L'aigua a l'IES Ses Estacions
Ecoauditoria del paper i residus
Elecció del paper del centre i capses de recollida
Tauló verd i logotip mediambiental
Ecoauditoria de l'Energia
Activitats d'ambientalització de final de trimestre
Ambientalitzacio i PEC del centre
Ambientalització i Pla tutorial
Ambientalització i departaments didàctics
El material fungible
Incrementant la Biodiversitat
Premi Aula Verda
   

 

 


 

AMBIENTALITZACIÓ I PLA TUTORIAL

Seguint amb la idea de que convé anar establint normes medi ambientals als documents oficials del centre, la comissió ambietal el centrei va elaborar juntament amb el departament d'orientació un Pla d'Acció Tutorial que contemplés el tratament de l'ambientalització a tots es cursos al llarg de tot l'any. Aquí el teniu per si vos pot servir:

PRIMER TRIMESTRE

SETEMBRE

Activitats comunes

- Benvinguda: activitats d’acollida, presentació i integració en el grup.

- Activitat ambientalització: presentació agenda del centre (veure pàg. ambientalització)

1r d’ESO

- Informació sobre el funcionament general. del centre: horaris, espais, professorat.

- Presentació dels companys/es i professors/es.

2n d’ESO

-Ambientalització: recordar compromís ús eficient aigua.

3r d’ESO

-Ambientalització: recordar compromís ús eficient aigua.

4t d’ESO

-Ambientalització: recordar compromís ús eficient aigua.

1r Batxillerat

 

2n Batxillerat

 

OCTUBRE

Activitats comunes

- Objectius i funcions de la tutoria.

- Normes, objectius, organització i funcionament del grup.

- Drets i deures de l'alumnat

-Activitat ambientalització: normes bon aprofitament paper.

1r d’ESO

- Acollida de pares.

- Qüestionari  inicial.

- Explicació del cicle i de l’etapa.

- Avaluació inicial o zero.

- Comentari avaluació inicial.

- Activitats d’autoconeixement i descobriment dels altres.

-Ambientalització: posar contenidors paper per reciclar i reutilitzar i decàlegs.

2n d’ESO

- Acollida de pares.

- Qüestionari inicial.

- Explicació del cicle i de l'etapa.

- Avaluació inicial o zero.

- Comentari avaluació inicial.

- Activitats d’autoconeixement: Identitat personal i autoestima.

-Ambientalització:

revisar contenidors paper (per reciclar i reutilitzar) i decàlegs.

3r d’ESO

- Acollida de pares.

- Qüestionari inicial.

- Avaluació inicial o zero.

- Comentari avaluació inicial.

-Ambientalització: revisar contenidors paper (per reciclar i reutilitzar) i decàlegs.

4t d’ESO

- Qüestionari inicial.

- Avaluació inicial o zero.

- Comentari avaluació inicial.

-Ambientalització: revisar contenidors paper (per reciclar i reutilitzar) i decàlegs.

1r Batxillerat

- Qüestionari inicial.

- Explicació del cicle i de l'etapa.

2n Batxillerat

- Qüestionari inicial.

-Tutories individualitzades

-Tècniques per millorar el rendiment intel·lectual

NOVEMBRE

Activitats comunes

- Organització i planificació de l'estudi

- Ambientalització: pensar idees de decoració nadalenca amb materials reciclats.

1r d’ESO

- Exploració inicial dels hàbits d’estudi.

- L’estudi com a mètode. Planificació de la feina.

2n d’ESO

- Les actituds i els hàbits d’estudi: activitats d’autoconeixement.

- L’estudi com a mètode. Planificació de la feina.

3r d’ESO

- Qüestionari d'hàbits de tècniques de treball intel·lectual.

- Factors condicionants de l'estudi.

4t d’ESO

- Qüestionari d'hàbits de tècniques de treball intel·lectual.

- Factors condicionants de l'estudi.

1r Batxillerat

- Tècniques per incrementar el rendiment acadèmic.

- Estratègies per a la realització dels exàmens

2n Batxillerat

- Tècniques de treball intel·lectual específiques per a la Universitat.

DESEMBRE

Activitats comunes

- Festa de Nadal

- Avaluació del grup i del procés d'ensenyament-aprenentatge.

-Ambientalització: activitats de decoració nadalenca amb material reciclat: tallers, concurs..., Mercat solidari (venda d’objectes reciclats).

1r d’ESO

- Autoavaluació trimestral.

2n d’ESO

- Autoavaluació trimestral.

3r d’ESO

- Autoavaluació trimestral.

4t d’ESO

- Autoavaluació trimestral.

1r Batxillerat

- Autoavaluació trimestral.

- Excursió

2n Batxillerat

- Autoavaluació trimestral.

- Excursió

SEGON TRIMESTRE

GENER

Activitats comunes

- Activitats de post-avaluació

- Activitats d’Habilitats Socials i Dinàmica de Grups.

1r d’ESO

- Activitats de Dinàmica de grups: afavoriment de la confiança i la comunicació.

- Curs de prevenció drogodependències (Programa Decideix)

-Activitat ambientalització: els fems són un problema (veure fitxa 2)

2n d’ESO

- Activitats de Dinàmica de grups: afavoriment de la confiança i la comunicació.

-Activitat ambientalització: els fems són un problema (veure fitxa 2.2)

3r d’ESO

- Sessió de post-avaluació.

