Beques Leonardo da Vinci IVT 2014-2015

   programes   
info Projecte Illes Balears 2013. Estades formatives de qualitat en empreses europees per a alumnat d’FP.
Referència: 2013-1-ES1-LEO01-73074

Adreçat a: alumnat de CFGM
Durada de l’estada: mínim 1 mes, com a part del mòdul d’FCT.
arrow més info: http://www.oapee.es/oapee/inicio/pap/leonardo-da-vinci.html

arrow CONVOCATÒRIA OBERTA
links Enllaços d'interès:
http://www.oapee.es/oapee/inicio/pap/leonardo-da-vinci.html
convocatòria Convocatòria:
IB14-15_IVT_ANNEX_00 Resolució gestió mobilitat

PDF IB14-15_IVT_ANNEX_01 Instruccions gestió mobilitat
termini Termini:
El projecte finalitza el 31 de maig de 2015.
No es pagarà cap despesa posterior a aquesta data.
docs Documentació:
1r ESTIMACIÓ INICIAL DE BEQUES QUE NECESSITARÀ CADA CENTRE

TOTS els centres interessats han d’omplir el següent formulari online abans de 3 de desembre de 2014:
http://goo.gl/forms/84p7Q7NqOc
 
2n DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER CONFIRMAR LES BEQUES

La DGOIFP no adjudicarà cap beca si no ha rebut aquesta documentació.

- Termini: 19 de gener de 2015

No és necessari haver seleccionat de manera definitiva els alumnes participants per sol·licitar les beques, però sí tenir candidats.
 
DOC IB14-15_IVT_ANNEX_1_a Llista de centres adherits inicialment al “Projecte Illes Balears 2013”
DOC IB14-15_IVT_ ANNEX _2_a Carta de compromís (només per centres que NO apareixen a l’ANNEX 1)
DOC IB14-15_IVT_ ANNEX _2_b Carta de compromís de nous intermediaris no comercials
DOC IB14-15_IVT_ ANNEX _2_c Carta de compromís de l’empresa d’acollida
DOC IB14-15_IVT_ ANNEX _3 Designació i dades del coordinador del centre i dels tutors dels alumnes
DOC IB14-15_IVT_ ANNEX _4 Activitats del centre per difondre la convocatòria entre l’alumnat
DOC IB14-15_IVT_ ANNEX _5 Sol·licitud de beques del centre
DOC IB14-15_IVT_ANNEX_7 Sol·licitud de beca de l’alumne
Si s’ha de sol·licitar ajuda a la DGOIFP per cercar una empresa:
1r. Omplir al més aviat possible el següent formulari online: http://goo.gl/forms/ISng3nGIYF
2n. Enviar els següents documents al Servei ELEPE: 

DOC IB14-15_IVT_ANNEX_8 Fitxa de sol·licitud d’ajuda a la DGOIFP per cercar empresa d’acollida
DOC IB14-15_IVT_ANNEX_9_a Proposta de programa formatiu (provisional i orientatiu)
DOC IB14-15_IVT_ANNEX_9_b Model de carta a l’empresa d’acollida (opcional)

• Currículum Vitae EUROPASS dels candidats en anglès o en l’idioma del país de l’empresa d’acollida.
- Descarregar la plantilla del CV Europass aquí:
http://europass.cedefop.europa.eu/es/documents/curriculum-vitae/templates-instructions
- També es pot fer online: https://europass.cedefop.europa.eu/editors/es/cv/compose
i editar després aquí: https://europass.cedefop.europa.eu/editors/es/cv-esp/upload

• Suplement EUROPASS al títol (en anglès o idioma del país on es cerca empresa):
http://www.todofp.es/todofp/orientacion-profesional/movilidad/que-es-el-suplemento-europass.html
 
3r DOCUMENTACIÓ QUE S'HA D'ENTREGAR UN MES ABANS DEL COMENÇAMENT DE L’ESTADA

Cap alumne pot partir sense haver lliurat la següent documentació (presteu especial atenció a l’annex 11).


