Portfolio Europeu de les Llengües

programes   programes   programes
info El Portfolio és un document personal promogut pel Consell d’Europa per afavorir l’aprenentatge de llengües i l’adquisició de la consciència plural de l’espai europeu.

El Portfolio permet l’avaluació i el registre de la competència comunicativa i de les habilitats de cada parlant en les diferents llengües, la qual cosa el converteix en un recurs de centre indispensable per a l’enfocament metodològic de l’Aprenentatge Integrat de Continguts i Llengües Estrangeres (AICLE).
arrow Malgrat el Portfolio sigui un document personal, és recomanable que el programa es desenvolupi com a acció de centre.
Hi poden participar professors de diferents àrees/matèries (no només el professorat d’idiomes) i un d’ells serà el coordinador.

El programa del Portfolio facilita:

- El treball amb la diversitat lingüística als centres educatius
- L’aprenentatge integrat de llengües i l’aprenentatge integrat de llengües i continguts
- La col·laboració de professors de diferents àrees/matèries i el treball en equip
- La planificació d’Unitats Didàctiques Plurilingües basades en un eix temàtic
- La participació en una xarxa de centres i l’accés al bloc ACTIVITATS PLURILINGÜES ALS CENTRES


arrow MEMÒRIA DEL CURS 2015-2016: termini de presentació fins al 30 de juny de 2016
links Enllaços d'interès:
Bones pràctiques de Portfolio als centres de les Illes Balears http://dginnova.caib.es/Portfolio
Descripció del Programa http://www.oapee.es/oapee/inicio/iniciativas/portfolio.html
Portfolio d'Infantil | Portfolio de Primària | Portfolio de Secundària http://www.oapee.es/oapee/inicio/iniciativas/portfolio/portfolios-validados-esp.html
Portfolio d'Adults http://www.oapee.es/oapee/inicio/iniciativas/portfolio/epel.html
The ELP and the Whole School Use http://elp-wsu.ecml.at/
Training Teachers to use the ELP http://elp-tt2.ecml.at
The electronic portfoli (e-PEL) http://www.eelp.org/eportfolio/index.html
The European Centre of Modern Languages http://www.coe.int/portfolio
Tools to facilitate the implementation of the European portfolio for Students Teachers of Languages (EPOSTL), David Little http://epostl2.ecml.at
Content based teaching plurilingual/cultural awareness (ConBaT ) http://conbat.ecml.at/
Plurilingualism and pluriculturalism in content-based teaching: A training kit (Mercè Bernau) http://www.ecml.at/Resources/ECMLPublications/tabid/277/language/en-GB/Default.aspx
Content and Language Education http://eplc.ecml.at/
Curriculum development for Content and Language Integrated Learning http://clil-cd.ecml.at/
Good practice in Content and Language Integrated Learning for languages other than English (CLIL-LOTE-GO) http://clil-lote-go.ecml.at/
CORE –Comenius Multilateral Project, Servei d’Servei de Projectes Lingüístics. DGOIFP. Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats http://www.coreproject.no
convocatòria Convocatòria:
DOC Formulari de participació en el Programa de Portfolio per part del centre educatiu 2015-2016 NOU
termini Termini:
Curs 2015-2016:

Termini de presentació de la memòria fins al 30 de juny de 2016
docs Documentació:

DOC Model per a la memòria del curs 2015-2016 NOU

WWW Recursos didàctics

[ Tancar finestra ]