L'educació ambiental com a tema transversal
Piles i Avaluació de si l'alumnat comprèn millor el funcionament del medi ambient i la seva problemàtica en relació a les piles
Memòria Grup Mediambient (curs 05-06)

 

 

 

 

 


 

L’EDUCACIÓ  AMBIENTAL COM  A  TEMA  TRANSVERSAL

 

Ens vàrem plantejar fer un projecte que efectivament tractés l’educació ambiental com a tema transversal.

 

Justificació del projecte

-          Impulsar el tractament de l’educació ambiental com a tema transversal integrat dins les diferents àrees de forma real.

-          Definir l’espai i el temps per tractar l’educació ambiental de manera que resulti un tractament global i continu i no reduït a àrees concretes i de forma esporàdica.

 

OBJECTIUS I CONTINGUTS EDUCATIUS DEL PROJECTE

-          Conèixer i analitzar la situació ambiental, començant pel Centre, la casa, el poble... i establir aquelles conductes que minimitzin els impactes ambientals.

-          Despertar l’interès sobre les qüestions que afecten el medi ambient.

-          Conscienciar l’alumnat sobre els costs del nostre consum.

-          Fomentar tècniques de treball en equip.

-          Fomentar  l’adquisició de valors de respecte, salut, solidaritat i cooperació.

-          Fomentar procediments d’investigació i de recerca.

-          Desenvolupar l’esperit crític dels fets i la seva repercussió sobre el medi i analitzar com ens influeixen directa o indirectament a cada un de nosaltres.

-          Aprendre a valorar els recursos naturals.

-          Conèixer espais naturals d’interès de les nostres illes.

-          Promoure la reducció de residus.

-          Participar en campanyes de caire mediambiental i de solidaritat externes al Centre.

-          Promoure conductes de vida sana.

-          Crear i reforçar hàbits de conducta saludables i respectuosos amb el medi.

 

PREVISIÓ DEL DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE:

PROJECTE PLANTA

Activitats:

a)Projecte sobre una planta

·         Estudi botànic

·         Sembra i cura.

·         Fitxes tècniques amb diferents idiomes

·         Làmines de dibuixos

b)Visita al jardí botànic

c)Sembrada d’arbres

Metodologia: 

         Aquesta activitat va adreçada al 1r Cicle d’ESO, es treballarà en petit grup. Cada grup realitzarà l’estudi d’una planta diferent  i després exposaran les conclusions a la resta de companys.

S’estudiaran quatre grups de plantes:

-          Ús medicinal.

-          Ús alimentari.

-          Ornamentació.

-          Repoblació d’arbres.

Àrees implicades: 

-          Ciències Naturals

-          Ciències Socials

-          Llengües.

-          Plàstica.

 

PRODUCTES QUE UTILITZAM

Activitats:

a)     Estudi d’alguns productes de consum: paper, sabó, cosmètics, pintures, cola...

b)     Fabricar sabó.

c)     Fabricar paper reciclat.

d)     Fabricació de cola.

e)     Visita a una fira de productes ecològics

Metodologia:

         Aquestes activitats van adreçades al 3r curs d’ESO. Es treballarà en petit grup i es realitzarà una investigació sobre els orígens, composició i evolució dels diferents productes tractats. S’estudiarà l’impacte que tenen sobre el medi i la possibilitat de fabricar productes alternatius.

Àrees implicades:

-          Ciències Socials

-          Ciències Naturals

-          Tecnologia

-          Llengües

 

RECOLLIDA SELECTIVA

Activitats:

a)Estudi de l’impacte que provoquen els residus tractats de forma incontrolada.

b) Recollida selectiva de paper, llaunes i piles.

c) Ecoauditoria del Centre.

d) Visita a un Parc Natural.

Metodologia:

         Adreçat als alumnes de 4t d’ESO. Es treballarà en petit grup. S’encarregaran del control de la recollida selectiva. Es faran propostes per l’estalvi de paper i l’ús de productes no contaminants Es realitzarà un informe sobre la situació concreta del nostre Centre i s’exposaran els resultats.

Àrees implicades:

-          Ciències Socials

-          Ciències Naturals

-          Tecnologia

-          Llengües

-          Matemàtiques

 

CONCURS NATURA EN ACCIÓ

Concurs adreçat a tot l’alumnat del Centre que consisteix en la confecció d’un treball en format lliure sobre la defensa del medi ambient o denúncia d’agressions a la natura.

Temporalització: les diferents activitats es duran a terme durant tot el curs escolar.

 

 PREVISIÓ DE L’AVALUACIÓ

            L’avaluació serà, contínua basada en els continguts programats i fonamentada en els progressos individuals. Es valoraran totes les manifestacions del treball personal. No només s’avaluaran els resultats, sinó també el procés, l’organització del treball, el grau d’implicació i l’exposició dels resultats. En l’avaluació hi participaran tant professors com alumnes.

 

 

Tornar