DOC IB14-15_IVT_ ANNEX _6_a Relació d'alumnes seleccionats, barem i criteris de selecció
DOC IB14-15_IVT_ ANNEX _6_b Dades dels alumnes i dels professors participants
DOC IB14-15_IVT_ANNEX_6_c Informe valoratiu del centre
DOC IB14-15_IVT_ANNEX_10_ Informació de viatge, allotjament, manutenció i assegurança
DOC IB14-15_IVT_ANNEX_12_a Sol·licitud de desplaçament del tutor
DOC IB14-15_IVT_ANNEX_12_b Sol·licitud desplaçament del tutor com a acompanyant
DOC IB14-15_IVT_ANNEX_13 Dades de l’empresa d’acollida
PDF IB14-15_IVT_ANNEX_14_a Condicions generals de la pòlissa
PDF IB14-15_IVT_ANNEX_14_b Condicions particulars de la pòlissa
PDF IB14-15_IVT_ANNEX_14_c Full informatiu de la pòlissa per als estudiants
DOC IB14-15_IVT_ANNEX_14_d Instruccions per formalitzar l'assegurança
DOC IB14-15_IVT_ANNEX_15_a Programació de la preparació pedagògica, cultural i lingüística
 
4t DOCUMENTACIÓ QUE S'HA D'ENTREGAR DUES SETMANES ABANS DEL COMENÇAMENT DE L’ESTADA

DOC IB14-15_IVT_ANNEX_11_Contracte de l'estada, acord de formació i compromís de qualitat

Aquests documents han d’estar signats i segellats per: la DGOIFP, el centre educatiu, el soci intermediari (si hi ha), l’empresa d’acollida i alumne.
S’han de preparar tantes còpies com signatures facin falta. Tots han de tindre una còpia signada i segellada abans de que l’alumne parteixi.
 
5è DOCUMENTACIÓ QUE S'HA D'ENTREGAR DUES SETMANES DESPRÉS DE LA FINALITZACIÓ DE L’ESTADA

DOC IB14-15_IVT_ANNEX_15_b Certificat de la preparació lingüística amb despesa econòmica
DOC B14-15_IVT_ANNEX_15_c Certificat de la preparació lingüística sense despesa econòmica
DOC IB14-15_IVT_ANNEX_16 Certificat de pràctiques de l'empresa

Document de Mobilitat EUROPASS.
- Instruccions:
http://www.oapee.es/dctm/weboapee/iniciativas/europass/instrucciones/manual-europasses.pdf?documentId=0901e72b805fb30c
http://www.oapee.es/dctm/weboapee/pap/leonardo-da-vinci/eventos/2013/jornadaapoyo/europassjornadasleonardo2013.pdf?documentId=0901e72b81779681
- Accés per tutors i directors:

http://www.oapee.es/oapee/inicio/iniciativas/europass/documentosEuropass/documentomovilidad.html

DOC IB14-15_IVT_ANNEX_17_a Instruccions informe MOBILITY TOOL de l’alumne
DOC IB14-15_IVT_ANNEX_17_b Informe de l’alumne
DOC IB14-15_IVT_ANNEX_18 Memòria de despeses del tutor (només si s’ha desplaçat)
EXCEL IB14-15_IVT_ANNEX_19 Informe financer
DOC IB14-15_IVT_ANNEX_20 Instruccions per emplenar l'informe financer
DOC IB14-15_IVT_ANNEX_21_a Informe, memòria i seguiment del tutor
DOC IB14-15_IVT_ANNEX_21_b Full de seguiment alumnes i empresa
DOC IB14-15_IVT_ANNEX_22_a Escrit d'agraïment a l'empresa (s’ha d’enviar a l’empresa, no a la DGOIFP)
docs Crèdits de formació:
Aquesta acció es reconeix amb crèdits de formació. Per sol·licitar-los haureu d'enviar emplenat el document word que trobareu tot seguit.
Per les accions que són de durada bianual, és necessari enviar-lo cada any per possibles canvis en els participants.


DOC IB14-15_IVT_ANNEX_23_ Sol·licitud de crèdits pel coordinador i tutor
[ Tancar finestra ]