- Activitats d'OAIP

- Aprenentatge de procés de presa de decisions, recerca, selecció i tractament de la informació.

- Habilitats socials: Habilitats de comunicació i escolta.

-Activitat ambientalització: problemàtica ambiental generada pels residus (veure fitxa 7)

4t d’ESO

- Activitats d'OAIP.

- Activitats d'autoconeixement

- Habilitats socials: Habilitats de comunicació i escolta..

1r Batxillerat

- Activitats d'OAIP

- Habilitats de comunicació no verbals: Distorsions cognitives.

2n Batxillerat

- Activitats d'OAIP

- Habilitats de comunicació no verbals: Distorsions cognitives.

FEBRER

Activitats comunes

- Activitats d'orientació acadèmica i professional.

- Seguiment del programa de treball intel·lectual.

- Seguiment del programa d’Habilitats Socials.

1r d’ESO

- Avaluació de seguiment.

- Dinamització de conflictes.

- Tècniques o destresses instrumentals bàsiques.

- Continuació curs prevenció drogodependències

- Activitat ambientalització: conveniència de separar fems en contenidors grocs. Fer fitxa 5.1 la gestió dels residus.

2n d’ESO

- Avaluació de seguiment.

-  Dinamització de conflictes.

- Tècniques o destreses instrumentals bàsiques.

- Activitat ambientalització: recordar la conveniència de separar fems en contenidors grocs. Fer fitxa 5.6 la gestió dels residus.

3r d’ESO

- Avaluació de seguiment.

- Tècniques de Resolució de Conflictes.

- Mapes conceptuals i diagrames V.

4t d’ESO

- Tècniques de recerca de feina.

- Informació sobre entorn socioeconòmic.

- Tècniques de Resolució de Conflictes.

- Mapes conceptuals i diagrames V.

1r Batxillerat

- Activitats d'OAIP.

2n Batxillerat

- Activitats d'OAIP.

MARÇ

Activitats comunes

- Avaluació del grup i del procés d'ensenyament-aprenentatge.

- Activitats d'orientació.

1r d’ESO

- Autoavaluació trimestral.

2n d’ESO

- Autoavaluació trimestral.

3r d’ESO

- Autoavaluació trimestral.

4t d’ESO

- Autoavaluació trimestral.

1r Batxillerat

- Autoavaluació trimestral.

2n Batxillerat

- Autoavaluació trimestral.

TERCER TRIMESTRE

ABRIL

Activitats comunes

- Activitats de post-avaluació.

- Seguiment Programa Tècniques de Treball Intel·lectual.

1r d’ESO

- Preparació per a la realització dels exàmens.

2n d’ESO

- Preparació per a la realització dels exàmens.

3r d’ESO

- Informació a pares sobre desenvolupament del curs i les opcions que es presenten en acabar l'etapa.

- Preparació per a la realització dels exàmens.

4t d’ESO

- Estratègies  per a  realitzar els exàmens.

1r Batxillerat

- Importància de la motivació: els estils atribucionals.

2n Batxillerat

- Tràmits per l'ingrés a la Universitat.

- Realització d’exàmens i control de l’ansietat.

- Importància de la motivació: els estils atribucionals.

MAIG

Activitats comunes

- Seguiment i avaluació del programa de tècniques de treball intel·lectual.

- Presa de decisions sobre el futur acadèmic i professional.

- Preparació 3ª avaluació.

- Sortida ambientalització.

1r d’ESO

- Ajustament de la dinàmica personal d’estudi.

- Avaluació del programa personal.

- Sortida ambientalització: visita a un punt verd de reciclatge de residus (aprofitar la sortida per dur material reciclable)

2n d’ESO

- Ajustament de la dinàmica personal d’estudi.

- Avaluació del programa personal

- Sortida ambientalització: visita a la Fundació Deixalles a veure reciclatge de joguines i paper.

3r d’ESO

- Seguiment i avaluació dels programes de tècniques de treball intel·lectual.

- Seguiment del POAP

- Presa de decisions sobre el futur acadèmic i professional.

- Ajustament de la dinàmica personal d’estudi.

- Avaluació del programa personal

- Sortida ambientalització: visita al Parc de Noves Tecnologies Ambientals.

4t d’ESO

- Seguiment i avaluació dels programes de tècniques de treball intel·lectual.

- Seguiment del POAP.

- Consell Orientador.

- Ajustament de la dinàmica personal d’estudi.

- Avaluació del programa personal

- Sortida ambientalització: visita a la Incineradora de Son Reus.

1r Batxillerat

- Ajustament de la dinàmica personal d’estudi.

- Avaluació del programa personal

- Educació Sexual

2n Batxillerat

- Orientacions proves d'accés a la universitat.

- Sessió de preavaluació.

- Avaluació final

- Recuperació pendents

- Avaluació de la tutoria.

- Ajustament de la dinàmica personal d’estudi.

- Avaluació del programa personal

JUNY

Activitats comunes

- Avaluació final.

- Avaluació de la tutoria.

1r d’ESO

- Autoavaluació final.

2n d’ESO

- Autoavaluació final.

3r d’ESO

- Autoavaluació final.

4t d’ESO

- Autoavaluació final.

1r Batxillerat

- Autoavaluació final.

2n Batxillerat

- Preparació i orientacions per a la realització de proves d'accés a la universitat.

- Autoavaluació final.

 

 

 

 

Tornar