Programa: ESCOLA I ENTORN
 
Tauló d'anuncis
 
Berenars saludables
 
Escola solidària
 
Camí segur cap a l'escola
 
Hort escolar
 
Plantes ornamentals a les finestres i als passadissos
 
Menys residus
 
Per ser bons consumidors
 
Sortides i visites
 
Jornades: Escola i Entorn
Fons de llibres

 

 


 

FONS DE LLIBRES DE TEXT: UNA EXPERIÈNCIA PER FOMENTAR EL CONSUM RESPONSABLE I L'EDUCACIÓ AMBIENTAL AL CENTRES

 

 

Els llibres de text són un recurs valuós per als mestres per desenvolupar el currículum però no l'únic. A les aules es fan servir molts tipus de material imprès i tan l'alumnat com el professorat té al seu abast a la biblioteca d'aula, a la del centre, a la municipal, ... Aquest material, igual que els llibres de text, són seleccionats amb molta cura i amb criteris clars i consensuats entre el claustre.

 

Els avantatges i els inconvenients d'emprar o no llibres de text els ha d'avaluar cada claustre o equip de cicle, el que si és evident és que els llibres de text són materials obligatoris a la majoria de centres, i que el seu cost suposa un despesa important per a les famílies a principi de curs. Des de la conselleria s'ofereixen ajudes a les famílies necessitades i són moltes les demandes per què el Ministeri, la Conselleria, els Ajuntaments... assumesquin la gratuïtat dels llibres de text per a l'ensenyament obligatori. Però mentre això no arriba els centres i les famílies cercam estratègies per què tot l'alumnat pugui tenir els llibres més adequats a les seves necessitats.

 

El nostre PEC contempla la temàtica transversal, però cal establir actuacions que incideixin en la conducta dels alumnes respecte al medi cada vegada més concretes i més exigents.

 

Depositar als contenidors els objectes (paper, roba, llibres...) que ja no necessitam i que ja els hem fet servir resulta relativament senzill. Reduir el consum i reutilitzar resulta més complicat i difícil, tan als nins com als adults ens agrada tenir molt i nou, per això és molt important aprendre a utilitzar bé els llibres perquè els companys del curs següent els trobin en bones condicions. Aquest és un objectiu que ens plantejavem amb la creació d'un fons de llibres de text. Cal reconèixer la bona disposició de les famílies en fomentar el consum responsable ja que la situació es pot fer extensiva a altres contextos: roba de marca, estris escolars, joguines...

 

La proposta de crear un fons de llibres de text per a Primària i E.SO. va sorgir a l'octubre de l'any 1995, per part dels pares del Consell Escolar i va començar a funcionar durant el curs 96/97. Al principi tenguérem els nostres dubtes però a mida que anàvem esbrinant com ho podríem organitzar i com podria ser el funcionament va tenir el suport del claustre i l'AMIPA. En resumides comptes es tractava que les famílies deixassin els llibres i aportassin una quantitat per adquirir els llibres nous que faltassin o que calia substituir, tots aquests llibres formarien "el fons ".

 

 

Els objectius són:

 • Mantenir un fons de llibres de text administrat pel Consell escolar en règim de préstec als alumnes.
 • Incentivar el bon ús dels llibres de text com a material curricular i el seu millor aprofitament.

L'òrgan regulador està format per membres dels Consell Escolar:

 • Un professor i/o un membre de l'equip directiu.
 • Dos pares/mares, un dels quals serà el representant de l'AMIPA que actua com administrador del fons.

Com és manten:

 • Amb els llibres usats durant el curs.
 • Amb la compra de llibres de text nous (o material substitutori) que es financia amb una aportació econòmica de les famílies i les subvencions rebudes d'altres entitats.

Les condicions de funcionament per a aquest curs són:

 • Poden participar-hi, de manera voluntària, totes les famílies que tenen fills a l'escola als cursos de 1er. d'E.P. fins a 2n d'ESO durant el curs.
 • Les famílies han de fer donació dels llibres de text usats durant el present curs.
 • Per a l'adquisició de llibres nous es farà una aportació familiar de:
 •  

  1 fill/a...............60 €
  2 fills/es............102 €
  3 fills/es............138 €


  Els alumnes que hagin de repetir pagaran la quota completa.
  Per a l'aplicació d'aquestes quotes només es comptabilitzaran els fills que cursen els nivells afectats per la creació del fons.

