IES Son Pacs

 

Pla d'ambientalització de l'IES Son Pacs
El Projecte Músnoc
Exposició: "On t'en vas amb tant d'envàs?"
Projecte europeu sobre residus
Exposició: "El problema de l'efecte hivernacle"
Programa Paper: residu mínim
Participació Congrés d'educació ambiental a Càceres amb alumnat
Papers AMBIENTALS interns
Papers AMBIENTALS per a les famílies
Jornades TOTSolar
Avaluació de la gestió ambiental i del grau de sensibilització del professorat
Projecte AIGUA
Protocol per a la millora de la Gestió dels Residus Perillosos a l'IES Son Pacs
Jornades TOTEnvàs
Programació de la Coordinació Ambiental de l'IES Son Pacs (curs 07-08)
Projecte InSOStemible

 

 

 

 

 


              El projecte músnoc

 

                                                                                                                Nosaltres som la generació del balafiament, del malbaratament dels recursos, i els nostres fills o els nostres néts tornaran a una situació d'estalvi de recursos. Els historiadors del segle XXII es referiran al segle XX com un període únic en la història que va passar el que no havia passat mai abans i el que no podrà tornar a passar mai més.

                                                                                                                                                                               Folch, R. (1992)

                                                                                                              Un futur per al planeta Terra. Entrevista a Ramon Folch

                                                                                                                                                          Rev. Escola Catalana, nº 294

 

1.-ANTECEDENTS

Durant el curs 92-93 un grup de professors/es de l'I.E.S. Son Pacs va començar a treballar sobre un dels temes transversals que figuraven en el PEC del centre, l'educació del consumidor. Es considerà adequat dedicar el curs al recull de material bibliogràfic, el coneixement d'altres experiències, la formació amb la col·laboració del CEP de Palma,...

El fruit del treball d'aquell curs va ser l'elaboració d'un "document marc" amb la intenció d'anar desenvolupant un projecte a llarg termini sobre consumerisme per incloure en el nostre centre la temàtica del consum des d'una perspectiva multidisciplinar i integradora. Quan es parla de consumerisme es refereix a una actitud crítica i conscient en relació al fet del consum, seria l'objectiu final del treball escolar en matèria de consum.

 

2.-EL PROJECTE

Segons aquest "document marc", elaborat durant el curs 92-93, els objectius finals del projecte serien:

            A.-Afavorir la incorporació de la temàtica consumerista en el centre.

            B.-Informar l'alumnat sobre matèria consumerista perquè hi desenvolupi el seu esperit crític.

            C.-Integrar el professorat i el personal no docent del centre en el programa.

            D.-Implicar els pares i  les mares de l'alumnat en el programa.

            E.-Implicar diferents institucions en el programa.

En el "document marc" es definia quina seria la "filosofia" del projecte. Ho podem resumir en aquests tres punts:

-Cal ser conscients de les relacions consum-medi ambient. La major part dels problemes que afecten el medi ambient deriven del consum de recursos.
-És necessari actuar tant a nivell individual com col·lectiu per intentar resoldre'ls.A més, s'ha d'adoptar una visió global, solidària i responsable de la qüestió, enfocada a tenir una actuació que afavoreixi la disminució de les diferències existents entre els ciutadans del món.
-L'escola, en la mesura que transmet uns valors i unes pautes de conducta a través de la seva pròpia organització i de les formes d'actuació, representa un model, i, per tant, influeix en l'adquisició d'uns hàbits i d'unes pautes de comportament en relació al consum.

El projecte consumerista músnoc havia de centrar-se, per tant, en les relacions consum i medi ambient (educació ambiental), consum i solidaritat (educació per al desenvolupament) i, al mateix temps, el centre hauria d'intentar ser coherent amb el que es proposava.

El següent quadre resumeix alguns dels objectius específics del "document marc" que es definiren a partir dels objectius generals.

 

OBJECTIUS GENERALS

OBJECTIUS ESPECÍFICS

A.- AFAVORIR LA INCORPORACIÓ DE LA TEMÀTICA CONSUMERISTA EN EL CENTRE.

A.1.-Crear un equip de treball especialment interessat en el tema.

A.2.-Establir criteris per a l'adequat desenvolupament del projecte.

A.3.-Establir criteris que facilitin l'explicitació dels hàbits consumidors del nostre centre.

A.4.-Dissenyar activitats on hi participin diferents estaments de la comunitat escolar.

