LA QUARTA R


Data de recollida:

Nivell i grup:

Zona de recollida:

Tutor/a:


INSTRUCCIONS


1. Anotau els tipus de deixalles que heu trobat:

Llaunes

Vidre

Paper i cartró

Orgànics, p.e. entrepans

Plàstics , p.e. pals de “xupa-xups”

Llosques

Altres

Tòxics, p.e. piles


2. Anotau el percentatge aproximat de cada tipus:


Llaunes:

Plàstics:

Vidre:

Llosques:

Paper i cartró:

Altres:

Orgànics:

Tòxics:

  1. D'on provenen aquests residus? Per exemple: berenars, activitats acadèmiques, construcció, etc
  1. Moltes coses poden tenir alguna utilitat amagada. Pensau per a què poden ser reutilitzats o reciclats els materials que heu trobat.

  1. De quina manera contribuim a embrutar l’institut?

  1. Creis que existeix una problemàtica semblant fora de l’institut: al vostre barri, al poble, a l'illa, ...?
  1. Què podríem fer per minvar el volum de fems i evitar que es tirin a llocs inapropiats?
  1. Creis que s'ha de repetir l'operació de recollida?
  1. Feis qualque suggerència sobre aquesta acció.

  1. Com vos agradaria que fos l'entorn de l'institut?

    A nivell individual, o en petit grup, podeu remetre'ns tires còmiques, cartells, escrits o lemes per a concienciar a altres persones sobre aquest tema.