 • Els membres de la comissió faran la comanda dels llibres a la distribuïdora o llibreria que el Consell Escolar determini a proposta de dita comissió.
 • Els llibres adquirits quedaran en dipòsit a l'escola a final de curs. En cas d'haver de realitzar activitats de recuperació durant l'estiu es podrà perllongar el préstec fins al mes de setembre.
 • Si un alumne es dóna de baixa al Centre haurà de deixar els llibres.
 • Si un alumne es matricula una vegada iniciat el curs adquirirà el dret de poder participar del fons de llibres de text en les mateixes condicions.
 • Si un llibre es perd o es fa malbé les famílies hauran de restituir-lo, en cas contrari perdrà el dret de participar al fons de llibres.
 • L'AMIPA es compromet a aportar una quantitat anual per al finançament del fons de llibres de text, que vendrà determinada per les condicions econòmiques de l'associació.
 • Cada llibre serà inventariat i numerat i serà assignat a un alumne en totes les àrees.
 • S'establiran una sèrie de normes d'utilització (forrar, subratllar, per indicació del mestre/a, a llapis...) que els alumnes hauran de respectar.
 • Es procurarà deixar un romanent de doblers en previsió de possibles noves matrícules o per al fons de llibres del pròxim curs. A proposta de la comissió i amb l'aprovació del Consell Escolar es podria utilitzar per a la compra de diccionaris, atles o llibres per a la biblioteca d'aula i del Centre.
 • Els llibres de text de les assignatures optatives no entraran en el fons de llibres (religió, optatives d'ESO).
 • A final de cada curs la comissió determinarà, a proposta del claustre, els llibres de text o material substitutori que s'ha de comprar
 • Aquesta proposta només serà possible si és acceptada per una majoria de pares/mares.
 • Aquesta proposta serà revisada anualment per la comissió i aprovada pel Consell Escolar.

 

Les tasques que ha de desenvolupar la comissió són:

 1. Revisar el plec de condicions per si cal fer noves propostes o canvis (2n. trim.).
 2. Fer el pressupost tenint en compte: els llibres que s'han d'adquirir perquè no se'n disposa d'un nombre suficient o estan deteriorats per l'ús, els llibres que s'han de canviar per qüestions de currículum o editorials, el romanent existent, l'increment dels preus...(2n trim.).
 3. Establir un termini de pagament (2n trim.).
 4. Proposar la llibreria a la qual es farà la comanda (2n. trim.).
 5. Presentar el plec de propostes al Consell Escolar per a la seva aprovació (3r. trim.).
 6. Fer arribar la proposta a totes les famílies (juny).
 7. Revisar l'estat dels llibres i la quantitat (juny).
 8. Fer la llista de les famílies que han pagat la quota establerta (juny).
 9. Fer la comanda de llibres (juny).
 10. Posar les etiquetes al llibres amb el segell del centre i repartir els llibres a les aules (setembre).
 11. Donar una llista a cada tutor/a dels alumnes que pertanyen al fons (setembre).
 12. Presentar l'estat de comptes al Consell Escolar on s'especifiqui: el nombre de famílies, les quantitats de les subvencions rebudes de l'AMIPA i l'Ajuntament... i si es considera oportú presentar la proposta de compra de llibres de consulta per a la biblioteca o de lectura.

La valoració que feim de l'experiència és molt positiva ja que:

 • La majoria de famílies hi participen.
 • Els alumnes ja saben i accepten molt bé tenir qualque llibre usat i respecten les normes del seu ús.
 • El professorat també mostra molt bona predisposició i col.labora amb el seu funcionament a l'aula.

Des d'aquestes pàgines vos animam que ho poseu en marxa al vostre centre, al vostre cicle o al vostre departament.

 

Maria Xamena

 

 

Tornar