Activitats
Constitució del grup de Medi Ambient
Neteja-Recollida selectiva d'espais comuns
Activitats del Grup de Medi Ambient (curs 07-08)

 

 


 

EL FUNCIONAMENT DEL NOSTRE INSTITUT ÉS SOSTENIBLE?

 

 

Volem que el funcionament de l’IES es basi en criteris de sostenibilitat, això vol dir que el consum d’electricitat, aigua i paper així la generació de residus sigui l’estrictament  necessària. Aquest problema ambiental el convertirem en un problema educatiu a partir del qual es treballaran conceptes, procediments i actituds

         Aquest problema general es va dividir en 4:

-          Quina quantitat d’energia consumim a l’institut? És molta o poca? Què es pot fer per consumir-ne menys?

-          Quina quantitat d’aigua consumim a l’institut? És molta o poca? Què es pot fer per consumir-ne menys?

-          Quina quantitat de residus generam? És possible reduir-la?

-          Quina quantitat de paper utilitzam? Què se’n fa d’ell una vegada s’ha utilitzat?

 

1. Continguts

 

Conceptes:

-          Sostenibilitat.

-          Energia

-          Consum d’electricitat, aigua, paper.

-          Generació de residus. Tipus

-          Energia fotovoltaica

-          Mobilitat

-          Canvi climàtic

 

Procediments:

-          Lectura de rebuts

-          Elaboració de gràfics

-          Exposició de resultats.

-          Recerca d’informació

 

Actituds:

-          Participació en la presa de decisions.

-          Valoració de la importància d’un consum sostenible de recursos.

 

2.Fases

El projecte ha constat de dues fases:

·         Diagnòstic de l’estat ambiental del centre: aquesta fase ha consistit en recollir informació de consum (anàlisi de rebuts, consulta de les auditories realitzades altres anys, etc) i analitzar-la per tal de extreure conclusions.

·         Propostes d’actuació i millora ambiental del centre.

 

3.Organització

Es varen constituir 4 grups (Grup Aigua, Grup Energia, Grup Residus i Grup Paper) formats per alumnes i professors del Grup de Medi Ambient.

 

4.Diagnòstic

 

      Cada grup va dissenyar una estratègia d’investigació:

 

Grup AIGUA:

 

1.      Conèixer  el consum d’aigua a l’institut durant els últims anys a partir dels rebuts d’aigua.

2.      Realitzar càlculs per comparar consums anuals, per càpita ...

3.      Representació dels resultats

4.      Exposició dels resultats (clicau aquí per baixar-los).

5.      Conclusions

 

Grup D’ENERGIA:

 

1.      Conèixer el consum d’energia elèctrica durant els darrers anys a través dels rebuts d’electricitat . Es va decidir estudiar, bàsicament,  el període 2002, 2003 i 2004.

2.      Realitzar càlculs per comparar els consums dels últims anys: consum per any, per alumne ... 

3.      Representació de les dades.

4.      Exposició dels resultats (clicau aquí per baixar-los)

5.      Conclusions.

 

Grup RESIDUS:

 

1.      Conèixer la quantitat i tipus de residus que es generen a l’institut Durant un pati es van  recollir els residus produïts per dos cursos d’ESO. Es varen classificar i es pesaren.

2.      Realitzar càlculs per determinar els residus que es produeixen durant un dia, una setmana, un mes i un any.

3.      Representació de resultats.

4.      Exposició dels resultats (clicau aquí per baixar-los)

5.      Conclusions.

 

Grup PAPER:

 

1.      Conèixer la quantitat i tipus de residus que es generen a l’institut

2.      Realitzar càlculs per determinar els residus que es produeixen durant un dia, una setmana, un mes i un any.

3.      Representació de resultats.

4.      Exposició dels resultat (clicau aquí per baixar-los)

5.      Conclusions.

 

        Cada grup va exposar els resultats de la seva investigació.  Aquestes sessions eren públiques i  per aquest motiu es feren i col·locaren uns cartells convidant a tots els alumnes i professors (clicau aquí per baixar-los). Després tot el grup de Medi Ambient va analitzar els resultats de cada  un dels aspectes investigats utilitzant l’esquema següent:

 

Què significa aquest resultat?
S'esperava aquest resultat?
Es pot comparar amb resultats d'altres anys?
Quina tendència es pot observar?
Aquests resultats estan relaconats amb algun problema ambiental?
Hi ha propostes per solucionar-ho?

 

 

5.Conclusions i propostes

 

         Les propostes es varen fer seguint el següent esquema:

Recurs:

 

Proposta:

 

 

Aspectes implicats:

 

 

Veiem les conclusions i propostes que varen sorgir de cada un dels grups de treball:

 

Grup AIGUA:

Conclusions:

-          El consum d’aigua només ha disminuït un 2%.

-          Hi ha aixetes que tanquen malament.

Propostes:

-          Arreglar o canviar les aixetes que tanquen malament.

-          Revisar les instal·lacions per comprovar si hi ha fuites d’aigua.

-          Col·locar cartells   recordant la necessitat d’estalviar aigua.

 

Grup ENERGIA

Conclusions:

-          El consum d’electricitat ha disminuït un 8,8% respecte a l’any 2003. Es recorda que fa dos anys que l’institut es va comprometre a disminuir cada any un 5% el consum d’energia elèctrica.

Propostes:

-          Seguir aplicant les mesures acordades fa dos anys: apagar la llum sempre que no sigui necessària.

-          Aprofitar al màxim la llum natural.

-          Col·locar cartells recordant la necessitat d’estalviar energia.

 

Grup PAPER:

Conclusions:

-          S’ha recollit poques dades sobre el consum de paper.

-          Normalment els alumnes no utilitzen paper reciclat.

-          Els papers que donen els professors de vegades no són paper reciclat.

-          De vegades només es fotocopia per una cara.

Propostes:

-          Col·locar cartells recordant la necessitat d’estalviar paper.

-          Millorar la gestió de les capses verdes.

-          Demanar que l’Institut només utilitzi paper reciclat.

-          Intentar reutilitzar el paper.

-          Els fulls s’han de fotocopiar per les dues cares

 

Grup RESIDUS:

Conclusions:

-          Es produeix una excessiva quantitat de residus.

-          No es fa una recollida selectiva dels residus.

-          El pati està brut.

-          Les aules també estan brutes.

Propostes:

-          Col·locar cartells que recordin la importància  de produir poc fems.

-          Col·locar cartells que informin sobre la necessitat de no embrutar les classes ni el pati.

-          Posar contenidors específics per recollir els residus.

 

 

 

Tornar

 

 

S’esperava aquest resultat?

 

 

 

 

 

 

Tornar