Paper
Instal·lació d'energia fotovoltaica

 

 


PAPER

 

Aquesta va esser l'activitat que es va posar en marxa en primer lloc degut a que semblava més facilment assolible.


Les direccions en que es va plantejar foren:

- Reduir el consum.
- Reutilitzar al màxim.
- Reciclar el paper utilitzat.
- Emprar paper reciclat tant com fos possible.

Aquest darrer aspecte el varem considerar prioritari i aquí començarem a topar amb problemes de funcionament. La maquinaria de reprografia disponible a l’institut semblava no admetre paper reciclat, en alguns casos per tractar-se de màquines antigues i en altres pels problemes derivats de les propies característiques del paper (excés de residus que bloquejaven els mecanismes).


Donat el fet d’haver de renovar una de les multicopistes ens posarem en contacte amb les diferents empreses del sector fins que trobaren que la casa Gestetner disposava d’un model que tenia les caracerístiques adients i fins i tot alguns avantatges en els que no haviem pensat en un primer moment com ere la baixa emissió de gasos derivats del procés, mínim consum elèctric, etc. Dit així sembla que va esser bufar i fer ampolles però ens va dur prop d’un any aconseguir dispondre de l’aparell.


La reducció del consum de paper passava per la concienciació del professorat i la bona disposició del personal de consergeria donat el fet de que les primeres actuacions varen esser reduir el nombre de fulls que emprava tot l’institut reaprofitant per les activitats d’aula els paper ja utilitzats per una de les seves cares, la feina va esser lenta peró hores d’ara s’ha aconssegit que fins hi tot les convocatòris, circulars,etc es facin així. En alguns casos fins hi tot s’empren les mides inferiors a DINA 4 quan el tesx no exigeix més extensió.


A la sala de professors se col.locaren unes capses per tal de que tot el paper que fos reutilitzable hi anés a parar.


Per poder posar en marxa el procés de reciclatge amb certes garanties i una mica de control es col.locaren a les aules, departaments, secretaria, consergeries, etc unes capses blaves, que en un primer moment eren de cartro, de les mateixes del paper, pintades de blau, però que vista la poca resistència vàren esser substituides per unes altres de plàstic, que són les que s’utilitzen en aquests moments.


Així mateix varem aconsseguir que dins el propi institut hi hagues dos contenidors de paper que es buiden més o manco cada tres o quatre setmanes.

Aquest és el sistema de recollida de paper que tenim establert.

 

A totes les aules hi ha dos contenidors de deixalles: un per paper i un altre per la resta d'escombraries.

 

 

 

Tornar