Propostes
 
 
 
 

 

 


IV CIRCULAR DEL SEMINARI D'AMBIENTALITZACIÓ DE CENTRES

ESCOLARS DEL CEP DE PALMA

 

CONCLUSIONS II TROBADA DE COORDINADORS AMBIENTALS

(enviat per correu electrònic el 4-05-05)

 

Benvolguts companys:

A.- Projecte d'aprofitament de les energies renovables als centres escolars de les Balears:


Dir-vos que SACE està acabant d’elaborar la Proposta d’Aprofitament de les Energies Renovables als Centres Escolars de les Balears i que en quan finalitzem ens posarem en contacte amb els coordinadors ambientals dels 30 centres que varen estar interessats en constituir el grup d’escoles solars amb la finalitat de fer-vos arribar la proposta per a que sigui recolzada pel vostre director.

B.- II Trobada de Coordinadors Ambientals:


Tal com vos vàrem informar a la darrera circular, el dia 22 d’abril de 2005 es va dur a terme al Centre de Professorat de Palma la II Trobada de Coordinadors Ambientals amb la col·laboració del Seminari d’Ambientalització de Centres Escolars (SACE).


Aquesta trobada va ser un èxit de participació donat que va reunir prop de 70 persones relacionades amb el món de l’Educació Ambiental, principalment Coordinadors Ambientals de totes les illes (Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera) i professorat de comissions ambientals, així com assessors de diferents entitats (Conselleria d’Educació, de Medi Ambienta, de l’Ajuntament de Palma, de Mallorca Recicla i d’Amics de la Terra) amb els objectius d’:

  • Informar del desenvolupament del seminari d’ambientalització de centres escolars (SACE), de Programes (Ecoambientals i Agenda 21 Escolar) i Plans relacionats amb l’ambientalització i l’Educació Ambiental.
  • Aportar recursos i estratègies d’ambientalització i d’educació ambiental a partir de la presentació d’un recull d’experiències dutes a terme a diferents centres escolars.
  • Crear un espai de debat i d’intercanvi d’experiències entre professorat que duu a terme projectes d’ambientalització i d’educació ambiental al seu centre escolar.

Aquesta trobada es va dividir en quatre parts diferenciades:

  • Una primera part informativa sobre el treball desenvolupat per SACE enguany, sobre el Programa de Centres Ecoambientals, l’Agenda 21 Escolar i el Pla de Gestió de Residus Perillosos als Centres Escolars.
  • Una segona part de presentació d’experiències d’ambientalització i educació ambiental als centres escolars de primària i secundària.
  • Una tercera part de debat i discussió entre els diferents existents sobre qüestions relacionades amb la figura del Coordinador Ambiental i de l’Educació Ambiental en general. Per dur a terme aquesta part es van constituir quatre Grups de Treball:
Programes d’Educació Ambiental: Centres Ecoambientals i Agenda 21 Escolar
2. Coordinador Ambiental: gestor o educador?
3. Projectes d’ambientalització: què, cóm, qui?
4. L’educació ambiental en el curriculum, projectes…
  • .I una quarta part on es van exposar a tots els assistents les conclusions de cada Grup de Treball amb la finalitat d’intercanviar opinions i modificar-les si calia i poder així aprovar-les amb el consens de tots els assistents com a conclusions de la II Trobada de Coordinadors Ambientals

Seguidament hi ha la relació de conclusions que es varen aprovar a la II Trobada de Coordinadors Ambientals i que es fan arribar a l’Administració Educativa amb la finalitat de que serveixin per millorar la tasca dels Coordinadors Ambientals i de totes les Administracions i entitats relacionades i implicades amb l’Educació Ambiental a l’àmbit educatiu.


GT-1. Programes d’Educació Ambiental: Centres Ecoambientals, Agenda 21 Escolar…

1. La manca de coordinació i consens entre les diferents administracions i estaments implicats en l’Educació Ambiental resta efectivitat a l’esforç comú.

Les diferents administracions i estaments han de promoure el sinergisme, establint canals de comunicació i cooperació transversals.

2. Educar Ambientalment és canviar hàbits. Canviar hàbits demana temps.

Demanem a les administracions una continuïtat consistent dels programes que desenvolupen.

