Aula Virtual
Ecofira

 

 


AULA VIRTUAL-AULA ECOLÓGICA

 

Des de fa sis cursos hem anat aplicant progressivament al Departament de Biologia i Geologia de l’IES Ramon Llull un projecte didàctic que fa ús de les noves tecnologies per tal de contribuir a reduir l’impacte de l’activitat acadèmica sobre el medi ambient; bàsicament es tracta d’emprar el suport informàtic per tal de reduir el consum de paper i de tintes que habitualment emprem a l’hora de lliurar als alumnes fotocòpies amb informació de la matèria que impartim i també a l’hora d’encomanar treballs.

Imagina’t per un moment  que poguessis amuntegar totes les fotocòpies que has lliurat al llarg d’un curs als teus alumnes, juntament amb tots els treballs que ells han elaborat; fent ús de l’aula virtual seria innecessari consumir una gran quantitat de paper i de tintes.

Si bé és cert que per tal de poder dur a terme aquesta experiència és necessària una considerable inversió econòmica (ordinadors, canons de vídeo, etc.) i de feina personal (elaboració de la informació en suport informàtic, formació personal dels professors en l’ús d’aquestes eines, etc.), també hem de considerar que progressivament aquestes eines han anat reduint els seus preus i que l’administració educativa, tant a nivell autonòmic com estatal, s’ha compromès a generalitzar progressivament l’ús de les noves tecnologies a les aules dotant als centres educatius de dotacions econòmiques suficients.

A l´IES Ramon Llull, els professors implicats en aquesta experiència, hem cercat fons de financiació aliens a l’administració educativa (Conselleria d’Innovació, empreses privades relacionades amb el mon educatiu, etc.).

Al llarg d’aquests sis anys hem anat estenent el projecte al major nombre de grups i nivells possibles; l’experiència va començar aplicant-se a tos els grups de 1er i de 2on de batxillerat (Biologia i Geologia de 1er curs, Tècniques Experimentals de 1er, Biologia de 2on, Ciències de la Terra i del Medi Ambient de 2on i fins i tot a la assignatura de Geologia de 2on fins la seva injusta e incomprensible aniquilació per part del sistema educatiu vigent.); posteriorment hem estès el projecte a l’assignatura de Biologia i Geologia de 4rt de ESO i, parcialment encara, a la Biologia i Geologia de 3er de ESO.

Altres professors i departaments s’han anat afegint progressivament a aquesta experiència (secció Europea de 1er cicle d’ESO, departament de Llatí i Grec, departament de Català, departament d´Economia, etc)

Podem desglossar un poc més el projecte que estem aplicant:

  • L’activitat docent es  basa en la utilització del suport informàtic per tal de impartir les classes, la qual cosa es concreta de la següent manera:
    • Elaboració per part dels professors dels temes amb forma de presentacions (Power Point o similar)
    • Projecció de les presentacions amb un canó de vídeo
    • Utilització del mateix canó de vídeo per tal de projectar pel·lícules, fotografies, pàgines web, etc
    • Ús de la plataforma dokeos amb la finalitat de poder penjar a INTERNET les presentacions de power point, imatges, textos, vincles (links) amb pàgines web, etc (a la web de l´IES Ramon Llull els alumnes disposen de un apartat corresponent a l’Aula Virtual per tal d’accedir a tota aquesta informació)
  • Els treballs dels alumnes s’han d’elaborar i lliurar obligatòriament en suport informàtic (aquesta obligatorietat s’ha anat implantant progressivament i és d’estricte compliment al batxillerat i més flexible amb els grups d´ESO)

En resum podem concloure que l’objectiu del projecte Aula Virtual té una doble intenció, per un costat aplicar les noves tecnologies a la tasca docent-discent i en conseqüència anar-nos adaptant a l’ensenyament del futur acostant als alumnes a la societat moderna del segle XXI; per altra banda amb aquest sistema aconseguim reduir considerablement el consum de paper i tintes que amb tanta generositat i abundància emprem en els centres educatius.

 

Tornar