Places per a professors en seccions bilingües d'espanyol a paísos de l’Est i Xina

   programes   
info Places per a professors en seccions bilingües d'espanyol en centres educatius de Bulgària, Xina, Eslovàquia, Hongria, Polònia, República Txeca, Romania, Rússia i Turquia per al curs 2013-2014.
Per a professors espanyols, siguin o no professors del cos de funcionaris docents, que puguin acreditar la titulació sol·licitada dins el termini de la convocatòria.
arrow A través d'aquest programa es pot obtenir una plaça de professor de diferents àrees de l'ensenyament reglat no universitari en espanyol, en les Seccions Bilingües de centres educatius de Bulgària, Xina, Eslovàquia, Hongria, Polònia, República Txeca, Romania, Rússia i Turquia.

Modalitats: Professors d'ensenyament primari o secundari.
Destinataris: Titulats espanyols segons el que estableix la convocatòria.
Nombre de beques: Fins a un màxim de 136
Requisits:
- Tenir nacionalitat espanyola
- No patir malaltia que impossibiliti l'exercici de la docència.
- Estar al corrent de pagament de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
- Tenir la titulació requerida en la relació de places que figura en l'annex de la Resolució, amb anterioritat a la finalització del termini de presentació de sol·licituds.
- No haver estat seleccionat com a professor d'alguna de les Seccions Bilingües dels països esmentats i ocupat les places adjudicades en sis o més convocatòries, consecutives o no.
- Presentar un escrit, redactat per l'interessat, explicant la seva motivació per sol·licitar la participació en el programa.
- Presentar certificat acadèmic personal.

Els candidats que sol·liciten renovació en la mateixa Secció Bilingüe, a més:
- Comptar amb la conformitat del centre de destinació.
- Comptar amb l'informe favorable del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport

Durada: de 01-09-2013 a 31- 08-12014

Instruccions: Sol·licitud en línia en aplicació Profex, accessible des d'aquesta mateixa pàgina.
Documentació requerida: Els candidats que no disposin de certificat reconegut de signatura electrònica, segons el que disposa la llei 59/2003, de 19 de desembre, han d'enviar:
- Full de sol·licitud impresa, signada pel candidat, generada per Profex en realitzar la inscripció i segellada per un registre o servei postal.
Els candidats que disposin de l’esmenta’t certificat no necessiten aportar cap document.
Els candidats hauran d'adjuntar a la sol·licitud en Profex, en format electrònic, la documentació següent:
- Títol requerit per optar a la plaça sol·licitada o document acreditatiu d'haver efectuat el pagament dels drets per a l'expedició. En el cas de títols estrangers, s'adjuntarà la homologació corresponent a la titulació espanyola.
- Certificat acadèmic personal, expedit pel centre universitari corresponent, en què consten les qualificacions de tots els cursos de llicenciatura / grau i, si s'escau, els de doctorat, així com la qualificació mitjana numèrica de la llicenciatura / grau.
- Escrit redactat per l'interessat explicant la seva motivació per sol·licitar la participació en el programa (màxim 300 paraules).
A més, per recolzar la seva candidatura, poden inserir en el seu currículum en Profex la següent documentació:
- Certificats acreditatius de la seva experiència docent, en què consti càrrec, institució, dates i nombre d'hores o contracte de treball (apartat "Experiència docent").
- Certificats acreditatius de la formació específica, en què conste el contingut i durada del curs i centre que l'expedeix (apartat "Formació addicional").
- Altres certificats que desitgin aportar relacionats amb l'àmbit educatiu (apartat "Documents annexos").

Lloc de lliurament: Els sol·licitants que no disposin de certificat reconegut de signatura electrònica d'inscriure la seva sol·licitud a través de l'aplicació Profex, imprimir i signar el document corresponent i presentar al Registre General del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport, carrer Los Madrazo 17, 28071 Madrid , en el Registre Auxiliar del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport, del passeig del Prado 28, 28071 Madrid, en els registres de les Conselleries d'Educació de les comunitats autònomes, en les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger o en qualsevol de les dependències que preveu l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú Els sol·licitants que optin per presentar la seva sol·licitud en una oficina de correus, ho faran en sobre obert perquè pugui ser datada i segellada abans de ser certificada, per acreditar la presentació dins del termini.


arrow -
links Enllaços d'interès:
Convocatòries de Cooperació Internacional del Ministeri d'Educació:
https://sede.educacion.gob.es/catalogo-tramites/profesores/convocatorias/espanoles/exterior/solictud-secciones-bilingues-europa-central-china/solictud-secciones-bilingues-europa-central-china-2013.html
convocatòria Convocatòria:
BOE núm. 98 (24 d'abril de 2013)
termini Termini:
13 de maig de 2013
docs Documentació:
WWW Accés a l'aplicació on-line
[ Tancar finestra ]