CEP d'Inca

(Inca)

 

Projecte d'ambientalització del CEP d'Inca: el PAPER (curs 04-05)
   

 

 


 

PROJECTE D'AMBIENTALITZACIÓ DEL CEP d'INCA (curs 04-05):

 

EL PAPER

 

Atès que era el quart any que es sol·licitaven seminaris d’Ambientalització adreçats als centres i que encara no s’havia analitzat ambientalment el propi CEP es va decidir, per  subsanar aquesta incoherència, posar en marxa un projecte d’Ambientalització del Centre de Professorat d’Inca.

Per fer-ho, durant el curs 04-05, en Gregori Puigserver i Canyelles, assessor de formació del CEP d’Inca, conjuntament amb en Josep Antoni Casas, professor de l’IES Josep Maria Llompart i coordinador del SACE, varen realitzar, comptant amb la col·laboració de tot l’Equip i el personal del CEP, la primera fase del Projecte d’Ambientalització del CEP d’Inca que es va centrar en el Paper ja que aquest és la principal matèria primera que es consumeix i el principal tipus de residu produït al CEP. En fases posteriors, es podran afrontar altres temes com el consum d'aigua i d'energia, l'ús de material d'oficina, de material de neteja, els residus produïts, etc.  

1.- OBJECTIUS

-          Donar un impuls inicial a l’ambientalització del CEP.

-          Sensibilitzar tota la comunitat del CEP de la importància de l’ambientalització.

-          Reflexionar sobre els usos que es fan del paper.

-          Conèixer i promoure les tècniques d'estalvi, reutilització, reciclatge i recuperació del paper.

 

2.- FASES DEL PROJECTE

2.1. Conèixer la realitat “ambiental” del centre, pel que fa al tema del paper, i fer-ne un diagnòstic (situació a dia 18 de gener de 2005). Per dur-la a terme es van fer les següents actuacions:

2.1.1. Redacció, distribució i posterior anàlisi d'una ecoauditoria exhaustiva sobre els coneixements, ús i gestió del paper al CEP d’Inca.

Es van elaborar 3 enquestes que van ser contestades pel personal del CEP d’Inca, un total de 15 persones,: Director, Assessors (8), Personal Administratiu i de Concergeria (5) i Personal de Neteja (1). Seguidament teniu una graella amb les enquestes, podeu baixar el formulari i/o els resultats clicant sobre el nom corresponent:

 

2.1.2.Anàlisi del consum de paper de tot tipus utilitzat al CEP d’Inca durant els darrers tres cursos (01-02, 02-03, 03-04):

S’han elaborat 11 informes molt interessants sobre compres, consum, gestió del paper, i costs ecològics i econòmics, que es relacionen a continuació. Per baixar-los únicament heu de clicar sobre el nom:

 

1.- Compres de paper al CEP d’Inca durant els 3 cursos

2.- Tipus de paper i cartó blanc i reciclat que s’utilitzen al CEP

3.- Quantitats de DIN-A-3 i DIN-A-4 del diferents tipus comprats durant els 3 darrers cursos

4.- Cost ecològic de la fabricació de paper no reciclat

5.- Quadre comparatiu: fabricació de paper nou i reciclat

6.- Beneficis mediambientals de la substitució del paper no reciclat per paper reciclat

7.- Pesatge del paper recollit per a reciclatge i del que es tira a les papereres. Altres tipus de paper (fotografies)

8.- Estimació de la quantitat de paper que es recull al CEP per ser reciclat i del que es tira a les papereres

9.- Cost ecològic produït pel consum de paper higiènic i de cuina no reciclats

10.- Cost ecològic que han suposat les diferents fraccions de paper blanc consumides durant els 3 cursos i reducció d’aquest cost que hauria suposat la seva substitució per paper reciclat

11.- Càlcul del que ens podria costar substituir alguns tipus de paper blanc pels seus equivalents de paper reciclat

 

2.1.3. Anàlisi de la situació actual en quant a la recollida de paper per a reciclar a les diferents dependències del CEP amb recollida d'informació mitjançant una graella específica.

Es va elaborar un Informe sobre l’estat dels contenidors per a la recollida selectiva del paper al CEP d’Inca, si clicau AQUÍ podreu baixar-lo.

 

2.1.4. Conclusions

Com a resultat de l’anàlisi anterior es van extreure 29 Conclusions que diagnostiquen l’estat ambiental del CEP d’Inca; per baixar-les podeu clicar AQUÍ.

 

2.2.Propostes d’Actuació per tal que el CEP d'Inca sigui més respectuós amb el medi ambient.

Una vegada realitzada l’ecoauditoria, es van fer propostes d’actuació per millorar mediambientalment el centre el més realistes possible i que no suposassin en cap cas un perjudici en les condicions ni els resultats de la feina diària al CEP ni un augment de les despeses, sinó en tot cas el contrari. Per baixar-les podeu clicar AQUÍ.

En aquest apartat voldríem fer una observació: perquè qualsevol acció sigui efectiva, és imprescindible el consens a favor de dur-la endavant; en el projecte d’Ambientalització del CEP que s’ha encetat enguany aspiram a assolir aquest consens mitjançant el diàleg i la força de l’evidència, els únics mitjans que el fan possible i que ens poden permetre assolir un èxit durador.

