IES Joan Taix

 Concurs: "Aula Ecològica"

 Codi Ambiental de l'ins-

titut

 Codi ambiental per al bar de l'institut
 Declaració de l'institut com a centre lliure de PVC
Participació en activitats convocades per entitats

 

 

 

 

 


 

CODI MEDIAMBIENTAL DE L'IES JOAN TAIX

 

La filosofia educativa del nostre centre vol incloure els aspectes relacionats amb la preservació del medi ambient, tal i com va quedar reflectit en alguns dels objectius generals del Projecte Curricular del Centre (PCC), especialment a l'objectiu "i" que diu:

"Analitzar els mecanismes bàsics que regeixen el medi físic, valorar les repercussions que hi provoquen les activitats humanes i contribuir activament a la defensa, conservació i millora del medi ambient com a element determinant de la qualitat de vida."

 

"Al nostre centre consideram que la formació dels nostres alumnes en aquests temes i l'adquisició d'hàbits de conducta responsables i ecològics és fonamental. Per això un del eixos prioritaris de la nostra activitat docent serà intentar aconseguir que aquestes conductes ecològiques s'integrin a la vida normal del centre i a la de les famílies dels alumnes. Exemples d'aquestes actituds seran intentar reduir el consum energètic, d'aigua i de paper, reciclar el paper i usar paper reciclat, seleccionar i separar els fems en origen, utilitzar productes (d'oficina, de neteja, ...) respectuosos amb el medi ambient, etc. Per altra banda es fomentarà la participació dels alumnes en totes les activitats i campanyes que es facin en defensa del medi".

Per incidir en aquest tema es desenvolupa el present CODI MEDIAMBIENTAL, definit en els següents punts:


1.- RESIDUS

Procedirem a la recollida selectiva dels residus generats per la nostra activitat. A tal efecte es separaran els següents tipus de materials:

A.- Paper
B.- Llaunes de tot tipus
C.- Plàstics i envasos lleugers (tetrabricks)(*)
D.- Vidre
E.- Tonners i Recanvis d'impressora
F.- Piles
G.- Medicaments

* A partir del moment en què disposem del contenidor groc per a la seva recollida selectiva.

Aquests residus es separaran i es recolliran segons el punt allà a on s'originen (Paper: aules, departaments, etc. Vidre: bar,....).

Els encarregats del bar s'han de responsabilitzar dels fems que ells produeixen i de la seva bona gestió, que inclou la recollida selectiva i el trasllat al contenidor adequat.


2.- MATERIALS I PRODUCTES UTILITZATS

Els materials emprats al centre seran els més respectuosos amb el medi ambient, d'entre la oferta comercial disponible. En concret es prioritzarà l'ús dels materials alternatius inclosos en la "Relació de productes respectuosos amb el medi ambient". En aquest sentit, i donada la importància del seu ús convé remarcar especialment els següents aspectes:

 

A.- Paper. Tot el material de papereria de tot tipus (fulls, cartes, quaderns, ...) utilitzat al centre serà exclusivament l'elaborat amb paper reciclat. El material de papereria emprat pels alumnes (quaderns, fulls, recanvis, agendes, etc.) també serà d'aquest tipus. Amb aquesta finalitat s'informarà a tots els alumnes a principi de curs i a les papereries de sa Pobla per que ho tinguin disponible.

D'altra banda es fomentarà el bon ús del paper, utilitzant les seves dues cares a l'hora de fer fotocòpies i reaprofitant el paper ja emprat per una cara una vegada recollit i seleccionat del contenidors per a la recollida selectiva del paper.

En relació a l'elaboració i la presentació d'exercicis i treballs escrits, es fomentarà que els alumnes facin un bon ús dels materials, emprant fulls de paper reciclat, escrits per les dues cares i presentant el treball grapat per a evitar així despeses innecessàries d'enquadernació com les fundes de plàstic, l'enquadernació d'espiral, etc. A més a més la majoria de les vegades aquest materials estan elaborats amb PVC.

B.- PVC. A finals del curs 96/97 el nostre centre, conscienciat dels perjudicis que per al medi ambient suposa la utilització de plàstics de tipus PVC (entre d'altres producció de dioxines), es va declarar "Institut lliure de PVC". Cal recordar, per tant, que no hem d'utilitzar productes elaborats amb aquest tipus de material en cap cas, ni per part dels responsables del bar (botelles d'aigua mineral), ni com a material de construcció (tuberies, canonades, cables elèctrics, ...) ni com a material d'oficina (arxivadors, enquadernacions de "canutillo", finestretes del sobres, etc.).

3.- US DE L'ENERGIA

Es potenciarà l'estalvi i el bon ús de l'energia, seguint mesures tan elementals com a encendre els llums només quan sigui imprescindible, obrir les persianes per a aprofitar la llum del sol, regular acuradament l'ús de la calefacció, substituir els aparells elèctrics per altres de baix consum, instal·lar materials aïllants, etc. D'altra banda, s'estudiarà la possibilitat, molt assequible actualment comptant amb les ajudes del Govern Balear, d'instal·lar sistemes d'aprofitament de les energies renovables com plaques solars tant per a la producció d'electricitat com per a la generació d'aigua calenta.


4.- US DE L'AIGUA

Es potenciarà l'estalvi i el bon ús de l'aigua, seguint mesures tan elementals com a vigilar les pèrdues de la xarxa, canviar els sistemes de reg per aspersió dels jardins pel goteig, instal·lant sistemes d'estalvi d'aigua als dipòsits dels WC, etc.

 

Tornar