A.5.-Elaborar propostes dirigides a la comunitat escolar coherents amb la filosofia del projecte

A.6.-Aconseguir una actitud positiva per part de la comunitat escolar en relació al tema.

A.7.-Aconseguir un bibliografia bàsica dirigida a l'alumnat i al professorat.

A.8.-Recollir activitats per a treballar a diferents àrees.

A.9.-Elaborar informació i documentació vària dirigida, especialment, a l'alumnat que no participa directament en el projecte.

B.-INFORMAR L'ALUMNAT SOBRE MATÈRIA CONSUMERISTA PERQUÈ HI DESENVOLUPI EL SEU ESPERIT CRÍTIC.

Aquest grup d'objectius hauria d'anar precedit de l'expressió "l'alumnat hauria de..."

B.1.-Diferenciar els conceptes nivell de vida i qualitat de vida.

B.2.-Establir relacions entre el consum i el medi ambient, destacant els problemes relatius a la contaminació i a la gestió de recursos escassos.

B.3.-Establir relacions entre el consum i els hàbits alimentaris.

B.4.-Conèixer i reconèixer la influència de la publicitat en els nostres hàbits de consum.

B.5.-Establir relacions entre el consum i els problemes dels països més pobres.

B.6.-Renonèixer i valorar l'existència d'alternatives viables a nivell individual i col·lectiu.

B.7.-Conèixer els intruments adequats per a defensar els drets que tenim com a consumidors.

B.8.-Analitzar críticament els mecanismes de funcionament de la societat de consum.

C.-INTEGRAR EL PROFESSORAT I EL PERSONAL NO DOCENT DEL CENTRE EN EL PROGRAMA.

C.1.-Elaborar informació i documentació vària i de forma periòdica dirigida al professorat i personal no docent que no participa directament en el projecte.

C.2.-Donar informació sobre les intencions i seguiment del projecte a la persona que ho sol.liciti.

D.-IMPLICAR ELS PARES I  LES MARES DE L'ALUMNAT EN EL PROGRAMA.

D.1.-Elaborar informació i documentació vària dirigida als pares i a les mares dels nostres alumnes.

D.2.-Organitzar, a través d'alguna associació de consumidors, algun encontre amb els pares i les mares de l'alumnat.

E.-IMPLICAR DIFERENTS INSTITUCIONS EN EL PROGRAMA.

E.1.-Informar els responsables de l'Aula de Consum de l'Ajuntament de Palma sobre el programa a desenvolupar.

E.2.-Informar diferents associacions de consumidors de les Illes sobre el projecte a desenvolupar.

E.3.-Estudiar les diferents formes de col.laboració entre les entitats esmentades i el projecte a desenvolupar.

 

                                                                          

3.-LES ACTIVITATS

Durant els cursos 93-94, 94-95, 95-96 i 96-97 es va desenvolupar el projecte. A principis de cada curs es definien els objectius especifics a treballar, durant el curs es realitzaven unes activitats (curriculars i extracurriculars) i al final es feia una avaluació que ens servia de punt de partida per al curs següent.

 

Es pot parlar de tres tipus d'activitats:

-Activitats dissenyades pel professorat, el destinatari de les quals és l'alumnat (p.e.: activitats per a treballar a tutories, desenvolupament d'algun projecte interdisciplinar, tallers a l'Aula de Consum de l'Ajuntament de Palma, Xerrades de diferents ONGs,...)
-Activitats dissenyades pel professorat i/o l'alumnat i el destinatari és la comunitat escolar (p.e.: elaboració dels butlletins músnoc, participació a campanyes de recollida de llaunes, foment de l'ús del paper reciclat, potenciació de la recollida de paper, referèndum sobre la incineradora de Son Reus, exposició sobre envasos i residus d'envasos,...)
-Activitats/propostes elaborades pel professorat i/o l'alumnat, el destinatari de les quals és la comunitat escolar (p.e.: proposta a Claustre i Consell Escolar sobre l'adhesió del centre a la Plataforma en contra de la incineradora de Son Reus; proposta de dedicar el 0,7% del pressupost del centre a activitats relacionades directament amb la divulgació, cooperació i sensibilització de la problemàtica dels països del tercer món i dels grups socials menys afavorits; proposta a fi de potenciar la utilització d'envasos retornables i la no utilització d'envasos de plàstic en el bar del centre,...)

