Activitats
Projecte d'Ambientalització de l'IES Calvià (curs 05-06)

 

 

 


Projecte d’ambientalització De L’IES Calvià

(2005-2006)

 

1. Introducció

La descripció i el desenvolupament d’aquest projecte sorgeix de la necessitat i de la intenció de millorar els aspectes medi ambientals del nostre centre.

No és el primer any que es fan activitats i es duen a terme accions que tenen a veure amb el medi ambient; ja l’any passat es va treballar el tema de gestió de residus, el reciclatge del paper, la reutilització del paper... entre d’altres. Però si que és el primer any que el centre té la intenció d’elaborar un projecte d’ambientalització, per tal de millorar els aspectes organitzatius a l’hora de dur a terme les accions aquí programades.

 

2. Comissió medi ambiental

El primer que hem fet enguany ha estat constituir el que anomenam una Comissió medi ambiental. Aquesta està constituïda per un grup de professors compromesos medi ambientalment i interessats en desenvolupar aquest projecte:

- Jaume Balaguer Covas del Departament de Biologia i geologia.

- German Bassita Sartor del Departament de Física i química.

- Estrella Ortega González del Departament de Biologia i geologia.

- Mª Magdalena Rosselló Gamundí del Departament de Biologia i geologia.

Les funcions d’aquesta comissió seran les següents:

-          Establir els objectius que es volen aconseguir.

-          Establir la programació de les diferents activitats que es faran enguany dirigides als diferents col·lectius de la comunitat educativa per aconseguir els objectius.

-          Establir les vies de comunicació per informar a tota la comunitat educativa del projecte a desenvolupar.

-          Coordinar el desenvolupament de les diferents activitats.

-          Informar de les activitats i del seu desenvolupament a la directiva del centre.

-          Participar de forma activa en cadascuna de les activitats proposades.

-          Fer un seguiment de les diferents activitats i avaluar el grau de consecució dels objectius proposats.

-          Elaborar una memòria d’actuacions en finalitzar el curs.

A més de constituir-se aquesta comissió s’ha creat la figura del Coordinador/a mediambiental, càrrec que enguany sosté Mª Magdalena Rosselló Gamundí, membre de la comissió i que actua com a representat d’aquesta. També s’han establit unes funcions que corresponen a aquest càrrec i que són les següents:

-          Convocar i presidir les reunions de la comissió .

-          Aixecar acta de les citades reunions.

-          Elaborar la programació d’activitats a partir de les propostes de la comissió.

-          Elaborar la memòria de final de curs.

-          Actuar com a màxim responsable de les activitats que la comissió desenvolupi.

-          Coordinar les activitats de la comissió.

-          Actuar de canal de comunicació entre la comissió i la directiva del centre.

Aquesta comissió es reuneix una hora a la setmana (dilluns a 3ª hora). Aquesta hora serveix per coordinar totes les accions i activitats que es volen dur a terme, per tant, serà utilitzada per la realització, preparació, seguiment i avaluació del projecte. A més d’aquesta hora, la coordinadora disposa d’unes hores dins el seu horari, per tal de desenvolupar aquesta tasca (coordinació amb els diferents departaments didàctics, coordinació amb el departament d’orientació com a via de comunicació amb els tutors, coordinació amb els alumnes...). La idea és poder treballar amb la col·laboració del màxim nombre de membres de tota la comunitat educativa.

 

3. Objectius que volem aconseguir

1.      Establir una coherència entre la gestió dels recursos materials i energètics, i residus del centre i l'educació ambiental de tota la comunitat educativa amb la finalitat de generar hàbits, actituds i valors respetuosos amb el medi ambient.

2.      Mantenir les aules i les zones comuns netes, així com els espais exteriors i zones verdes.

3.      Conscienciar als alumnes de la importància del manteniment d'aquestes zones verdes.

4.      Posar en marxa el funcionament de l’hort ecològic.

5.      Estalviar energia.

6.      Fer un bon ús del paper per part de tota la comunitat educativa.

7.      Impulsar i coordinar el tractamet de l'educació ambiental amb els diferents departaments.

8.      Aprofitar les possibilitats que ens ofereix la natura.

 

4. Programació de les activitats

En aquest apartat s’expliquen les activitats que es duran a terme enguany per tal d’assolir els objectius de l’apartat anterior.

4.1.Posada en marxa del programa “L’Aposta” sobre el canvi climàtic

Aquest programa el presenten “Amics de la Terra” i ofereix tota una sèrie d’activitas per dur a terme en els centres escolars. El que hem decidit ja al nostre centre és dur a terme aquest programa amb tots els nivells d’ESO i amb els alumnes de 2n de batxillerat que fan “Ciències de la Terra”. Hem fet també una selecció d’activitats de les que ens oferien  i els hem temporilitzat. La primera presa de contacte dels alumnes amb aquest programa, la duran a terme els membres de la comisió mediambiental; en aquesta primera sessió se’ls parlarà sobre el canvi climàtic i sobre el que és “l’aposta”. Una vegada feta aquesta presentació, es faran dues activitats per trimestre a l’hora de tutoria amb els diferents grups, per tant, anirà a càrrec dels tutors. Aquestes activitats estaran coordinades amb el departament d’orientació. Amb aquestes activitats es preten que els alumnes prenguin conciència de la importància i de les repercusions que tenen les nostres accions sobre el medi ambient.

4.2.Concurs  “Aula ecològica”

Aquest concurs es divulgarà a través de les tutories i es durà a terme amb tots els cursos d’ESO que decideixin participar-hi abans del dia 12 de desembre. Començarà durant el mes de gener i acabarà el mes de maig. Consisteix en seguir tota una sèrie de pautes per tal de tenir una aula ecològica, entenguent per ecològica una aula neta i amb uns alumnes que respecten el medi ambient.

