Borsa d'auxiliars de conversa substituts 2016-2017

   programes   
info S’ha publicat al BOIB núm. 129 d’11 d’octubre la resolució del conseller d’Educació i Universitat de 29 de setembre de 2016 per la qual es convoca la constitució d’una borsa d’auxiliars de conversa de llengües estrangeres a les Illes Balears per tal de cobrir les renúncies dels auxiliars titulars seleccionats pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esport.
arrow

Les persones sol·licitants han de complir els requisits següents:

  1. Tenir nacionalitat o residència permanent en un dels països amb els quals el MECD ha subscrit acords bilaterals de Cooperació Cultural, científica i tècnica o Memoràndums d'educació (Alemanya, Austràlia, Àustria, Bèlgica, Bulgària, Canadà, Xina, Estats Units, Filipines, Finlàndia, França, Irlanda, Itàlia, Malta, Marroc, Noruega, Nova Zelanda, Portugal, Regne Unit, Suècia i qualsevol altra que pot formalitzat durant la vigència d'aquesta convocatòria), l’idioma oficial del qual sigui alguna de les llengües objectes d’aquesta convocatòria, és a dir, anglès, francès i alemany.
  2. Ser alumne universitari de l’últim o penúltim curs durant el present curs 2015-16 o haver obtingut una titulació universitària.
  3. No patir malaltia que impossibiliti l’exercici de les seves funcions com a auxiliar de conversa.
  4. No haver estat condemnat  per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i la indemnitat sexual, ni per tràfic d’éssers humans. (Art. 13.5 de la LO 1/1996, de 15 de gener modificada per la Llei 26/2013, de 28 de juliol de modificació del sistema de protecció a la infància i l’adolescència).
  5. Carta de motivació.
  6. No haver estat nomenat auxiliar titular en la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en el curs escolar 2016-2017.

 

El termini de presentació de les sol·licituds és dia  26 d’octubre de 2016.
S’ha de presentar l’annex 1 i 2 juntament amb la següent documentació:
a) Fotocòpia del passaport i fotocòpia de la TIE (targeta d'identificació d'estrangers) o DNI (document nacional d’identitat).
b) Fotocòpia compulsada de la titulació universitària al·legada o certificat d'estar matriculat en l'últim curs d'estudis de nivell universitari.
c) Certificat mèdic que acrediti que l’interessat no pateix malaltia que impossibiliti l’exercici de les seves funciones com a auxiliar de conversa.
d) Certificat del Registre Central de Delinqüents Sexuals.
e) Documentació acreditativa dels mèrits al·legats en relació amb els criteris de valoració recollits en l’apartat 11.arrow CONVOCATÒRIA OBERTA
links Enllaços d'interès:
-
convocatòria Convocatòria:
Resolució del conseller d’Educació i Universitat de 29 de setembre de 2016 per la qual es convoca la constitució d’una borsa d’auxiliars de conversa de llengües estrangeres a les Illes Balears per tal de cobrir les renúncies dels auxiliars titulars seleccionats pel Ministeri d’Educació, Cultura i Esport (BOIB núm. 129, d'11 d'octubre de 2016)

Resolución del consejero de Educación y Universidad de 29 de septiembre de 2016 para la cual se convoca la constitución de una bolsa de auxiliares de conversación de lenguas extranjeras en las Illes Balears con el fin de cubrir las renuncias de los auxiliares titulares seleccionados por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (BOIB nº 129, de 11 de octubre de 2016)
termini Termini:
26 d'octubre de 2016
docs Documentació:

DOC Annex 1. Sol·licitud

DOC Annex 2. Criteris de valoració

DOC Anexo 1. Solicitud

DOC Anexo 2. Criterios de valoración

[ Tancar finestra ]