3. Desenvolupar un projecte d’Educació Ambiental en un centre requereix invertir recursos i molt de temps. Els recursos i el temps disponible de tots els centres educatius és limitat. Les Conselleries d’Educació i Medi Ambient fomenten el desenvolupament de projectes d’Educació Ambiental en els centres educatius...

Els centres educatius reclamem que les administracions ens dotin dels recursos humans i econòmics necessaris per dur endavant els nostres projectes d’educació ambiental.

4. Gestionar un centre educatiu amb paràmetres ambientalment correctes és una qüestió de coherència educativa. Absolutament necessària però no suficient. Torne-m’hi, educar ambientalment requereix ...més

Considerem necessari que els responsables dels citats projectes col·laborin en potenciar també la vessant didàctica.


GT-2. El coordinador ambiental: Gestor o Educador?

1. L’existència de la figura del Coordinador Ambiental ha d’anar sempre lligada a la presència de la corresponent Comissió Ambiental.


2. Aquesta figura ha d’estar recolzada des de la Conselleria d’Educació, com la del Coordinador Lingüístic o d’Activitats Extraescolars, amb suport material i econòmic.


3. Els membres de la Comissió Ambiental han de tenir un reconeixement a les seves feines tant a nivell intern, en el propi centre, com a nivell extern com si formessin part d’un grup de treball.


4. S’han de millorar les vies de transmissió de la informació des de la Conselleria d’Educació, la directiva i la comunitat escolar cap al Coordinador Ambiental i viceversa.


5. A l’Educació Primària la figura del Coordinador Ambiental hauria de ser obligatòria igual que ja passa a Secundària.


6. Els Coordinadors Ambientals volem ser educadors abans que simples gestors ambientals. La gestió ambiental dels centres educatius s’hauria de simplificar al màxim amb el suport de la Conselleria d’Educació.

GT-3.Projectes/Pla d’ambientalització: què, com, qui?

1. Un Projecte/Pla d’ambientalització (P/PA) és una forma de programar tot un conjunt d’actuacions relacionades amb la gestió ambiental del centre i també de preveure tota una sèrie d’actuacions dirigides, principalment, a l’alumnat, partint d’una fase inicial de detecció dels problemes.


2. És necessari que els centres educatius elaborin un Projecte/Pla d’ambientalització per engegar un seguit d’actuacions d’ambientalització.


3. El començament del curs escolar no és el període més adient per elaborar el Pla d’Ambientalització, donat que és necessari un procés de reflexió que ens porti al Pla que el centre pot assumir en cada moment.


4. És necessari crear un ambient favorable entre el professorat com a requisit previ a l’inici o formulació del Pla d’Ambientalització, per a la qual cosa es poden dur a terme experiències puntuals en una primera fase.


5. El P/PA ha de ser poc ambiciós però realista i ha d’anar avançant poc a poc.


6. El P/PA ha de ser aprovat per part de l’equip directiu, el claustre i inclús pel Consell Escolar, donat que una aprovació inicial augmenta el compromís per part de l’equip directiu del centre i a la vegada assegura la difusió de la informació en el si del claustre, la qual cosa millora el procés de canalització de les activitats programades.


7. És d’importància capital l’existència d’un clima favorable per iniciar el P/PA. La transmissió de la informació als claustres i la sol·licitud de col·laboradors pot ajudar a que la iniciativa sigui assumida per la comunitat educativa.


8. El P/PA ha de ser elaborat per la comissió ambiental del centre educatiu i el coordinador ambiental és el que ha de dinamitzar i dirigir aquesta feina.


9. Un P/PA ha de tenir l’estructura d’una programació amb objectius, pla d’acció i avaluació prevista.


10. És convenient que cada centre defineixi una sèrie de línies d’actuació d’obligat compliment que mantingui d’any en any (com per exemple la recollida de residus perillosos) i que es plantegi una acció amb ressò, sempre amb l’objectiu de fomentar la creació de pautes pel que fa a comportaments ambientalment correctes.


11. L’avaluació del P/PA s’ha de semblar a la que es fa a qualsevol programació, avaluant cadascun dels punts programat i també avaluant els canvis d’hàbits.