Els següents items són les pautes a seguir, i a través d’aquests ítems s’aconseguiran els punts del concurs:

-          Apagar el llum en sortir de l’aula.

-          Apagar el llum quan la llum natural sigui suficient.

-          Tancar els vidres si la calefacció està posada.

-          Tenir l’aula sempre neta, per exemple sense papers pel terra.

-          Tenir les taules netes, sense pintades, i ben col·locades.

-          Fer un bon ús de les papereres de l’aula (paper per reciclar, paper per reutilitzar, envasos i altres).

-          Utilitzar paper reciclable si és possible (per fer anotacions, per fer un compte,...).

-          Buscar notícies al diari referents al medi ambient i col·locar-les al tauler d’anuncis de la classe.

La Comissió mediambiental anirà fent visites sorpresa cada setmana per anar adjudicant els punts.

Cada 15 dies s’exposarà en el tauler d’anuncis de medi ambient el ranklin de tots els cursos, és a dir, una llista amb tots els cursos participants amb els punts corresponents, ordenats de més punts a menys.

El premi consistirà en una excursió al medi natural per els tres grups més ecològics, és a dir, pels tres grups que a dia 15 de maig d’aquest curs, tenguin més puntuació.

4.3.La patrulla verda

Com diu el nom d’aquesta proposta, es tracta de formar una patrulla, és a dir, un grup de persones format per alumnes i professors interessats en el medi ambient (la participació serà totalment voluntària), que tindran una sèrie de funcions. A més, se’ls donarà un carnet personalitzat amb el logotip de la comissió mediambiental. Les principals funcions d’aquesta patrulla verda seran:

-          Revisar totes les aules per tal de que a totes hi hagi una paperera per paper per reciclar i una per paper per reutilitzar.

-          Encarregar-se de buidar totes aquestes papereres (paper per reciclar) al contenidor corresponent. Aquesta activitat es pot fer durant les hores d’estudi.

-          Un dia a la setmana s’organitzarà una neteja de pati i zones verdes i es farà el temps del pati. La idea és que els altres alumnes que no formen part de la patrulla verda prenguin consciència i aprenguin a no tirar papers, plàstics, .... al terra.

Al llarg dels curs, es poden afegir més funcions a aquesta patrulla verda.

Els alumnes que compleixen bé amb les funcions de la patrulla verda mantindran el carnet durant tot el curs. I també al llarg del curs es podran incorporar nous membres a la patrulla verda.

4.4.Funcionament de “l’hort ecològic”

Aquesta tasca es durà a terme sobre tot des de l’assignatura de Botànica aplicada que fan els alumnes de 3er d’ESO. Aquesta assignatura consta de dues hores setmanals i la majoria d’aquestes hores estaran dedicades a l’hort. La primera tasca serà la neteja de l’hort, és a dir, llevar tots els plàstics, papers, bosses, etc, que trobem, així com llevar totes les pedres grosses que hi hagi en el lloc a on es faran les parcel·les per sembrar. Després es prepararà el sòl, remolcant la terra i abonant amb compost. Una vegada es tingui ja el sòl preparat, ja es podrà començar a sembrar segons el calendari de sembra al llarg del curs.

4.5.Creació d’una “Aula exterior”

Es tracta d’aprofitar els espais verds exteriors. La intenció és posar una sèrie de bancs i taules devora una zona que l’any passat es va recuperar. Era una zona que s’havia convertit en un abocador de fems, i que es va buidar, netejar i es va convertir en un estany, on es varen col·locar peixos i un vegetació adequada. Al ser un lloc molt agradable, es va pensar en convertir la zona en una aula exterior, cosa que enguany ens agradaria convertir en realitat.

5. Pla de Gestió Ambiental

-          En primer lloc, s’intentarà reduir els residus sempre que sigui possible.

-          Es coordinarà la recollida selectiva de residus no perillosos (paper i envasos sobre tot, i també vidre que es pugui generar per exemple als laboratoris o a la cuina, així com olis que també es generen a la cuina) i de residus perillosos (piles, botelles que han contingut productes tòxics, corrosius, etc, toners de les fotocopiadores, ...).

-          Per tal de veure quin ús es fa del paper es farà una ecoauditoria (inclosa dins el programa de “l’aposta”) i a partir d’aquí aplicar mesures correctores com fomentar la reutilització del paper (per això es posarà una paperera dins cada aula per paper per reutilitzar), es faran activitats al llarg del curs per veure la importància que té l’estalvi de paper i el reciclatge d’aquest per el medi ambient, etc.

-          Es farà un estudi sobre “l’ús del paper per part del professorat”, a partir d’una enquesta que hauran de contestar una mostra significativa d’aquest professorat. Después al llarg del curs s’aplicaran una sèrie de mesures correctores, i a final de curs es tornarà a passar la mateixa enquesta per comparar els resultats amb la primera, i poder avaluar si les mesures preses han estat adequades.

-          A través del programa de “l’aposta” es farà un estudi sobre el consum energètic i el consum d’aigua al centre.

-          L’any passat es va sol·licitar la instal·lació d'un sistema d'energia solar fotovoltaica connectada a la xarxa elèctrica de 10Kw.h. La idea per enguany és la d’insistir en aquest propòsit.

 

Maria Magdalena Rosselló Gamundí

Coordinadora Ambiental de l’IES Calvià

Desembre 2005

 

 

 

Tornar