.

1.3.Valoració:

En quan a la dotació de contenidors és molt satisfactòria ja que s’han posats tots els contenidors que es necessitaven per a la recollida selectiva de piles, tòners, paper i cartró i plàstics i envasos.

En quan a l’ús que es fa d’ells es pot millorar i cal insistir contínuament per a que s’utilitzin correctament.

Per a avaluar aquest ús, els membres de la comissió hem realitzat inspeccions periòdiques dels diferents contenidors.

Per a la recollida s’ha implicat a l’alumnat, que s’encarrega de la recollida de residus de l’aula, al personal de neteja , que recull els residus dels llocs comuns.

 

2.PROJECTE PLANTA:

2.1.Objectius proposats:

- Fomentar la investigació i la recerca

- Sensibilitzar l’alumnat envers el mon de les plantes i el arbres

- Provocar la interdisciplinarietat entre diferents àrees en temes ambientals

- Promoure valors de responsabilitat  i cura

- Donar a conèixer informació sobre el mon de les plantes i l’ús  que en fem.

2.2.Desenvolupament

Un grup de segon d’ESO i l’alumnat de l’optativa de  botànica aplicada han participat en el projecte, han sembrat i tingut cura de diverses plantes, d’us medicinal, culinari, ornamental,... , i han investigant i realitzat fitxes informatives per a cada una d’elles.

2.3.Valoració

Ha participació de l’alumnat ha estat alta, s’han implicat activament en l’activitat i el resultat final és satisfactori.

 

3.PROJECTE MATERIAL ECOLÒGIC

3.1.Objectius proposats:

-          Aprendre a fabricar paper reciclat

-          Conèixer les diferents alternatives de material escolar ecològic que existeixen                                al mercat.

-          Establir criteris per a l’elecció de materials i diferenciar els més respectuosos pel medi.

3.2.Desenvolupament i valoració

 El taller de paper reciclat s’ha realitzat al grup de segon d’ESO.

 La compra de material escolar “ecològic” per crear la “maleta ecològica” encara no s’ha completat, part del material s’ha d’encarregar, el motiu és que hi ha un projecte, extern al centre, de l’agenda 21 escolar de l’escola d’adults, que consisteix en distribuir informació sobre l’oferta que tindran les papereries del poble de material ecològic, una mica a l’espera d’aquesta informació no s’ha completat aquest projecte, però el material previst adquirir està decidit i la compra s’efectuarà en aquest mes de maig. Es tracta tant de material de mostra pels alumnes, per poder-ho mostrar i el coneguin per adquirir-lo després ells mateixos, i també material per utilitzar en el centre i introduir-lo a les oficines i secretaria del Centre

Paper reciclat: a petició del grup de mediambient el consell escolar ha aprovat que el centre sols comprarà a partir d’ara paper reciclat i lliure de clor, de dues qualitats i preus, un més econòmic que ja s’utilitzava però que no era apte per utilitzar a les fotocopiadores, i un altre de major qualitat que s’utilitzarà a totes les fotocopiadores i impressores.

Aquesta és una fita que s’intentava assolir de fa bastant de temps, però sempre en l’excusa de que el paper reciclat era més car  i que podia causar problemes amb les fotocopiadores impedia que es dugués a terme. Finalment aquest curs s’ha pogut aconseguir.

 

4.TAULELL DE MEDI AMBIENT:

4.1.Objectius proposats

-          Mantenir informada a tota la comunitat del centre de les activitats mediambientals del centre així com de les darreres notícies locals, nacionals o internacionals de caire mediambiental

4.2.Desenvolupament

Es disposa d’un taulell per  a  posar informació mediambiental a l’abast de l’alumnat , aquí es van penjant totes les informacions i notícies d’interès mediambiental. La informació que hi figura es revisa setmanalment.

També es disposa d’un espai al taulell de la sala de professors per posar informació mediambiental.

Com a novetat,  aquest curs hem creat una carpeta dins la xarxa interna d’ordinadors del centre, on hi podem posar tota la informació, comunicats, documents, ... a l’abast de tot el professorat. Això permet que hi podem posar documents i arxius extensos, no gastar paper i que el professorat pot accedir a la informació en qualsevol moment. Alguns dels documents que figuren en aquesta carpeta són:

-          Guia de compres verdes

-          Ecoconsells

-          Pla de residus perillosos

-          Exposició sobre les piles

-          Exposició sobre paper reciclat

-          .... 

4.3. Valoració

Valoram molt positivament el disposar de la carpeta de MEDIAMBIENT en la xarxa del centre per les raons exposades ja que permet que hi podem posar documents i arxius extensos, no gastar paper i que el professorat pot accedir a la informació en qualsevol moment.