12. Si el procés parteix de la diagnosi inicial de quins són els problemes ambientals del centre i es planteja un Projecte per actuar-hi, s’han d’analitzar els resultats que s’obtenen tant a curt com llarg termini, avaluant si hi ha millores i sense oblidar que hi ha processos complexes que necessitaran d’avaluacions més qualitatives mentre que d’altres es podran avaluar de manera quantitativa.


13. Els resultats de l’ anàlisi s’haurien de donar a conèixer al Claustre.


14. La memòria del Pla d’ambientalització és necessària i es considera que ha de ser suficientment detallada per donar idea de la feina desenvolupada i incloure l’avaluació del Projecte amb l’objectiu que es converteixi en instrument de difusió de les iniciatives tant pels professorat, alumnat i personal no docent

GT-4 L’Educació ambiental en el currículum…


Les dificultats principals que trobem els docents per a fer una eficient integració curricular dels temes medi ambientals són:

1. No se’ns ha format en continguts científics específics ni pràctics. Les informacions en aquest camp son molt dinàmiques, disperses i gens coherents. Pels docents formar-se i documentar-se en els continguts concrets representa un esforç individual inabastable i constant.


2. Als àmbits en que l’etapa i el nivell formal del centre permet una interpretació àmplia i lliure del currículum, la integració dels temes medi ambientals a la pràctica educativa queda lliurada al voluntarisme i al criteri de cada equip docent: per exemple pot ser obviada sense conseqüències.


3. A les etapes i àrees del currículum més tancat pot quedar postergada per garantir que es treballen els objectius mínims (que solen excloure els temes medi ambientals).


4. La demanda social és contradictòria. Hi ha demanda d’educació en valors d’estalvi i conservacionisme, solidaritat, sostenibilitat, consum responsable, etc. Hi ha una pressió social consumista, insolidària, i irresponsable dotada amb uns mitjans de gran poder i influència (publicitat i models socials mediàtics) davant els quals la intenció educadora combinada de família i escola es va retirant amb impotència.

Les estratègies i propostes per afrontar aquestes dificultats son:

1. La formació dels professorat ha de ser facilitada, coordinada i permanent: cada docent i cada centre pot gestionar l’aprofitament d’informacions i de formació al seu abast amb abundants propostes. Però seria bo que als centres ens arribessin les propostes més integrades i coherents: guanyaríem tots en eficiència, viabilitat i estalvi.


2. Integració curricular al centre: encara que les administracions i editorials podrien fer més per integrar els temes transversals a les seves propostes d’àrees clàssiques sense exigir esforços especials a cada centre, departament i equip docent un any i un altre, és un fet que els centres són relativament autònoms per elaborar els seus currículums: es pot considerar a nivell de centre fer una integració curricular específica i seqüenciada, formalitzar-la i mantenir-la actualitzada. D’aquesta manera es poden abordar les dificultats 2 i 3 abans esmentades.


3. Per garantir la continuïtat i viabilitat d’un currículum que tingués l’ambientalització integrada cal comptar al centre amb un fons de material didàctic d’elaboració pròpia o adoptat i adaptat de manera eficient.

Aquestes conclusions ja estan penjades a la pàgina web de SACE juntament com totes les presentacions de les diferents ponències. Algunes de les experiències les trobareu més desenvolupades a l’apartat “Experiències” de la pàgina web de SACE.


Aquesta setmana es faran arribar les conclusions de la II Trobada de Coordinadors Ambientals a la D. G. d’Innovació, Ordenació i Formació Permanent del Professorat, que és la direcció general que té les competències sobre l’Educació Ambiental, i a al D. G. de Planificació i Centres, que és la direcció general que elabora les Instruccions per a l’organització i el funcionament dels centres públics on apareix la figura i funcions dels Coordinadors Ambientals, amb la finalitat de que apreciïn la importància i el treball que desenvolupen els Coordinadors Ambientals en els centres educatius.


Tornar a agrair a tots els assistents a la II Trobada de Coordinadors Ambientals la seva participació

Palma, 4 de maig de 2005

Ben cordialment

 

Seminari d'Ambientalització de centres escolars del CEP de Palma (SACE)

 

Tornar