Activitats
Projecte d'Ambientalització (curs 05-06): Canvi Climàtic Global i la Regla de les 3R

 

 

 


PROJECTE D’AMBIENTALITZACIÓ (curs 05-06):

Canvi Climàtic Global i la Regla de les 3R

 

Es preveu que aquest projecte sigui un punt de partida per l’ambientalització del centre i que tingui continuïtat en els cursos vinents.

Les característiques del nostre centre fan que hi hagi un gran nombre de professorat que es renova cada any, per tant pensam que per aconseguir millores significatives és molt important deixar marcada una línia de treball clara, s’inclogui el component ambiental en els programes del centre i s’assimilin com habituals la participació en les activitats que obtinguin valoració positiva. I alhora, que en cursos posteriors es puguin focalitzar altres temàtiques, igualment interessants, i que no s’hagin pogut treballar en aquest curs.

 

1.OBJECTIUS

L’objectiu bàsic que ens plantejam és estimular, en el conjunt de la comunitat del nostre centre, hàbits i conductes més respectuoses amb el medi ambient. Per aconseguir-ho ens proposam un seguit d’objectius més concrets i què són:

1.      Divulgar la problemàtica medi ambiental global.

2.      Impulsar l’educació ambiental en la vida diària del nostre centre.

3.      Analitzar i informar sobre els principals problemes ambientals del centre.

4.      Sensibilitzar de la importància de les conductes individuals respectuoses amb el medi ambient.

5.      Estimular conductes respectuoses amb el medi ambient en la vida diària de la nostra comunitat tan dins com fora del centre.

6.      Fomentar la participació en activitats de descoberta i protecció del medi natural.

 

2.CONTINGUT/S

Ja que aquest és el primer cop que s’elabora un Projecte d’Ambientalització en el nostre centre, hem considerat oportú obrir les portes al màxim nombre de propostes i treballar un ampli ventall de continguts que d’una o altra forma contribueixin a impulsar l’ambientalització del centre. Aquests continguts es poden agrupar en:

-          Conscienciació dels membres de la comunitat del centre de problemes ambientals tan a nivell local com global i del paper, positiu o negatiu, que podem tenir-hi individualment amb les nostres actuacions quotidianes.

-          Valoració de les mancances en la gestió ambiental del centre, propostes de solucions i la seva implantació en la mesura que sigui possible.

Les temàtiques bàsiques a treballar seran el Canvi Climàtic Global i la Regla de les 3R (Reduir, Reutilitzar i Reciclar).

 

3.PLA D’ACTIVITAS

3.1.Formació d’una comissió de medi ambient

3.2.Campanya: L’APOSTA per lluitar contra el Canvi Climàtic amb la col·laboració de l’associació “Amics de la Terra”.

-          Elaboració d’una ecoauditoria adaptada al centre per a la recollida d’informació sobre la utilització d’energia, paper, aigua, producció de residus i hàbits de consum.

-          Recollida d’informació i anàlisi de resultats de l’ecoauditoria.

-          Activitats tutorials i dintre de matèries concretes, de divulgació de la problemàtica ambiental global.

-          Elaboració d’un pla d’acció per a reduir la nostra despesa energètica.

-          Posada en marxa del pla d’acció.

3.2.Campanya: reciclam a les aules

-          Instal·lació de contenidors de recollida selectiva de paper i cartró, envasos i plàstics, altres deixalles i paper reutilitzable a totes les dependències interiors del centre.

-          Instal·lació de contenidors de recollida selectiva d’envasos i plàstics i altres deixalles al pati.

-          Elaboració d’unes instruccions a seguir pel buidat d’aquests contenidors per part dels mateixos alumnes, personal de neteja i resta de la comunitat del centre.

-          Activitats didàctiques per a promoure un ús correcte dels contenidors de recollida selectiva i promoure la regla de les 3R: Reduir, Reutilitzar i Reciclar.

-          Visita al Parc de Noves Tecnologies Ambientals de Son Reus (Deptaments de Tecnologia i Naturals).

3.3.Campanya: Nadal sostenible

-          Xerrada per a professors “Decoració nadalenca alternativa” impartida per Mallorca recicla.

-          “Concurs de decoració d’aules utilitzant materials reutilitzats.

-          Promoció d’una decoració dels espais comuns del centre utilitzant materials reutilitzats.

-          Campanya de “Recollida de roba i joguines usades” a benefici de Càritas.

-          Fitxa informativa “Nadal Sostenible” per fomentar accions respectuoses amb el medi ambient durant aquestes festes.

-          Xerrada informativa sobre el comerç just.

-          “Mercat de productes de Comerç Just”: venda de productes i campanya de promoció del comerç just i de la importància dels cultius ecològics pel futur del nostre entorn. Amb la col·laboració de la tenda “Finestra al Sud”.

3.4.Campanya: NO LES LLANCIS.

Recollida de llaunes promoguda per la PIMEM per la què Fundació Deixalles donarà 1€ per cada 25 llaunes buides a Càritas i Tallers d’Inserció.

3.5.Campanya: recollida de Residus Perillosos i Especials

Organització i elaboració d’un protocol per a la recollida d’aquest tipus de residus (residus de laboratori, fluorescents, tóners, piles, residus de tallers...).

3.6.Campanya: elaboració d’objectes amb materials reutilitzats

-          Elaboració de projectes (Departament de Tecnologia).

-          Fabricació de malabars (Departament d’Educació Física).

