Beques Fulbright 2014-2015

   programes   centres
info 55ª Convocatòria Beques Fulbright per cursar estudis de postgrau en universitats dels EUA en qualsevol disciplina.

Destinades a joves titulats superiors, enginyers i arquitectes que estiguin interessats en programes de Master's, Ph.D. o, excepcionalment, en projectes d'investigació pre- doctoral en universitats nord-americanes.
Patrocinadors: Govern d'Espanya, Govern d' EUA, Junta d'Andalusia, Comunitat de Madrid, Fundació Ramón Areces, Abengoa i University of Maryland-Baltimore County.
arrow

Requisits:
- Nacionalitat espanyola o d'un altre país de la Unió Europea.
- Títol superior obtingut entre gener de 2007 i juny de 2013.
- Excel·lent coneixement de l'idioma anglès -parlat i escrit-, demostrable mitjançant el Test of English as a Foreign  Language (TOEFL) o l'International English Language Testing System (IELTS), Academic Version.
- Depenent del tipus d'estudi que es vulgui realitzar, pot ser necessària experiència professional i / o la presentació dels resultats del Graduate Management Admission Test (GMAT).
- Documentació imprescindible una còpia en paper de la sol·licitud electrònica.

Formalització i termini presentación sol·licituds:
Els sol·licitants hauran d’emplenar i enviar electrònicament la sol·licitud disponible a
http://www.fulbright.es

Una  sol·licitud es considerarà completa si consta de:

A. El formulari de sol·licitud electrònica (+una còpia signada d’aquest en paper) que ha d’incloure:

  1. Dades personals
  2. Projecte d’estudis que vol desenvolupar als EUA. L’explicació ha de seguir el següent  esquema:

Objectiu
Importància
Motivació: Motiu que l'indueix a estudiar als EUA.

3. Universitats de preferència, indicant tres universitats en què podria seguir els estudis de la seva elecció -per ordre de preferència- i la raó que el porta a seleccionar-les (màxim un full).

4. Fotocòpies escanejades de la documentació que es detalla a continuació.
a. Certificat acadèmic universitari complet. Els estudiants que l'últim curs sigui 2012-2013, hauran de lliurar un certificat acadèmic parcial en sol·licitar la beca i l'expedient complet, amb tots els cursos aprovats, abans del 31 de desembre de 2013.
b. Títol universitari o justificant d'haver-lo sol·licitat.
c. DNI o passaport.
d. Una fotografia recent.
e. "Curriculum Vitae", en espanyol. No cal aportar altra documentació acreditativa més que la acadèmica que s'especifica en aquest apartat.
f. Còpia dels resultats del Test of English as a Foreign Language (TOEFL) o International English Language Testing System (IELTS), Academic Version, amb la puntuació mínima exigida. Per més informació: http://www.ets.org/toefl i http://www.ielts.org respectivament. Els sol·licitants que no aportin els resultats de l'examen abans del 22 abril 2013 quedaran eliminats del procés de selecció.
g. Còpia dels resultats del Graduate Management Admission Test (GMAT), per als aspirants a MBA o Ph.D. en empresarials o per a programes d'estudis similars. amb la puntuació mínima exigida.
Per més informació: http://www.mba.com.
Els sol·licitants que no aportin els resultats de l'examen abans del 22 abril 2013 quedaran eliminats del procés de selecció.

La Comissió facilita la informació necessària sobre les proves TOEFL / IELTS i GMAT, però ni les gestiona ni les administra.
Es podrà requerir a tot sol·licitant, en qualsevol moment del procés, la presentació dels originals dels documents acreditatius que hagi adjuntat escanejats en la seva sol·licitud. Els candidats finalistes hauran de presentar o trametre a la Comissió còpies compulsades del títol i del certificat acadèmic quan se'ls comuniqui que han estat seleccionats.

B. Obra artística. Només per a estudis artístics, disseny arquitectònic i urbà. Han d'indicar en el camp a l'efecte, dins l'apartat de dades professionals, les adreces d'Internet on exposen la seva obra.

C. Tres cartes de referència, preferentment en anglès, en els formats disponibles en http://www.fulbright.es. D'acord amb les instruccions que figuren en els mateixos, els signants, bé siguin professors universitaris o persones elegides per la seva relació acadèmica o professional, hauran de lliurar els originals al sol·licitant en un sobre tancat. La Comissió rebutjarà les cartes enviades per fax o correu electrònic.

Les sol·licituds incompletes, en qualsevol dels formats, o la manca de la documentació requerida sense justificació explícita, poden produir l’anul·lació de la sol·licitud.

Termini de presentació de sol·licituds: del 21 gener 2013 al 21 de març de 2013, ambdós inclosos.
Lloc de presentació: Comissió Fulbright
General Oráa, 55, planta baixa, 28006 Madrid

Horari de registre: de dilluns a divendres de 9 a 14 hores
Telèfon: 91 319 11 26  (servei d'informació)
Horari de trucades: dilluns i dimecres de 10 a 14 hores

Petició electrònica d'informació:
http://fulbright.es/ver/formulario-informacionarrow -
links Enllaços d'interès:
http://www.fulbright.es/ver/becas-para-espanoles

http://fulbright.es/solicitudes/electronicas/1390
convocatòria Convocatòria:
Fulbright Espanya 2014-2015
termini Termini:
21 de març de 2013
docs Documentació:
Sol·licitud (web) Sol·licitud en línia
[ Tancar finestra ]