 

 

3.1.-Activitats realitzades durant el curs 93-94

Durant aquest curs les activitats que es desenvoluparen es poden resumir en:

-Presentació del programa músnoc.
-Realització del concurs "músnoc busca mascota".
-Elaboració dels butlletins músnoc nº1 i nº2.
-Establiment d'indicadors que facilitin l'explicitació dels hàbits consumidors del centre.
-Participació a la campanya "NO LA LLANCIS" (del 17 al 31 de gener de 1994).
-Preparació del DIA DE LA PAU.
-Utilització de l'exposició "UNA TERRA PER A TOTHOM" de l'ONG INTERMÓN.
-Presentació i aprovació en Claustre de l'adhesió a la Plataforma en contra de la incineradora de Son Reus (4 de febrer de 1994).
-Realització d'activitats el DIA DEL CONSUMIDOR (15 de març de 1994).
-Establiment de l'esplai músnoc (es considerà convenient dedicar un esplai on el professorat i l'alumnat pugués fer propostes per al desenvolupament del projecte).
-Foment de l'ús del paper reciclat en el centre.
-Creació d'un taller de paper fet a mà.
-Realització de la 1ª MOSTRA DE PAPER FET A MÀ (7 de juny de 1994).

El mes de juny es realitzà una avaluació de la tasca desenvolupada i es feren propostes per al curs 94-95. Els/les professors/es que van participar directament en el projecte foren: Joan Estades Castanyer (coordinador), Mª Cristina Frau Saguer, Matilde Gastalver Martín, José Antonio López Marín, Lluís Pons Llabrés, Mª Immaculada Serra Cantallops i Jaume Valentí Aguiló

 

3.2.-Activitats realitzades durant el curs 94-95

A més de potenciar algunes de les activitats de l'any anterior (taller de paper, utilització de paper reciclat,...) les activitats que es desenvoluparen foren:

-Concurs logotip sobre paper reciclat.
-Creació de l'espai músnoc (una part del "hall" del centre es va dedicar a punt d'informació del programa músnoc).
-Col·laboració amb Medicus Mundi (es varen elaborar nadales i sobres de paper artesanal que es varen vendre a l'estand de Medicus mundi de BALEART i al centre durant els esplais).
-Programa "Tu jugues a primera divisió" (en relació a la temàtica del 0,7%, es tractava de fer evident el problema de la mala distribució dels recursos a nivell mundial. Es va fer servir l'espai músnoc).
-Proposta de creació de la "Comissió del 0,7% (després d'estudiar diferents possibilitats amb la finalitat que el nostre centre es corresponsabilitzàs d'alguna manera amb el tema del 0,7%, l'equip músnoc va fer la següent proposta  i demanava el suport del claustre: dedicar el 0,7% del pressupost del centre a activitats relacionades directament amb la divulgació, cooperació i sensibilització de la problemàtica dels països del tercer món i dels grups socials menys afavorits. El claustre va donar el suport i es va decidir presentar-ho al Consell Escolar per a la seva aprovació. Es va aprovar el dia 9 de març de 1995. Durant el curs es presentaren diferents propostes d'activitats).
-Elaboració dels  butlletins músnoc nº3, nº4 i nº5.
-Participació a les Jornades d'Educació del Consumidor (Palma, 23, 24 i 25 de març de 1995).
-Elaboració del programa "Cap als 2.000 punts" (programa a llarg termini on s'establien diferents indicadors sobre la pràctica consumerista del nostre centre).
-Proposta en relació a la concessió del servei de bar per al proper curs (l'equip músnoc, en relació a la concessió del servei de bar, va fer la proposta d'afegir al full de condicions per a la concessió del servei de bar del centre: "durant el termini de la concessió el prestatari del servei es compromet a potenciar la utilització d'envasos retornables i reciclables. En aquest darrer cas, se n'ha de fer una recollida selectiva". La proposta es va presentar al Consell Escolar de dia 4 de maig de 1995 i s'aprovà per unanimitat).
-Realització de l'exposició Reduir-Reutilitzar-Reciclar (a principi del mes de juny es va fer una exposició destacant la importància de la reducció de la quantitat de residus, la possible reutilització i la necessitat de potenciar el reciclatge de materials).
 -Referèndum sobre la Incineradora de Son Reus (es va fer -el dia 7 de juny de 1995- un referèndum, amb una elevada participació. Va ser notícia a diferents mitjans de comunicació).
 -Participació a les Kontsumitzaile Hezkuntza Esperientzia Didaktikoei buruzko Ihardunaldiak (l'equip músnoc participà, presentant un resum del projecte, a les Jornades d'Experiències Didàctiques en Educació del Consumidor  -Pamplona, 25, 26 i 27 de setembre de 1995-).

