Verge de Monti-sión

(Porreres)

 

Projecte "Escola Verda"(curs 04-05): RESIDUS I PAPER
   

 

 


PROJECTE ESCOLA VERDA (05-06): “RESIDUS I PAPER”

 

         A principi del curs 2.005-2.006 un grup de mestres  vàrem decidir dissenyar un model de projecte ambiental per iniciar tot el procés encaminat a aconseguir una escola neta, respectuosa amb l’entorn, que educa als alumnes per fer-los conscients de la realitat, respecte a l’esgotament dels recursos naturals i la necessitat d’adoptar  mesures que afavoreixin la sostenibilitat del nostre planeta.

         El projecte està dirigit a l’alumnat de les dues etapes del centre: Infantil i Primària, així com a  la resta de la comunitat educativa, equip docent, famílies, personal d’administració i serveis, monitors de les activitats extaescolars i del menjador, Ampa...

1.- ESTRUCTURA ORGANITZATIVA.

         En el claustre del dia cinc de novembre de 2.005 un grup de professores dóna a conèixer la intenció d’elaborar  un model de Projecte Ambiental que estableixi la temporalitat de les passes necessàries per iniciar-lo. Tot el personal docent més el d’administració i serveis accepta aquesta intenció i, a més a més, es vol implicar amb el Projecte. L’equip encarregat de dur a terme el citat Projecte, sap que pot comptar amb el seu suport.

         L’equip de treball estarà format per la Coordinadora (Antònia Monserrat Fullana) un conjunt de professor/res que representen els respectius cicles.

         Un representant d’Educació Infantil (Antònia Blanch Puigserver)

         Un representant del primer cicle de Primària (Miquela Mesquida Melià).

         Un representant del segon cicle de Primària (Mª. Antònia Lliteres  Lliteres).

         Un representant del tercer cicle de Primària (Josep Mas Mestre).

I altres professors:

Marilen Adrover Vidal.

Maria Oliver Pujol.

Catalina Bover Sitjar..

Isabel Maria Mestre Obrador.

Mariví Obrador Hinarejos. A

Bárbara Veny  Miró.

Catalina Perelló Roig.

Sofía Feliu Duràn.

   

         Aquesta comissió assumirá les funcions de :

-          Establir una programació anual ofertant activitats dirigides als diferents col·lectius de la comunitat educativa.

-          Informar a tota la comunitat educativa  dels projectes a desenvolupar.

-          Coordinar el desenvolupament de les diferentes activitats.

-          Informar de les activitats i del seu desenvolupament  a la directiva del centre.

-          Participar a cadascuna de les activitats proposades i treballar la consolidació del objectius aconseguits durant cada curs escolar.

-          Avaluar el grau de consecució dels objectius proposats.

-          Gestionar les accions econòmiques que es derivin de les activitats de la comissió.

-          Elaborar una memòria d’actuacions en finalitzar cada curs  que serà lliurada a la directiva del centre.

A més a més,  el Coordinador/a Ambiental de Centre actuarà com a representant màxim de la comissió i les seves funcions seran:

-          Convocar i presidir les reunions de la comissió.

-          Aixecar  acta de les citades reunions.

-          Elaborar  la programació anual a partir de les propostes de la comissió.

-          Elaborar la memòria de final de curs.

-          Coordinar les activitats de la comissió.

2.- PROGRAMACIÓ  DIDÁCTICA DE LES ACTIVITATS.

         Les  activitats pràctiques seran les que permetran que el nostre Projecte  Ambiental esdevingui una realitat educativa, estaran dirigides sobretot als alumnes, però també al professorat, a les famílies i a tota la comunitat educativa.

         Aquest any els temes a treballar són: RESIDUS  I  PAPER.

         L’elecció del tema residus  ha estat motivat perquè pensam que des de l’àmbit escolar hem de fer feina per aconseguir que el programa “RECOLLIDA SELECTIVA PORTA A PORTA”, impulsat per la Regidoria de Medi Ambient del nostre Ajuntament, pugui assolir els objectius fixats implicant als alumnes i fer-los partícips actius. Porreres és un municipi que ha apostat per donar una solució als residus, un problema ambiental força preocupant. A la nostra escola, immersa en la realitat que l’envolta, consideram que hem de ser un focus educador i dinamitzador del respecte al Medi Ambient, conscienciador dels alumnes, ciutadans del demà.

         I paper, perquè el nostre col·legi esdevingui un centre on es redueixi al màxim el consum del paper i aprenguem a utilitzar el paper reciclat com una eina del nostre treball. Per tot això, proposam que en el  primer trimestre es faci una ecoauditoria de residus i una del paper.

Clica AQUÍ per baixar les activitats previstes

         Una altra activitat serà la d’aprofitar la sortida escolar de l’Acampada, que realitzarem en el mes de maig, per adonar-nos de:

-          La quantitat de residus que generam en dos dies.