 

2.3.Disseny d’un pla de coherència ambiental o Pla d’Acció

En aquest apartat, es planteja d'una manera racional com es distribueixen temporalment les actuacions contemplades a l'apartat anterior.

S’han agrupat entre accions a curt termini o immediates per ser realitzades abans del final del curs 04-05 o a principis del pròxim, a mitjan termini, que es podrien fer al llarg del curs 05-06 i a llarg termini  per ser realitzades en un termini de 2 cursos (finals del curs 2006-07).

 

Vegem ara les PROPOSTES PER ASSOLIR A:

 

CURT TERMINI

TERMINI

11.- Assegurar-se que tothom sap imprimir per les dues cares amb les dues impressores.

Curt

12.- Posar un cartell a cada màquina explicant què cal fer  per fer fotocopies per les dues cares o amb paper reutilitzat.

Curt

13.- Aconseguir que la fotocopiadora-impressora faci les fotocòpies per defecte, a doble cara.

Curt

14.- Instal·lar a la fotocopiadora – impressora els controladors per poder imprimir arxius pdf.

Curt

15.- Posar a una de les palanganes de les impressores paper usat només per una cara.

Curt

27.- Instal·lar un contenidor gran per al buidatge personal de cada contenidor.

Curt

28.- Establir torns rotatius voluntaris per a dur el paper per a reciclar al contenidor del carrer.

Curt

1.- Posar en marxa un procés d’informació sobre la  realització de l’ecoauditoria, tant a nivell intern com extern.

Curt / Mitjà

1E.- A la revista CANTABOU, afegir un apartat que especifiqui que està feta amb paper reciclat

Curt / Mitjà

1F.- Donar a conèixer que s’ha duit a terme l’ecoauditoria a Cantabou, la WEIB, Conselleria d’Educació, pàgines web, revistes locals d’Inca, presentació a jornades, etc.

Curt / Mitjà

7.- Canviar el subministrament de paper de neteja i de WC per paper reciclat.

Curt / Mitjà

16.- Si fos necessari, regular els rodets de la fotocopiadora per emprar-la només amb paper reciclat.

Curt / Mitjà

18.- Emprar paper usat per una cara per a determinats  usos: convocatòries de les reunions de l’Eguip, actes de les reunions, redaccions provisionals de documents, etc.

Curt / Mitjà

19.- Emprar sempre que sigui possible el paper per les dues cares.

Curt / Mitjà

20.- Aconseguir que les dietes surtin directament a doble cara per la impressora Gestetner.

Curt / Mitjà

25.- Analitzar la possibilitat de reduir el número de diaris que es reben en excés.

Curt / Mitjà

 

MITJAN TERMINI

TERMINI

1A.- Establir una imatge global, corporativa de l’ús i el reciclatge del paper al CEP.

Mitjà

1B.- Instal·lar contenidors nous per a la recollida del paper per reciclar a totes les dependències del CEP.

Mitjà

1C.- Instal·lar contenidors nous amb paper reutilitzable a totes les dependències del CEP.

Mitjà

1D.- Instal·lar cartells a totes les dependències del CEP per fomentar la reducció del consum de paper.

Mitjà

2.- Començar a fer proves per tal de poder fer servir paper reciclat a totes les màquines (fotocopiadores i impressores).

Mitjà

3.- Substituir totes  les compres possibles de paper blanc per paper reciclat: folis, paper per a notes, sobres, etc.

Mitjà

4.- Substituir el paper de les convocatòries per paper reciclat colorejat.

Mitjà

5.- Substituir el material d’oficina de paper per altres materials fets de paper reciclat.

Mitjà

17.- Utilitzar paper reutilitzable a totes les comunicacions internes.

Mitjà

 

LLARG TERMINI

TERMINI

6.- Al final de cada curs,  informar del consum de paper, comparant-lo amb el de l’any anterior.

Mitjà / Llarg

8.- Reduir l'ús de les impressores : “pensar abans  d’imprimir”.

Mitjà / Llarg

9.- Fer únicament les fotocòpies imprescindibles.

Mitjà / Llarg

10.- Prioritzar les fotocòpies en paper reutilitzat o a doble cara, per aquest orde.

Mitjà / Llarg

21.- Augmentar l'ús del correu electrònic

Mitjà / Llarg

22.- Fomentar l’ús del format electrònic als documents interns i als externs.

Mitjà / Llarg

23.-Recordar sempre als ponents que poden presentar els seus materials sense necessitat de repartir fotocòpies (es poden penjar a la pàgina web, etc.)

Mitjà / Llarg

24.- Fomentar que els exercicis i els treballs escrits dels assistents es presentin en format electrònic.

Mitjà / Llarg

26.- Analitzar la possibilitat de reduir la correspondència inútil (informació comercial, subscripcions, etc.).

Mitjà / Llarg

29.- Procurar minimitzar la destrucció de paper amb la destructora (folis ruats no emprats, emprats només per una cara, etc.)

Mitjà / Llarg

 

 

2.4.Avaluació del desenvolupament de l'activitat i dels resultats aconseguits

Aquesta avaluació es podria fer a finals del curs 05-06, quan ja s’hauríen de tenir resultats "palpables" i es podria comparar amb les dades recollides a les ecoauditories inicials i a l'anàlisi del consum de paper fet a principis del curs 04-05.

 

 

Gregori Puigserver

CEP d'Inca

Desembre 2005

 

Tornar