Propostes
 
 
 
 

 

 


V CIRCULAR DEL SEMINARI D'AMBIENTALITZACIÓ DE CENTRES

ESCOLARS DEL CEP DE PALMA (05-06)

 

CONCLUSIONS DE LA III TROBADA DE COORDINADORS AMBIENTALS

(enviat per correu electrònic el 23-05-06)

 

Benvolguts companys:

 

A.- Projecte d'aprofitament de les energies renovables als centres escolars de les Balears:

Tal com es va informar a la III Trobada de Coordinadors Ambientals, el SACE es va reunir amb el Sr. Biel Serra, Cap de Gabinet del Conseller de Medi Ambient, i el Sr. Andreu Obrador, Gerent de l’IBISEC, i el Sr. Luis Sanchis, Cap d’Instal·lacions del’IBISEC, per tractar la manera de finançar la Proposta de reducció de consum energètic al centres escolars públics de les Illes Balears que va presentar SACE a finals del curs passat.

En aquesta reunió es va presentar un power point elaborat per un enginyer de la Conselleria de Medi Ambient que incluïa la proposta presentada per SACE i els possibles mecanismes de finançament que es proposaven:

·         Utilitzar Fons Públic, en el qual cas proposaven dur a terme la instal·lació de plaques fotovotaiques dels 31 centres sol·licitants al llarg de 7/8 anys.

·         Utilitzar Fons Privat d’empreses col·laboradores, de manera similar a les Escoles Solars de Greenpeace, mitjançant una concessió de l’explotació a 15/20 anys on l’empresa explotadora es quedaria amb un percentatge de l’energia produïda, un altre seria per a les entitats públiques i un altre pel centre escolar

De les dues opcions sembla que la que va tenir més èxit va ser la d’utilitzar fons privat ja que d’aquesta forma s’assegurava el manteniment i el bon rendiment de la instal·lació.

Es va parlar de que l’importat era elaborar un bon plec de condicions on quedàs tot estipulat i que això, evidentment, duria temps. En principi sembla que la proposta segueix endavant encara que fina al moment no hi ha res tancat.

En Sr. Biel Serra va informar al SACE de que tenien intenció de reunir-se amb el Director General d’Energia per presentar-li la proposta i demanar-li la seva col·laboració.

A mesura que tinguem més notícies vos anirem informant.

 

B.- Residus informàtics i electrònics

Un dels principals problemes que tenim actualment, en quan a la gestió dels residus als centres escolars, és el de l’acumulació de residus informàtics i electrònics que, amb la progressiva modernització dels equips, s’incrementen dia a dia. Aquest residus estan considerats perillosos i no s’han de llançar en cap cas amb els residus domèstics ja que, entre d’altres materials, contenen metalls pesants altament contaminants.

Des del SACE hem fet diverses gestions per tal de trobar una sortida adequada a aquests materials. A pesar de la seva catalogació com a residus perillosos encara no estan inclosos dins del “Pla de Gestió de Residus Perillosos i Especials de la Conselleria d’Educació” que ja coneixeu, per tant a hores d’ara no els recolliran per aquesta via. D’altra banda, molts d’aquest materials estan en bon ús i podrien ser perfectament aprofitables. Les gestions del SACE, s’han encaminat en dues direccions:

a.- Establir contactes i dissenyar un sistema per al reaprofitament dels materials informàtics en bon ús per part d’ONGS locals, nacionals o internacionals. 

b.- Trobar una sortida per als materials electrònics i informàtics que no es puguin reaprofitar i que sigui gratuïta per als centres escolars. La idea seria intentar que, de cara al pròxim curs, es puguin incloure al “Pla de Gestió de Residus Perillosos i Especials de la Conselleria d’Educació”.

Des del SACE ens hem posat en contacte amb la Conselleria d’Educació, “Mallorca Recicla”, i diverses empreses i associacions per solucionar aquest tema. Com sempre, les gestions són lentes i feixugues. Confiam que, de cara al pròxim curs, ja puguem disposar dels mecanismes per al reaprofitament i el tractament adequat d’aquests residus.

Per tant, vos pregaríem que, a pesar dels inconvenients per la falta d’espai, intenteu mantenir emmagatzemats aquests residus informàtics i electrònics als vostres centres educatius, fins al curs vinent, en que creiem que ja es podrà posar en marxa un sistema per al seu tractament adequat.   

 

C.- Concessions dels bars dels centres educatius i criteris per a la seva ambientalització.

           Al curs 01-02 el SACE va proposar a la Conselleria d’Educació l’establiment d’uns criteris generals per a l’ambientalització dels bars dels centres escolars, que es poden consultar a la nostra pàgina web. Fins al moment aquesta proposta no s’ha tingut gaire en compte i, per aquest motiu, durant el curs actual hem tornat a treballar-la.

