Capses de recollida de paper
Exposició: L'Aigua és notícia
Ginkana: L'ecoauditoria de l'aigua i més coses
Activitats sobre residus del berenar:
 
Quants de residus produïm en berenar?
 
Facem alguns càlculs
 
D'on venen i on van els envasos?
 
Els brics
 
Els envasos d'alumini
 
Els envasos de plàstic
 
Exposició: "Si no fem fems no perdem gens... si reciclam no hi perdem tant"
Residus Perillosos de l'institut
Activitats sobre energia
 
Recollida de dades
 
Facem alguns càlculs
 
L'electricitat i el canvi climàtic
Presentació d'activitats de la comissió mediambiental (curs 07-08)
     

 

 


     

 


1.       Introducció

Aquesta és una ecoauditoria sobre aigua dins el centre educatiu amb format de ginkana.

S’han contemplat continguts de matemàtiques, ciències naturals, tecnologia així com continguts propis de recollida i d’anàlisi de dades referents al tema de la gestió i estalvi d’aigua en un centre educatiu.

Les principals activitats s’han centrat en definir els sistemes d’entrada i sortida d’aigua, descriure la instal·lació, fer un inventari dels usos i estimar la distribució dels consums d’aigua.

 

2.       Els participants

El alumnes participants han estat de 1r cicle d’ESO, agrupats en equips d’un màxim de 4 persones.

Tots els membres d’un grup s’han hagut de presentar en tots i cadascun dels controls dels que conta la ginkana.

 

3.       Els controls

S’ha establit: 1 control inicial, 4 controls intermedis i 1 control final.

A cada control hi ha hagut un grup de control constituït per un mínim de 2 professors i/o alumnes col·laboradors.

La localització dels control ha estat:

 • Control inicial: Entrada de l’edifici principal de l’institut davall el tauló d’anuncis.
 • Control 1:Taller de tecnologia
 • Control 2: Un bany del 2n pis
 • Control 3: Bar de na Joana devora la recollida selectiva
 • Control 4: Laboratori de Biologia i Geologia
 • Control final: Entrada de l’institut

A cada control s’han lliurat unes instruccions per escrit, els problemes a resoldre, els materials de suport (fitxes, plànols, ...) necessaris per al desenvolupament de les proves i de la prova que s’ha de fer. Cada vegada que s’ha arribat a un control, l’equip ha hagut de deixar (dins un sobre amb el seu nom) les respostes de les proves anteriors.

 

4.       El material

·         Llista d’equips i membres.

·         Identificatius dels equips.

·         Graelles de control de realització de les diferents proves.

·         Sobres de 4 colors per cada control. A més, sobres grans per posar tot el material de cada equip en el darrer control.

·         Plànol del centre

·         INFORMACIÓ:

o        Data de construcció del centre

o        Nombre de professors i professores

o        Nombre d’alumnes

o        Nombre de personal no docent:

o        Alumnes per curs

·         Informació a la biblioteca sobre el diferents sistemes de rec, tipus d’aixetes, càlcul d’àrees, canvis d’unitats....

·         Diferents contenidors de 1 litre de capacitat i una cullera o cullerot.

·         Una cadira petita.

 

5.       Els col·laboradors

 • Han estat necessàries 2 persones com a mínim a cada control.
 • Hi ha hagut d’haver un equip de suport a la biblioteca.
 • S’ha comptat amb la col·laboració especial d’alguns components del personal de l’institut:
  • Jardiner
  • Caps d’estudis
  • Administrador: rebut de l’aigua
  • Algú de cuina
  • Personal de neteja
  • Bar

 

6.       El que han hagut de dur els alumnes

·         Paper per escriure i calcular

·         Bolígraf

·         Calculadora (voluntari)

 

7.       Inscripcions

 • Els alumnes de 1r cicle s’han agut d’inscriure a extraescolars fins dia 15 de desembre.
 • Els equips es varen formar a l’hora de la inscripció.

 

8.       Protocols dels controls

Per baixar els diferents controls de l’”Ecoauditoria de l’aigua i més coses” amb les seves proves i pistes ciclau sobre cada un d’ells:

Control 0: Conèixer el centre

Control 1: Distribució de xarxa d’aigües

Control 2: La cuina

Control 3: El jardí

Control 4: Càlculs de consum

 

9.       Graella de control

S’ha utilitzat aquesta graella per enregistrar els resultats de cada una de les proves dels diferents controls:

 

CONTROL: _________________ LLOC: _______________________

ORDRE
GRUP
PROVA
PSÉ
FATAL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

 

 

 

Tornar