Propostes  
  Experiències
 
 
 
 

 

 


IES BENDINAT

 

En el primer any de funcionament de l'IES BENDINAT (02-03) vàrem voler aprofitar per establir, des del començament, el que serà un projecte globalitzador d'ambientalització de centre, que comprendria, a la vegada, un programa d'educació ambiental i d'educació per la salut (temes transversals que són, també, dos dels 4 objectius de centre i eixos fonamentals en l'educació de l'alumnat).

 

I l'IES BENDINAT, QUÈ FA?

Durant el curs 2002-2003 ens vàrem fixar com a principals tasques:

• Formar un grup d'alumnat voluntari amb el que poder treballar. Els alumnes, principalment els de 4t d'ESO i els de 1r d'ESO, ja han demostrat una bona predisposició per posar en marxa els projectes i estan molt ilusionats.
• Esclarir les línies de treball que consideram prioritàries per a dur a terme el projecte d'ambientalització del centre, amb l'elaboració d'un projecte d'ambientalització de centre.
• Que tota la comunitat educativa del nostre institut sàpiga en què consisteix el nostre projecte.

Amb la col•laboració del departament de plàstica es difondrà de forma visual la labor duta a terme a l’institut. També es faran comunicacions als pares dels alumnes del centre a través de l’AMIPA o directament a través del centre. Volem aprofitar l’interès que estan demostrant els pares i mares dels nostres alumnes per mantenir-los informats de les activitats desenvolupades en el centre.

 

Dins d'aquestes línies d'actuació, el nostre centre ha realizat les següents activitats dins el marc de l'assoliment d'un institut sostenible:


• El•laboració d'un Projecte d'ambientalització del centre ,expressat de manera molt esquemàtica, necessari per poder començar a treballar, i, el més important, presentació i aprovació del projecte dins la programació anual de centre (PGA).


• Sol•licitud a Calvià 2000 de contenidors per la recollida de paper, envasos i fems.


• Al llarg del curs s'han anat posant diferents contenidors de recollida: en les classes s'han reciclat les capses de cartó de conserjeria i els alumnes les han decorat amb diferents colors, intentant, d'aquesta manera que a cada classe hagi, al manco, una capsa per recollir paper. També s'han colocat dos contenidors per recollir envasos: un al bar i un altre al pati; del seu buidatge s'encarregen els alumnes amb càstigs. A més a més, s'han sol•licitat a Calvià 2000 contenidors petits per posar als laboratoris, tallers de tecnologia i aules de plàstica. La professora encarregada de l'hort escolar, na Daniela Parrilla, ha duit dues composteres.


• Aprofitant el passeig de Calvià que posa en comunicació practicament tots els llocs d'origen del nostre alumnat amb l'institut, durant el mes de juny hi ha programada una diada ciclista encaminada a afavorir l'adquisició d'una mobilitat sostenible dins el nostre alumnat.


• Presentació en la fira de la ciència amb un stand dedicat al paper, amb els següents objectius prioritàris:

1.Justificar la necessitat de reutilitzar el paper.
2.Concienciar que els arbres, com a matèria primera, són un recurs limitat.
3.Destacar que el reciclatge estalvia energia i doblers.
4.Donar a conèixer i potenciar l'ús dels objectes de paper reciclat.
5.Dur a la pràctica el reciclatge als centres educatius i a la llar.

• Posada en marxa de l'hort de l'IES, amb els següents objectius:

1. L'hort ecològic vol ser un projecte de centre i com a tal l'hort estaria a disposició de tots els departaments que volguessin fer feina amb ell de tal forma que se li pogués treure el major partit possible.
2. Un dels principals objectius de l’hort ecològic és la implicació de l’alumnat en el desenvolupament i la cura del mateix. Pesam que si els alumnes fan seu un projecte de centre és problable que respectin i valorim més el lloc on estudien.
3.L’hort ecològic posarà en contacte l’alumne amb la naturalesa, el farà ser més observador i pacient i sentirà que l’esforç té la seva recompensa quan sigui capaç de recollir els fruits que hagi sembrat.
4.Per una altra banda, cada grup haurà de mantenir i cuidar una part de l’hort, estimulant el sentiment de grup i desenvolupant les activitats grupals.
5.Hi hauran també diferents objectius de caire curricular als quals l’hort ecològic els hi donarà una dimensió pràctica i aplicada.

• Participació del centre en projecte comenius, amb un treball que tracta sobre l'elaboració i el consum d'una alimentació inteligent i sana.