         Ens em posat en contacte amb el nou “Cap del servei de menjadors i cafeteries escolars”, en Daniel Sánchez (Telf. 971 17 76 89) que ens ha comunicat que, a partir del curs actual, s’han introduït una sèrie d’annexos amb consideracions ambientals que serveixen per incrementar la puntuació per als nous concursos d’adjudicació. D’altra banda, també es tindran en compte les propostes del SACE que s’inclouran a un altre annex.

           Finalment, ens ha comunicat que, quan acabi la concessió del bar d’un centre, es demanarà a l’equip directiu un informe sobre aquest servei de cara a autoritzar la renovació de la mateixa empresa que el gestionava o a convocar un nou concurs, amb les noves condicions abans descrites, si l’informe es negatiu. Per tant, aquí és a on els Coordinadors Ambientals podríem pressionar per canviar la concessió del bar, si aquesta no s’ajusta als criteris ambientals del centre, presentant un informe negatiu o recordant als responsables del bar que es disposa d’aquesta possibilitat.   

 

D.- III Trobada de Coordinadors Ambientals:

Tal com vos vàrem informar a la darrera circular, el dia 8 de maig de 2006 es va dur a terme al Centre de Professorat de Palma la III Trobada de Coordinadors Ambientals amb la col·laboració del Seminari d’Ambientalització de Centres Escolars (SACE).

Aquesta trobada va ser un èxit de participació donat que va reunir prop de 100 persones relacionades amb el món de l’Educació Ambiental, principalment Coordinadors/es Ambientals de totes les illes i professorat de comissions ambientals, així com assessors/es de diferents entitats (Conselleria d’Educació, de Medi Ambient, de Mallorca Recicla i d’Amics de la Terra) amb els objectius d’:

·         Promoure la creació d’un espai de trobada entre els Coordinadors Ambientals.

·         Facilitar l’intercanvi d’opinions i d’experiències entre els coordinadors ambientals.

·         Aportar recursos i estratègies per a desenvolupar activitats ambientalitzadores i/o d’educació ambiental als centres escolars.

·         Treballar temàtiques d’interès relacionades amb l’ambientalització i/o l’educació ambiental als centres educatius.

Aquesta trobada es va dividir en tres parts diferenciades i es va acompanyar d’una exposició amb cartells, materials i presentacions realitzades per diferents centres escolars i entitats relacionades amb l’educació ambiental. Els tres blocs en que es va dividir la trobada varen ser:

·         Una primera part informativa sobre la Proposta de reducció del consum energètic als centres escolars públics presentada pel SACE a l’Administració a finals del curs passat, sobre la primera fase del Pla d’Acció de l’Estratègia Balear d’Educació Ambiental (ESBEA) presentat per una representant de l’SBEA i sobre les causes, situació actual i conseqüències del Canvi Climàtic que es va a dur a terme a càrrec del catedràtic de física Antonio Ruiz de Elvira.

·         Una segona part de presentació d’experiències d’ambientalització i educació ambiental als centres escolars de primària i secundària.

·         I una tercera part de debat i discussió entre els diferents participants sobre les funcions del Coordinador/a Ambiental tal com venen regulades a les instruccións sobre l’organització i el funcionament dels centres escolars públics de les Illes Balears. Els resultats obtinguts a cada un dels grups de debat i es van exposar a tots els assistents amb la finalitat de donar-les a conèixer i poder aprovar-les com a conclusions de la III Trobada de Coordinadors Ambientals.

Seguidament hi ha la relació de conclusions que es varen aprovar a la III Trobada de Coordinadors Ambientals i que s’han fet arribar a la Conselleria d’Educació amb la finalitat de que serveixin per millorar la tasca dels Coordinadors Ambientals i de totes les Administracions i entitats relacionades i implicades amb l’Educació Ambiental a l’àmbit educatiu:

“La normativa estableix que els Coordinadors Ambientals duran a terme cinc funcions als seus centres educatius (a-e). Al llarg del debat ens vàrem plantejar una sèrie de preguntes en relació a aquestes tasques dels Coordinadors Ambientals. Aquestes són les preguntes i les respostes majoritàries dels assistents:

 

a) Establir una coherència entre la gestió dels recursos materials i energètics, i residus del centre i l'educació ambiental de tota la comunitat educativa amb la finalitat de generar hàbits, actituds i valors respectuosos amb el medi ambient.

a.1. Quin aspecte hauríem de prioritzar en la nostra tasca de coordinació ambiental?

Els assistents a la Trobada consideram que ha de ser el d’educador ambiental, així com coordinar la Comissió Ambiental i actuar de pont amb la directiva i el claustre. Finalment, no s'ha d'oblidar l’adequada gestió ambiental del centre.

a.2. En el centre, en quins aspectes ens resulta més complicat ser coherents, ambientalment parlant?

