Propostes
 
 
 
 
 

PROPOSTA DE REDUCCIÓ DEL CONSUM ENERGÈTIC ALS CENTRES EDUCATIUS PÚBLICS DE LES ILLES BALEARS

 

Vivim a un món amb una creixent problemàtica ambiental derivada del nostre sistema de vida consumista.

 

Aquests problemes són especialment greus pel que fa a l’incontrolable augment del consum energètic provinent de la utilització dels combustibles fòssils que generen contaminants a l’atmosfera (òxids de carboni, de nitrogen i de sofre, CFC, furans....).

 

Aquests contaminants, a més de ser perjudicials directament per a les persones i la resta d’éssers vius, estan provocant un altre problema addicional, d’igual o major gravetat, i és l’escalfament de la terra a conseqüència de que la majoria d’aquests contaminants son gasos d’efecte hivernacle, és a dir retenen la calor, provocant un increment de la temperatura de la terra i conseqüentment forcen a un imminent Canvi Climàtic.

 

El Seminari d’Ambientalització de Centres Escolars (SACE) del Centre de Professorat de Palma conscient de que la solució a aquests problemes necessita de l’acció conjunta de les Administracions Públiques i de la ciutadania, i conscient de que els centres educatius son els llocs en es formen els futurs governants, empresaris, etc. i on es pot educar ambientalment cap a la sostenibilitat ha elaborat una proposta de cooperació entre les diferents Conselleries de Medi Ambient, d’Educació i Cultura, i de Comerç, Indústria i Energia del Govern Balear, amb la finalitat d’unificar esforços i impulsar conjuntament un objectiu comú: reduir el consum energètic produït a partir de la combustió dels combustibles fòssils i amb això reduir les emissions de CO2 i d’altres contaminants a l’atmosfera.

 

A n'aquesta proposta es sol·licita al Govern Balear la instal·lació de sistemes d’energia solar fotovoltaica connectada a la xarxa elèctrica de 10 kw·h a 28 Centres Escolars Públics i 3 Centres de Professorat de les Illes Balears, i és pren el compromís, si es dur a terme la instal·lació, per part de cada un dels centres participants de realitzar un Projecte d’Ambientalització dintre del Programa de Centres Ecoambientals dirigit a reduir el consum energètic del centre que inclogui:

• La realització d’una Auditoria Ambiental que avaluï la realitat ambiental del centre en relació a l’ús que se’n fa de l’energia procedent dels combustibles fòssils (principalment elèctrica i de calefacció).

 

• L’elaboració d’un Pla d’Acció que inclogui mesures correctores destinades a reduir el consum energètic i a millorar l’eficiència energètica potenciant l’adquisició de tecnologies de major eficiència energètica.

 

• La posada en marxa una campanya de conscienciació d’ús racional i estalvi de l’energia per a tota la Comunitat Educativa.

A més el Centre es compromet a anomenar un Gestor Energètic Escolar o Coordinador Ambiental del centre que serà l’encarregat de constituir una comissió ambiental que haurà de ser la que elaborarà i posarà en marxa el projecte d’ambientalització i la campanya de conscienciació.

 

Aquesta proposta va ser presentada a la Conselleria d'Educació i Cultura, Conselleria de Medi Ambient i Conseleria de Comerç, Indústria i Energia a finals de juny i principi de juliol del 2005. (si clicau AQUÍ podreu descarregar el document complet de la proposta excepte l'annex 5 que es correspon amb el "Model d'Ecoauditoria sobre Energia i activitats relacionades" que trobareu a la pàgina principal de "Propostes" de la web del SACE).

 

La Conselleria de Medi Ambient va ser la que, inicialment, va estar més interessada en la proposta. Al larg del curs 2005-06 es van realitzar diverses reunions entre el coordinador, Pep Casas, i responsable, Cata Ramis, del SACE i diferents representants d'aquesta administració. El resultat va ser:

 • L'elaboració d'un informe (per part d'un enginyer de l'IBANAT) sobre la viabilitat del projecte, el seu cost econòmic i la manera de financiar-lo (clicar AQUÍ per descarregar-lo). Aquest informe confirmava el pressupost presentat pel SACE en la seva proposta on s'indicava quin era el cost de la instal·lació així com el temps necessari per amortitzar la inversió.
 • L'elaboració d'una presentació en format de power-point sobre l'informe anterior i que tenia la finalitat de servir de presentació als responsables de la Conselleria d'Educació i Cultura (clicau AQUÍ per descarregar-lo). En aquest document ja s'exposava la possibilitat d'un finançament tipus "renting" és a dir és lloguen espais a empreses interessades a canvi del pagament d'un percentatge dels guanys que obtenen com a resultat de la venda a GESA de l'electricitat produïda amb la instal·lació fotovoltaica. Fins ara, GESA, estava i està obligada a pagar a les empreses productores d'electricitat procedent d'energies renovables cinc vegades el preu que l'empresa GESA cobra el Kw·h als seus clients.