-          Participació en el Concurs d’objectes fets amb materials de residus organitzat per Mallorca Recicla.

3.7.Campanya EL MILLOR PAPER

-          Activitats didàctiques per a promoure la utilització del paper reciclat.

-          Taller ambiental “Feim paper”. Fabricació de paper reciclat i confecció d’objectes amb aquest paper (blocs de notes, punts de llibres,...).

3.8.Campanya DONA VIDA ALS LLIBRES

-          Campanya En dus un, te’n dus un. Intercanvi de llibres usats amb motiu de la diada de Sant Jordi.

-          Venda de llibres usats al mercat de Capdepera el dia de Sant Jordi. A benefici del viatge d’estudis de 4rtESO de l’any vinent.

3.9.L’Hort Ecològic. Instal·lació i manteniment d’un hort ecològic escolar.

3.10.Participació en el PLA DE PROTECCIÓ DEL NOSTRE ENTORN 2005/2006

La Regidoria de Medi Ambient de l’Ajuntament de Capdepera ha posat en marxa aquest Pla dintre la Xarxa local de defensa del Patrimoni Forestal de la conselleria de Medi Ambient del Govern Balear.

-          Adopció d’un pinar amb garriga a Cala Agulla. Activitats de neteja, reforestació, manteniment, estudi del terreny, seguiment meteorològic i del creixement.

-          Reforestació a altres zones del municipi.

3.11.Activitats d’APROPAMENT AL MEDI NATURAL

-          Observació de l’Eclipsi Solar (Departament de Naturals).

-          Pràctica d’esports a la natura (Departament d’Educació Física): acampada, senderisme, ràppel, tir amb arc, piraigua, escalada, passeig a cavall, piragüisme, surf, esquí aquàtic, esquí alpí, bicicleta tot terreny.

-          Eixides al camp amb l’objectiu de conèixer el nostre patrimoni (Departament de Català).

-          Excursió a peu a Son Real (Departament d’Orientació).

-          Itineraris de natura a Lluc, Parc de Llevant, Es Palmer de Campos i S’Albufera de Muro (Departament de Naturals).

-          Visita a una depuradora (Deartaments de Tecnologia i Naturals).

3.12.Campanya d’INFORMACIÓ AMBIENTAL

-          Instal·lació de Taulells Verds on es recolliran les informacions i actuacions relacionades amb medi ambient.

-          Elaboració de murals informatius de les activitats que es realitzin.

-          Elaboració d’un Full Verd dirigit a tota la comunitat, amb informacions i actuacions organitzades des de la comissió de medi ambient.

-          Comunicats als tutors, CCP, claustre i altres membres de la comunitat.

3.13.Ecoauditoria fi de curs

Recollida d’informació utilitzant l’ecoauditoria proposada per SACE, anàlisi de resultats i comparació de la puntuació respecte a la del curs passat.

3.14.El Projecte d’Ambientalització dintre del PEC

3.15.Elaboració d’un Pla de Gestió Ambiental de Centre

 

4.MATERIALS I RECURSOS A UTILITZAR

-          Formularis de recerca de fuites per a l’ecoauditoria modificada de la proposada per “Amics de la Terra”.

-          Plànols del centre.

-          Fitxes informatives i amb activitats didàctiques diverses elaborades per la comissió de medi ambient i altres proporcionades per “Amics de la Terra”.

-          Contenidors per a la recollida selectiva (paper i cartró, envasos i plàstics). Contenidors petits per les aules, mitjancers per les dependències comunes i el pati.

-          Safates de plàstic per a la recollida de paper per reutilitzar.

-          Capses per a la recollida de roba i juguetes usades, llibres per intercanvi.

-          Contenidors per a la recollida de llaunes i cartells informatius.

-          Contenidors per a la recollida de residus perillosos i especials proporcionats per BALTECMA, RECOPILA i altres.

-          Materials reutilitzables per a l’elaboració d’objectes diversos.

-          Premis concursos: productes relacionats amb el reciclatge, bus i barca per fer una visita a Cabrera.

-          Productes subministrats per la tenda “Finestra al Sud”.

-          Trituradora i motlles per a la fabricació de paper reciclat.

-          Materials de l’hort ecològic: sistema de rec, eines, llavors, planters,....

-          Materials per a les reforestacions: plantes subministrades pel viver de Menut, eines, garrafes per a transportar l’aigua de reg, claus dicotòmiques amb fitxes de plantes, mapa de localització....

-          Materials per l’estudi i seguiment de la reforestació: caseta meteorològica, mapa de localització, materials recollida i anàlisi de sòls, materials presa de mesures dels arbres,...

-          Taulells d’anuncis a l’entrada del centre i a l’àrea de professorat.

-          DVD, ordinadors i canó de projecció.

-          Materials d’oficina (cartolines, guillotina, enquadernador, grapadores, .....).

-          Transport de persones i materials: bussos, vehicles de l’ajuntament,...

-          Materials i recursos diversos per a la pràctica d’esports, aportats per les empreses organitzadores.

-          Recursos humans: alumnes, personal no docent del centre, policia tutor, monitors de les diferents activitats, tècnics de l’IBANAT, del programa de Centres Ecoambientals, de l’Ajuntament de Capdepera, personal de la brigada de neteja de l’ajuntament, membres de la comissió de medi ambient, tutors i claustre en general.

 

Margarita Puigserver Salvà

IES Capdepera

Desembre 2005

 

 

Tornar