Places per a professors en seccions bilingües d'espanyol a països de l’Est i Xina 2014-2015

   programes   
info Resolució de 19 de març de 2014 (BOE núm. 78, de 31 de març de 2014), de la Secretaria d’Estat d’Educació, Formació Professional i Universitats, per la qual es convoquen places de professors en Seccions Bilingües d’espanyol en centres educatius de Bulgària, Xina, Eslovàquia, Hongria, Polònia, República Txeca, Romania, Rússia i Turquia per al curs 2014-2015.
arrow Destinataris: Professors de primària i secundària, interins i funcionaris , que puguin acreditar la titulació sol·licitada dins el termini de la convocatòria. A través d'aquest programa es pot obtenir una plaça de professor en diferents àrees de l'ensenyament reglat no universitari en espanyol, en les Seccions Bilingües de centres educatius de Bulgària, Xina, Eslovàquia, Hongria, Polònia, República Txeca, Romania, Rússia i Turquia.

Modalitats: Professors d'ensenyament primari o secundari.

Destinataris: Titulats espanyols segons el que estableix la convocatòria.

Nombre de beques: Fins a un màxim de 135.

Requisits:
- Tenir nacionalitat espanyola.
- No patir cap malaltia que impossibiliti l'exercici de la docència.
- Estar al corrent de pagament de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
- Tenir la titulació requerida en la relació de places que figura a l'annex de la Resolució, amb anterioritat a la finalització del termini de presentació de sol·licituds.
- No haver estat seleccionat com a professor d'alguna de les Seccions Bilingües dels països esmentats ni haver ocupat les places adjudicades en sis o més convocatòries, consecutives o no.
Els candidats que sol·liciten renovació en la mateixa Secció Bilingüe, a més han de comptar amb:
- La conformitat del centre de destinació.
- L'informe favorable del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport.

Durada: de l’1 de setembre de 2014 al 31 d’agost de 2015.

Instruccions: Sol·licitud en línia mitjançant l’aplicació Profex: https://sede.educacion.gob.es/tramite/login/inicio.jjsp?idConvocatoria=527

Relació de places, nivells i requisits (Annex I): http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-3439

Lloc de lliurament: Els sol·licitants que no disposin de certificat reconegut de signatura electrònica han d'inscriure la seva sol·licitud a través de l'aplicació Profex. La sol·licitud s’ha d’imprimir i presentar signada al Registre General del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport, carrer Los Madrazo 17, 28071 Madrid; en el Registre Auxiliar del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport, del passeig del Prado 28, 28071 Madrid; en els registres de les Conselleries d'Educació de les comunitats autònomes, en les representacions diplomàtiques o oficines consulars d'Espanya a l'estranger o en qualsevol de les dependències que preveu l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú. Els sol·licitants que optin per presentar la seva sol·licitud en una oficina de correus, ho faran en sobre obert perquè pugui ser datada i segellada abans de ser certificada, per acreditar la presentació dins del termini establert.


arrow -
links Enllaços d'interès:
Convocatòries de Cooperació Internacional del Ministeri d'Educació:
http://www.mecd.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo-servicios/profesores/convocatorias/espanoles/exterior/solictud-secciones-bilingues-europa-central-china.html
convocatòria Convocatòria:
BOE núm. 78, de 31 de març de 2014
termini Termini:
15 d’abril de 2014
docs Documentació:
WWW Accés a l'aplicació on-line
[ Tancar finestra ]