-          La importància de classificar-los.

-          La necessitat que tenim de reduir, reutilitzar i reciclar.

La brutícia que podem trobar en una platja. Proposam fer una neteja de l’espai que haurem utilitzat.

       El  primer dia, els alumnes de Primària visitarem Son Reus, un lloc intimament relacionat amb el Projecte que haurem realitzat al llarg del curs. Després visitarem Sóller i el seu port, on realitzarem una neteja de la platja. Anirem a Binicanella amb tren, des de Sóller fins a Bunyola. Aquest viatge ens permetrà conèixer un mitjà de transport que no contamina el medi ambient.  A Binicanella posarem en pràctica la recollida selectiva i el manteniment d´un espai net. L’elaboració d’un còmic  Jo també reciclo, servirà com a resum del que haurem après en aquesta trobada de dos dies.

Els alumnes  d’Educació Infantil realitzaran la seva acampada a la Colònia de Sant Jordi. Els objectius seran els mateixos, adequats a la seva edat. Realitzaran també un taller de reciclatge amb material de rebuig.

Sortida Un dia verd, al safari de Porto Cristo, per a conèixer els animals, la seva alimentació, el seu hàbitat... Es retornaran els residus generats aquest dia i una vegada a l’aula els classificaran

ACTIVITATS  INFORMATIVES  DE  REPERCUSIÓ  FORA DEL  CENTRE.

-          Xerrades dirigides a les famílies del nostres alumnes i al públic en general que estigui interessat en la problemàtica ambiental.

-          Carta informativa a les famílies.

-          Cartells.

-          Dedicarem un apartat dins la revista escolar “Veu de l’escola” titulat Escola verda, que servirà de finestra per mostrar la inquietud del centre pels temes ambientals.

-          Utilitzar l’espai que ens deixa la revista local “Llum  d’oli” per fer  arribar a un sector més Ampli,  la necessitat  de respectar  l’entorn i col·laborar en la recollida selectiva.

3.- PLA   DE   GESTIÓ   AMBIENTAL.

Ámbits d´actuacions a proposar:

-          Reducció i recollida selectiva de residus.

-          Gestió del consum del paper.

-          Consum energètic del Centre.

El nostre  Col·legi estableix un conjunt de PROPOSTES per tal d’adquirir dia a dia hàbits que ens permetin un ús racional dels recursos materials i energètics, així com millorar el tractament dels residus que el propi centre genera.

-          A la secretaria canviar la impresora per tal de poder fer fotocòpies per les dues cares.

-          A l’aula proposar el vigilant mediambiental, que tendrà la responsabilitat d’apagar els llums, radiadors, tancar finestres de l´aula o altres zones compartides de l’escola.

-          Al passadís de l’entrada col.locar  el tauler verd.

-          Pel  proper curs, a l’agenda incorporar-hi el Codi Ambiental, (normes que es treballen a classe)

-          Que el col·legi utilitzi paper reciclat o ecològic.

-          Fer les fotocòpies per les dues cares.

-          Reduir la mida de les circulars i aferrar-les a l’agenda, (per evitar que es perdin)

-          Proposar que per  reduir envasos la solució és dur fruita natural. ( es podrien fer demostracions a l’aula amb l’ajuda d’una sucadora perquè els alumnes se n’adonassin d’on  surt el suc.

-          Botelles pel suc, en comptes dels envasos individuals de bric.

-          Apagar els fluorescents.

-          Que els alumnes utilitzin quaderns de paper reciclat.

-          Que els bolígrafs, que compri  el col·legi, siguin de cartró o altres materials que es puguin reciclar.

-          Pels propers cursos, crear un  Fons de llibres de text.

4.- PRESENTACIÓ   DEL   PROJECTE   A   LA   DIRECTIVA   I   AL  CLAUSTRE.

         Una vegada tenguem el Projecte redactat, el presentarem a la directiva i al claustre. Directiva i comissió treballarem perquè “ l’essència” del nostre Projecte Ambiental quedi reflectida en el Projecte Educatiu, P.G.A., Projecte Curricular de Centre, a l’agenda  escolar i al R.R.I.

5.- POSADA  EN  MARXA  DEL  PROJECTE  I  PRESENTACIÓ  A  L´ALUMNAT  I  RESTE  DE MEMBRES DEL  CENTRE.

         Aquest esdeveniment es desenvoluparà de la següent  manera:  dins l’aula  multiusos, ens reunirem els alumnes i professors, i la coordinadora del projecte ens contarà el conte titulat: L’oreneta Patapum, intentant aconseguir que tots els alumnes se sentin identificats amb el problema que viu l’oroneta en relació a Porreres i que posin els mitjans necessaris perquè hi pugui tornar el més aviat possible (clicau AQUÍ per baixar el conte).   

 

Col·legi Verge de Monti-sión (Porreres)

Desembre de 2005 

      

 

Tornar