Certificats de nivell de coneixements de llengües estrangeres

   programes   
info Resolució de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 3 de juliol de 2014 per la qual es determinen els certificats de nivell de coneixements de llengües estrangeres: alemany, anglès i francès, que es consideren acreditatius del nivell exigit per impartir àrees, matèries, mòduls o àmbits de coneixement no lingüístics en llengua estrangera als centres docents no universitaris de les Illes Balears sostinguts amb fons públics, així com als centres privats que imparteixen ensenyaments conduents a l’obtenció de títols oficials d’educació secundària i formació professional.
arrow -

arrow PUBLICADA LA RESOLUCIÓ
links Enllaços d'interès:
http://www.oapee.es/oapee/inicio/iniciativas/portfolio/niveles-de-competencia.html
http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Source/Framework_EN.pdf
http://es.wikipedia.org/wiki/Marco_Com%C3%BAn_Europeo_de_Referencia_para_las_lenguas
convocatòria Convocatòria:
-
termini Termini:
-
docs Documentació:
PDF Resolució de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 3 de juliol de 2014 per la qual es determinen els certificats de nivell de coneixements de llengües estrangeres: alemany, anglès i francès, que es consideren acreditatius del nivell exigit per impartir àrees, matèries, mòduls o àmbits de coneixement no lingüístics en llengua estrangera als centres docents no universitaris de les Illes Balears sostinguts amb fons públics, així com als centres privats que imparteixen ensenyaments conduents a l’obtenció de títols oficials d’educació secundària i formació professional
BOIB núm. 91, 5 / juliol /2014
[ Tancar finestra ]