El que resulta difícil és quantificar les consultes que en fa la comunitat educativa tant de la carpeta com dels taulells. Està previst en un futur proper fer una auditoria encaminada a qualificar el grau d’interès de la comunitat educativa envers temes ambientals i concretament en les activitats que sobre aquest tema es realitzen en el centre.

 

5. CONCURS NATURA EN ACCIÓ:

5.1.Objectius proposats

-          Fomentar la participació de l’alumnat

-          Despertar d’interès de l’alumnat envers els temes ambientals

5.2.Desenvolupament

Aquest curs s’ha convocat la novena edició del concurs de creativitat sobre un tema ambiental (clica AQUÍ per descarregar la convocatòria). Aquesta és una activitat consolidada i que al cap de nou anys ja ha passat a formar part de la vida del centre. Aquest curs, el termini de presentació de treballs és el proper 12 de maig, pel que encara no es disposen de dades de la participació d’aquesta edició, encara que esperam sigui com a mínim com anys anteriors, nombrosa.

5.3.Valoració

És una activitat consolidada, la participació és nombrosa, i la qualitat dels treballs sol assolir un bon nivell.

Aquest curs no s’ha participat en el concurs de Mallorca Recicla de Taller de Joguines.

 

6.SORTIDES AMBIENTALS:

6.1.Objectiu proposat

-          Donar a conèixer llocs d’interès mediambiental

6.2.Desenvolupament i valoració.

Els grups de quart d’ESO han fet una visita al Parc de Tecnologies ambientals. Els alumnes de primer d’ESO  (tots els grups) han visitat l’Aula de la Mar i han de visitar el Parc Nacional de Cabrera. Els grups de segon i un grup de tercer han visitat La Dragonera.

 

7. EXPOSICIONS: “Campanya Pila”

7.1.Objectius proposats

-          Promoure l’ús de piles recarregables

-          Informar sobre els perills de contaminació que poden provocar les piles

7.2.Desenvolupament i valoració

S’ha preparat un material didàctic informatiu sobre el tema de les piles: diferents tipus de piles, avantatges i inconvenients de cada una, problemes que generen les piles... Tot aquest material s’ha exposat en el centre .

Per avaluar l’efecte d’aquesta exposició sobre l’alumnat, a un grup de control s’ha passat una enquesta plantejant qüestions vàries relacionades amb el tema de les piles, aquesta mateixa enquesta s’ha tornat a passar als alumnes després de visitar l’exposició. Comparant es dedueix que en la majoria els coneixements sobre els tipus de piles existents i els problemes de contaminació que causen han millorat considerablement, i  molts han descobert que les piles contaminen.

 

8.PLANS D’ESTALVI

8.1.Objectius proposats

-          Conscienciar de la importància de l’estalvi d’aigua, paper i energia .

-          Adquirir hàbits d’estalvi.

8.2.Desenvolupament i valoració

Paper: s’ha fet campanya sobretot a principi de curs, dirigida al professorat per a l’estalvi de paper, concretament amb campanya d’informació sobre com imprimir fulls per al les dues cares, fer fotocòpies per les dues cares. També per a la reutilització de paper usat. S’han ubicat a la sala de professors  unes caixes amb paper usat per ser reutilitzat.

Aigua: el centre no disposa de cap zona ajardinada i per tant el consum d’aigua es redueix als banys. S’ha instal·lat als banys del alumnes una electrovàlvula que regula l’aigua de descàrrega de les cisternes dels banys, per tal de reduir el consum. L’estalvi que suposa aquesta mesura el podrem quantificar en disposar del propers rebuts de consum d’aigua.

Energia: hem publicat als taulells d’anuncis pels alumnes i pels professors consells sobre l’estalvi d’energia elèctrica.

 

9. FORMACIÓ DEL PROFESSORAT

Hem preparat una xerrada efectuada per Mallorca recicla adreçada a tots els tutors sobre els residus. La xerrada ha estat l’hora de reunió de tutors i així hi ha assistit tots. L’objectiu era donar formació i informació al professorat sobre el tema de residus, problemes que generen, tractament que segueixen, gestió adient,... per a que puguin informar millor l’alumnat sobre el tema a l’hora que es transmet l’educació ambiental entre el professorat.

Formació del personal de neteja: es va convidar el personal de neteja a realitzar una visita al Parc de Tecnologies ambientals, la visita era en horari de feina i totalment gratuïta (no havien de pagar desplaçament), així i tot no hi va voler assistir ningú.

 

 

Tornar