Arran de la presentació anterior als responsables de la Conselleria d'Educació i Cultura, es va decidir que fos l'IBISEC l'encarregat de gestionar la proposta del SACE. Al larg del curs 2006-07, el coordinador, Pep Casas, i la responsable, Cata Ramis, del SACE, van mantenir diferents reunions amb el gerent de l'IBISEC, Andreu Obrador, i el cap d'instal·lacions, Luis Sanchez, per tal de tractar diferents temes i rebre informació sobre les gestions realitzades i els acords presos, les quals van consistir en:

 • Posar-se en contacte amb empreses instal·ladores d'energies renovables per tal de presentar-les hi la proposta i conèixer la seva opinió al respecte.
 • Quatre de les empreses van mostrar el seu interès en aquest tipus d'instal·lacions i van visitar 5 centres escolars de les tres illes: IES Ses Estacions, IES La Ribera, IES Felanitx, IES Josep Miquel Guàrdia (Menorca) i IES Algarb (Eivissa), per tal de fer un estudi previ sobre la viabilitat del mateix en aquests centres escolars.
 • Arran de que l'IBISEC informés al SACE del nom dels centres que s'havien visitat i on s'havia fet un estudi previ, ens vàrem adonar que quatre d'aquests centres no formaven part de la proposta. Donat que era prioritat participar en aquesta proposta per a poder realitzar-se la instal·lació es va dicidir, de comú acord amb els responsables de l'IBISEC i del SACE, que si aquests centres firmaven la proposta els inclouríem a la mateixa. I així és va fer (clicau AQUÍ per descarregar els fulls d'adhessió).
 • Es va decidir que per dur endavant la proposta s'havia de fer una convocatòria pública per tal de que les empreses interessades s'hi poguessin presentar, que la potencia a instal·lar enlloc de ser de 10 Kw·h, com s'havia proposat inicialment, seria d'un mínim de 25 Kw·h fins a un màxim de 100 Kw·h i que, en una primera fase, la convocatòria aniria adreçada a un grup de entre 10-12 centres escolars participants en la proposta.
 • El dificultat més gran en que es va topar la proposta del SACE va ser la impossibilitat, per part del Cap d'Instal·lacions de l'IBISEC, d'elaborar el plec de condicions de la convocatòria. A juny de 2007 aquest plec de condicions encara no s'havia redactat i es veia lluny l'hora de la seva realització.

Arran de la dificultat anterior, el SACE va decidir, ja dintre del curs 2007-08, presentar novament la proposta als nous responsables de la Conselleria d'Educació i Cultura, i en concret, el coordinador, Pep Casas, i la responsable, Cata Ramis, del SACE es van reunir amb el Director General de Planificació i Centres, Sr. Miquel Martorell. En aquesta reunió es va informar al Director General de la proposta i de la situació en la qual es trobava en aquests moments. La resposta ha estat més que satisfactòria ja que molt ràpidament han posat en marxa els mecanismes per donar-li viabilitat:

 • Han promogut la firma d'un Conveni de col·laboració entre la Conselleria d'Educació i Cultura i la Conselleria de Comerç, Indústria i Energia per tal de:

  - Realitzar un informe tècnic de cada un dels centres participants en la proposta.

  - Elaborar el Plec de Condicions de la convocatoria pública.

 • Des del servei de Centres d'aquesta direcció general és manté un contacte fluïd amb la responsable del SACE per tal d'informar-la de les actuacions que es van realitzant. Una de les actuacions conjuntas ha estat l'enviament d'un correu electrònic informatiu, per part de na Cata Ramis, a tots els directors/es dels centres de la proposta per tal d'informar-les hi de la situació en la que es troba actualment i per sol·licitar-les hi la seva confirmació de continuïtat o no en la mateixa (clicau AQUÍ per descarregar el correu). Han passat dos anys, des de que es va elaborar la proposta i molts dels directors/es que en el seu moment la van firmar ya no ocupan aquest càrrec actualment. El resultat d'aquesta consulta ha estat la confirmació per part de tots els centres escolars participants de continuïtat en la proposta.

A mesura que tinguem més novetats vos anirem informant.

 

Palma a 5 de desembre de 2007

 

Tornar