Durant aquest curs els/les professors/es que van formar part de l'equip músnoc foren: Maria Bauçà Vives, Ana Mª Casas, Joan Estades Castanyer (coordinador), Matilde Gastalver Martín, José J. Guijarro Braña, Petra Grimalt Rigo, Ana Lezcano Pastor, José A. López Marín, Sabela Oliver, Antoni Orell Soitiño, Lluís Pons Llabrés, Francesca Sapena Varela i Mª Immaculada Serra Cantallops.

 

3.3.-Activitats realitzades durant el curs 95-96

Se segueixen potenciant algunes de les activitats desenvolupades el curs passat (taller de paper, programa "Cap als 2.000 punts", recollida de paper usat, activitats relacionades amb el tema del 0,7%...). A més es poden destacar les següents:

-Elaboració dels  butlletins músnoc nº6, nº7, nº8, nº9, nº10 i nº11.
-Elaboració dels cartells "No costa gens, apaga el llum quan surtis" (inici d'un programa més ampli sobre estalvi d'energia).
-Elaboració d'algunes activitats per a les tutories.
-Treball amb l'alumnat sobre el tema de residus (des de músnoc es va col.laborar puntualment en la realització d'algunes de les activitats que es desenvoluparen en motiu de la participació de l'IES Son Pacs en un Projecte Europeu sobre medi ambient).
-Exposició "On te´n vas amb tant d'envàs" (aquesta exposició va ser visitada per tot l'alumnat del nostre centre, qualque professor/a d'instituts de Palma, un grup d'alumnes de l'institut Joan Taix de Sa Pobla, professors danesos i anglesos participants en el Projecte Europeu esmentat anteriorment, professorat del CPR de Manacor, responsables de l'UPE i d'EMAYA. Relacionat amb l'exposició es va elaborar un vídeo sobre envasos -en el marc del Projecte Mercuri-)
-Participació al premi "Palma, ciutat educativa" (el projecte músnoc i la feina desenvolupada en el Projecte Europeu es va presentar al premi "Palma, ciutat educativa" per a les activitats de secundària. Es va guanyar el primer premi).

Durant aquest curs l'equip encarregat de dur endavant el projecte músnoc estava format pel professorat següent:  Maria Bauçà Vives, Rafel Bauzà Ginard, Coloma Catany Remolá, Joan Estades Castanyer (coordinador), Matilde Gastalver Martín, José Juan Guijarro Braña, Petra Grimalt Rigo, Lourdes Hernández Guerra, Ana Lezcano Pastor, Antònia Martorell Herrero, Onofre Martorell Morro, Lluís Pons Llabrés, Margalida Sampol Mas, Francesca Sapena Varela, Joan A. Sancho Castañer, Immaculada Serra Cantallops, Andrés Suárez González.

 

3.4.-Activitats realitzades durant el curs 96-97

Les activitats desenvolupades durant aquest curs (a més de continuar aplicant el programa "Cap als 2.000 punts")  foren:

-Elaboració d'un material relacionat amb la temàtica consumerista per treballar-ho a les tutories.
-Elaboració d'un qüestionari sobre els hàbits consumeristes i política ambiental, el qual es pugui aplicar a qualsevol centre.

-Disseny i experimentació d'activitats sobre els hàbits consumeristes i condicions ambientals de l'aula (no es va elaborar el material definitiu. Es va fer un llistat d'una sèrie d'aspectes a considerar en el moment de fer una "auditoria ambiental de l'aula" com són la decoració, la distribució, la neteja, elements o materials necessaris, situacions de renou,...)

-Disseny i experimentació d'activitats sobre els hàbits consumeristes personals (es va elaborat una "auditoria ambiental domèstica" amb un material per a l'alumnat i un material per al professorat. És un document no experimentat).

-Elaboració dels butlletins músnoc nº12, nº13 i nº 14.

-Organització de tallers (taller reutilització de materials, taller de paper i taller "Cap als 2.000 punts").