En primer lloc, es considera que la falta de sensibilització ambiental, de tota la comunitat escolar en conjunt, és el principal obstacle a superar. D’altra banda les infrastructures i les instal·lacions dels centres educatius tampoc són les més adients, des del punt de vista ambiental. Finalment, falta suport per part de les administracions.

 

b) Coordinar la recollida i evacuació dels residus del centre.

b.1. Quines actuacions s’haurien de fer per dur a terme la recollida i evacuació dels residus del centre?

Elaborar, conjuntament amb la resta de membres de la Comissió Ambiental, un pla de recollida i evacuació de residus eficient, realista i adaptat a les necessitats del centre i vetllar pel seu desenvolupament.

 

c) Assessorar l'equip directiu i el claustre de professorat en tots els temes relatius a l'ambientalització del centre. *Entenent “ambientalització del centre” com a “conjunt d’actuacions relacionades amb la bona gestió ambiental del centre i també tota una sèrie d’activitats d’educació ambiental dirigides, principalment (però no exclusivament), a l’alumnat.”

c.1. Com s’hauria d’assessorar l’equip directiu i el claustre de professors en els temes relatius a l’ambientalització del centre?

Amb la participació del Coordinador Ambiental a les reunions de la Comissió Pedagògica i facilitant informació sobre els temes en els quals incideix més directament el pla d’ambientalització (tauló d’anuncis, a la sala de professors, a la pàgina web...).

c.2. En quins aspectes s’hauria d’assessorar l’equip directiu i el claustre de professors?

En primer lloc, es considera que en aquells relacionats amb la bona gestió ambiental (compres, residus, energia…). En segon lloc, en els relacionats amb l’educació ambiental (unitats didàctiques, oferta educativa, fonts d’informació...). Finalment, en les propostes per incloure l'ambientalització en els documents del centre (PGA,PCC,PEC,ROF...).

c.3. Quin tipus de formació necessitaríem per poder assessorar adequadament l’equip directiu i el claustre en temes d’ambientalització?

Bàsicament, formació de tipus pedagògic (didàctica de l’educació ambiental, tècniques de comunicació i sensibilització, direcció i coordinació de grup,...). També es necessita formació de tipus tècnica (energies renovables, efectes sobre l’ambient dels principals residus que el centre genera, alternatives a productes contaminants...).

 

d) Coordinar l'elaboració del pla d'ambientalització del centre que hauria de contenir els objectius que es pretenen, les actuacions que s'han de dur a terme i els procediments prevists per a realitzar-ne el seguiment i l'avaluació.

d.1. Qui hauria d’elaborar el Pla d’ambientalització del centre?

Indiscutiblement, el coordinador/a, la comissió i algun membre de la directiva.

d.2. Quins tipus d’actuacions hauria d’incloure el Pla d’ambientalització del centre?

D’una banda, activitats d’educació ambiental dirigides a tota la comunitat educativa per treballar hàbits i actituds “ambientalment correctes”. D’altra, activitats de gestió ambiental per fer el centre més sostenible (posar contenidors, elaborar cartells, controlar la calefacció, instal·lació de temporizadors, difusors, contenidors.. etc).

d.3. Com hauríem d’avaluar del Pla d’ambientalització?

En general, es considera que l’ecoauditoria pot ser un bon instrument. Es tractaria d’analitzar el funcionament i l’organització de la Comissió Ambiental i la capacitat d’implicació que ha aconseguit dels membres de comunitat educativa, així com els canvis d’hàbits.

 

e) Impulsar i coordinar el tractament de l'educació ambiental amb els diferents departaments.

e.1. Com hauríem d’impulsar i coordinar el tractament de l’educació ambiental amb els diferents departaments/cicles?

Formant part de la Comissió de Coordinació Pedagògica i fent propostes als departaments i/o equips de cicle.”

Aquestes conclusions es penjaran aquesta setmana a la pàgina web de SACE (http://weib.caib.es/Programes/ambientalitzacio/index.htm) juntament com totes les presentacions de les diferents ponències. Algunes de les experiències les trobareu més desenvolupades a l’apartat “Experiències” de la pàgina web.

Aquesta setmana es faran arribar les conclusions de la III Trobada de Coordinadors Ambientals a la D. G. d’Innovació, Ordenació i Formació Permanent del Professorat, que és la direcció general que té les competències sobre l’Educació Ambiental, i a la D. G. de Planificació i Centres, que és la direcció general que elabora les Instruccions per a l’organització i el funcionament dels centres públics on apareix la figura i funcions dels Coordinadors Ambientals, amb la finalitat de que apreciïn la importància i el treball que desenvolupen els Coordinadors Ambientals en els centres educatius.

Únicament agrair a tots els assistents a la III Trobada de Coordinadors Ambientals la seva participació

 

Palma, 23 de maig de 2006

Ben cordialment

 

Seminari d'Ambientalització de centres escolars del CEP de Palma (SACE)

 

 

 

 

Tornar