-Presentació de propostes coherents amb el projecte a la Comissió de Coordinació Pedagògica, Claustre i/o Consell Escolar (es varen fer diverses propostes, algunes de les quals varen contribuir a la revisió del PEC del centre).
-Intercanvis amb altres centres i amb grups interessats en conèixer el projecte (entre altres podríem destacar l'IES Joan Taix de Sa Pobla, Col·legi Públic de Sant Bartomeu d'Alaró, estudiants de 5è de pedagogia, IES Josep Mª Llompart de Palma i IES Can Peu Blanc de Sa Pobla)
-Difusió de l'exposició On te´n vas amb tant d'envàs, realitzada el curs passat. El calendari d'instal·lació d'aquesta exposició apareix en el quadre 3.
-Publicació de l'article El projecte músnoc (programa d'educació consumerista a l'IES Son Pacs) al DIARI DE L'ESCOLA núm. 396 / 23 de gener de 1997 a Diario de Mallorca.
-Publicació de l'article Educació ambiental. Una proposta d'auditoria ambiental a la revista del Col·legi Oficial de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Balears, nº5.

Durant aquest curs (96/97) formaren part de l'equip músnoc: Rafel Bauçà Ginard, Coloma Catany Remolà, Bartomeu Duran Bertran, Joan Estades Castanyer (coordinador), Matilde Gastalver Martín, José Juan Guijarro Braña, Ana Lezcano Pastor, Antònia Martorell Herrero, Onofre Martorell Morro, Lluís Pons Llabrés, Rafel Oliver Bauzà, Margalida Sampol Mas i Francesca Sapena Varela.

 

                        Calendari d'instal·lació de l'exposició On te´n vas amb tant d'envàs

 

-Del 15 al 17 de novembre a Can Tàpera (Jornades L'educació ambiental a l'escola, al treball i al carrer)

 

-Part del mes de novembre a l'IES Josep Mª Llompart.

 

-Dia 30 de novembre a Mancor de la Vall (Diada del Medi Ambient, organitzada per l'Ajuntament de Mancor amb col·laboració del GOB i de l'agrupament Escolta)

 

-Del 26 de març al 6 d'abril a Bunyola (Instal·lada al Casal d'entitats ciutadanes de Bunyola, amb la col·laboració del GOB-Bunyola)

 

-Del 9 al 12 d'abril a Sa Cabana, Marratxí (Jornades organitzades per l'Ajuntament de Marratxí, amb la col·laboració del GOB)

 

-Del 14 al 18 d'abril al Campus de la UIB (Trobada d'ONGs, organitzada per la UIB i instal·lada a una carpa en el Campus universitari -només cinc plafons-)

 

-Dia 25 d'abril a l'IES Ramon Llull (Diada del Medi Ambient organitzada per l'associació Llum Verda)

 

-Del 5 al 16 de maig a l'edifici Cifre de Colonya, Campus universitari (organitzada per l'associació d'estudiants BEI)

 

-De l'1 al 7 de juny a Alcúdia (instal·lada a la biblioteca de Can Torró, amb la col·laboració de GOB-Alcúdia)

 

-Del 16 al 25 de juny al Col·legi Públic Sant Bartomeu d'Alaró.

 

 

Durant els anys de músnoc hi van participar molt alumnes. Es pot recordar aquí la feina desenvolupada per Sandra Almazan, Julián Bermúdez, Mª Jesús Carmona, Silvia Castell, Nieves Costa, Juana Mª Díaz, Tòfol Estelrich, Emili García, Alejandro Saurina, Joan García, Juana García, Alicia Gómez, José Gutiérrez, Patricia Izquierdo, Angel Munar, Almudena Personat, Carolina Ródenas, Manoli Sureda, Mª Jesús Vilchez,... i molts altres els quals van contribuir també a la realització del projecte.

 

 

4.-VALORACIÓ

Segurament el tractament de la temàtica transversal es pot consolidar si es potencïen programes a llarg termini que surtin de la mateixa escola i el projecte músnoc n'és un cas. La gran oferta de material curricular existent (procedent del MEC, de diferents Conselleries, de les ONGs, de grups ecologistes, de sindicats,...) en relació a continguts transversals pot ocasionar que, al final, els centres en facin un ús puntual, fora d'un context adequat i sense uns objectius clars. El projecte músnoc pretenia facilitar que els continguts transversals esmentats al principi (l'educació del consumidor, l'educació ambiental i l'educació per al desenvolupament) es treballessin d'una manera coordinada i en una línia definida; i tot això al voltant d'un tema en comú, el consum.

Actualment es considera que la feina realitzada va ser molt positiva i enriquidora i va contribuir (sí més no, en part) a crear una línia pedagògica i de projecte de centre prou interessant que, segurament, s'hauria de continuar potenciant.

 

Joan Estades (IES Son Pacs)

 

Tornar